Гражданско дело 4116/2012 - Решение - 03-02-2014

Решение по Гражданско дело 4116/2012г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 470

 

Гр. Пловдив, 03.02.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, 4-ти гр. състав в публичното заседание на 22.01.2014 година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВАЛЕНТИН БОРИСОВ

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдия Борисов гр.д.№ 4116/2012 г. по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

               Производството е образувано по предявени от С.Н.Г., ЕГН **********, адрес: с. Й.Г., Общ. С., Обл. П., ул."В" № . и В.Г.Г., ЕГН **********, Адрес: с. Й.Г., Общ. С., Обл. П., ул. "В" №.. Съдебен адрес: адв. К.А. ***, офис ..., действащи чрез пълномощника си, адв.К.А. *** адрес на кантората : Гр.П., ул. „Р.Д.”№..ет..,офис.., против П.Г.И., ЕГН **********, Адрес: с. Й.Г., Общ. С., Обл. П., Р.Г.Г., ЕГН ********** ***, А.С.Д., ЕГН ********** ***, обективно съединени искове по чл. 26 от ЗЗД. В исковата молба се твърди, че ищците са наследници на С. Г.Г., поч. на ..... год, бивш жител на с.Й.Г., като първата е негова съпруга, вторият е негов внук (дете на сина му . С. Г. от първия му брак с П.А.Р., който брак е прекратен с развод).

               Налице са твърдения, че С. Г.Г. е придобил с нотариален акт № ..., том ..., дело ... 1975 год. на Нотариус при Пловдивски районен съд следния недвижим имот, а именно: ½ идеална част от дворно място, цялото от 945 кв.м., намиращо се в с.Й.Г., обл.П., съставляващо УПИ ... от кв... по действащия към 1975 год. регулационен план на селището, при граници за цялото дворно място. В.М.К. и И.Г., ведно с ½  идеална част от каменна и тухлена огради в парцела. Общият за ищците наследодател е придобил гореописания недвижим имот по време на брака си с втората си съпруга С.Н.Г., който брак е сключен на ..... год. в с.Й.Г.. С новия регулационен план на селището, одобрен със заповед № 1237/ 30.07.1986 год. на Кмета, процесният недвижим имот е заснет като УПИ .... от кв. с площ, застроена и незастроена от 511 кв.м.

               На 19.12.2008 год. С. Г.Г. и съпругата му С. -Н.Г. с дарение №.., том ., дело .... год. и покупко- продажба №.., том .., рег.№ ..., дело... 2008 год. по регистъра на нотариус Т.Д., рег.№ ... прехвърлили на П.Г.И. ( първия ответник) 1/4 ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 945 кв.м., находящо се в с. Й.Г., Общ. С., обл. П., ул." В" № .., съставляващо парцел ... по стар план на селището, а по новия пран съставляващо УПИ ... от кв..., ведно с 1/2 ид.ч. находящата се в северната страна със самостоятелен вход и състояща се от две стаи и коридор, баня с тоалетна, от построената в същото дворно място едноетажна жилищна сграда , цялата с площ от 65 кв.м., състояща се от четири стаи, два коридора, баня с тоалетна, както и нежилищна площ от 4 кв.м., при граници за дворното място: на запад -улица, на юг -УПИ ..., УПИ .., на изток УПИ ... и на север УПИ ...., като прехвърлите си запазили права на ползване.

                В исковата молба се твърди, че така извършената сделка: за дарение с нотариален акт №.., том.. , дело  2008 год. и за покупко -продажба с нотариален акт №..., том... , рег.№....  дело / 2008 год. по регистъра на нотариус Т.Д., рег.№ .. извършени в полза на П.Г.И., е нищожна поради липса на индивидуализация на прехвърляния недвижим имот, липсва предмет на сделката.

                От представения заверен препис от извършените сделки не е ясно прехвърлителите с какво са се разпоредили : дали с 1/4 ид.ч. от дворното място от 945 кв.м, съставляващо парцел .... от кв.... по стария план. или с 1/4  ид.ч. от УПИ .... от кв. .. с площ от 511 кв. метра по сега действащия план, имайки предвид обстоятелството, че парцел .... от кв.15 по стария план не е идентичен на УПИ .... от кв... по сега действащия план. По отношение на жилищната сграда, описана в процесиите нотариални актове - липсва също индивидуализация. Правата на собственост се удостоверява с удостоверение по параграф 16 от ПЗР на ЗУТ за търпимост на строежа, което е непълно- липсва посочена площ и размери на сградата. Същото противоречи на скицата и изписаното в самия нотариален акт. На място и по скица /регулационен план/ сградата е масивна едноетажна със застроена площ около 144 кв. метра и се състои от две самостоятелни секции - северна и южна и двете със самостоятелни входове. Северната самостоятелна секция от жилищната сграда, описана по - горе е изградена през 1978 год. съвместно от С. Г. ,съпругата му С.Г. и синът на първия . С. Г.. Към момента на изграждането . С. Г. е бил собственик на ½ ид.ч. от дворното място, съгласно нотариален акт №..7, том.., дело .... 1977 год. на нотариус при Пловдивски районен съд, а останалата 1/2 ид.ч. е останала собственост на съпрузите С. и С. Г., предвид нотариален акт № ...., том..., дело ... 1975 год. на нотариус при Пловдивски районен съд. Налице са твърдения, че същите са предприели действия по изграждането на северното самостоятелно жилище без да са налице учредени права на строеж по между им, нито пък в последствие е извършена делба на новопостроеното. Не била осъществена делба и на самото дворно място, за да се конкретизира предмета на сделката. По нотариалното дело липсват доказателства за установяване точният обхват (параметрите) на правото на собственост на прехвърлителя.

                 Предвид изложеното ищците твърдят, че понастоящем изключителни собственици на дворно място - цялото от 511 кв.м., съставляващо УПИ .... -.. от кв... са : С.Н.Г. с квота от 8/48 ид.ч. , като 6/48 ид.ч. притежава на лично придобивно основание, а 2/48 ид.ч. притежава по наследство от покойния си съпруг С. Г.Г., А.С.Д. с квота 2/48 ид.ч. по наследство от С. Г.Г.; Р.Г.Г. и В.Г.Г. при обща квота от 14/48 ид.ч. по 7/48 ид.ч. за всеки един, като 12/48 ид.ч. са тяхна собственост по наследство от . С. Г., а 2/48 ид.ч. са по наследство по право на заместване на С. Г.Г..

               Налице са твърдения, че собственици на северната самостоятелна секция със застроена площ от 72 кв.м., съставляваща част от масивната жилищна сграда -къща, построена в .... от кв... по действащия план на с. Й.Г. са: С.Н.Г. с квота 8/24 ид.ч., като 6/24 ид..ч. притежава на лично придобивно основание, а 2/24 притежава по наследство от покойния си съпруг С. Г.Г.; А.С.Д. с квота 2/24 ид.ч. по наследство от С. Г.Г.; Р.Г.Г. и В.Г.Г. при обща квота от 14/ 24 ид.ч. по 7/24 ид.ч. за всеки един, като 6/24 ид.ч. са тяхна собственост по наследство от . С. Г., а 2/24 ид.ч. са по наследство по право на заместване на С. Г.Г..

                 Предвид изложеното, ищците искат съда да постанови решение, с което: признае по отношение на ответника П. Г. И., че извършените сделки чрез дарение с нотариален акт №.., том.., рег.№...,дело.. 2008 год. и покупко -продажба с нотариален акт №., том .., рег.№ .., дело ... 2008 год. по регистъра на нотариус Т.Д., рег.№ .. в полза на П.Г.И., са нищожни поради липса на индивидуализация на прехвърляния недвижим имот, респ. липса на предмет на сделката.    

           Ответникът П.Г.И., чрез особения представител, в срока по чл. 131 от ГПК, депозира отговор на исковата молба, в който намират исковете за недопустими и неоснователни по подробно изложени съображения. Ответникът Р.Г. намира иска за основателен, а ответника А.Д. не взема становище по исковете.

           Като съобрази данните по делото и твърденията на страните настоящият съдебен състав намира за установено следното.

           С нотариален акт № .., том .., дело . 1975 год. на Нотариус при Пловдивски районен съд, С. Г.Г. е придобил следния недвижим имот, а именно: ½ идеална част от дворно място, цялото от 945 кв.м., намиращо се в с.Й.Г., обл.П., съставляващо ..... от кв.... по действащия към 1975 год. регулационен план на селището, при граници за цялото дворно място . В.М.К. и И.Г., ведно с ½  идеална част от каменна и тухлена огради в парцела.

           Видно от нотариален акт № .., том .., дело... 1977 год. на нотариус при Пловдивски районен съд, . С Г. придобил собствеността на ¼ ид.ч. от идеална част от дворно място, цялото от 945 кв.м., намиращо се в с.Й.Г., обл.П., съставляващо УПИ ... от кв... по действащия към 1975 год. регулационен план на селището.

            Впоследствие с атакуванато по настоящото дело сделка - покупко -продажба по нотариален акт №, том , рег.№, дело  2008 год. по регистъра на нотариус Т.Д., рег.№ ..., С. Г.Г. и С.Н.Г. продали на ответника П. Г. И., 99/100 ид.ч. от ¼ ид.ч. от дворно място, цялото от 945 кв.м., намиращо се в с.Й.Г., обл.П., съставляващо УПИ от кв. по действащия към 1975 год. регулационен план на селището, при граници за цялото дворно място. В.М.К. и И.Г., ведно с ½  идеална част от едноетажна жилищна сграда с площ 65 кв.м., нежилищна сграда от 4 кв.м.

          По делото като доказателства са приети преписки по нот. акт № .... г. и нот. акт № ....2008 г. на нотариус Т.Д..

            От приетото заключение на СТЕ се установява, че в процесния имот на място е изпълнена масивна жилищна сграда от 147.22 кв.м. На следващо място между парцел ... от кв. , по действащия план от 1975 г. регулационен план на с. Й.Г., с площ 945 кв.м., и УПИ ... от кв.  от одобрения през 1986 г. план на с. Й.Г. с площ 511 кв.м., е налице съответствие по отношение на местоположение, както и на част от границите. Няма идентичност между имотите поради разминаване в площите и границите на същите.

            От така установените факти, съдът намира исковете против ответника  П.Г.И. за неоснователни, по следните съображения. За да е основателен иск по чл. 26 от ЗЗД за нищожност поради липса на предмет на сделката – дарение, респ. покупко - продажба на недвижим имот, поради липса на предмет на сделките, следваше да установи именно тази предпоставка на иска. Ищците не проведоха успешно доказване, тъй като видно от заключението на вещото лице по СТЕ се установи единствено, че няма идентичност между имотите поради разминаване в площите и границите на същите, както са индивидуализирани, като - парцел ... от кв. , по действащия план от 1975 г. регулационен план на с. Й.Г., с площ 945 кв.м., и УПИ .. от кв.  от одобрения през 1986 г. план на с. Й.Г. с площ 511 кв.м. Липсата на идентичност на имотите по площ и граници, обаче не представлява липса на предмет, още повече според вещото лице между парцел ... от кв. , по действащия план от 1975 г. регулационен план на с. Й.Г., с площ 945 кв.м., и УПИ ... от кв.  от одобрения през 1986 г. план на с. Й.Г. с площ 511 кв.м., е налице съответствие по отношение на местоположение, както и на част от границите. В тази насока следва да се отбележи, че съда кредитира заключението на вещото лице по СТЕ, като дадено от компетентно лице и неоспорено от страните.  Отделно от това следва да се има предвид, че в хода на процеса така и не се представи нотариален акт №.., том.. , дело ... 2008 год., за което доказателствената тежест беше на ищците.           

               На следващо място съдът намира, че доколкото ответниците Р.Г.Г. и А.С.Д., са ответници единствено по иска за делба, в която част производството е спряно до приключване на настоящото производство, то спрямо тях то следва да бъде прекратено.

            Воден от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

            ОТХВЪРЛЯ исковете на С.Н.Г., ЕГН **********, и В.Г.Г., ЕГН **********,*** Съдебен адрес: адв.К.А. ***, офис , действащи чрез пълномощника си, адв.К.А. *** адрес на кантората: Гр.П., ул. ”Р.Д.” №.. ет.., офис.., против П.Г.И., ЕГН **********,***, за прогласяване на нищожността на извършените сделки чрез дарение с нотариален акт №.., том .., дело ... 2008 год. и покупко - продажба с нотариален акт №.., том .., рег.№ .., дело .... 2008 год. по регистъра на нотариус Т.Д., рег.№ ... в полза на П.Г.И., като ПРЕКРАТЯВА производството по исковете против Р.Г.Г., ЕГН ********** ***, А.С.Д., ЕГН ********** ***.

            Решението може да се обжалва пред Пловдивски ОС в двуседмичен срок от  съобщаването му.

 

                                                                              Районен съдия:   /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

АД