Гражданско дело 3039/2012 - Решение - 28-03-2013

Решение по Гражданско дело 3039/2012г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1258                  28 . 03 .2013 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                   ІV брачен  състав

На   двадесет и  осми март                         две хиляди  и тринадесета  година

В публично заседание  на двадесет и пети  февруари               две хиляди  и тринадесета  година  в следния състав:

     Председател: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

Секретар : Цветелина Бакалова 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер   3039  по описа за 2012 година

 

Производството  по делото е образувано по иск, предявен от Г.А.В. ЕГН ********** против В.П.Б., ЕГН ********** .

Ищецът твърди, че страните по делото имат непълнолетно понастоящем дете С.-Т.Г.В., родена на *** година, като детето е било отгледано от двамата си родители до 2008 година, когато родителите са се разделили. Ищецът е останал да работи в И., а майката и детето са се прибрали в Б. и от тогава детето живее при майка си. През 2010 година ответницата завела гр. дело за определяне издръжка на детето под № 7774/2010 година по описа на съда, което е завършило със спогодба, но в това производство не бил определен режим на виждане на бащата с детето. Ищецът не искал да бъде прекъсната връзката между баща и дете и постоянно се опитвал да се свърже с дъщеря си по телефона или по скайп, но срещите били затруднявани. През 2011 година като бил в Б., се опитал да се види с детето, но срещите отново станали с много уговорки. Двамата родители не можели да постигнат съгласие относно родителските права и режима на виждане. Стигнало се даже до сезиране на органите на МВР, но постепенно майката е започнала да дава на детето да се вижда с баща му. Както бащата, така и майката желаели да се определи режим на лични отношения родител –дете. Бащата осъзнавал, че детето е малко и тъй като е момиче счита, че за него следва да се грижи майката, като родителските права бъдат предоставени на ответницата. Въпреки това желае всякога, когато може, да се обади по телефона и по скайп, за да разговаря с нея. Желае също така като се прибира в Б. по време на летните отпуски да вижда детето си спокойно, без уговорки.

Направено е искане съдът да постанови решение, с което да предостави родителските права над малолетното дете С.-Т. на нейната майка - ответница в настоящото производство, както за бащата бъде определен режим – Всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08 часа в събота до 18ч. в неделя  с приспиване на детето в дома на бащата, както и един месец през лятото , който да не съвпада с  годишния  отпуск на майката.

 

В срока по чл.131 от ГПК ответницата е депозирала такъв чрез назначения й особен представител а. Р.. От нейно име а. Р. изразява становище за допустимост и основателно на предявения иск. Желае при определяне на режима на лични отношения от съда да се има предвид и личностните качества на родителите.

 

Правната  квалификация на иска е чл.127 ал.2 от СК.

 

         След преценка на събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, във връзка със становищата на страните, Съдът намира за установено следното:

         От представеното и прието като доказателство по делото копие от Удостоверение за раждане се установява, че на ***** година е родено детето С.-Т.Г.В. ЕГН ********** с родители В.П.  Б. ЕГН ********** и  Г.  А.В.  ЕГН **********.

 

От показанията на разпитания по делото с. на Д. Г. А., л. на ищеца става  ясно, че ищецът и ответницата не  са сключили граждански брак, а живеели на семейни начала. Родило им се дете С.-Т. и живеели най-напред на квартира. След това живеели  в дома на бащата. Ищецът заминал да работи  в И. през 2008-2009 година. Ответницата започнала връзка с приятеля му, който им бил общ семеен приятел. В последствие ответницата решила, че следва да  подобри  отношенията си  с ищеца и  заедно с детето заминала за  И.  при  ищеца.  Там били всички няколко месеца и след това се върнали  заедно в Б.. Изхарчили парите и не  успели да заживеят  отново заедно, поради  което ищецът отново заминал за И.. Ищецът държал да има връзка с детето, тъй  като  той  и детето били в много добри отношения. Незнайно  защо  обаче майката на детето  решила да крие детето  от баща му и  от  роднините му по бащина линия.  Ищецът издирил  дори къде работи ответницата - в един магазин за боя. Тогава се били виждали  и в последствие тя го осъдила да заплаща издръжка на детето, но не  уредили  контактите на  ищеца с детето. Ищецът много държал да се вижда  с детето си и като не можел да  го види  се поболявал от мъка.  Понастоящем единствения вариант да се види с детето си  бил с помощта на полицията. В момента бащата на детето  бил  без работа в И. и имал намерение да се прибере за постоянно в Б.. С. знае, че бащата на детето  няма никаква  връзка с майката на  детето си – ответницата, тъй  като  последната  не вдигала телефона си  в случай, че  й се  обажда  ищеца  или неговата майка- бабата на детето  по  бащина линия.

Понастоящем ищецът и неговото разширено семейство не знаели къде се намират майката и детето. Когато бащата на детето изпращал подаръци за същото по Коледа и Нова година ги изпращал на  с., за да може тя да ги предаде  на  детето, което правила чрез бабата на  ответницата и  прабаба на детето  С.-Т..  За ищецът с.  знае, че  е със средно образование и не е съден никога, не  е имал „вземане-даване” с полицията никога.. Майката В. също била със средно образование.  Бащата на детето  по принцип бил склонен да се съобразява  с майката на детето си като правил компромиси. Според с.  докато са  живели заедно  майката , бащата и детето  са били  добро семейство- разбирали са се и са  имали  добри  отношения помежду си.

От постъпилия отговор  от ДСП - Пловдив, става  ясно, че социален работник е в невъзможност да осъществят връзка с майката на детето. Г-жа Б. не е откликнала на поканата на Отдел „Закрила на детето” и не е потърсила съдействие, въпреки посещението на социалния работник на посочения от съда адрес, както и оставената покана за телефонна за връзка. Проведен е разговор със с. по етаж и д. на входа, по информация на които не са виждали такова лице измежду живущите във входа.

От постъпилият отговор от ДСП - Родопи на 21.02.2013 година, става  ясно, че социален работник  е  направил справка за  постоянният и настоящ адрес на ищеца в настоящото производство, като на 14.02.2013г. е бил посетен посочения адрес на същия в с. К., където бащата на детето  не бил открит. Проведен е разговор с г-н Д. Р., като по негови данни майката на ищеца С. Р.а е с. на брат му Й.Р., п. на ****. По данни на г-н Р. С. заедно с двамата си синове Г. и В.В., са напуснали семейното жилище в с. К. и живеят и работят в И.. Г-н Р.  не поддържал контакт с ищеца и не разполагал с информация къде отсяда ищеца, когато се прибира в Р. Б.. Жилището било необитаемо.

 

С оглед на изложеното по делото, се налага изводът, че родителските права по отношение на детето С.- Т. следва да бъдат предоставени на майката. СЪДЪТ   приема за   установено, че липсва спор относно  това кой  от двамата родители  ще  упражнява родителските права над детето. Ответникът не претендира родителските права над детето да се  упражняват  от него и признава, че детето  е добре  отглеждано  и възпитавано от майка си. Освен това  до настоящия момент детето е живяло при майката, под нейния надзор и грижи, и  в интерес на детето е същото да не променя средата и начина си на  живот.  Съдът намира, че не би било в интерес на детето да промени установения начин на живот и обкръжение, поради което упражняването на родителските права спрямо детето С.-Т. следва да се предостави на майката В.  Б.. На това не се противопоставя и  ищеца в производството. Следва да се  определи  местоживеенето на детето  при майката.

Тъй като не бива едно дете да расте само с единият родител и за нормалното му израстване и формиране като личност е необходим контакт и с бащата, за  последния ще се определи режим за осъществяване на лични отношения с детето, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08,00 ч. (на съботния ден) до 18,00 часа (на неделния ден), с приспиване на детето в дома на бащата, както и един месец през лятото, който да не съвпада с  годишния  отпуск на майката.

Съдът намира, че именно този режим за лични контакти е най-подходящият и адекватен към настоящия случай.

 

   Относно издръжката на детето :

По делото се установи, че  понастоящем  въпросът  за  издръжката на детето   С.-Т.Г.В. , ЕГН **********  е разрешен съобразно постигната спогодба между родителите на детето, намерила  отражение в протоколко  определение  от 27.10.2010г. постановено по  гр. дело № 7774/2010г. по  описа на  ПРС, Х граждански състав

 

         Съдът определя окончателна държавна такса за производствата в общ размер на 30 лв., която следва да се заплати от ответницата  по делото, с оглед уважаването на иска.  Доколкото  искът   е  уважен  ответницата би следвало да  заплати на  ищеца  направените  от него  разноски, но  такива последният не претендира, поради  което  и не му се дължат.

 

           По изложените съображения, Съдът    

                                                        Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетното дете С.-Т.Г.В., ЕГН **********  на майката В.П.Б., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ  местоживеене на детето при майката.

 

  ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на лични отношения между бащата Г.А.В. ЕГН ********** и детето С.-Т.Г.В., ЕГН **********,  както следва:

всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08,00 ч. (на съботния ден) до 18,00 часа (на неделния ден), с приспиване на детето в дома на бащата, както и един месец през лятото, който да не съвпада с  годишния  отпуск на майката.        

ОСЪЖДА  В.П.Б., ЕГН ********** да заплати по сметка на  ВСС сумата от 30 лева /тридесет лева/ - определената  от съда  окончателна държавна  такса  за производството.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне пред Пловдивския Окръжен съд.

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д. Костадинова

 

Вярно с оригинала.

ТР