Гражданско дело 22009/2012 - Определение - 04-03-2013

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 3027

 

гр. Пловдив, 04.03.2013г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XI-ти гр. състав, в закрито заседание  на четвърти март две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 22009/2012г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от А.Й.Н., с ЕГН **********, срещу “Хендел” ООД, с ЕИК 130076670. Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от КТ вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ.

Препис от исковата молба е връчен на ответника, от който писмен отговор не е постъпил.

Преди изтичане срока за отговор и преди насрочване на делото за разглеждане в съдебно заседание, на 27.02.2013г. е постъпила молба от ищеца лично, с която същият заявява, че се отказва изцяло от исковете – предмет на делото, и моли производството да се прекрати.

Съдът, като разгледа така подадената молба за отказ от иска, намира следното:

Молбата, с която ищецът моли да се прекрати производството по делото, е подадена от ищеца лично, като същата е с нот. заверка на неговия подпис. С молбата е направено изрично изявление, че ищецът се отказва от исковете - предмет на разглеждане по настоящото дело. Съгласно разпоредбата на чл. 233 от ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото, като при отказ от иска той не може да предяви отново същия иск. Предвид обстоятелството, че се касае за отказ, а не за оттегляне на иска, препис от молбата не следва да бъде връчен на ответника, като не е необходимо неговото съгласие за отказа от иска и прекратяване на делото. В случая не се касае за право, отказ от което е недействителен, поради което молбата за отказ от иска е допустима и основателна, и  следва да бъде уважена.

Предвид дотук изложеното съдът намира, че са налице условията по чл. 233 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Предвид обстоятелството, че препис от исковата молба вече е бил изпратен на ответника, на същия следва да се връчи и препис от настоящото определение.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 22009/2012г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав на основание чл. 233 от ГПК поради отказ от страна на ищеца Й.Н., с ЕГН ********** от предявените срещу ““Хендел” ООД, с ЕИК 130076670 обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от КТ вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ.

Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

Препис от определението да се връчи на страните.

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Таня Георгиева

Вярно с оригинала.

ЕА