Гражданско дело 21837/2012 - Решение - 28-02-2014

Решение по Гражданско дело 21837/2012г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер              875              Година  2014                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                      V граждански състав

На двадесет и осми февруари          две хиляди и четиринадесета   година

В публично заседание на трети февруари 2014г.    в следния състав:

 

Председател: ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар: Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    21837  по описа за   2012            година

 

 

 

Предявени са обективно съединени искове по чл. 79 от ЗЗД във връзка с чл.345 от ТЗ и чл. 92 от ЗЗД от „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО” ЕАД,  ЕИК 130936974,  със седалище и адрес на управление:  гр. София,  район „Младост”,  бул. „Цариградско шосе” № 135А,  представлявано от А. Х. Б. – и. д.,  действащо чрез п. адв. А.Н.Н.,  със служебен адрес: ***,  Адвокатско дружество „М. и Н.”,  против А.П.С.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:  гр. П., бул. „Ш. с.” № ***.

Ищецът иска да бъде осъден ответникът да заплати на „ИНТЕРЛИЙЗ следните суми,  дължими по договор за финансов лизинг на автомобил № *** година,  а именно:  12 594.89 евро - дължими лизингови вноски,  както следва:  за месеците юни,  юли,  август,  септември,  октомври,  ноември и декември 2011 година и за месеците януари,  февруари,  март,  април,  май,  юни,  юли и август 2012 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното
изплащане на задължението;
420.49 евро - неустойка съгласно чл. 15.6 от ОУ по договор за финансов лизинг на автомобили на „Интерлийз Ауто" ЕАД /15.01.2008 г./,  с падеж 31.08.2012 година; 688.50 лева - заплатена от „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО" ЕАД и подлежаща на възстановяване от лизингополучателя застрахователна премия (четвърта вноска) по застраховка „Каско" по ЗП ***,  с падеж 02.08.2012 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението; 688.50 лева - заплатена от „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО" ЕАД и подлежаща на възстановяване от лизингополучателя застрахователна премия (трета вноска) по застраховка „Каско" по ЗП ***,  с падеж 21.05.2012 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението; 593.98 лева - дължим данък превозни средства за възстановяване за 2012 година,  с падеж 15.05.2012 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението; 688.50 лева - заплатена от „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО" ЕАД и подлежащи на възстановяване от лизингополучателя застрахователна премия (втора вноска) по застраховка „Каско" по ЗП № ***,  с падеж 24.02.2012 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението; 688.50 лева - заплатена от „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО" ЕАД и подлежащи на възстановяване от лизингополучателя застрахователна премия (първа вноска) по застраховка „Каско" по ЗП № ***,  с падеж 27.10.2011 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението; 883.58 лева - заплатена от „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО" ЕАД и подлежащи на възстановяване от лизингополучателя застрахователна премия (четвърта вноска) по застраховка „Каско" по ЗП № ***,  с падеж 22.08.2011 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното
изплащане на задължението;
60.00 лева - нотариална такса за изпратена до ответника нотариална покана,  с падеж 28.06.2011 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението; 1 030.33 евро - неустойки за забавено плащане на лизинговите вноски,  както следва:  за месеците април,  май,  юни,  юли,  август,  септември,  октомври,  ноември и декември 2011 година и за месеците януари,  февруари,  март,  април,  май,  юни,  юли и август 2012 година.

                Претендират се и  разноските,  направени в производството,  включително и тези за заплатеното адвокатско възнаграждение.

         Ответникът оспорва изцяло предявените искове , като твърди, че не дължи процесните суми.Направено е искане за присъждане на разноски.

Пловдивски районен съд,  V граждански състав,  като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното:

От фактическа страна се установява следното.

Безспорно е,  че  между страните е бил сключен Договор за финансов лизинг на автомобил ***13.10.2008 година,  по силата на който лизингодателят/”ИНТЕРЛИЙЗ АУТО”ЕАД/ е предоставил на лизингополучателя А.С./,  лек автомобил марка ВМW 325 d,  с шаси № ***, с двигател № ***,  с рег. № *** ,  както и че същият този договор е бил прекратен от лизингодателя с нотариална покана от дата 03.08.2012 година,  връчена на ответника на дата 16.08.2012 година.

По силата на цитирания договор „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО" ЕАД е предоставило на лизингополучателя А.П.С. за ползване при условията на договора процесния автомобил.

Договорът е бил сключен за срок от 60 месеца.

Не се спори още, че съгласно договора,  лизингополучателят А.П.С. е заплатил на дружеството- лизингодател първоначално дължимата се вноска в размер от 8569.73 евро без ДДС,  представляваща 20% от стойността за лизинг съгласно приложение А към договора.

Лизингополучателят - А.П.С. -е поел задължение да заплаща на „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО" ЕАД остатъка от лизинговата цена по договора за лизинг,  на месечни вноски,  съгласно погасителния план,  съставляващ неразделна част от посочения по-горе договор за лизинг.

Ищцовото дружество е изпълнило задължението си за доставка на лекия автомобил,  като е било подписано надлежно удостоверение за приемане на автомобила от лизингополучателя

След предаването на автомобила за лизингополучателя е възникнало задължението да заплаща лизинговите вноски съгласно Погасителния план,  приложен към договора за финансов лизинг.

Ищецът твърди, че ответникът е преустановил плащането на лизинговите вноски и с оглед неизпълнението,  „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО”ЕАД е изпратило няколко нотариални покани до С. за заплащане на дължимите суми.

В хронологичен ред тези нотариални покани са както следва:  нотариална покана с рег. № *** от 13.04.2011 година по описа на н. В. З.,  с рег. № *** на НК на РБ,  с която е даден седемдневен срок за заплащане на дължимите от лизингополучателя А.П.С. суми по договора. Към нотариалната покана е била приложена и детайлна счетоводна справка за дължимите суми по договора за лизинг към дата 07.04.2011 година.

Не е постъпило плащане от А.С. в дадения седмодневен срок за изпълнение на задълженията.

С нотариална покана с рег. № *** от 25.05.2011 година,  ищецът е отправил предизвестие за прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил № ***година. Към нотариалната покана е била приложена отново детайлна счетоводна справка за дължимите суми по договора за финансов лизинг на автомобил към 25.05.2011 г. Изрично в нотариалната покана е било посочено,  че в случай,  че не бъдат заплатени дължимите и изискуеми суми по договора „Интерлийз Ауто”ЕАД ще счита договорът за прекратен.

На 15.06.2011 година между страните е бил сключен договор за спогодба. А.П.С.    не   е    изпълнил   задълженията    си    по   спогодбата и счетоводна справка за дължимите суми по договора за лизинг към дата 05.12.2011 година. Отново е даден седмодневен срок за изпълнение на задълженията и отново  А.П.С. не е заплатил дължимите суми на лизингодателя.

До ответника е изпратена и нотариална покана с рег. № ***от 03.08.2012 година по описа на Н. Ц. Б.,  рег. № *** на НК на РБ,  с която ищцовото дружество е отправило предизвестие за прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил № ***13.10.2008 година. Към нотариалната покана е била приложена и детайлна счетоводна справка за дължимите суми по договора за финансов лизинг към 01.08.2012 г. Изрично в нотариалната покана е било посочено,  че в случай,  че в седемдневен срок от получаването й не бъдат заплатени дължимите и изискуеми суми по договор за финансов лизинг на автомобил,  ищецът ще счита договора за прекратен. Ответникът не е заплатил лизинговите вноски,  поради което на 24.08.2012 година договорът за финансов лизинг е бил прекратен. За това обстоятелство,  както и за дължимите към 19.10.2012 г. суми,  лизингополучателят А.П.С. е бил уведомен с Нотариална покана с рег. № 3195,  том 1,  № 136 от 01.11.2012 година по описа на Н. Ц. Б.,  рег. № *** на НК на РБ.

Не е налице спор по делото , а и с оглед на събраните по делото доказателства се установява,  че процесният лек автомобил,  предмет на лизинговия договор,  е бил противозаконно отнет на дата 04.07.2011 година,  за което събитие е било образувано досьдебно производство №*** по описа на П-ро РУ при ОД на МВР- град Пловдив.

От приетите по делото доказателства се установява,  че по повод на настъпилото събитие застрахователят е образувал щета № *** по описа на „ДЗИ-Общо застраховане” - ликвидационен център Пловдив.

С писмо от дата 28.11.2011 година застрахователят е уведомил лизингодателя „ИНТЕРЛИИЗ ЛУТО" ЕАД,  че отказва да изплати обезщетение по образуваната щета,  поради това, че лекият автомобил е бил открит и се намира в Република Г. С оглед на това обстоятелство е прието,  че претенциите за изплащане на застрахователно обезщетение са неоснователни.

Като доказателство по делото са приети и всички документи,  съставени и събрани в хода на досьдебно производство № *** година по описа на ІІ РУ на МВР-гр.Пловдив.

Установява се още, че управителят на „ИНТЕРЛИИЗ АУТО" ЕАД клон Пловдив е бил уведомен на 08.08.2011 година за това,  че автомобилът е бил открит и се намира на територията на Република Г .

От Постановлението на Районна прокуратура- град Пловдив

 от 03.08.2012 година става видно,  че автомобилът е бил върнат след близо повече от година от датата,  на която лизингодателят е бил уведомен откриването му.

        Неоснователни се явяват възраженията на ответника, че ищецът не е положил необходимата грижа за откриване на автомобила и за неговото връщане , както и че не е съдействал в достатъчна степен на органите на реда.В тази връзка ищцовото дружество е представило доказателства, опровергаващо твърденията на С. за дезинтересираност.

        Спорът в настоящото производство е дали ответникът дължи лизингови вноски и разноски по поддържането на вещта , след като автомобилът е бил откраднат.

        Твърди се, че лизингополучателят не носи риска, тъй като в случая не е налице хипотезата на чл.343 от ТЗ.

Според разпоредбите на ТЗ и тези на сключения договор за финансов лизинг лизингополучателят носи риска и отговорността от погиването и увреждането на лизинговата вещ. В случая , според ответника,  не може да се говори нито за погиване,  нито пък за увреждане,  за което отговорен да е лизингополучателя,  респ. не може да се говори за рискове за които отговорността се носи от ответника по исковете.

Твърди се, че ползуването па автомобила е било отнето от лизингополучателя,  вследствие на настъпилото случайно събитие,  а лизингодателят е единствен активно легитимиран да извърши фактически и правни действия за възстановяване на държането върху лизинговата вещ от лизингополучателя,  каквито от събраните доказателства не се установява да са били предприети.

Това становище на ответника, не се споделя от съда, като в случая е налице хипотезата на чл.343 от ТЗ,  която гласи, че рискът от случайното погиване или повреждане на вещта при финансовия лизинг е за лизингополучателя.Отнемането на автомобила попада в посочената хипотеза.

В тази насока е и практиката на ВКС, видно и от представеното Решение № 294 от 20.04.2010 г. на ВКС по гр. д. № 670/2009 г.,  IV г. о.,  ГК,  докладчик съдията В. Р.В същото е посочено следното:  При договора за финансов лизинг всички рискове от повреждането,  погиването на вещта,  щетите,  причинени от вещта на трети лица и имущество,  както и разноските по поддържане на вещта,  предмет на договора,  са за сметка на лизингополучателя. Тези особености при финансовия лизинг произтичат от кредитния му характер. Лизингодателят отпуска кредит на лизингополучателя в размер на покупната цена,  като осигурява възстановяване на инвестицията си чрез получаване на лизингови вноски. Като гаранция за вземането си лизингодателят запазва собствеността върху вещта,  но дава право на лизингополучателя да я изкупи и то на цена,  надвишаваща на практика покупната й цена,  тъй като отделните лизингови вноски не са само част от цената на стоката,  но включват и други елементи.

При това положение лизингополучателят е носител на риска от повреждане на вещта и носител на правото да търси директна (включително деликтна) отговорност от деликвента,  а не лизингодателят.”

С оглед горното следва да се приеме, че предявените искове са доказани по своето основание.Същите са доказани и по размер съгласно заключението на в. л. М.М., което съдът изцяло кредитира като компетентно, обективно изготвено и неоспорено от страните.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца направените разноски в производството в размер на 3533, 34 лева по представен списък по чл.80 от ГПК.

Ето защо Пловдивският районен съд-V граждански състав

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОСЪЖДА А.П.С.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:  гр. П., бул. „Ш. с.” № *** да заплати на „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО” ЕАД,  ЕИК 130936974,  със седалище и адрес на управление:  гр. София,  район „Младост”,  бул. „Цариградско шосе” № 135А,  представлявано от А. Х. Б. – и. д.,  действащо чрез п. адв. А.Н.Н.,  със служебен адрес: ***,  Адвокатско дружество „М. и Н.” следните суми,  дължими по договор за финансов лизинг на автомобил № *** година,  а именно:  12 594.89 евро - дължими лизингови вноски,  както следва:  за месеците юни,  юли,  август,  септември,  октомври,  ноември и декември 2011 година и за месеците януари,  февруари,  март,  април,  май,  юни,  юли и август 2012 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване иска до окончателното
изплащане на задължението;
420.49 евро - неустойка съгласно чл. 15.6 от ОУ по договор за финансов лизинг на автомобили на „Интерлийз Ауто" ЕАД /15.01.2008 г./,  с падеж 31.08.2012 година; 688.50 лева - заплатена от „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО" ЕАД и подлежаща на възстановяване от лизингополучателя застрахователна премия (четвърта вноска) по застраховка „Каско" по ЗП ***,  с падеж 02.08.2012 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване иска до окончателното изплащане на задължението; 688.50 лева - заплатена от „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО" ЕАД и подлежаща на възстановяване от лизингополучателя застрахователна премия (трета вноска) по застраховка „Каско" по ЗП ***,  с падеж 21.05.2012 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението; 593.98 лева - дължим данък превозни средства за възстановяване за 2012 година,  с падеж 15.05.2012 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението; 688.50 лева - заплатена от „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО" ЕАД и подлежащи на възстановяване от лизингополучателя застрахователна премия (втора вноска) по застраховка „Каско" по ЗП № ***,  с падеж 24.02.2012 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението; 688.50 лева - заплатена от „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО" ЕАД и подлежащи на възстановяване от лизингополучателя застрахователна премия (първа вноска) по застраховка „Каско" по ЗП № ***,  с падеж 27.10.2011 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението; 883.58 лева - заплатена от „ИНТЕРЛИЙЗ АУТО" ЕАД и подлежащи на възстановяване от лизингополучателя застрахователна премия (четвърта вноска) по застраховка „Каско" по ЗП № ***,  с падеж 22.08.2011 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното
изплащане на задължението;
60.00 лева - нотариална такса за изпратена до ответника нотариална покана,  с падеж 28.06.2011 година,  ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението; 1 030.33 евро - неустойки за забавено плащане на лизинговите вноски,  както следва:  за месеците април,  май,  юни,  юли,  август,  септември,  октомври,  ноември и декември 2011 година и за месеците януари,  февруари,  март,  април,  май,  юни,  юли и август 2012 година, както и сумата от 3533, 34 лева разноски по производството.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с препис.

 

 

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д. Матеева

 

 

Вярно с оригинала: ЕД