Гражданско дело 21835/2012 - Решение - 17-02-2014

Решение по Гражданско дело 21835/2012г.

Р Е Ш Е Н И Е № 688

 

17.02.2014 г., гр. Пловдив,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIIІ-ти гр. състав, в открито съдебно заседание на осми януари  две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

         като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 21835 / 2012 г. по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството е по реда на чл. 235 във връзка чл. 348 и следващите  от ГПК – решение по извършване на съдебна делба.

     С влязло в сила съдебно решение по делото, е допусната съдебна делба на недвижим имот с идентификатор 87669.502.205 /осемдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и девет точка петстотин и две точка двеста и пет/, находящ се в село Я.. п..., община М..., област П..., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-63/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Я.. п... п.к....., ул. „...." № ..., площ: 1170 кв. м. /хиляда сто и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м ), номер по предходен план: 5010205, квартал: 26, парцел: П, при съседи: ПИ с идентификатори 87669.502.207 87669.502.206, 87669.502.527, 87669.502.517, 87669.502.208. ведно с построените в имот сгради, както следва-: СГРАДА с идентификатор- 87669.502.205.1 представляваща жилищна сграда на два етажа - еднофамилна със застроена площ от 83 кв. м.: СГРАДА с идентификатор: 87669.502.205.2 представляваща жилищна сграда на един етаж еднофамилна със застроена площ от 50 кв. м.; СГРАДА с идентификатор-87669.502.205.3, представляваща гараж със застроена площ от 27 кв. м.; СГРАДА с идентификатор: 87669.502.205.4, представляваща селскостопанска сграда със застроена площ от 46 кв. м. и СГРАДА с идентификатор: 87669.502.205.5, представляваща селскостопанска сграда със застроена площ от 33 кв. м.;

      която делба да се извърши  между Е.А.А. ЕГН: ********** ***, и Д.И.А. ЕГН: ********** ***, при квоти от по ½ ( една втора идеална част ) за всеки от двамата.

      Проведената оценъчна експертиза дава заключение, че делбените имоти струват 36 808  лева.

      Претенции по сметките страните не са направили , има обаче своевременно направени искания за възлагане на жилищната сграда с идентификатор 87669.502.205.1  - в цялост от ответника, и на обособен жилищен етаж от страна на ищцата, като Д.С. мотивира чрез представител искането си с обстоятелството , че същия му е единственото жилище.    

    І.  По способа на реалното извършване на делбата .

     Възлагателните претенции на страните не са основателни  независимо от факта , че е единствен за ответника и продължава да живее в имота , а последният  е бил СИО.  Това е така, тъй като не се касае за хипотеза, в която на претендиращите  да е било възложено упражняването на родителски права върху непълнолетни от брака деца; според приложеното съдебно решение за развод, такива няма . Целите на ал. 1 на чл. 349 от ГПК са именно да охрани жилищните нужди на непълнолетно дете и в друга хипотеза възлагането не е допустимо . Съсобствеността върху имота не произтича и от наследяване , при което и двете страни не могат да се позовават и на разпоредбата на втората алинея на чл. 349 от ГПК . В тази връзка, ищеца не ангажира одобрен инвестиционен проект за подялбата на сградата с идентификатор 87669.502.205.1, а и според заключението на ВЛ А. , такава подялба не би била възможна като незаконосъобразна – сградата не разполага с техническата възможност да бъде разделена на две самостоятелни жилища при спазването на чл. 110 от НСПН.

     Имотната съвкупност  не е поделяема предвид броя на съделителите и размера на техните дялове. Страните не са ангажирали  и доказателства за реалната поделяемост, въпреки че според вещото лице и техническата служба към община М... ( последната е дала становище досежно поделяемостта на поземления имот по реда на чл. 201 от ЗУТ )  теоретично е възможно от поземления имот да се обособят два отделни пълномерни такива ( т. е съответстващи на особените изисквания на устройствения за територията закон – чл. 19 от ЗУТ).    Неподеляеми са обаче жилищните сгради, а и страните не ангажират проект за поделяемост под формата на инвестиционен проект и/ или такъв за изменение на ПУП/ ПРЗ , и /или експретиза която да изработи поне един проект за делба и да остойности отделните дялове.  Следователно се касае за единствен неподеляем имот, който не може да бъде поставен в дял на съделител и  възможност за извършването на делбата остава само изнасянето н а имота на публична продан.    

   Държавните такси по делото се определят по реда на чл. 8 от Тарифата за таксите , който съдилищата събират по реда на ГПК, като съдът приема заключението на ВЛ А. досежно стойността на имота , респ. на дяловете на съделителите, като неоспорено и актуално. Разноските за процесуално представителство не са направени по необходимост и не подлежат на уравняване; тези за оценъчната експертиза са внесени и двете страни.

          Затова и на основание чл. 346  и следващите  от ГПК, съдът

                                              

                                                             Р Е Ш И: 

 

 

              ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ претенциите на Д.И.А. ЕГН: ********** , да му бъде възложени на основание чл. 349 ал. 1 от ГПК в самостоятелен дял  сградата  с идентификатор  87669.502.205.1, и на Е.А.А. ЕГН: ********** – да и се възложи в самостоятелен дял необособен жилищен етаж от сграда с идентификатор 87669.502.205.1;

 

         ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими вещи:  

 

         Недвижим имот с идентификатор 87669.502.205 /осемдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и девет точка петстотин и две точка двеста и пет/, находящ се в село Я... п...., община М..., област П...., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-63/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Я... п..., п.к. ...., ул. „7...." № ..., площ: 1170 кв. м. /хиляда сто и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м ), номер по предходен план: 5010205, квартал: 26, парцел: П, при съседи: ПИ с идентификатори 87669.502.207 87669.502.206, 87669.502.527, 87669.502.517, 87669.502.208. ведно с построените в имот сгради, както следва-: СГРАДА с идентификатор- 87669.502.205.1 представляваща жилищна сграда на два етажа - еднофамилна със застроена площ от 83 кв. м.: СГРАДА с идентификатор: 87669.502.205.2 представляваща жилищна сграда на един етаж еднофамилна със застроена площ от 50 кв. м.; СГРАДА с идентификатор-87669.502.205.3, представляваща гараж със застроена площ от 27 кв. м.; СГРАДА с идентификатор: 87669.502.205.4, представляваща селскостопанска сграда със застроена площ от 46 кв. м. и СГРАДА с идентификатор: 87669.502.205.5, представляваща селскостопанска сграда със застроена площ от 33 кв. м.;

      като получените при проданта суми се разпределят по равно между Е.А.А. ЕГН: ********** ***, и Д.И.А. ЕГН: ********** ***.

 

     Осъжда Е.А.А. ЕГН: ********** ***, и Д.И.А. ЕГН: ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ   по бюджета на съдебната власт, чрез сметката на РС Пловдив за такси , по 736.16 лева държавна такса по извършването на делбата. 

 

     Решението подлежи на обжалване пред състав на Окръжен съд Пловдив , в срок от две седмици от връчването  му на страните.                                                                                                                         

                                                РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/п/ Владимир Руменов

 

Вярно с оригинала

М.Х.