Гражданско дело 21742/2012 - Решение - 10-07-2013

Решение по Гражданско дело 21742/2012г.

                        Р Е Ш Е Н И Е

гр.Пловдив, 10.07.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Пловдивски районен съд, VІІ граждански състав,  в публичното заседание на  трети  юли  през  две хиляди и  тринадесета година  в състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БОРИС  ИЛИЕВ

 

СЕКРЕТАР: Цвета  Тошена, като разгледа докладваното от председателя  гр.д.№21742  по описа за 2012г., за  да  се  произнесе  взе  предвид следното:

         Предявен  е  иск с правно  основание  чл.415,  ал.1  от  ГПК  във връзка  с  чл.232, ал.2  от  ЗЗД. 

         Ищецът  „Монтес  аури” ООД,  със седалище  и  адрес  на  управление  гр. Пловдив,  ул.  „Брезовска”  №34,  ет.3, ЕИК  ************,  представлявано  от  С. О. Д.,    твърди,  че  на  30.09.2011г. е сключил с ответника  ЕТ „З. К. - А.”  договор  за наем  и  анекс  към  него, по силата  на  който  му  отдал  за  временно  възмездно  ползване  за срок  от една  стопанска  година  общо  378,185  дка.  земеделска  земя,  подробно  описана  в  договора  срещу  наемна  цена  в  размер  на 35  лв. на декар, която  следвало  да  се  заплати  на две  вноски  в срок  до  30.09.2012г.    Твърди,  че  ответникът  не заплатил  дължимата  наемна  цена  в общ  размер  13236,48  лв.,  като  за    сумата  била  издадена  заповед за  изпълнение  по  чл.410  от  ГПК,  срещу   която  ответникът  възразил.   Ето  защо  се  иска постановяване на  решение,  с  което  да  се  признае  за  установено  по  отношение  на  ответника,  че  същият  дължи  на  ищеца посочената   сума,  за  които  е била  издадена  заповед за  изпълнение,  ведно  със  законната  лихва  върху  нея  от  датата  на  подаване  на заявлението  по чл.410  от  ГПК  до  окончателното  й  заплащане  и направените  разноски.           Ответникът  З. А. К.,  ЕГН  **********,  в качеството  му  на  ЕТ „З. К. - А.”,  със  седалище и  адрес  на  управление  гр. С.,  кв.  „Т.”,  ул.  „Г.”  №*,  ЕИК **********,  чрез  пълномощника  си  по делото  адв. Ф.  Н.,  оспорва предявения  иск.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, намира за установено следното:

Не  се  спори  между  страните,  а  и се  установява  от приложеното  ч.гр.д. №16814/2012г.  на  ПРС, ХІІІ  гр.с.,  че по  подадено  от  ищеца  заявление  по  чл.410 от  ГПК  срещу ответника  е  била  издадена  заповед  за  изпълнение на  парично задължение по чл.410  от  ГПК  за   описаните  в  исковата  молба  суми. В срока  по чл.414  от  ГПК  срещу  издадената заповед  за изпълнение  е  подадено  възражение  от ответника,  което  обосновава  правния  интерес  на  ищеца  от  предявяване  на  иск за  установяване  на вземането  му.

Не  се  спори  между  страните,  а  се  установява  и  от  приетите  писмени  доказателства,  че  на  30.09.2011г.  между  ищцовото  дружество,  като  наемодател, и  ответника  ЕТ „З. К. - А.”,  като  наемател,  е  би  сключен договор  за наем  и  анекс  към  него, по силата  на  който  ищецът  е  отдал  на ответника  за  временно  възмездно  ползване  за срок  от една  стопанска  година  общо  378,185  дка.  земеделска  земя,  подробно  описана  в  договора  срещу  наемна  цена  в  размер  на 35  лв. на декар, която  следва  да  се  заплати  на  две  вноски  в срок  до  30.09.2012г.    Не  се  спори  и  че  ответникът  не е  заплатил  дължимата  наемна  цена  за  стопанската  2011/2012г.  в общ  размер  13236,48  лв. 

Възраженията  на  ответника  срещу  предявения  иск са, че  не  е  извършил  плащане,  тъй  като  ищецът  не  бил  издал  данъчна  фактура  за  дължимата  му сума.   Същите  са  неоснователни.   Видно  от  сключения  между  страните  договор,  плащането  на дължимия  наем за ползването на земеделската земя  не  е  обусловено  от  издаването  от  страна  на  наемодателя  на  някакъв   данъчен  документ.  Ето  защо  обстоятелството  дали  е  издадена  фактура  от страна  на  наемодателя  е  без значение  за  настъпване  на  падежа  на  задължението  за  плащане  на наемната  цена  и  искът  не  може  да  бъде  отхвърлен  на  това  основание.  Неиздаването  от  страна  на  наемодателя  на съответния  данъчен  документ  може  евентуално  да  доведе  до ангажиране  на  административно- наказателната  му  отговорност,  но  наемателят  не  може  да  отказва  плащане  на  наемната  цена  до  издаването  на  фактура  или  друг  данъчен документ.    Предвид  горното  съдът  намира,  че  възраженията  на  ответника  са  неоснователни,  а  предявеният  установителен  иск  е  основателен  и  следва  да се  уважи. 

         На  основание  чл.78, ал.1  от  ГПК  ответникът  следва  да  бъде  осъдена  да  заплати на  ищеца  направените  по делото  разноски  в размер  на  264,73  лв.-  държавна такса  и  300  лв.-  адвокатско  възнаграждение  или общо  сумата  от  564,73  лв.      

         По изложените съображения съдът  

 

                                                Р Е Ш И:

 

         ПРИЗНАВА  ЗА  УСТАНОВЕНО  в отношенията  между страните,  че  З. А. К.,  ЕГН  **********,  в качеството  му  на  ЕТ „З. К. - А.”,  със  седалище и  адрес  на  управление  гр. С.,  кв.  „Т.”,  ул.  „Г.”  №2,  ЕИК  ********,  дължи на   „Монтес  аури” ООД,  със седалище  и  адрес  на  управление  гр. Пловдив,  ул.  „Брезовска”  №34,  ет.3, ЕИК  **********,  представлявано  от  С. О. Д.,   сумата  от  13236,48  лв.,  представляващи  неплатена  наемна  цена  за  ползването  на  378,185  дка.  земеделска  земя  за  стопанската  2011/2012г.  по  договор  за  наем  и  анекс  към  него  от  30.09.2011г.,  ведно  със  законната  лихва  върху  сумата  от  датата  на  подаване  на заявлението  по чл.410  от  ГПК-  24.10.2012г.  до  окончателното  й  заплащане; както  и  сумата  от  264,73  лв.- разноски  за  държавна  такса  и  500  лв.-  адвокатско  възнаграждение,  за  които   по  ч.гр.д. №16814/2012г.  на  ПРС, ХІІІ  гр.с.,  е  била  издадена  Заповед  №10645  от  26.10.2012г.  за  изпълнение на  парично задължение по чл.410  от  ГПК.  

ОСЪЖДА  З. А. К.,  ЕГН  **********,  в качеството  му  на  ЕТ „З. К. - А.”,  със  седалище и  адрес  на  управление  гр. С.,  кв.  „Т.”,  ул.  „Г.”  №*,  ЕИК  ***********, да  заплати  на   „Монтес  аури” ООД,  със седалище  и  адрес  на  управление  гр. Пловдив,  ул.  „Брезовска”  №34,  ет.3, ЕИК  115867624,  представлявано  от  С. О. Д.,  сумата  от  564,73  лв.-  разноски  по делото. 

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 2- седмичен срок от връчването му на страните. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!

КГ