Гражданско дело 21740/2012 - Решение - 09-07-2013

Решение по Гражданско дело 21740/2012г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

             

       Номер 3050               09.07. 2013г.                Град ПЛОВДИВ

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Пловдивски Районен съд                       ХІV-ти граждански състав

 

       На  деветнадесети юни                                    2013  Година

 

       В публично заседание в следния състав:

 

                                                      Председател: :  ЗОЯ БОГДАНОВА

        

при секретаря Иванка Чорбаджиева,като разгледа докладваното от съдията   ах. дело N21740 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производство по реда на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ.

Образувано е по жалба на Т.С.М.,Р. М. Г. и Й.М.Т., всички със съд. адрес *** против Решение №.../...г. на ОСЗ Х., постановено по преписка №.../...г. на н. на М. Г. М., в частта, с която е отказано възстановяване на правото на собственост в съществуващи /възстано вими/ стари реални граници върху нива от 0.977 декара в землището на гр.Х., местността “П. п.”, съставляваща част от имот № ... по помощния план на града.Излагат се съображения,че административ ният орган е постановил незаконосъобразен административен акт.От съда се иска да отмени решението в обжалваната му част и да постанови ново, с което по същество да им възстанови правото на собственост върху процесния имот в стари реални граници.Претендират разноски.

 ОСЗ Х. оспорва жалбата и моли Съда да я отхвърли.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, с оглед и становищата на страните, намира за установено следното:

Предвид липсата на доказателства за датата на съобщаване на обжалваното решение,съдът  приема че жалбата е подадена в срок.

От представената от ОСЗ Х. в заверено копие администра тивна преписка се установява, че същата е била образувана по заяв ление на М. Г. М. с вх. .../...г. Видно от приложеното по делото удостоверение е, че заявителят е починал на .г., а жалбоподателите са негови наследници по закон.

Следователно жалбоподателките са лица,легитимирани да обжал ват административния акт лица и при наличие на правен интерес, пора ди което жалбата се явява процесуално допустима.

С решение №... от ...г. на ОСЗ Х. на н. на М. М. е признато правото на собственост в съществу ващи /възстановими/ стари реални граници върху нива от 1.673 дка, находяща се в землището на гр.Х., местността “П. п.”, съставляваща имот №... по помощния план на града, като им е въз становена част от същия с площ от 0.696 дка, а по отношение на останалите 0.977 дка е постановен отказ, тъй като административният орган е приел, че съгласно решение от 08.01.2009г. по а. х. дело № 358/ 2007г. на ОС П. – по реда на чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ, и удосто верението и скицата по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ, имотът е застроен и на правоимащите лица се следва обезщетение по чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Коментираното решение №... от ...г. на ОСЗ Х. е обжалвано в тази му част и с решение постановено по к.а.х.д.№425/ 2012г. по описа на АС П.  е същото е отменено в частта с която е отказано на н. на М. М. възстано вяване на правото на собственост в съществуващи /възстановими стари реални граници върху нива от 0,977дка в землището на гр.Х., местност „П. п.”,съставляваща част от имот№... по помощния план на града и преписката е върната на ОСЗ Х. за издаване на ново решение съобразно указанията на съда. В мотивите си касационната инстанция е посочила,че в конкретния случай междинното производство по чл.11 ал.4 от ППЗСПЗЗ за определяне на застроената и незастроената част от имота е определена със съдебно решение,поради което ОСЗ е била длъжна да го съобрази и да издаде решение за възстановяване на правото на собственост върху незастроената част от имота

С обжалваното решение административният орган  е възстановил правото на собственост върху нива с площ от 0.696 дка, и е отказал отново да възстанови процесните 0,997дка с мотив,че същата е застро ена,без да съобрази указанията дадени със съдебното решение поста новено по кахд№425/ 2012г., което е  задължително за него

От приетото по делото заключение на в. л. В. К. се установява, че процесният имот попада в УПИ ... – С. д. на Р. д. на Ц. с. на п. с.,/записан впоследствие в разписната книга към плана на П. р. и о. ЕАД,след това на ТИТ Т. Т. ЕООД и понастоящем на Х. С. Р. ЕАД / кв...., по КРП на гр.Х., одобрен със Заповед № .../...г., изменен със Заповед № .../ ...г., с площ 14 430 кв. м., за който е съставен Акт за частна държавна собственост № .../ ...г., с Приложение № 1 за построените в него сгради: 1. П. и д. р., ЗП 267 кв. м., ... етаж, полумасивна, 1981г.; 2. Г. /а. р./, ЗП 99 кв. м., ... етаж, полумасивна, 1965г.; 3. Б., ЗП 74 кв. м., ... етаж, полумасивна, 1991г.; 4. Н. – метален, ЗП 384 кв. м., ... етаж, полумасивна, 1987г., и 5. С., ЗП 133 кв. м., ... етаж, полумасивна, 1987г.

 Към настоящия момент според заключението постройките не съществуват с изключение на б., което попада в бивш имот с № ....

Според СТЕ в процесните 0.977 кв. м. от бивш имот с №... попадат: част от вътрешно площадков път, без трайна настилка; чието предназначение е отпаднало,тъй като сградите са разрушени,част от трасе от канализация, която не функционира и а. с шахта, които към момента не се ползват.

   От показанията на с. И. К. се установява, че първоначално горният имот е ползван за почивна станция на бившето „П. д.”,като в имота на н. на жалбоподателките с  приблизителна площ от 1,5дка няма застрояване,а а. от 1995г.-1996г не се ползва .

  Предвид на така установеното от фактическа страна и с оглед моти вите  на постановеното по к.а.хд.№425/ 2012г. съдебно решение, Съдът приема че се касае за незастроена земя в стопански двор, разположена в границите на урбанизираните територии,която съгласно чл.11ал.5 от ППЗСПЗЗ  се възстановява на собствениците  й съгласно чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ. Разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ регламентира условията, при които зем. земи,включени в строителните граници на населените места,определени със застроителния и регулационен план или с около връстен полигон се възстановяват, както и изключението, при което не се възстановяват.

    Правото на собственост се възстановява, освен когато върху тях при спазване на всички нормативни изисквания са построени сгради от трети лица или ако е отстъпено право на строеж и законно разрешения строеж към ... г. е започнал.

В конкретния случай административният орган не е представил дока зателства, че върху имота има законно построена сграда, за да е приложимо изключението на чл. 10, ал. 7 и да е приложим чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Съгласно § 1д от ДР на ППЗСПЗЗ, спазването на всички нормативни изисквания при построяването на сградите по смисъла на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ се удостоверява от органите, компетентни да одоб ряват проекта и да разрешават строителството на сградата.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, ПК постановява решение за възстановяване на правото на собственост в строителните граници на населените места, определени със застроителния и регулационен план или с околовръстен полигон, въз основа на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 и чл. 13а. Удостоверението, издадено от техническата служба на общината, когато се иска възстановяване на правото на собственост върху имота в строителните граници на населените места, съдържа посочените в т. 1 до 5 на ал. 5 сведения, между които е и сведение за необходимите площи за функционирането на сградите, за които се дължи обезщетение по чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, както и размера на свободните площи, които подлежат на възстановяване, както и информация учредено ли е право на строеж и дали строежът на законно разрешената сграда е започнал в срока по чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ.

 В представеното на л.18 удостоверение издадено от ТС при О. Х. на осн чл.13 ал.5 от ППЗСПЗЗ е посочено, че застрояването в имот №... е осъществено преди ...г.,като няма съхранени строителни книжа и такива за отстъпено право на строеж.В тази насока са и констатациите на приетата по делото СТЕ,което също не е установила наличие на надлежни строителни книжа.

При това положение не може да се направи извод, че посочената от СТЕ свободна площ от зем. имот, е прилежаща площ към законно построени  преди ... г. сгради – в. л. заключава, че сградите са построени през  1979-1981 г.,но понастоящем не съществуват.

    Следователно пречка за възстановяване собствеността не е налице- не съществуват надлежни строителни книжа за извършеното застрояване,а и сградите към настоящия момент не съществуват поради което следва да се приеме,че целият имот е незастроен,поради което вътрешно площадковият път, част от трасе от канализация и а. с шахта, които не функционират,са изгубили предназна чението си.

    Предвид на изложеното налице са предпоставките на чл.10 ал.7 от ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на процесния имот  на жалбо подателите.

     Административният орган е постановил незаконосъобразен отказ като не е извършил  правилна преценка на предпоставките на чл.10 ал.7 от ЗСПЗЗ и не е съобразил съдебното  решение кахд№425/2012г , което е задължително за него.

    По изложените съображения, настоящият съдебен състав намира, че ОСЗ гр.Х. е постановила незаконосъобразен отказ,който следва да се отмени,а преписката да се върне на ОСЗ Х. за издаване на ново решение,съобразно постановеното от настоящия състав

С оглед изхода на спора ОСЗ гр Х. следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателите сумата от 1120лв разноски за настоящото производство

 

Водим от горното, Съдът

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ  Решение №.../...г. на ОСЗ Х. по пре писка № .../...г на н. на М. Г. М.,в частта в която е отказано възстановяване на правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху нива от 0.977 декара в землището на гр.Х., местността “П. п.”, съставляваща част от имот № ... по помощния план на града.

 ВРЪЩА преписката на ОСЗ гр.Х. за постановяване на ново решение съобразно указанията на съда

ОСЪЖДА ОСЗ гр.Х. да заплати на Т.С.М., Р.М.Г. и Й.М.Т., всички със съд. адрес *** сумата от общо 1120лв разноски за настоящото производство

Решението подлежи на касационно обжалване пред ПАС в 14-дневен срок от съобщаването му на стра ните.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ