Гражданско дело 21685/2012 - Решение - 19-07-2013

Решение по Гражданско дело 21685/2012г.

Р Е Ш Е Н И Е №3248

 

19.07.2013 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ гр. с.

 

На 19.06.2013 г. в публично заседание в състав :

 

СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

СЕКРЕТАР: МАЛИНА ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 21685 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното :

            Предявен е иск с правна квалификация по чл.124, ал.1 ГПК.

Ищецът ЕТ „С.-А.С.”, ЕИК:***********, представляван и управляван от А.И.С., ЕГН:**********, твърди, че е получил фактура, издадена от ЕВН България Електроснабдяване с № 10840842209/ 08.11.2012г., в която била обективирана претенция за заплащане на доставена електроенергия, ведно със съответните добавки, отчисления и данък за месец май 2012г. в размер на 8887, 63 лева, без ДДС или 10665,16 лева с ДДС

Ищецът счита, че не дължи тази сума. Излага съображения, че е заплатил изразходваната от него електроенергия за месец май 2012 г. преди повече от 6 месеца, видно от приложената фактура и платежно нареждане за превод по сметката на ответника. В този смисъл, счита сумата ф-ра № 10840842209/ 08.11.2012г., издадена от ответника, за заплащане на доставена електроенергия, ведно със съответните добавки, отчисления и данък за месец май 2012г в общ размер на 8887, 63 лева, без ДДС или 10665,16 лева, с ДДС, е неправилно начислена и поради това е недължима.

Ето защо, се иска да бъде признато по отношение на ответника “ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, че ЕТ „С.-А.С.”, ЕИК:115086878 не му дължи сумата от 10665,16 лева с ДДС по фактура, издадена от ЕВН България Електроснабдяване с № 10840842209/ 08.11.2012г., съставляваща стойност на доставена електроенергия в обект, находящ се в с.Д. п, обл. П., ИТН:...., който се води на абонат ЕТ „С.-А.С.”, с клиентски №..., за отчетен период м. май 2012г.

Ответникът “ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, оспорва предявения иск, като твърди, че сумата от 10665,16 лв с ДДС се дължи на основание чл. 98а, ал. 2, т. 6 Закон за енергетиката и чл.104а, ал.2, т.5 от Закона за Енергетиката, във връзка с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ, във вр. с чл.45, ал.1 от Правилата за търговия с електрическа енергия и във връзка с чл. 28 ОУ на договорите за продажба на ел. енергия на “ЕВН България Електроснабдяване” АД във връзка с чл. 54,, ал. 2, т. 1 ОУ на ЕВН ЕР, поради което моли съда да го отхвърли като неоснователен.

По повод на твърдението на ищеца, че не бил манипулирал средството за търговско измерване (СТИ), заявява че, че не твърди, че той лично е извършил манипулацията. Установяването на авторството на това деяние следва да се извърши по правилата, съдържащи се в Наказателно-процесуалния кодекс на Република България, защото това действие осъществява състава на престъплението по чл. 234в от НК и ищцовото дружество няма правомощията да извърши необходимите действия, за разкриване на извършителя на това деяние.

Поддържа, че правомощието на енергийния доставчик да въведе в своите Общи условия механизъм за корекция на сметки за изминал период, е изрично закрепено в чл. 98а. ал.2. ,т 6 и чл. 104а. ал. 2. т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ). във връзка с чл. 83. ал. 1. т. 6 от ЗЕ, във връзка с Правилата за търговия с електрическа енергия (ПИКЕЕ), приети от ДКЕВР на основание чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката (ЗЕ), с Решение № П-1 от 10.04.2007 г. (обн. ДВ, бр. 38 от 2007 г). В чл. 45, ал.1 от ПИКЕЕ (намиращ се в Раздел VIII, озаглавен „Проверка на измервателни системи") изрично е посочено, че „когато при проверката на измервателната система се установи грешка над допустимата и не е известно кога се е появила установената грешка, отчетеното количество електрическа енергия се определя съгласно процедура, предвидена в договора за покупко-продажба на електрическа енергия.".

Процедурата по корекция на сметки е залегнала в чл. 28 от ОУ на ЕВН ЕС и в чл. 54 на ОУ на ЕВН ЕР и представлява именно процедура за определяне на количество ел. енергия по смисъла на цитираните чл. 104а, ал. 2, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ, във връзка с чл. 45, ал. 1 от ПИКЕЕ. Следователно, механизмът за корекции на сметки е в пълно съответствие с приложимата правна и регулаторна рамка. Правното основание на това едностранно начисляване е чл. 98а, ал. 3, т 6 чл. 104а, ал. 2, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ. във връзка с чл. 28 от ОУ на ЕВН ЕС, който текст кореспондира с нормата на чл. 2, ал. 2 от ЗЕ по отношение на прокламираната защита на правото на собственост при търговия с електрическа енергия.

Твърди се, че по реда на Общите условия е съставен и констативен протокол за техническа проверка на електромерно стопанство № 28597/28.05.2012 г. При извършването на проверката не е представител на ищеца – Р. Д., която била подписала протокола без възражения, с което бил спазен реда за извършване на проверката съгласно ОУ.

Поддържа се, че корекцията на сметки не е санкция за абоната за определено противоправно поведение, тя цели изравняване на получения дисбаланс в предоставянето на блага и овъзмездяване, доколкото е възможно, на енергийното дружество.

Посочва се, че вследствие на извършената проверка от служители на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, е констатирано, че има съмнения за извършена нерегламентирана намеса върху електромера, ето защо и на основание чл. 36 от ОУ на ЕВН ЕР, във връзка с чл. 37 от ОУ на ЕВН ЕР, електромерът, с фабр. № 534050 е демонтиран и предаден за извършване на метрологична експертиза в безшевна торба, пломбирана с пломба № 027852, като на негово място е монтиран друг електромер от същия тип. Тези действия са закрепени в Констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 28597/28.05.2012 г. Съмненията за извършена нерегламентирана манипулация се потвърдили и от заключенията на експертизата на средството за търговско измерване, извършена от Български институт по метрология, ГД „Мерки и измервателни уреди", регионален/отдел - гр. Пловдив. Резултатите от тази проверка са обективирани в Констативен/протокол от експертиза на средство за търговско измерване № 29 1172/22.08.2012 г, където е вписано че електромерът е отварян и манипулиран. Към вторичната страна на токовия преобразувател и на трите фази е монтирано устройство с фотодатчик, непринадлежащо към схемата на електромера. При понижена интензивност на светлината, устройството шунтира част от токовата верига, в резултат на което електромерът отчита по-малко от консумираната електроенергия.

Съдът като обсъди твърденията и доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема следното :

Не се спори, а и се установява, че през м.май 2012г. между страните е съществувало облигационно правоотношение за снабдяване и продажба с електрическа енергия, правата и задълженията на страните по което са уредени с Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, за обект в с.Д. п, обл. П., ИТН:......, който се води на абонат ЕТ „С.-А.С.”, с клиентски №.....

Установява се от показанията на св. К. и св.К., че са извършили проверка на състоянието на измервателното стопанство на обект на ищеца. При контролно измерване не установили нарушения, поради съмнение относно манипулиране на пломбата, с която се запечатва електромера, го демонтирали и поставили в безшевна торба с пломба, след което го изпратили на проверка в Българския институт по метрология. За проверката бил съставен констативен протокол който бил подписан от свидетеля, колегата му и от жена, която се представила като служител на ЕТ „С.-А.С.”.

Установява се, че е била извършена експертиза на същия от БАН – ГД „Мерки и измервателни уреди” – Регионален отдел – гр. Пловдив, по която въз основа на извършени констатации, че електромерът е отварян и манипулиран, било дадено заключение обективирано в Констативен протокол от експертиза на средство за измерване № 291172/22.08.2008г., че същият не съответства на метрологичните и техническите изисквания, тъй като е отварян и манипулиран. Според констатациите, Към вторичната страна на токовия преобразувател и на трите фази е монтирано устройство с фотодатчик, непринадлежащо към схемата на електромера. При понижена интензивност на светлината, устройството шунтира част от токовата верига, в резултат на което електромерът отчита по-малко от консумираната електроенергия.

Въз основа на горните констатации била извършена корекция на сметката за електроенергия на ищеца, като ответникът му начислил допълнително 57268 квт/ч ел. енергия на обща стойност 10665,16 лв с ДДС. За тази сума била издадена фактура №1084084209/08.11.2012г., за отчетен период м.май 2012г.

Според заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебна техническа експертиза използваната методика при преизчисляване на сметката за потребена ел. енергия е правилно приложена.

Налице е спор относно дължимостта на тази сума, като ответникът обосновава същата на разпоредбата на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б. „а” Закон за енергетиката /в сила от 17.07.2012 г./, регламентираща реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметката му в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3, както и на чл.28, ал.1 от ОУ на ЕВН ЕС, както и на чл. 54, ал. 2, т. 1 ОУ на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, уреждащ преизчисляването на сметката за ел. енергия при констатирано неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване.

Съгласно чл. 116, ал. 6 Закон за енергетиката: „Произведената електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване - собственост на преносното, съответно на разпределителното, предприятие...”, като както се установи по-горе в настоящото изложение от представеното с отговора на исковата молба и неоспорено заверено копие на Констативен протокол от експертиза на средство за измерване, процесният електромер е бил собственост на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД и той според показанията на св. Д е бил в ел. табло монтирано на фасадата на сградата встрани от входа й, ключове за което имат само служителите на дружеството.

Едни от основните задължения на клиента съгласно чл. 8, т. 5 ОУ на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД са: „Да не променя самоволно схемата на свързване на електрическите съоръжения, .... да не снема самоволно или поврежда средствата за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено на тях от представител на ЕВН ЕР или овластен орган ... да не препятства правилната им работа.”, като в корелация със същите е нормирано право на ЕВН ЕР в чл. 10, т. 2 от цитираните общи условия да упражнява контрол за спазването на задълженията на клиента, като при установяване на тяхното неизпълнение – да съставя констативни протоколи. Или при тълкуването на тези уговорки във връзка с клаузата на чл. 54, ал. 2 от общите условия може да са направи извод, че едностранна корекция на сметката за ел. енергия е допустима само при виновно неизпълнение на горепосочените задължения на клиента. Приемането на противното би противоречало на установения в чл. 82 принцип за виновния характер на договорната отговорност в какъвто смисъл е и задължителна съдебна практика формирана по реда на чл. 290 ГПК /решение № 177 от 12.12.2011 г. на ВКС по т. д. № 1008 от 2010 г., ІІ т. о., решение № 189 от 11.04.2011 г., според които коригирането на сметките само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната електроенергия от принадлежащите на доставчика средства за търговско измерване, без да е доказано виновно поведение на потребителя препятствало правилното отчитане на ползваната енергия е недопустимо, тъй като нарушава принципа за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и установения в чл. 82 ЗЗД принцип за виновния характер на договорната отговорност/.

Освен изложеното, съдът намира, противно на изложените в отговора съображения, че постановеното по реда на чл.290 ГПК решение № 189 от 11.04.2011 г. на ВКС по т.дело №39/2010г. на ІІ-ро ТО, не е изгубило значение, независимо от законовата промяна в 98а от ЗЕ, изразяваща се в добавяне към ал.2 на т.6, съгласно която, към задължителното съдържание на общите условия на крайния снабдител са добавя и ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6: а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3; б) в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3.

Мотивите на съдебното решение, в които се приема, че клауза от договора /Общите условия/, която регламентира едностранно от доставчика на електрическа енергия коригиране на сметките за електрическа енергия за предходен период от време без определяне на периода и без отчитане на реално консумираната електрическа енергия, следва да се счита за неравноправна по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 ЗЗП и нищожна на основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП и чл. 26, ал. 1 ЗЗД, са напълно относими и приложими спрямо чл.28 от ОУ на ЕВН ЕС, на който ответника основава правото си да извърши корекция на сметката на ищеца.

Съгласно чл.28, от ОУ, ЕВН ЕС, въз основа на представените от електроразпределителното дружество констативни протоколи, заедно със справки за начислената енергия, изчислява и коригира сметките за изминал период, като изготвя справка за дължимите суми и в 7 – дневен срок уведомява клиента за сумите, които последният дължи или ще му бъдат възстановени със следващото плащане. Очевидно е, че в този член от ОУ на ответника, както и изобщо в неговите общи условия, които обвързват потребителите на ел.енергия, на които крайния доставчик продава ел.енергия, липсва конкретен регламент или методика относно извършването на корекцията за минало време, от който момент ще стане това, за какъв срок ще се начисли допълнително енергия за минал период, какви права има потребителя при такива случаи. Позоваването от страна на ЕВН ЕС на разпоредби от ОУ на ЕВН ЕР е неоснователно, тъй като се касае за две отделни дружества, имащи лицензии за предоставяне на различни услуги, съответно и облигационните правоотношения между всяко от тях с потребителите на услугите им не почиват на едно и също основание. Затова, няма причина да се приеме, че ЕВН ЕС има право да изчислява размера на корекцията на потребената от абоната ел. енергия за изминал период въз основа на правила от общите условия на ЕВН ЕР. Последните са обвързващи в отношенията на ЕВН ЕР с потребителите на неговите услуги, но не и в отношенията между ЕВН ЕС и потребителите на неговите услуги. Ето защо, корекцията на сметката на ищеца за минал период, извършена от ЕВН ЕС въз основа на изчисления по методика и правила съгласно ОУ на ЕВН ЕР е неправомерно. В ОУ на ЕВН ЕС ясно е казано, че дружеството изчислява и коригира сметката на абоната въз основа на представените от електроразпределителното дружество констативни протоколи, заедно със справки за начислената енергия, т.е. въз основа на документи, с които са констатирани определени факти, а не по методиката и правилата от ОУ на ЕВН ЕР. 

Освен изложеното, съгласно горецитираното решение на ВКС, имащо характер на задължителна съдебна практика, в случаите, когато отклоненията в показателите на консумираната електрическа енергия се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя, доставчикът на електрическа енергия следва да установи периода на грешното измерване или неизмерване в резултат на неправомерното действие на потребителя. В противен случай, без да се държи сметка за този период или без да се отчете реално консумираната електрическа енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за електрическа енергия за минал период позволява на доставчика да получи цена за недоставена от него и неползвана от потребителя електрическа енергия. В настоящия случай, клаузата на чл.28 от общите условия на ЕВН ЕС регламентира едностранно коригиране от доставчика на електрическа енергия на сметките за електрическа енергия за предходен период от време, без да е регламентирано определянето на периода и без регламентация относно отчитане на реално консумираната електрическа енергия.

Ето защо, същата следва да се счита за неравноправна по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 Закона за защита на потребителите, доколкото въпреки изискването за добросъвестност, създава в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от договора. Разпоредбата на чл. 28 от Общите условия на ЕВН ЕС нарушава основните принципи на равнопоставеност между страните и на защита интересите на потребителите при търговията с електрическа енергия. Липсва защита на интереса на потребителите при едностранна корекция на сметките за минал период, предприета от страна на дружеството - монополист, при неустановен период на грешно измерване или неизмерване на електрическата енергия, особено в хипотезата, когато инкасаторът на района периодично е отчитал доставената и потребена електрическа енергия за съответния период, за който впоследствие е извършена едностранна корекция на сметките. По своята същност разпоредбата на чл. 28 от Общите условия на ЕВН ЕС предвижда санкциониране на потребителя, без да се изисква виновно поведение на последния. Тази теза, че корекцията е не заради виновно поведение на потребителя, се поддържа и от ответника в отговора и в 1-то с.з.

Обективната отговорност обаче е изключение, тъй като ангажира отговорността на едно лице, независимо от неговото поведение, поради което нейното предвиждане е правомощие единствено на законодателя. Посочената клауза противоречи и на разпоредбата на чл. 82 ЗЗД, която урежда пределите на имуществената отговорност при неизпълнение на договорно задължение, която отговорност е винаги виновна и е в границите, посочени в чл. 82 ЗЗД.

Поради това, че клаузата на чл. 28 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ЕВН ЕС, приети на основание чл. 98 ЗЕ, е неравноправна по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 ЗЗП, противоречи на принципа на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение, на принципа за защита интересите на потребителите при търговията с електрическа енергия и на разпоредбата на чл. 82 ЗЗД, поради което, следва да се приеме, че същата е нищожна на основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП и чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Поради нищожността на посочената клауза, същата не обвързва страните и не намира приложение в техните правоотношения.

Ето защо, начислените след извършена от ответника корекция суми за периода  м. май 2012г. като цена на доставена електроенергия за място на потребление с.Д. п., обл. Пловдив, ИТН:....., който се води на абонат ЕТ „С.-А.С.”, с клиентски №....., са недължими от ищеца, тъй като са начислени без основание.

Въз основа на всичко гореизложеното, искът на ЕТ „С.-А.С.” се явява основателен, поради което следва бъде признато за установено по отношение на ответника “ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, че ЕТ „С.-А.С.”, ЕИК:******* не му дължи сумата от 10665,16 лева с ДДС по фактура, издадена от ЕВН България Електроснабдяване с № 10840842209/ 08.11.2012г., съставляваща стойност на доставена електроенергия в обект, находящ се в с.Д. п., обл. П., ИТН:......, който се води на абонат ЕТ „С.-А.С.”, с клиентски №....... за отчетен период м. май 2012г.

На основание чл.78, ал.1 ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските по делото от 426,65 лв за държавна такса, 800 лв адв. хонорар.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                                           РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД, ЕИК:123526430, че ЕТ „С.-А.С.”, ЕИК:115086878 не му дължи сумата от 10665,16 лева с ДДС по фактура, издадена от ЕВН България Електроснабдяване с № 10840842209/ 08.11.2012г., съставляваща стойност на доставена електроенергия в обект, находящ се в с.Д п, обл. Пловдив, ИТН:..... който се води на абонат ЕТ „С.-А.С.”, с клиентски №....., за отчетен период м. май 2012г.

ОСЪЖДА ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД, ЕИК:123526430 да заплати на ЕТ „С.-А.С.”, ЕИК:115086878 разноските по делото от 426,65 лв за държавна такса и 800 лв адв. хонорар.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Д. Д.