Гражданско дело 21404/2012 - Определение - 08-07-2013

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

№ …..…              08.07.2013 година                            град Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII граждански състав, в закрито заседание на осми юли две хиляди и тринадесета година, като разгледа докладваното от съдията Стоянов гражданско дело № 21404 по описа на съда за 2012 г., намира следното:

Производството е образувано по искова молба вх. № 52998/14.12.2012 г. от „Мобилтел” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: град София, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 1, чрез юрисконсулт К.. С разпореждане на съда от 07.06.2013 г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени указания в седмичен срок да отстрани посочени нередовности на исковата молба. Съобщението е редовно връчена на ищеца на 25.06.2013 г. Срокът за изпълнение на указанието е изтекъл на 02.07.2013 г. до края на работния ден, към който момент, а и до постановяването на настоящия акт, по делото не са изпълнени указанията на съда.

По изложеното е налице хипотезата на чл. 129, ал. 3 ГПК исковата молба подлежи на връщане, а производството по делото следва да се прекрати.

 

Воден от горното съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 52998/14.12.2012 г., като ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 21404/2012 г. по описа на ПРС, ХVІІІ гр. състав.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред ПОС с частна жалба.  

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ