Гражданско дело 21400/2012 - Решение - 06-02-2014

Решение по Гражданско дело 21400/2012г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер          529                  Година  2014                 Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                        V граждански състав

На шести февруари                   две хиляди и четиринадесета            Година

В публично заседание на осми януари 2014г. в следния състав: 

 

                                                     Председател:  ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар:  Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    21400  по описа за   2012             година

 

 

Предявени са обективно съединени искове по чл. 266 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД от „Жидиком” ЕООД,   ЕИК 200686544,   със седалище и адрес на управление:   гр. С.,   ул. „Хан Аспарух”    5,   вх. Б,   ет. 3,   ап. 13,   представлявано от у. К. Д. Б.,   ЕГН **********,   против „Би Би Ай Инженеринг” ЕООД,   ЕИК 115938669,   гр. Пловдив,   район „Централен”,   ул. „Генерал Данаил Николаев”    60,   вх. Г,   ет. 5,   ап. 17,   представлявано от Р. А. Д.,   ЕГН **********.

         Ищецът иска да бъде осъден ответникът да му заплати сумата в общ размер от 10 127,  87 лева,  както следва:   7835, 00 лева с включен ДДС,  представляваща неизплатена главница по ф-ра    29/ 30.12.2010 г.,   за извършена от ищеца доставка и  монтаж на дограма,  ведно със законната лихва за забава в общ размер  на 2 292, 87 лева, от която  1579, 51 лева лихва за забава върху главница в размер на 7835, 00 лева с ДДС за периода от 31.12.2010г. до 12.12.2012г. и 713, 36 лева лихва за забава върху заплатена сума от 8000 лева за периода от 31.12.2010г. до 10.11.2011г.Направено е искане за присъждане на законната лихва върху главницата, считано от подаване на исковата молба в съда-14.12.2012г. до окончателното издължаване .

         Претендират се разноски по делото.

         Ответникът в отговора,  който е депозирал по делото оспорва иска по основание и по размер.

Твърди,  че са неверни изложените в исковата молба фактически обстоятелства,  досежно това,  че ищцовото дружество е произвело,  доставило и монтирало дограма в обект „сграда със смесено предназначение”,  находяща се в гр. П., ул. „Х. П.”,  тъй като ответното дружество няма обект на посочения адрес.

Твърди,  че между страните е сключен договор,  в устна форма,  за производство,  доставка и монтаж на дограма,  за обект,  находящ се гр. С.,  представляващ детска градина „С.”,  който устен договор,  е сключен между двете дружества,  въз основа и в изпълнение на обществена поръчка,  между Община С. и „Би Би Ай Инженеринг” ЕООД.

Твърди се още,  че договорът между двете дружества е частично развален.

Оспорва се приложената данъчна фактура,  тъй като същата не съдържа данни за договореното количество,  цена и вид на стоката.

Направено е искане за присъждане на разноски.

         Пловдивски районен съд,  V граждански състав,  като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното: 

            В настоящото производство ищецът претендира да му бъде заплатено уговорено възнаграждение за изпълнена от същия работа по неформален договор за доставка и монтаж на дограма в обект”Сграда със смесено предназначение”, находяща се в гр.П., ул.”Х. П.”.В исковата молба не са въведини твърдения кога е сключен договора , какво е трябвало да извърши ищеца и какво възнаграждение е било уговорено от страните, като е представена единствено ф-ра №29/30.12.2010г. на обща стойност 15 835 лева с ДДС.Твърди се, че посочената фактура  отразява извършеното от ищеца , а именно доставка и монтаж на дограма в обект”Сграда със смесено предназначение”, находяща се в гр. П., ул. „Х. П.” и отразява дължимото от ответника възнаграждение.

         В исковата молба се сочи още, че на 11.11.2011г. ответникът е заплатил част от дължимата сума в размер на 8000 лева, но е останал неразплатен остатък, предмет на настоящото производство.

Изпълнителят по договора за изработка  дължи извършването на някакви фактически действия  и по-точно постигането на договорения резултат, срещу което има право на възнаграждение. Следователно касае се за иск по чл.266, ал.1 от ЗЗД.

Правото на изпълнителя по чл.266, ал.1 от ЗЗД възниква при наличието на следните предпоставки:   1.изпълнение на възложените с договора работи;2.предаване на изпълнението.С това се поражда кореспондиращото задължение на поръчващия да заплати възнаграждението , като същият/поръчващият/ е носител на задължението да приеме изпълнената работа.

По делото е приета съдебно-счетоводна експертиза, която съдът изцяло кредитира като компетентно, обективно изготвена и неоспорена от страните, като от същата се установява, че процесната ф-ра № 29/30.10.2010г. на обща стойност 15 835, 00 лева  е надлежно осчетеводена в счетоводствата и на двете дружества.От датата на издаване на фактурата 30.10.2010г. до датата на входиране на исковата молба в съда-14.12.2012г. в счетоводството на двамата търговци, страни по делото, е отразено извършено плащане от ответника на 11.11.2011г. в размер на 8000 лева.След тази дата няма отразени други плащания.

В счетоводството на ищеца не е изрично посочена осчетоводената услуга по процесната ф-ра за кой обект се отнася.В счетоводството на ответника е посочено, че осчетоводената , получена услуга по процесната ф-ра е за обект „С.”-С..

При проверка на експертизата от страните по делото не са представени документи, от които да се установи количеството и стойността на отделните дейности –производство, доставка и монтаж на дограма.Не са представени документи/и от двете страни/, от които да е видно спазена ли е последователността сделката да е договорена, да е отчетена със съответните двустранно подписани документи, да е фактурирана , както и да е уговорен начина на плащане.В. л. М.М. дава заключение, че общоприето  е издаването на фактура за този вид сделки-услуга за производство, за доставка и монтаж на дограма, да се основава на първични документи от рода на договор за възлагане, количествено-стойностна сметка за видове и количества СМР, Акт-образец по ЗУТ за извършени и отчетени дейности или Протокол за приемане-предаване.Експертът сочи, че по делото е налична документация за стойност на извършени СМР съгласно договор и актове-образец по ЗУТ между „Би Би Ай Инженеринг”ЕООД-гр.Пловдив и Община С. досежно обект „С.”-гр.С., както и документи , установяващи плащания от Община С. на  „Би Би Ай Инженеринг”ЕООД-гр.Пловдив .

         По делото е разпитан по един свидетел на страните във връзка с твърденията и оспорванията, които са заявени.

С. на ищеца Е. Ге., който работи в „Жидиком”ЕООД установява, че през есента на 2010г. са работили на обект-сграда, находяща се в гр. П., ул. „Х. П.”.Монтирана е била дограма-синьо-сива на цвят.Свидетелят установява още, че за „Би Би Ай Инженеринг”ЕООД-гр.Пловдив е работено на три обекта-в гр.С., гр.П. и гр.П..За процесния обект Г. не знае, кой е бил възложител, само знае, че това е била фирма на Р./у. на „Би Би Ай Инженеринг”ЕООД/.”Тази дограма е фактурирана на две фирми-цялата сграда.Едната е „Би Би Ай Инженеринг”ЕООД.За това в Пловдив, не знам коя фирма е възложила извършването на тази дограма.Аз съм работник...”С. установява, че ищцовото дружество  е поставяло дограма и в детска градина „С.”-гр.С.  и то пак по поръчка на фирма на споменатата Р..

С. на ответника С. Д., който е с. на у. на ответното дружество установява, че на адрес -гр. П., ул. „Х. П.” обект /сграда/ е имала фирма „Алба инвест”ЕООД, чиито собственик е той, но не и фирмата „Би Би Ай Инженеринг”ЕООД.Между двете страни по делото е имало други отношения по повод поставяне на дограма на детска градина „С.”в гр.С..Там „Би Би Ай Инженеринг”ЕООД е спечелило обществена поръчка и е възложило на „Жидиком”ЕООД да достави и монтира дограма.Тъй като ищцовото дружество не е могло да получи в цялост парите от Община С. , се е наложило да се прекратят отношенията с ищеца.

 

 

 

 

 

 

         При така установеното съдът намира, че предявените искове са изцяло неоснователни.Съображенията в тази насока са следните.

Ищецът не установи при наличие на пълно и главно доказване, че между него и ответника е възникнала твърдяната облигационна връзка по неформален договор за доставка и монтаж на дограма в обект”Сграда със смесено предназначение”, находяща се в гр. П., ул. „Х. П.”.Не се установи работата да е извършена, да е предадена на ответника, за да се претендира заплащане на възнаграждение.Липсват каквито и да е доказателства, а дори и твърдения, какви са били параметрите на договора за изработка-кой с кого е договарял, какво е следвало да изработи ищеца, на каква стойност и в какви срокове.С. на ищеца не установи наличие на облигационна връзка между двете дружества;самият заяви, че не знае кой е поръчил изработването на дограмата.Не е доказателство за наличие на такава договорна връзка и представената фактура №29/30.12.2010г.Безспорно е, че по фактурата е налице плащане на сума в размер на 8000 лева от страна на „Би Би Ай Инженеринг”ЕООД, но в неговото счетоводство е отразено, че това е плащане за получена услуга за обект „С.”-С..Категорично се установи , че между страните е имало и други договорни отношение по повод на такъв обект в гр.С..Ето защо не може да се приеме, че е налице признание за дължимостта на сумата.

С оглед изложеното съдът намира, че не са налице предпоставките за уважаване на иск по чл.266 от ЗЗД.Неоснователен се явява и акцесорния иск по чл.86 от ЗЗД.

На основание чл. 78,  ал. 3 ГПК в полза на ответника следва да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 1122, 00 лева по представен списък.

 По мотивите  Пловдивски районен съд,  V граждански състав

 

                                               Р  Е  Ш  И : 

 

         ОТХВЪРЛЯ предявените обективно съединени искове по чл. 266 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД от „Жидиком” ЕООД,   ЕИК 200686544,   със седалище и адрес на управление:   гр. С.,   ул. „Хан Аспарух”    5,   вх. Б,   ет. 3,   ап. 13,   представлявано от у. К. Д. Б.,   ЕГН **********,   против „Би Би Ай Инженеринг” ЕООД,   ЕИК 115938669,   гр. Пловдив,   район „Централен”,   ул. „Генерал Данаил Николаев”    60,   вх. Г,   ет. 5,   ап. 17,   представлявано от Р. А. Д.,   ЕГН ********** да бъде осъден ответникът да заплати сумата в общ размер от 10 127,  87 лева,  както следва:   7835, 00 лева с включен ДДС,  представляваща неизплатена главница по ф-ра    29/ 30.12.2010 г.,   за извършена доставка и  монтаж на дограма,  ведно със законната лихва за забава в общ размер  на 2 292, 87 лева, от която  1579, 51 лева лихва за забава върху главница в размер на 7835, 00 лева с ДДС за периода от 31.12.2010г. до 12.12.2012г. и 713, 36 лева лихва за забава върху заплатена сума от 8000 лева за периода от 31.12.2010г. до 10.11.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 14.12.2012г. до окончателното издължаване, като НЕОСНОВАТЕЛНИ .

ОСЪЖДА „Жидиком” ЕООД,   ЕИК 200686544,   със седалище и адрес на управление:   гр. С.,   ул. „Хан Аспарух”    5,   вх. Б,   ет. 3,   ап. 13,   представлявано от у. К. Д. Б.,   ЕГН ********** да заплати на Би Би Ай Инженеринг” ЕООД,   ЕИК 115938669,   гр. Пловдив,   район „Централен”,   ул. „Генерал Данаил Николаев”    60,   вх. Г,   ет. 5,   ап. 17,   представлявано от Р. А. Д.,   ЕГН ********** сумата от 1122, 00 лева разноски по производството.

Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с препис.

 

 

 

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:  п/ Д. Матеева

 

 

Вярно с оригинала: ЕД