Гражданско дело 21313/2012 - Решение - 08-07-2013

Решение по Гражданско дело 21313/2012г.

РЕШЕНИЕ №

гр. Пловдив, 08.07.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГО, ХХІ-ви гр. състав, в открито съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                     СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

При секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. №21313/2012г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Ищецът „Водоснабдяване и канализация”ЕООД е предявил обективно съединени искове с правна квалификация - чл. 422, вр. чл. 415 от ГПК, вр. 79, ал.1 ЗЗД и чл.86 ЗЗД за установяване съществуването на вземането му срещу ответника Р.Г.Р., ЕГН:********** за стойността на предоставени му услуги по доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода за периода 20.08.2009г. – 30.09.3012г. на стойност 342,33 лв, за обект, находящ се в гр.П., бул.”Х. Б.”№.., както и обезщетение за забава в размер на 25,33 лв за периода 20.08.2009г. – 30.09.3012г., за което в негова полза е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 16950/2012г. по описа на РС-Пловдив. Тъй като ответникът подал възражение по заповедта в законния срок, за ищцовото дружество възникнал интерес от установяване съществуването на вземането му по исков ред.

В срока по чл. 131 от ГПК, от ответника е постъпил отговор, с който е изразил съгласие и желание да плати задълженията си.

В съдебно заседание, ответникът представя доказателства, че е платил изцяло задължението си за порцесния период, както и разноските на ищеца в заповедното и настоящото производство за държавна такса от общо 100 лв. По този повод, ищецът взема становище, че цялото процесно задължение е платено и заявява, че се отказва от юрисконсултско възнаграждение по производството.

Като взе предвид изявленията и признанията на страните и възраженията на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, съдът прие за установено следното:

Страните не спорят относно съществуването на посочените в ИМ облигационни отношения помежду им, както и че ответникът е погасил задълженията си за процесния период, предмет на предявените искове. Предвид твърденията на страните, подкрепящи се от представените от ответника доказателства в 1-то с.з. – фискален бон от 16.04.2013г. за сумата от 381,54 лв и разписка от 16.04.2013г. за платена такса по дело в размер на 100 лв, това е станало след завеждане на делото, но следва да бъде взето предвид при постановяване на съдебното решение, на основание чл.235, ал.3 ГПК.

Ето защо, следва да бъде отхвърлен предявените от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД е предявил обективно съединени искове с правна квалификация - чл. 422, вр. чл. 415 от ГПК, вр. 79, ал.1 ЗЗД и чл.86 ЗЗД за установяване съществуването на вземането му срещу ответника Р.Г.Р., ЕГН:********** за стойността на предоставени му услуги по доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода за периода 20.08.2009г. – 30.09.3012г. на стойност 342,33 лв, за обект, находящ се в гр.П., бул.”Х. Б.”№.., както и обезщетение за забава в размер на 25,33 лв за периода 20.08.2009г. – 30.09.3012г., за което в негова полза е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 16950/2012г. по описа на РС-Пловдив, поради погасяване на задълженията от ответника след завеждане на делото.

Мотивиран от горното, съдът

                                                                   РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, ЕИК:115010670 искове за установяване съществуването на вземането му срещу ответника Р.Г.Р., ЕГН:********** за стойността на предоставени му услуги по доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода за периода 20.08.2009г. – 30.09.3012г. на стойност 342,33 лв, за обект, находящ се в гр.П., бул.”Х. Б.”№.., както и обезщетение за забава в размер на 25,33 лв за периода 20.08.2009г. – 30.09.3012г., за което в негова полза е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 16950/2012г. по описа на РС-Пловдив, поради погасяване на задълженията от ответника след завеждане на делото.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмиче срок от връчването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

                                                                    СЪДИЯ:/п

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП