Гражданско дело 21097/2012 - Решение - 07-02-2014

Решение по Гражданско дело 21097/2012г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 534                                    07.02.2014 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На седми януари, две хиляди и четиринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Елена Лянгова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 21097 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        По делото е предявен иск по чл.422 от ГПК от „Уникредит лизинг”АД- гр.София против „Бонита”ЕАД- гр.Пловдив и Д.Н.П. за това да бъде признато за установено вземане на ищеца, за което по приложеното ч.гр.д.№ 12763/2012г. на ПРС са издадени заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, а именно вземане за сумата от 8869,89 евро по запис на заповед от 03.12.2007г., ведно със законните лихви върху посочената сума, считано от 15.08.2012г.- датата на подаване на заявлението по чл.417 от ГПК, както и направените в заповедното производство съдебни разноски в размер от общо 1063,31 лева. 

       Ответниците оспорват иска като неоснователен.

        ПРС, ХVІІ гр.с., като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

        В исковата молба се твърди, че горепосоченият запис на заповед бил издаден от ответното дружество и бил авалиран от Д.П.. Записът на заповед бил издаден за сумата от 23850,76 евро. След погасяване на част от същата, останала неиздължена процесната сума от 8869,89 евро. От страна на ответниците на първо място се твърди, че записът на заповед не е подписан от посочените в него издател и авалист. Твърди се също така, че съдържанието му не обосновава извод за това, че П. е приел да поръчителство по записа на заповед. Отделно от горното се твърди, че записът на заповед бил издаден за обезпечаване на договор за лизинг, задълженията на ответното дружество по който договор били изпълнени.

         Съдът намира, че предявеният по делото иск следва да бъде уважен като основателен по следните съображения: На записът на заповед, вьз основа на който са издадени заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист против длъжниците, а именно запис на заповед № 100510/2.66/2007г., издаден на 03.12.2007г. /л.27/, са положени два идентични подписа- първият за издател, а вторият за авалист. Издател на записа на заповед е „Бонита”АД. Същият е подписан от името на Д.П., в качеството му на законен представител на дружеството. Вторият подпис, за авалист / т.е. поръчител/ е видимо идентичен. В отговора на исковата молба се цитира разпоредбата на чл.484, ал.2 от ТЗ, съгласно която подписът на лицевата страна на менителницата / респективно записа на заповед/ се смята за поръчителство, освен ако е на платеца или на издателя. Предвид липсата на доказателства за противното следва да се приеме, че и двата подписа са изпълнени от Д.П.. Първият от тях обаче е положен за дружеството- издател / същото макар и правосубектно не може да се подписва само/, а вторият за самия П. в лично качество. Ето защо не е налице основание да се приеме, че и двата подписа са положени от издателя на записа на заповед. Освен това, съгласно чл.483, изр.2 от ТЗ, поръчителството може да се даде както от трето лице, така и от лице, чийто подпис вече е сложен върху менителницата. В допълнение към горното следва само да се отбележи, че по делото не е налице спор относно обстоятелството, че към 03.12.2007г. Д.П. е имал законна представителна власт спрямо „Бонита”АД, като това обстоятелство индиректно се потвърждава от служебно извършената справка в Търговския регистър, от която става ясно, че той е заменен с Х. Ц. през 2011г., като промяната е вписана на 07.12.2011г..

         От ответниците не са ангажирани доказателства и във връзка с твърдението им, че

задълженията на ответното дружество по договора за лизинг, за обезпечаване на които бил издаден записа на заповед, били изпълнени. По делото е изготвено и прието заключение по ССЕ по искане на ищцовото дружество. Видно от това заключение, след приспадане на всички извършени плащания, задълженията на ответното дружество по договор за финансов лизинг № 100510/2.66/03.12.2007г., с който и двете страни свързват издаването на записа на заповед са в размер от 17270 лева. При фиксиран курс от 1,95583 лева за 1 евро, горната сума се равнява на 8830,01 евро. При положение, че не е налице спор относно обстоятелството, че по записа на заповед реално се претендира остатъка от дължимите суми по горепосочения договор за финансов лизинг и при положение, че не се установяват други вземания по този договор, които да надхвърлят сумата от 8830,01 евро, предявеният по делото иск ще следва да бъде уважен до размер на тази сума, като бъде отхвърлен за разликата до пълния претендиран размер от 8869,89 евро.

         Съобразно с решението по делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК в полза на ищеца ще следва да бъде присъдена 17270/17348- ма част от направените от него съдебни разноски, които са в общ размер от 1443,31 лева, а именно сума в размер от 1436,82 лева. Ще следва да бъде призната за дължима и съответна част от направените в заповедното производство разноски- 17270/17348- ма част от 1063,31 лева, а именно 1058,53 лева.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Бонита”ЕАД- гр.Пловдив, ул.”Ком”№ 3-А и Д.Н.П. ***, ЕГН: **********, че същите дължат солидарно на „Уникредит лизинг”АД- гр.София, бул.”Цариградско шосе”№ 40 сумата от 8830,01 евро по запис на заповед от 03.12.2007г., ведно със законните лихви върху посочената сума, считано от 15.08.2012г.- датата на подаване на заявление по чл.417 от ГПК, както и 1058,53 лева- съдебни разноски в производството по ч.гр.д.№ 12763/2012г. на ПРС, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата между пълния претендиран размер на главницата от 8869,89 евро и признатите за дължими 8830,01 евро, както и за разликата между пълния претендиран размер на съдебните разноски от 1063,31 лева и признатите за дължими 1058,53 лева.

          ОСЪЖДА Бонита”ЕАД- гр.Пловдив, ул.”Ком”№ 3-А и Д.Н.П. ***, ЕГН: ********** да заплатят солидарно на „Уникредит лизинг”АД- гр.София, бул.”Цариградско шосе”№ 40 сумата от 1436,82 лева- съдебни разноски в производството по настоящето дело.

          Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала.

ЕЛ