Гражданско дело 20809/2012 - Решение - 04-07-2013

Решение по Гражданско дело 20809/2012г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер            2918                Година  2013                  Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                      V граждански състав

На четвърти юли                      две хиляди и тринадесета             Година

В публично заседание на пети юни 2013г.   в следния състав: 

 

Председател:  ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар:  Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    20809     по описа за   2012            година

                                            

 

 

Предявен е установителен иск по чл. 422 от ГПК от Н.Д.Н.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:   гр. П., бул. „К. М. Л.” № ***,  чрез а. М.С.- Д. ***,  против С.Н.Н.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:   гр. П., бул. „К. М. Л.” № ***

Ищецът иска да бъде признато за установено по отношение на ответницата,  че същата му дължи,  сумата в размер на 13000 лева главница по договор за продажба на д. д. от 17.02.2012 г.,  ведно със законната лихва,  считано от 12.09.2012 г. до изплащане на вземането и разноски по ч. гр. д. № *** с. на ПРС,  в размер на 260 лева заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 2130 лева.

Претендират се и направените по делото разноски.

Ответницата оспорва предявения иск.

Твърди,  че е изпълнила изцяло задълженията си към ответника,  поради което иска претенцията на ищеца да бъде отхвърлена като неоснователна.

Също претендира направените по делото разноски.

         Пловдивски районен съд,  V граждански състав,  като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното: 

         Предявеният установителен иск е допустим-спазен е едномесечният срок, в който съдът е указал на ищеца да предяви иск относно вземането си , тъй като ответникът е подал възражение по ч.гр.д.№ ***.с., ПРС.

        

         Не е спорно , че страните са сключили договор от ***г. за продажба на д. д., с който Н.Н. продава на С.Н. притежаваните от него 500 дяла с номинална стойност   от 10 лева от капитала на „Денис и Крис”ЕООД за сумата от 20000 лева.

         Договорено е в т.3 от договора, че в деня на сключване на сделката ответницата ще заплати 7000 лева, представляваща част от продажната цена, а остатъкът от 13000 лева ще бъде заплатен в срок до 17.05.2012г.

         Безспорен е фактът, че Н. е заплатила сумата от 7000 лева, но ищецът твърди, че остатъкът от 13000 лева не му е заплатен.

         Ответницата възразява и представя доказателство-преводно нареждане от 12.10.2012г.по валутна банкова сметка *** Н. в „Пиреос банк България”АД.Преведена е сума в размер на 6650 евро=13000 лева.

Действително сумата е заплатена след завеждане на ч.гр.д.№***състав, ПРС и далеч след уговорения падеж на задължението-17.05.2012г.

Безспорно е, че е заплатена претендираната сума и претенцията на ищеца следва да бъде отхвърлена изцяло.

В проведеното съдебно заседание на 05.06.2013г.пълномощникът на ищеца представя извлечение от сметката на Н.Н. в „Пиреос банк България”АД, от което е видно, че внесената сума е изтеглена от ответницата и това е станало по силата на дадено й пълномощно от ищеца/вж.л.52 от делото/.

Този факт не променя изводът на съда, че сумата, която Н. е дължала на ищеца като остатък от продажна цена на дружествени дялове е заплатена от нея.Между страните във връзка с изтеглянето на сумата биха възникнали други правоотношения по упълномощителната сделка или правоотношенията между страните се уреждат въз основа на представителството.

         При този изход на делото и на основание чл. 78, ал.3 ГПК ищецът следва да заплати на ответницата направените от нея разноски по производството в размер на 1500 лева за заплатен адвокатски хонорар.

         По мотивите  Пловдивски районен съд,  V граждански състав

 

                                               Р  Е  Ш  И : 

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск по чл. 422 от ГПК от Н.Д.Н.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:   гр. П., бул. „К. М. Л.” № ***,  чрез а. М.С. -Д. ***,  против С.Н.Н.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:   гр. П., бул. „К. М. Л.” № *** да бъде признато за установено по отношение на ответницата,  че същата дължи,  сумата в размер на 13000 лева главница по договор за продажба на д. д. от 17.02.2012 г.,  ведно със законната лихва,  считано то 12.09.2012 г. до изплащане на вземането и разноски по ч. гр. д. № *** с. на ПРС,  в размер на 260 лева заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 2130 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА Н.Д.Н.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:   гр. П., бул. „К. М. Л.” № ***,  чрез а. М.С. -Д. да заплати на С.Н.Н.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:   гр. П., бул. „К. М. Л.” № ***сумата от 1500 лева разноски по производството.

         Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с препис.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:  п/ Д. Матеева

 

 

Вярно с оригинала: ЕД