Гражданско дело 20684/2012 - Решение - 10-02-2014

Решение по Гражданско дело 20684/2012г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 563                              10.02.2014 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На шестнадесети януари, две хиляди и четиринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Елена Лянгова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 20684 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството по делото е образувано по искова молба от “БНП Париба пърсънъл файненс”ЕАД- гр.София против П.Д.П. за установяване дължимостта от ответника на сумата от 4814,70 лева- главница, дължима по договор за кредит за покупка на стоки или услуги № CREX- 02370166/04.05.2010г., сумата от 1304,36 лева- надбавка по чл.2 от договора, сумата от 190,30 лева- мораторна лихва за периода 15.08.2011г.- 30.05.2012г., ведно със законните лихви върху главницата, считано от датата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК, както и направените в заповедното производство съдебни разноски.

         От ответника не е заявено становище по иска.

         Съдът намира, че са налице предпоставките по чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК. Не е подаден писмен отговор от ответника, същият е уведомен за последиците от това, не е поискано делото да се разгледа в негово отсъствие, не е изпратен представител в открито съдебно заседание и искът е вероятно основателен. Ето защо, следва да бъде постановено положително за ищеца неприсъствено решение, като на основание чл.78, ал.1 от ГПК му бъдат присъдени и направените от него съдебни разноски в размер от общо 226,19 лева.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ :

 

        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.Д.П. ***, ЕГН: **********, че същият дължи на “БНП Париба пърсънъл файненс”ЕАД- гр.София, ЖК”Младост- 4”, Бизнес парк ”София”, сгр.14 заплащане на сумата от 4814,70 лева- главница, дължима по договор за кредит за покупка на стоки или услуги № CREX- 02370166/04.05.2010г., сумата от 1304,36 лева- надбавка по чл.2 от договора, сумата от 190,30 лева- мораторна лихва за периода 15.08.2011г.- 30.05.2012г., ведно със законните лихви върху главницата, считано от 14.06.2012г.- датата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК, както и сумата от 226,19 лева- разноски в производството по ч.гр.д.№ 9299/2012г. на ПРС, ХХІ гр.с..

        ОСЪЖДА П.Д.П. ***, ЕГН: **********да заплати на “БНП Париба пърсънъл файненс”ЕАД- гр.София, ЖК”Младост- 4”, Бизнес парк ”София”, сгр.14 сумата от 226,19 лева- съдебни разноски в настоящето производство.

        Решението подлежи на обжалване от ответника само в частта, имаща характер на определение досежно разноските по делото, пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му. В останалата му част решението не подлежи на обжалване.

        Препис от решението, със заверка, че е влязло в сила на 10.02.2014г., да се изпрати на ПРС, ХХІ гр.с. по тяхно ч.гр.д.№ 9299/2012г..

 

 

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала.

ЕЛ