Гражданско дело 20535/2012 - Решение - 11-02-2014

Решение по Гражданско дело 20535/2012г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  609                             /  11. 02.2014 година                 град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                       четвърти брачен  състав

На   осемнадесети ноември                         две хиляди и тринадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: Цветелина Бакалова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско   дело номер 20535 по описа за 2012 година

намери за установено следното:

 

.................................................................................................................................

           По изложените съображения, Съдът

        

                                                        Р    Е    Ш    И   :

 

         ОТХВЪРЛЯ  предявения  от Б.Д.  А.  ЕГН **********  иск по чл. 127 ал.2 от  СК  за предоставяне на родитеските права   над детето З.Б.  Д. ЕГН ********** на него.

 

         ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетното дете З.Б.  Д. ЕГН **********, на майката  А.  А.  Л. ЕГН ********** като  определя  местоживеенето на детето  при майката  на  адрес : ***

                                                 

          ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на лични отношения между бащата Б.Д.  А.  ЕГН ********** и детето З.Б.  Д. ЕГН **********,  както следва:

-                           всяка първа и трета седмица от месеца  за времето от 18.00часа  в петък до 18.00 часа в неделя;

-                            два пъти по 15 дни през лятото, през време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката;

-                           на празника Р. Б. -детето ще бъде при майката през първия ден от същия, а останалите дни  ще бъде при бащата с приспиване в неговия дом;

-                           за празника К. Б. -детето ще бъде при бащата с приспиване  в дома му през  първите  2 дни от този празник, а останалите дни при майката; 

-                           през четните години – 3 дни от  Новогодишните празници, считано от 18:00 часа на 30 декември на съответната година до 18:00 часа на 02 януари на съответната нечетна година включително

През времето когато майката ще  бъде в платен годишен отпуск, бащата няма да се ползва  от определения му с настоящето решение режим на лични  контакти с детето  З..

За първа седмица  от месеца се счита тази в която, както  съботния, така и неделния ден носят  дати  от съответния  месец.

 

         ОСЪЖДА Б.Д.  А.  ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете З.Б.  Д. ЕГН ********** чрез нейната майка  и законен представител  А.  А.  Л. ЕГН ********** в размер на 150 лева /сто и петдесет лева/, считано от влизане в сила на настоящото решение до настъпване на  законна причина  за нейното  изменение  или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като    ОТХВЪРЛЯ  ИСКА  за разликата  от 150  лева до  пълния претендиран  размер от 200 лева.

 

         ОСЪЖДА  Б.Д.  А.  ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на 50 лева /петдесет лева /  по сметка на ВСС  - окончатена държавна такса  за водене на производството.

 

         ОСЪЖДА  Б.Д.  А.  ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на 216 лв  /двеста и шестнадесет лева/ по сметка на ВСС  съобразно тригодишните платежи  на  определената  издръжка.

 

ОСЪЖДА  Б.Д.  А.  ЕГН ********** да заплати  на А.  А.  Л. ЕГН **********  сумата  ой 720 лева / седемстотин и двадесет лева/, представляваща направени  от същата  разноски в производството.

 

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне пред Пловдивския Окръжен съд.

 

                        

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Диана Костадинова

Вярно с оригинала.

АД