Гражданско дело 20422/2012 - Решение - 10-06-2013

Решение по Гражданско дело 20422/2012г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  2472                                                     10.06. Година  2013                     Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                        ІІІ граждански  състав

На   28.05.2013 Година

В публично заседание в следния състав:

      

Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

Секретар: Цвета Тошева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 20422 по описа за 20132 година

намери за установено следното:

 

                        Иск по чл.422 ГПК с материалноправно основание чл.79, ал.1, във вр.чл.240 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

                        Ищецът М.В.Т. с ЕГН ********** ***, чрез процесуалния представител адв.К., е предявил иск да се признае за установено, че ответникът Ж.И.П. *** му дължи сумата от 4600 лв. , дадена му в заем по договор от 21.09.2010 г. с нотариална заверка на подписите рег.№ 154/ 12.01.2011 г. по описа на Н ПМ с район на действие РС- Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 28.07.2011 г. до окончателното й изплащане, за които вземания е издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК по ч.гр.д.№ 13937/2011 г. по описа на ПРС. Твърди, че по силата на сключен с ответника договор за паричен заем му предала сумата от 4600 лв., която ответникът не върнал въпреки отправените му покани за това. За вземането си ищецът подал заявление и му била издадена заповед за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК, срещу която длъжникът възразил. Ангажира доказателства. Претендира разноски.

                        Ответникът не е подал отговор на исковата молба в преклузивния срок по чл.131 от ГПК, не се е представлявал в проведеното открито съдебно заседание, като не е заявил изрично, че желае делото да се разглежда в негово отсъствие. Поради това от страна на ищеца, чрез процесуалния му представител, е поискано постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

                        Съдът, като прецени данните по делото във връзка с искането, намери следното:

                        Приложено е ч.гр.д.№ 13937/2011 г. по описа на ПРС, ХХІ гр.с., от което се установява, че по заявление на ищеца е била издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл.417 и чл.418 от ГПК срещу длъжника Ж.И.П. *** за сумата от 4600 лв. , дадена му в заем по договор от 21.09.2010 г. с нотариална заверка на подписите рег.№ 154/ 12.01.2011 г. по описа на Н П М с район на действие РС- Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 28.07.2011 г./ датата на подаване на заявлението/ до окончателното й изплащане. Длъжникът е подал възражение срещу заповедта , като настоящият иск е предявен в срока по чл.415 от ГПК, с оглед на което е процесуално допустим.

                      Освен изложените по- горе обстоятелства, съставляващи предпоставки за уважаване на искането съгл.чл.238, ал.1 от ГПК, са налице и условията на чл.239, ал.1 от ГПК- на ответника са указани последиците от неспазването на срока за подаване на отговор и от неявяването му с съдебно заседание, а от изложените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства- договор от 21.09.2010 г. с нотариална заверка на подписите рег.№ 154/ 12.01.2011 г. по описа на Н П М с район на действие РС- Пазарджик,  искът се явява вероятно основателен. Изложеното сочи, че са налице всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

                        При този изход на делото на ищеца ще се присъдят и направените деловодни разноски, които се констатираха в размер от 347 лв., от които 97 лв. внесена ДТ и 250 лв. платено адвокатско възнаграждение.

                        Ето защо и на осн.чл.239, ал.1 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

                        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Ж.И.П. *** дължи на М.В.Т. с ЕГН ********** ***, сумата от 4600 лв. , дадена му в заем по договор от 21.09.2010 г. с нотариална заверка на подписите рег.№ 154/ 12.01.2011 г. по описа на Н П М с район на действие РС- Пазарджик, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 28.07.2011 г. до окончателното й изплащане, за които вземания е издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК по ч.гр.д.№ 13937/2011 г. по описа на ПРС.

            ОСЪЖДА Ж.И.П. *** да заплати на М.В.Т. с ЕГН ********** ***, сумата от 347 лв. деловодни разноски.

                        Решението не подлежи на обжалване на осн.чл.239, ал.4 от ГПК.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Таня Георгиева

Вярно с оригинала: Ц.Т.