Гражданско дело 20243/2012 - Решение - 12-07-2013

Решение по Гражданско дело 20243/2012г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер            3135                Година  2013                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                        V граждански състав

На  дванадесети юли               две хиляди и тринадесета            Година

В публично заседание на деветнадесети юни 2013г.в следния състав:

 

                                                     Председател: ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар: Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    20243     по описа за   2012             година

 

 

Предявени са обективно съединени искове по чл. 226 от КЗ и чл. 86 от ЗЗД от Н.Ц.З.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:  гр. П., ЖК Т., ***,  със с. а.: гр. С., район „Т.”, ул. „Л.” № ***,  а. С.К.К.,  против ЗД „Бул инс” АД,  ЕИК 831830482,  със седалище и адрес на управление:  гр. София,  район „Триадица”,  ул. „ЛАвеле” № 19,  представлявано от и. д. С. С. П..

Ищцата иска да бъде осъден ответникът,  да заплати сумата в размер на 3500 лева,  представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди,  а именно болки и страдания,  вследствие осъществено ПТП на ***г.по вина на водач,  застрахован при ответника,  както и законната лихва върху главницата,  считано от датата на деликта *** г.,  до окончателното издължаване.

Направено е искане и за присъждане на разноски.

Ответникът оспорва предявения иск. Прави възражение за съпричиняване. Възразява и относно размера на претенциите,  твърдейки,  че същият е силно завишен.

Претендират  се направените по делото разноски.

Пловдивски районен съд,  V граждански състав.,  като обсъди обстоятелствата по делото и представените доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:  

Съгласно чл. 226 от КЗ /който възпроизвежда дословно текста на чл.407 от ТЗ/ увреденият,  спрямо който застрахования е отговорен,  има право да иска обезщетението пряко от застрахователя. Съобразно цитираната новела,  за да се ангажира отговорността на ответника,  следва да има договорно правоотношение между причинителя на вредата и застрахователното дружество по смисъла на чл. 223 от КЗ,  съгласно което застрахователят се съгласява да покрие в границите на определената в облигацията сума,  отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди.

Не е спорно, че към датата на инцидента В. А. –в., който е причинил ПТП на ***г.е имал валидна застраховка „Гражданска отговорност” в ответното застрахователно дружество.Твърди се, че същият е  управлявал лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с рег.№ *** и е ударил отзад, управлявания от Н.З. лек автомобил марка „Нисан Микра” с рег.№ ***.

От показанията на разпитаните по делото с.-Я. Ш. и М. Т. се установява още, че ищцата е пострадала при инцидент  по „Ц. ш.” при завой на дясно на бул.”Ш. с.”, когато една кола отзад е ударила нейната.Виновен е бил водачът на автомобила, който е ударил колата на ищцата.Ударът е бил рязък и внезапен и при него са пострадали Н. и с. Я.Всички много са се изплашили.След инцидента ищцата е имала постоянни болки в главата, силно главоболие, било я страх, че няма да може да се справи с д. и с ангижиментите си, като тогава на помощ й се е притекла с. Т.Н. е взимала болкоуспокояващи, като и до ден днешен се стряска на сън, изживява катастрофата и има кошмари.В началото не е искала и да кара кола.

 Т.е. налице е виновно, противоправно поведение от страна на водача на автомобила, ударил колата на З., като освен това съществува причинна връзка между деянието и настъпилата вреда.Изпълнен е фактическия състав на чл.45 от ЗЗД .Горното се установява и от приетия по делото констативен протокол за ПТП с пострадали лица/л.8/.

Ето защо и на основание чл. 226 от КЗ,  следва да бъде ангажирана отговорността на застрахователя при положение,  че се установи наличието на фактическия състав , визиран в нормата на чл. 45 от ЗЗД.Елементите на този правен институт са деяние,  неговата противоправност,  вредоносен резултат,  причинна връзка между деянието и резултата и виновността на дееца.

Поради това  следва да се приеме,  че на посочените време и място,  по посочения начин е настъпило увреждане на ищцата по вина на водач на застраховано при ответника по застраховка „Гражданска отговорност” , пътно превозно средство.  Ето защо фактическият състав визиран в нормата на чл.45 от ЗЗД се е осъществил. Относно причинната връзка между деянието и вредоносния резултат и настъпването на уврежданията –същите се установиха по категоричен начин с оглед изложеното по-горе в настоящото решение.

Не се доказва твърдяното от ответника съпричиняване на вредата от страна на ищцата.

Относно размера.

Установява се от показанията и на двете с., че Н.З. е била много зле след инцидента.Същата е имала силни болки в г. и в., а също и психическото й състояние не е било добро-сънувала кошмари, не искала да кара автомобил, страхувала се дали може да посреща сама ангажиментите си.

Съдът изцяло кредитира показанията на с. като депозирани добросъвестно, последователни и убедителни, подкрепени и от останалия събран по делото доказателствен материал-амбулаторен лист, съдебномедицинско удостоверение №***г.

От заключението на в. л. п. Д., което съдът кредитира като компетентно, обективно изготвено и неоспорено от страните, се установява, че след произшествието на ***г. Н.З. е имала контузия на г., с. на м. и к. на ш.Травматичните увреждания са в пряка причинна връзка с претърпяното от ищцата ПТП и е възможно да са получени по начина, а именно при удар отзад на автомобила на ищцата от друг такъв.При произшествието са се създали условия за причиняване на травма с проява на типичния механизъм на камшичесто увреждане на ш.

Травмата в областта на ш. и сътресението на м. са сравнително леки, като ищцата е претърпяла болки и страдания с обичаен характер, които са били по-силни в първите дни след травмата и са отминали до един месец, без да останат усложнения за здравето и живота на ищцата.След този период от време З. не се нуждае от продължаващо лечение.

С оглед горното съдът намира, че адекватния и справедлив размер на обезщетението е в размер на 2500 лева и искът следва да бъде уважен до този размер, а в останалата част отхвърлен като неоснователен. Определяйки размера на обезщетението, съдът отчита, че получените увреждания от ищцата  са отминали за един кратък период от време,  а и не е налице усложнение за здравето .З. е изживяла болки и страдания, които са били с обичаен характер, интензивни в началния период, но след това напълно е възстановена, без опасности за здравето.Размерът на определеното обезщетение е адекватен на претърпяната вреда.

Относно претенцията за заплащане на лихва от датата на увреждането-***г., то лихва ще се присъди не от тази дата, а от датата на завеждане на исковата молба в съда-30.11.2012г. до окончателното издължаване.Отговорността на застрахователя не е деликтна, за да отговаря от момента на увреждането.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищцата направените по делото разноски съразмерно на уважената част от иска, а именно 586, 80 лева.

На основание чл.78, ал.3 от ГПК ищцата следва да заплати на ответника разноски съразмерно на отхвърлената част от иска, а именно 105 лева.

Ето защо Пловдивският районен съд, V граждански състав

 

 

                                     Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСЪЖДА „ЗД Бул Инс” АД,  ЕИК 831830482,  със седалище и адрес на управление:  гр. София,  район „Триадица”,  ул. „Лавеле” № 19, представлявано от и.д С. П. да заплати на Н.Ц.З.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:  гр. П., ЖК Т., ***,  със с. а.: гр. С., район „Т.”, ул. „Л.” № ***,  а. С.К.К. сумата в размер на 2500 лева,  представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди,  а именно болки и страдания,  вследствие осъществено ПТП на ***г. по вина на водач,  застрахован при ответника,  както и законната лихва върху главницата,  считано от датата на предявяване на исковата молба-30.11.2012г. до окончателното издължаване и сумата от  586, 80 лева разноски по съразмерност, като ОТХВЪРЛЯ иска за главницата за разликата над уважения до пълния предявен размер от 3500 лева и за присъждане на лихва за периода от ***г. до 29.11.2012г. като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА Н.Ц.З.,  ЕГН **********,  с постоянен адрес:  гр. П., ЖК Т., ***,  със с. а.: гр. С., район „Т.”, ул. „Л.” № ***,  а. С.К.К. да заплати на „ЗД Бул Инс” АД,  ЕИК 831830482,  със седалище и адрес на управление:  гр. София,  район „Триадица”,  ул. „Лавеле” № 19, представлявано от и. д. С. П. сумата от 105 лева разноски по съразмерност.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок пред Пловдивски окръжен съд от съобщаването му на страните с препис.

 

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Д. Матеева

 

 

Вярно с оригинала: ЕД