Гражданско дело 20069/2012 - Решение - 20-02-2014

Решение по Гражданско дело 20069/2012г.

РЕШЕНИЕ №

гр. Пловдив, 20.02.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГО, ХХІ-ви гр. състав, в съдебно заседание на шестнадесети декември две хиляди и тринадесета година, при закрити врата, в състав:

 

                                                     СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

При секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. №20069/2012г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.124 и сл. ГПК.

Ищецът И.К.К., ЕГН:********** е предявил обективно съединени искове с правна квалификация по чл. 79 ал.1 предл. 2 от ЗЗД и по чл.284 ал.2 от ЗЗД. за осъждане на ответника С.Н.М. да му заплати обезщетение за неизпълнение сключения помежду им договор в размер на 3929 лева, равняващи се на разликата между платеното от ищеца по договор възнаграждение в размер на 6600 лева и разноските за изготвяне на проект за подробен устройствен план, които са в размер на 2671 лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на ИМ, до окончателното плащане, както и за осъждане на ответника С.Н.М. да му предаде всички документи от технически характер, свързани с изпълнение на възложените работи, подробно индивидуализирани в уточняващата молба от 01.11.2013 г. , както следва:

1.Пълното геодезическо заснемане на ПИ ..... , извършено с програмен продукт „К" 1:1000 в цифров вид данни в CAD; DXF и ZEM файлове;

2.Платежни документи, доказващи плащането на такси по сметка на Областна дирекция „ Земеделие" (ОДЗ)- Пловдив, към Министерството на земеделието и храните(МЗХ)- София, за смяна на статут - 55 лв; по акт за категоризация - 15 лв.;

3.Платежни документи за заплатени такси по сметка на Община Пловдив;

4.Комуникационно решение за Подробен устройствен план на поземления имот.

5.Протокол № 8 издаден от заседание на Експертния съвет по устройство на територията(ЕСУТ) при Община Пловдив на 23.02.2011 г, заедно с протокол № II 17.02.2010 г. от заседание на ЕСУТ, провело се на 16.02.2011 г. по т.8 от дневния ред на същото, чиято неотменна част е протокол № 8;

6.Технико - икономическото задание, Част план за регулация и застрояване;

7.Заповед № 11 OA 719/21.03.2011 г., издадена от Община Пловдив за допускане изработване на ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване);

8.Препис - извлечение от Протокол № 20/27.10.2011 г . от Заседание на Комисията за земеделските земи при МЗХ с Решение № КЗЗ -20/27.10.2011 г.;

9.Нотариално заверено пълномощно с упълномощител , настоящия ищец, със заверка извършена на 14.12.2009 г. от Нотариус с рег.№ .... на НК, Д. А., с рег.№ ....;

10.Писмо с изх.№ 16-00-4027/01.12.2011 г. на ОДЗ- Пловдив, МЗХ;

11.Папка за обект: ПУП/ПРЗ/ за промяна статута на земята за ПИ № ..... м."О.п." землище Пловдив Юг, част ВиК, фаза : Схеми ВК, с проектант : инж. Б. Д.С. изработен през 2010 г. с приложения: 1."Книжа" - 9 бр.приложения;11. Чертежи: Схеми ВиК - първи етап; 2. Трасе на уличен водопровод и канализация- втори краен етап;

12. Протокол от 22.02.2010 г. на ОДЗ Пловдив за бракуване на трайно насаждение от ябълки в имот .....;

13.Заповед № 057/17.02.2010 г. на Директор на ОДЗ- Пловдив;

14.Скица - предложение за изготвяне на ПУП - ПP3 за урегулиране и промяна на предназначението на ПИ ...., изготвена ,през м.Януари 2010 г., от арх. С. И. И.;

15.Акт за категоризиране на зем.земи при промяна на тяхното предназначение, издаден от ОДЗ - Пловдив и връчен на 24.06.2011 г. на възложителя;

16.Извлечение от одобрен Общ устройствен план на гр. Пловдив;

17.Удостоверение , издадено от ЕТ „Н.. В. И." за извършено на 29.12.2009 г. трасиране на ПИ .....;

18.Уведомление изх.№ ОВОС - 376/ 28.06.2011 г. за инвестиционно предложение" Жилищно строителство" , издадено от Регионална инспекция - Пловдив, при Министерството на околната среда и водите;

19.Становище на ЕВН - Пловдив, изх.№ 1120024553/25.06.2011 г. относно разрешаване на ПУП/ПРЗ за ПИ ....;

20.Удостоверение изх.№ 1855/21.12.2009 г. на „ Напоителни системи" ЕАД - гр.Пловдив;

21.Техническо задание, съставено от арх. Н. Д.М., с дата 27.01.2010 г. за смяна предназначението на имота(ПИ .....) за жилищни нужди;

22.Обяснителна записка, изготвена през м.Юни 2011 г., от арх. С. Ц. Ц., към(за) изготвен проект за ПУП/ПРЗ на ПИ ...;

23.ПУП/ ПРЗ, М 1:1000 за част градоустройство, изготвен от арх. С. Ц. Ц., утвърден от Комисия за земеделските земи с решение № КЗЗ - 20/2011 г. за утвърждаване площадка за проектиране и трасе за проектиране;

24.ПУП/ПРЗ, част електрическа, фаза ПУП, изработена от инж. С. А. А. с общо 13 бр. приложения;

 25.Удостоверение изх.№ 99- 18255 - 16- 10 -5798 от 05.08.2011 г. на АГКК( Агенция по геодезия , картография и кадастър)- София;

26.Геодезическо заснемане за обект ПИ ..... , изпълнено от ЕТ „Н. В. И.",заедно с приложените:1. Текстова част , съдържаща 4 бр. документи; II. Графична част;

27.Разрешително изх.№ 292/12.03.2010 г. на „ В и К" ЕООД - Пловдив, ведно с приложения проект, чертеж II етап - трасе на уличен водопровод, канализация, изработен от инж. Б. С., ведно с приложените книжа - 9 бр.; II Чертежи 1.Схеми ВиК - първи етап; 2. Трасе на уличен водопровод и канализация - втори краен етап;

28.Планово задание, изготвено от арх. С. И. , за изготвяне на устройствен проект ПУП - ПРЗ за урегулиране на имота от м.Януари 2010 г.;

29.Писмо до Министъра на земеделието и храните за прилагане на 2 бр.папки - оригинал и копие , с молба за утвърждаване площадка на имота( заб: без дата)- Комисия по чл.17,ал.1, т.1 от 3033( Закон за опазване на земеделските земи).;

30.Проект, внесен до ЕСУТ.Община Пловдив за промяна на трасето на пътя в м."Остромилски път".

Ищецът твърди, че е собственик на имот № ... в масив ...., в землището на „О. п.”, район „Южен” Община Пловдив и в качеството си на възложител по договор за поръчка, сключен с ответника на 12.12.2009г., е възложил на ответника, тогава действащ като ЕТ „Т. - С.М. К.”, в момента прекратен поради непререгистрирането му, да извършени редица правни и фактически дейности, свързани със смяна статута на земеделска земя, касаеща имот собственост на ищеца, за което е била представена оферта за бракуване овощна градина, подписана от двете страни, имаща характер на договор между тях. В договора било уговорено, в рамките на четири месеца след сключването на същия, ответникът да извърши възложените му задачи, да извърши фактически и правни действия, свързани с бракуването на съществуваща стара овощна градина, да промени статута на земята от земеделска в имот, предназначен за строителство, да изработи проект за ПУП и да внесе искане до Община Пловдив за образуване на урегулиран поземлен имот със съответен идентификатор по смисъла на ЗКИР. Било уговорено възнаграждение, платимо от възложителя, в размер на 6600 лв.

На 16.03.2010 г., от страна на ответника бил предложен график за извършване на отделните дейности, изброени в договора. На 17.03.2010 г. бил подписан анекс към договора, с който освен другото, се удостоверявало, че срокът за внасянето на необходимите документи за смяна на статута на земята в Областна дирекция „Земеделие и храни” е 25.05.2010 г. Същата дата била посочена и за внасяне на необходимите документи за изработването на ПУП и други за обособяването на имота като урегулиран поземлен имот. С договора било уговорено изпълнителят да предоставя на възложителя отчет по хода на изпълнението в писмена форма на всеки 20 дни.

Ищецът твърди, че в изпълнение задължението за плащане на възнаграждението по договора, е извършил следните плащания: 14.12.2009 г. – 2600 лв. аванс по договора; на 19.01.2010 г. – 1000 лв. частично плащане; на 19.02.2010 г. – 1000 лв. частично плащане; на 17.03.2010 г. – 1000 лв. частично плащане; на 12.04.2010 г. – 50 лв. за услуга на фирмата.

Ищецът твърди също, че в изпълнение на уговорките по договора, е заплатил следните такси по бюджетната сметка на Община Пловдив – на 10.02.2010 г.-100 лв. такса за изработване и/или изменение на ПУП и на 02.07.2010 г. 100 лв. такса за допускане изработване на ПУП с промяна на предназначението. От този момент нататък, ищецът започнал да чака другата страна да изпълни задълженията си по договора.

Твърди се, че по договора има частично изпълнение, а именно - овощната градина е била бракувана, имало изработен проект за ПУП, който обаче, не бил одобрен от Община Пловдив и не е била извършената желаната смяна от възложителя на статута на земеделската земя.

Твърди се, че на 29.09.2012 г. ищецът бил принуден от обстоятелствата, да изпрати нотариална покана до ответника, връчена му на 10.10.2012 г., с която го уведомявал, че сключения помежду им договор се прекратява, поради почти пълното неизпълнение от страна на ответника. С нотариалната покана ответникът бил поканен да се яви в канцеларията на Нотариуса и да предаде оригиналната преписка по договора, в която се съдържали различни документи, отнасящи се до изпълнението на договора.

Ищецът твърди, че изцяло е изпълнил своето задължение като е платил уговорената с договора цена и че документите, предадени на другата страна във връзка с изпълнението на договора, включително, получени от трети лица, по изпълнение на договора, се явяват изцяло негова собственост, като възложител по договора. Ответникът не се появил на поканата в кантората на нотариуса.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът е депозирал отговор, с който оспорва предявения иск.

Твърди се, че за да осъществи в цялост изпълнение на задължението си по договора безусловно, било необходимо съдействието на другата страна. Твърди, че няколко пъти се наложило възложителят да му окаже съдействие, във връзка с изпълнение на договора, което не му било дадено. Твърди, че виновното поведение на възложителя е довело до невиновната невъзможност на ответника да извърши от името на възложителя и за негова сметка всички правни действия, които са възложени по договора и които са необходими за промяна на предназначението на земеделските земи.

Твърди, че извършеното до момента е 95 % от работата по договора, в който ответникът отказал да съдейства по изпълнението на договора. Твърди, че многократно е давал отчет за свършеното до момента. Твърди, че перфектно е изпълнил процедурата по бракуване на овощната градина. Твърди, че до финалния етап на процедурата за промяна на предназначението не се е стигнало, поради виновното неизпълнение на задължението на другата страна да оказва съдействие за изпълнение на договора. Счита, че изпратената нотариална покана от възложителя има действие на прекратяване на договора при условията на чл. 287 от ЗЗД, т.е. има характер на оттегляне на поръчката. Счита, че оттеглянето на поръчката не го лишава от възможността да иска заплащане на извършване от него по изменение на устройствения план на кв. „Остромила” за имота на ищеца.

Твърди, че без да бъде извършено бракуването на овощни дървета, без да се изчисти площадката от овощните бракувани такива дървета, без промяна на устройствения план на кв. „Остромила”, като се измести така пътя, че да не пречи на земеделските имоти и най – вече, на имота на И.К., не е възможно да се внесат всички проекти и становища по същите и много други документи, няма да се получи смяна предназначение на имота.

Като взе предвид становищата и възраженията на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, съдът прие за установено следното:

Няма спора, а и се установява от доказателствата по делото, че ищецът И.К. е собственик на имот № 10, в масив 343, в землището на „О. п.”, район „Южен” Община Пловдив и че е сключил с ответника договор за поръчка на 12.12.2009г., с който е възложил на ответника, тогава действащ като ЕТ „Т. - С.М. К.”, впоследствие прекратен поради непререгистрирането му, да извърши правни и фактически дейности, свързани със смяна статута на земеделска земя, касаеща имота, собственост на ищеца, за което е била представена оферта за бракуване овощна градина, подписана от двете страни, имаща характер на договор между тях. В договора било уговорено, в рамките на четири месеца след сключването на същия, ответникът да извърши възложените му задачи, да извърши фактически и правни действия, свързани с бракуването на съществуваща стара овощна градина, да промени статута на земята от земеделска в имот, предназначен за строителство, да изработи проект за ПУП и да внесе искане до Община Пловдив за образуване на урегулиран поземлен имот със съответен идентификатор по смисъла на ЗКИР. Било уговорено възнаграждение, платимо от възложителя, в размер на 6600 лв, включващо разноските за извършване на работите по договора и възнаграждението на довереника. Установява се, че на 17.03.2010 г., страните са подписали Анекс към договора, с който освен се удостоверявал и срокът за внасянето на необходимите документи за смяна на статута на земята в Областна дирекция"3емеделие и храни", а именно - 25.05.2010 г., която дата била посочена и за внасяне на необходимите документи за изработването на ПУП и др. за обсобяването на имота като урегулиран поземлен имот.

Няма спор, а и са представени доказателства по делото, че ищецът е платил на ответника по процесния договор за поръчка сумата от 6600 лв, включваща всички плащания по становища, проекти и други разходи по изпълнението на поръчката, като между страните не е спорно и че в тази сума е включено и възнаграждението за изпълнителя. Самият ответник в 1-то с.з. признава това, но посочва, че са възникнали допълнителни работи по изменение на устройствения план на имота, които са били непредвидени и които ищецът е отказал да заплати. С оглед това, следва да се приеме, че ищецът е изпълнил задълженията си по договора да плати уговореното възнаграждение за изпълнението на поръчката, поради което за довереника е възникнало задължение да изпълни поръчката и съответно да дава периодични отчети за това на възложителя. От твърденията на страните в 1-то с.з в отговор на въпроси за изясняване на спора от фактическа страна се установява, че помежду им е имало няколко срещи във връзка с изпълнението на поръчката, но при лежаща върху ответника доказателствена тежест, същия не представи доказателства, че е давал писмени отчети на възложителя на всеки 20 дни, както е уговорено в договора. Съгласно чл.284 ЗЗД, довереникът е длъжен да уведоми доверителя за изпълнението на поръчката и е длъжен да даде на доверителя сметка и да му предаде всичко, което е получил в изпълнение на поръчката. В рамките на производството по делото, ответникът не доказа, че е дал отчет на доверителя за извършената работа и че му е предал всичко, което е получил в изпълнение на поръчката. При това положение, следва да се приеме, че ищецът е бил изправна страна по-договора и валидно е направил изявление за прекратяване на договора поради неизпълнение на задълженията на довереника. В случая, са ирелевантни представените от ответника доказателства относно изпълнението на задълженията му по договора, при положение, че не е отчел на довереника си извършената работа съобразно уговорения по договора начин – чрез предоставяне на писмен отчет.

При лежаща върху ищеца доказателствена тежест обаче, не се установи същият да е претърпял вреди от неизпълнението на договорните задължение на ответника в размер на 3929 лв, равняващи се на разликата между платеното от него по договора възнаграждение в размер на 6600 лв и разноските за изготвяне на проект за подробен устройствен план, които са в размер на 2671 лв. Претърпените вреди от договорно неизпълнение не могат да са хипотетични, а следва да е налице реално увреждане на претендиращия обезщетение за такива. В случая, не се установява и не са налице доказателства, от които да се направи извод, че имуществената сфера на ищеца е реално засегната, напр. въпреки че е платил за извършване на определени правни и фактически действия от страна на довереника, доверителят да се е наложило да плати за извършването им на друго лице, поради неизпълнение на задълженията на довереника. От друга страна, не е предявен иск за връщане на платени по договора суми поради отпаднало основание (прекратяването на договора), поради което, в случая е без значение съотношението между извършеното по договора и платеното от доверителя по същия. Ето защо, искът на И.К.К., ЕГН:********** за осъждане на С.Н.М., ЕГН:********** да му заплати обезщетение за неизпълнение сключения помежду им договор в размер на 3929 лева, равняващи се на разликата между платеното от ищеца по договор възнаграждение в размер на 6600 лева и разноските за изготвяне на проект за подробен устройствен план, които са в размер на 2671 лв, ведно със законната лихва от датата на подаване на ИМ, до окончателното плащане, ще се отхвърли като неоснователен.

С оглед прекратяването на договора и доколкото е заплатил уговорената по същия сума, включваща средствата, необходими за изпълнение на поръчката, както и възнаграждението на довереника, ищецът, като доверител по договора, има право да получи всичко, което е довереникът е получил в изпълнение на поръчката. Както се посочи по-горе, не се установи ответникът да е дал отчет на ищеца за извършената работа и да му е предал всичко, което е получил в изпълнение на поръчката. Ето защо, доколкото ответникът С.Н.М. не оспорва, че посочените от ищеца документи в ИМ се намират у него и са получени в изпълнение на договора за поръчка помежду им, следва, на основание чл.284, ал.2 ЗЗД, да бъде осъден да предаде на ищеца всички документи от технически характер, свързани с изпълнение на възложените работи по договора за поръчка помежду им от 12.12.2009г., както следва:

1.Пълното геодезическо заснемане на ПИ ....., извършено с програмен продукт „К" М 1:1000 в цифров вид данни в CAD, DXF и ZEM файлове;

2.Платежни документи, доказващи плащането на такси по сметка на Областна дирекция „ Земеделие" (ОДЗ)- Пловдив, към Министерството на земеделието и храните(МЗХ)- София, за смяна на статут - 55 лв; по акт за категоризация - 15 лв.;

3.Платежни документи за заплатени такси по сметка на Община Пловдив;

4.Комуникационно решение за Подробен устройствен план на поземления имот.

5.Протокол № 8 издаден от заседание на Експертния съвет по устройство на територията(ЕСУТ) при Община Пловдив на 23.02.2011 г, заедно с протокол № II 17.02.2010 г. от заседание на ЕСУТ, провело се на 16.02.2011 г. по т.8 от дневния ред на същото, чиято неотменна част е протокол № 8;

6.Технико - икономическото задание, Част план за регулация и застрояване;

7.Заповед № 11 OA - 719/21.03.2011 г., издадена от Община Пловдив за допускане изработване на ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване);

8.Препис - извлечение от Протокол № 20/27.10.2011 г . от Заседание на Комисията за земеделските земи при МЗХ с Решение № КЗЗ -20/27.10.2011 г.;

9.Нотариално заверено пълномощно с упълномощител И.К.К., със заверка, извършена на 14.12.2009 г. от Нотариус с рег.№ .... на НК, Д. А., с рег.№ ...;

10.Писмо с изх.№ 16-00-4027/01.12.2011 г. на ОДЗ- Пловдив, МЗХ;

11.Папка за обект: ПУП/ПРЗ/ за промяна статута на земята за ПИ № ...... м."О. п" землище Пловдив Юг, част ВиК, фаза : Схеми ВК, с проектант : инж. Б. Д. С.,изработен през 2010 г. с приложения: 1."Книжа" - 9 бр.приложения;11. Чертежи: Схеми ВиК - първи етап; 2. Трасе на уличен водопровод и канализация- втори краен етап;

12. Протокол от 22.02.2010 г. на ОДЗ Пловдив за бракуване на трайно насаждение от ябълки в имот ......;

13.Заповед № 057/17.02.2010 г. на Директор на ОДЗ - Пловдив;

14.Скица - предложение за изготвяне на ПУП - ПP3 за урегулиране и промяна на предназначението на ПИ ..., изготвена през м.Януари 2010 г. от арх. С. И. И.;

15.Акт за категоризиране на земеделски земи при промяна на тяхното предназначение, издаден от ОДЗ - Пловдив и връчен на 24.06.2011 г. на възложителя;

16.Извлечение от одобрен Общ устройствен план на гр. Пловдив;

17.Удостоверение , издадено от ЕТ „Н. В. И." за извършено на 29.12.2009 г. трасиране на ПИ ....;

18.Уведомление изх.№ ОВОС - 376/ 28.06.2011 г. за инвестиционно предложение "Жилищно строителство" , издадено от Регионална инспекция - Пловдив, при Министерството на околната среда и водите;

19.Становище на ЕВН - Пловдив, изх.№ 1120024553/25.06.2011 г. относно разрешаване на ПУП/ПРЗ за ПИ ....;

20.Удостоверение изх.№ 1855/21.12.2009 г. на „ Напоителни системи" ЕАД - гр.Пловдив;

21.Техническо задание, съставено от арх. Н. Д.М., с дата 27.01.2010 г. за смяна предназначението на имота(ПИ ....) за жилищни нужди;

22.Обяснителна записка, изготвена през м.Юни 2011 г., от арх. С. Ц. Ц., към (за) изготвен проект за ПУП/ПРЗ на ПИ .....;

23.ПУП/ ПРЗ, М 1:1000 за част градоустройство, изготвен от арх. С. Ц. Ц., утвърден от Комисия за земеделските земи с решение № КЗЗ - 20/2011 г. за утвърждаване площадка за проектиране и трасе за проектиране;

24.ПУП/ПРЗ, част електрическа, фаза ПУП, изработена от инж. С. А. А. с общо 13 бр. приложения;

 25.Удостоверение изх.№ 99- 18255 - 16- 10 -5798 от 05.08.2011 г. на АГКК( Агенция по геодезия , картография и кадастър)- София;

26.Геодезическо заснемане за обект ПИ .... , изпълнено от ЕТ „Н. В. И.",заедно с приложените:1. Текстова част , съдържаща 4 бр. документи; II. Графична част;

27.Разрешително изх.№ 292/12.03.2010 г. на „ В и К" ЕООД - Пловдив, ведно с приложения проект, чертеж II етап - трасе на уличен водопровод, канализация, изработен от инж. Б. С., ведно с приложените книжа - 9 бр.; II Чертежи 1.Схеми ВиК - първи етап; 2. Трасе на уличен водопровод и канализация - втори краен етап;

28.Планово задание, изготвено от арх. С. И., за изготвяне на устройствен проект ПУП - ПРЗ за урегулиране на имота от м.Януари 2010 г.;

29.Писмо до Министъра на земеделието и храните за прилагане на 2 бр.папки - оригинал и копие , с молба за утвърждаване площадка на имота( заб: без дата)- Комисия по чл.17,ал.1, т.1 от 3033( Закон за опазване на земеделските земи).;

30.Проект, внесен до ЕСУТ .Община Пловдив за промяна на трасето на пътя в м."Остромилски път".

На основание чл.78, ал.1 ГПК, на ищеца ще се присъдят разноските по делото с оглед уважената част от исковете, а именно - 50 лв за ДТ и 100 лв за адв. хонорар.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                                 РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.К.К., ЕГН:********** иск за осъждане на С.Н.М., ЕГН:********** да му заплати сумата от 3929 лв обезщетение за неизпълнение сключения помежду им договор за поръчка, сключен на 12.12.2009г., по който ищецът е възложил на ответника, тогава действащ като ЕТ „Т - С.М. К.” да извършени редица правни и фактически дейности, свързани със смяна статута на земеделска земя, касаеща имот собственост на ищеца - имот № .., в масив ..., в землището на „О. п.”, район „Южен” Община Пловдив, равняващи се на разликата между платеното от ищеца по договора възнаграждение в размер на 6600 лева и разноските за изготвяне на проект за подробен устройствен план, които са в размер на 2671 лв, ведно със законната лихва от датата на подаване на ИМ, до окончателното плащане.

ОСЪЖДА С.Н.М., ЕГН:********** да предаде на И.К.К., ЕГН:********** всички документи от технически характер, свързани с изпълнение на възложените работи по договора за поръчка помежду им от 12.12.2009г., както следва:

1.Пълното геодезическо заснемане на ПИ ......, извършено с програмен продукт „К” М 1:1000 в цифров вид данни в CAD, DXF и ZEM файлове;

2.Платежни документи, доказващи плащането на такси по сметка на Областна дирекция „ Земеделие" (ОДЗ)- Пловдив, към Министерството на земеделието и храните(МЗХ)- София, за смяна на статут - 55 лв; по акт за категоризация - 15 лв.;

3.Платежни документи за заплатени такси по сметка на Община Пловдив;

4.Комуникационно решение за Подробен устройствен план на поземления имот.

5.Протокол № 8 издаден от заседание на Експертния съвет по устройство на територията(ЕСУТ) при Община Пловдив на 23.02.2011 г, заедно с протокол № II 17.02.2010 г. от заседание на ЕСУТ, провело се на 16.02.2011 г. по т.8 от дневния ред на същото, чиято неотменна част е протокол № 8;

6.Технико - икономическото задание, Част план за регулация и застрояване;

7.Заповед № 11 OA - 719/21.03.2011 г., издадена от Община Пловдив за допускане изработване на ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване);

8.Препис - извлечение от Протокол № 20/27.10.2011 г . от Заседание на Комисията за земеделските земи при МЗХ с Решение № КЗЗ -20/27.10.2011 г.;

9.Нотариално заверено пълномощно с упълномощител И.К.К., със заверка, извършена на 14.12.2009 г. от Нотариус с рег.№ .... на НК, Д. А., с рег.№...;

10.Писмо с изх.№ 16-00-4027/01.12.2011 г. на ОДЗ- Пловдив, МЗХ;

11.Папка за обект: ПУП/ПРЗ/ за промяна статута на земята за ПИ № .... м."О. п." землище Пловдив Юг, част ВиК, фаза : Схеми ВК, с проектант : инж. Б. Д. С.,изработен през 2010 г. с приложения: 1."Книжа" - 9 бр.приложения;11. Чертежи: Схеми ВиК - първи етап; 2. Трасе на уличен водопровод и канализация- втори краен етап;

12. Протокол от 22.02.2010 г. на ОДЗ Пловдив за бракуване на трайно насаждение от ябълки в имот .......;

13.Заповед № 057/17.02.2010 г. на Директор на ОДЗ - Пловдив;

14.Скица - предложение за изготвяне на ПУП - ПP3 за урегулиране и промяна на предназначението на ПИ ...., изготвена през м.Януари 2010 г. от арх. .С. И. И;

15.Акт за категоризиране на земеделски земи при промяна на тяхното предназначение, издаден от ОДЗ - Пловдив и връчен на 24.06.2011 г. на възложителя;

16.Извлечение от одобрен Общ устройствен план на гр. Пловдив;

17.Удостоверение , издадено от ЕТ „Н.-В. И." за извършено на 29.12.2009 г. трасиране на ПИ .....;

18.Уведомление изх.№ ОВОС - 376/ 28.06.2011 г. за инвестиционно предложение "Жилищно строителство" , издадено от Регионална инспекция - Пловдив, при Министерството на околната среда и водите;

19.Становище на ЕВН - Пловдив, изх.№ 1120024553/25.06.2011 г. относно разрешаване на ПУП/ПРЗ за ПИ .....;

20.Удостоверение изх.№ 1855/21.12.2009 г. на „ Напоителни системи" ЕАД - гр.Пловдив;

21.Техническо задание, съставено от арх. Н.Д.М., с дата 27.01.2010 г. за смяна предназначението на имота(ПИ .....) за жилищни нужди;

22.Обяснителна записка, изготвена през м.Юни 2011 г., от арх. С. Ц. Ц., към (за) изготвен проект за ПУП/ПРЗ на ПИ .....;

23.ПУП/ ПРЗ, М 1:1000 за част градоустройство, изготвен от арх. С. Ц. Ц., утвърден от Комисия за земеделските земи с решение № КЗЗ - 20/2011 г. за утвърждаване площадка за проектиране и трасе за проектиране;

24.ПУП/ПРЗ, част електрическа, фаза ПУП, изработена от инж. С. А. А. с общо 13 бр. приложения;

 25.Удостоверение изх.№ 99- 18255 - 16- 10 -5798 от 05.08.2011 г. на АГКК( Агенция по геодезия , картография и кадастър)- София;

26.Геодезическо заснемане за обект ПИ ..., изпълнено от ЕТ „Н.- В. И.",заедно с приложените:1. Текстова част , съдържаща 4 бр. документи; II. Графична част;

27.Разрешително изх.№ 292/12.03.2010 г. на „ В и К" ЕООД - Пловдив, ведно с приложения проект, чертеж II етап - трасе на уличен водопровод, канализация, изработен от инж. Б. С., ведно с приложените книжа - 9 бр.; II Чертежи 1.Схеми ВиК - първи етап; 2. Трасе на уличен водопровод и канализация - втори краен етап;

28.Планово задание, изготвено от арх. С. И. , за изготвяне на устройствен проект ПУП - ПРЗ за урегулиране на имота от м.Януари 2010 г.;

29.Писмо до Министъра на земеделието и храните за прилагане на 2 бр.папки - оригинал и копие , с молба за утвърждаване площадка на имота( заб: без дата)- Комисия по чл.17,ал.1, т.1 от 3033( Закон за опазване на земеделските земи).;

30.Проект, внесен до ЕСУТ - Община Пловдив за промяна на трасето на пътя в м."Остромилски път".

ОСЪЖДА С.Н.М., ЕГН:********** да заплати на И.К.К., ЕГН:********** разноските по делото, с оглед уважената част от исковете, от 50 лв за държавна такса и 100 лв за адв. хонорар.

Решението подлежи на обжалване в 2-седмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд-Пловдив.

                                                                          

СЪДИЯ:/п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП