Гражданско дело 19960/2012 - Решение - 02-07-2013

Решение по Гражданско дело 19960/2012г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 2891                                     02.07.2013 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На двадесет и първи май, две хиляди и тринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Васка Атанасова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 19960 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по искова молба от А.С.Ч. против Ш. и Ю.Ш., с която е предявен иск по чл.53, ал.2 от ЗКИР за това да бъде признато за установено, че към 19.02.2009г., когато е одобрена действащата кадастрална карта на гр.К. ищецът е бил собственик на площ от 16 кв.м. / съобразно с изменение на иска от 17 кв.м. на 16 кв.м., допуснато в о.з. на 21.05.2013г./, погрешно заснета в границите на ПИ № *.*.*, вместо в границите на собствения на ищеца ПИ № *.*.*.

         Ответниците оспорват иска.

         ПРС, ХVІІ гр.с., като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         В исковата молба се твърди, че границата между двата съседни имота била трайно материализирана с огради и постройки. По КРП от 1987г. тя била отразена правилно и страните владеели имотите си в тези граници. Въпреки това на кадастралната карта била допусната грешка, като площ от 17 кв.м.. От страна на ответниците се твърди, че на плана от 1987г. процесната площ е била заснета в границите на техния имот и на кадастралната карта не била допусната грешка.

          Правото на собственост на ищеца върху настоящ ПИ № *.*.* се установява от представените с исковата молба нот.акт № */30.05.1977г., скица на УПИ № *- * и удостоверение за идентичност на лице с различни имена. Не се спори, че ответниците са собственици на ПИ № *.*.*.

           На база на приетите по делото заключения на в.л.Й.Й. и Е.И. непротиворечиво се установява, че площ от около 16 кв.м. по предходните КРП от 1958г. и 1987г. попада в границите на имота на ищеца, а по действащата кадастрална карта тя е в границите на имота на ответниците. На комбинирана скица № 8 към първото заключение тази площ е оцветена в жълт цвят и представлява приблизително триъгълник / по- точно четириъгълник с неправилна форма и с много къса, с размер 0,62 м. северозападна стена/, между точки 57 от плана от 1987г. / т.26 от геодезическото заснемане на имотите/, т.47 / 31/, т.48 / 30/ и 29 от геодезическото заснемане. Налице е почти пълно съвпадение между границите- кадастрални и регулационни- по двата плана от 1958г. и 1987г. / в заключението на в.л.И. е отразено, че картния лист по плана от 1958г. е силно амортизиран и не дава възможност за прецизност/. И с просто око се вижда, че на плана от 1987г. границата започва от североизточния ъгъл на сграда № 4 в ПИ № * / МС в югоизточния ъгъл на имот пл.№ */, а на кадастралната карта тя започва от югоизточния ъгъл на същата сграда, т.е. по- навътре в имота на ищеца. По тази граница по нито един от двата плана не е имало придаваеми по дворищна регулация места, поради което е невъзможно разминаването между границата по кадастралната карта и предходните планове да се дължи на придобиване на някаква площ по регулация. Следва само да се добави, че от коментираното в първото заключение геодезическо заснемане е видно, че и понастоящем процесната площ фактически е част от имота на ищеца, като материализираната на място на терена граница преминава по линията между точки 47 и 48, а не по тази между точки 47 и 57. Съответно следва да се приеме, че към датата на одобряване на кадастралната карта тази площ от 16 кв.м. е била собственост на ищеца, като част от собствения му имот.

        Съобразно с решението по делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК в полза на ищеца ще следва да бъдат присъдени изцяло направените от него съдебни разноски в общ размер от 521,41 лева.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Ш.Ш.Ш. и Ю.А.Ш.-***2.2009г., когато е одобрена действащата кадастрална карта на гр.К., А.С.Ч. ***, ЕГН: ********** е бил собственик на площ от 16 кв.м., погрешно заснета в границите на ПИ № *.*.*, вместо в границите на собствения на ищеца ПИ № *.*.*, която площ на комбинирана скица № 8 / л.55/ към заключението на в.л.Й.Й. е оцветена в жълт цвят и попада между точки 57 от плана от 1987г. / т.26 от геодезическото заснемане на имотите/, т.47 / 31/, т.48 / 30/ и т.29 от геодезическото заснемане.

         Комбинирана скица № 8 / л.55/ да се счита за неразделна част от настоящето решение.

         ОСЪЖДА Ш.Ш.Ш. и Ю.А.Ш.-***, да заплатят солидарно на А.С.Ч. ***, ЕГН: ********** сумата от 521,41 лева- съдебни разноски.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                       Районен съдия:/п/

                                                                                                                      /Иван Анастасов/

Вярно с оригинала!

В.А.