Гражданско дело 19768/2012 - Решение - 13-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

              Номер 618             13.02. 2014г.               Град  ПЛОВДИВ

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Пловдивски Районен съд                 ХІV-ти граждански   състав

 

          На  двадесет и първи януари                     2014  Година

 

           В публично заседание в следния състав:

 

                                                                Председател :  ЗОЯ БОГДАНОВА

 

при секретаря  Иванка Чорбаджиева, като разгледа докладваното от съдията  гр. дело N19768 по описа за 2012год.,за да се произнесе,взе предвид след ното:

Иск с правно основание чл.108 от ЗС,предявен от М.В.К. ЕГН********** със съд. адрес *** офис ... а..М.  против З.Б.В. ЕГН ********** *** Ищцата твърди, че е собственик по наследство от м. й С. К. . и на основание н. а. за собственост на недвижим имот № ..., том ..., дело № ... от ...г., придобит по обстоятелствена про верка, на 1/8 ид. част на следния недвижим имот: дворно място, цялото с площ от 960 кв. метра, , представляващо УПИ .. от кв. ... по плана на с. М. Ч.. С., с административен адрес: с. М. Ч., ул. „А. М.” № ... ведно с построената в него жилищна сграда. Твърди, че останалите наследници на имота са се разпоредили с притежаваните от тях 7/8 ид. части в полза на лицето Ю. Х.. Твърди, че за дълг на Х. било образувано изп. дело № 00669/2009 г. по описа на ЧСИ А. А. по което била извършена публична продан на целия имот.С постановление за възлагане целия имот бил въз ложен на ответницата в това число и собствената на ищцата 1/8 ид част. Твърди,че ответницата владее без правно основание собствената на ищцата 1/8ид част от гореописания недвижим имот. От съда се иска да признае за установено по отношение на ответницата, че ищцата е собственик на 1/8 ид. част от гореописания имот, както и да бъде осъдена ответницата да й предаде владението върху 1/8 ид. част от имота.Претендира разноски

Ответницата оспорва така предявения иск.Признава, че владее целия имот,като счита че е налице основание за това- постановление за възлагане,с което процесния имот й е възложен.По тези съображения настоява за отхвърляне на иска.Претендира разноски

Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоя щото производство доказателства, както и доводите на страните, намира за установено следното:

     Видно от представения н. а. за собственост на недвижим имот придобит по обстоятелствена проверка № ..., том ..., дело № ... от ...г. на нотариуса при ПРС С. В.К. е приз ната за собственик на дворно място, цялото с площ от 960 кв. метра, представляващо парцел ...  по плана на с.М. Ч.,ведно с по строената в дворното място жилищна сграда.Така описания имот видно от представената на л.38 от делото скица и удостоверение изх№.../...г.издадено от О. С. по действащия план на с. М. Ч.,одобрен със заповед №..../...г представлява УПИ ... от кв. ... по плана на селото.Коментираният нотариален акт не е оспорен от ответницата и съгласно разясненията, дадени с Тълкувателно решение № 11 от 21.03.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 11/2012 г., ОСГК, ТР притежава обвързваща доказателствена сила за третите лица и за съда и легитимира праводателката на ищцата като собственик на така описания имот.При това положение безпредметно е да се обсъждат събраните по делото гласни доказателства за упражняваната от насле додателката К. фактическа власт върху имота.

    Видно от представеното удостоверение за н. С. К.  починала на ...г и е оставила за свои н. пре живял с. В. К. и три д.-М. К., А. Б. и М.К.. След смъртта на С. К. частите на нейните н. от нейната ½ ид.част  с оглед на разпоредбата на чл.5 и чл.6 от ЗН са равни или по 1/8 ид.част за всеки един от тях.Следователно ищцата се легитимира като собственик на 1/8 ид част от процесния имот на посоченото от нея придобивно основание .

Видно от представения на л.221 от делото договор за дарение на недвижим имот сключен на ...г с н. а.... том... дело .../... на СВ гр П. с. на С. К.-В. К. който притежава 5/8 ид. части от имота /1/2 ид част в резултат на пре кратената СИО и 1/8 ид част,получена по наследство от с. му/  е дарил  1/8 ид част от притежаваната в резултат на прекратената СИО ½ ид част от дворното място и жилищната сграда на Ю. Х..С договор за покупко-продажба на недвижим имот сключен на ...г с н. а.... том... дело.../... на СВ гр.П. В. К. е продал на Ю. Х. и останалите притежавани от него 9/16 ид части от дворното място и жилищната сграда.С договор за покупко- продажба сключен на ...г с н. а.... том ...,дело.../ ...на СВ гр.П. с. на н. М. К. е про дал на Ю. Х. притежаваната от него 1/8 ид част от имота,а с договор за покупко продажба сключен на ... с н. а..... том... дело№.../... на СВ гр П. д. на н. А. Б. е продала на Ю. Х. 1/8 ид част от дворното място и сградата.Така в резлутат на описаните прехвърлителни сделки Ю. Х. е станал собственик на 7/8 ид части от процесния имот

Видно от приложения заверен препис от изпълнително дело №669 /2009 по описа на ЧСИ А.А. изпълнението върху този имот е насочено за дълг на Ю. Х. към трето лице - взискател по изпъл нителното дело.Така изпълнението е насочено към съсобствен недвижим имот,а с постановление за възлагане от ...г,вписано на ...г в СВ гр.П. целият имот -дворното място и сградата е въз ложен на ответницата.

Възражението на ответницата, че е станала собственик на целия процесен имот, тъй като е придобила същия на валидно правно осно вание- Постановление за възлагане от  ...г. г., е неоснователно, тъй като при публичната продан й е бил възложен имот, който не е бил изцяло собственост на длъжника. От коментираните по горе нотариални актове се установи,че в настоящият случай се касае за съсобствен недвижим имот, който съгласно чл. 500, ал. 1 ГПК се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника. Съгласно ал. 2 на чл. 500 ГПК съсобствен недвижим имот може да бъде продаден изцяло, но само ако има писмено съгласие от всички съсобственици. В настоящия случай обаче такова съгласие липсва, поради което не може да се приеме, че ответницата  е придобила собствеността върху целия недвижим имот, а само и един ствено върху притежаваните от длъжника Ю. Х. 7/8 ид части.

Проявление на принципа в правото, че никой не може да придобие това, което праводателят му не притежава е и разпоредбата на чл. 496, ал. 2 от ГПК в старата й редакция  преди изменението й с ДВ бр.49/ 2012, съгласно която от деня на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права,които длъжникът е имал върху имота, а в слу чая той е имал 7/8 ид. ч. от него, като останалата 1/8  ид. ч., е собстве ност на ищцата, като наследник на С. К..

  С определение постановено в сз проведено на 18.09.2013г е прието за безспорно между страните, че ответницата владее целия про цесен имот.

   При това положение настоящият съдебен състав намира, че по делото безспорно се установява и пасивната материалноправна леги тимация на ответницата по предявения иск – да владее собствената  на ищцата 1/8 ид част от процесния имот без наличието на правно основание.

       Предвид на изложеното предявения ревандикационен иск е основа телен и  следва да бъде уважен.

      На осн чл.78 ал.1 от ГПК ответницата следва да бъде осъдена да зап лати на ищцата сумата от 70 лв, представляваща разноски за настоящо то производство

По изложените съображения, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на З. Б. В. ЕГН********** ***,че М.В.К. ЕГН********** със съд. адрес *** офис ... а..М.  е собстве ник на 1/8 ид. част от дворно място, цялото с площ от 960 кв. м, пред ставляващо УПИ ... от кв. ... по плана на с. М. Ч., О. С.,одобрен със заповед №.../...г ,както и на 1/8 ид част от построената в имота жилищна сграда на основание н. от м. й С. К. и  н. а. за собственост на недвижим имот придобит по обстоятелствена проверка № ..., том ..., дело № ... от ...г.,

ОСЪЖДА З.Б.В. ЕГН********** *** да предаде на М. В. К. ЕГН********** *** офис ... а..М.  владението  върху собствените й 1/8 ид част от дворно място, цялото с площ от 960 кв. метра,пред ставляващо УПИ ... от кв. ... по плана на с. М. Ч., О. С., одобрен със заповед №.../...г,както и върху 1/8 ид част от построената в имота жилищна сграда

ОСЪЖДА З.Б.В. ЕГН********** *** да заплати на М.В.К. ЕГН********** *** офис ... а..М. сумата от 70 лв. разноски за настоящото производство

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ