Гражданско дело 19647/2012 - Решение - 23-09-2013

Решение по Гражданско дело 19647/2012г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3487                                       23.09. Година  2013                     Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                        ІІІ граждански  състав

На   19.09.2013 Година

В публично заседание в следния състав:

      

Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

Секретар: Елена Димова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 19647 по описа за 2012 година

намери за установено следното:

 

                        Иск по чл.422 ГПК с материалноправно основание чл.79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД.

                        Ищецът «МОБИЛТЕЛ» ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с ЕИК 131458980, чрез процесуалния представител юрк.К., е предявил иск да се признае за установено, че ответникът Д.Г.Т. с ЕГН ********** *** му дължи сумата от 246,14 лв. главница, представляваща неплатена цена на предоставени услуги по договор № Т1274287 от 03.09.2009 г. за периода 28.08.2010 г.- 28.02.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.09.2012 г. до окончателното й изплащане и 65 лв. разноски, за които вземания е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 14529/2012 г. по описа на ПРС. Твърди, че по силата на сключени с ответника договори, посочени в исковата молба, му предоставил услуги за процесния период, които не били заплатени от длъжника. За вземанията си ищецът подал заявление и му била издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, срещу която длъжникът възразил. Ангажира доказателства. Претендира разноски.

                        Ответникът не е подал отговор на исковата молба в прекулзивния срок по чл.131 от ГПК. В с.з. представя доказателства за плащане на претендираните суми- главница и разноски по заповедното производство.

                        Ищецът, в писмена молба, депозирана за с.з. от 19.09.2013 г., признава извършеното плащане, като претендира възстановянане на разноските за исковото производство.

                        Съдът, като прецени данните по делото във връзка с искането, намери следното:

                        Приложено е ч.гр.д.№ 14529/2012 г. по описа на ПРС, І бр.с., от което се установява, че по заявление на ищеца е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК срещу длъжника Д.Г.Т.  за сумата от 246,14 лв. главница, представляваща неплатена цена на предоставени услуги по договор № Т1274287 от 03.09.2009 г. за периода 28.08.2010 г.- 28.02.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.09.2012 г. до окончателното й изплащане и 65 лв. разноски. Длъжникът е подал възражение срещу заповедта , като настоящият иск е предявен в срока по чл.415 от ГПК, с оглед на което е процесуално допустим.

                        Ответникът е представил писмени доказателства- фискални бонове от 15.01.2013 г. и 05.03.2013 г., както и вносна бележка от 07.03.2013 г., от които се установява, че е изплатил изцяло задълженията си, предмет на издадената заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№ 14529/2012 г. по описа на ПРС, І бр.с., който факт е безспорен между страните. С оглед извършеното плащане на претендираните вземания, искът се явява неоснователен и следва да се отхвърли.

                        По отговорността за разноски.

                        Видно от доказателствата, представени от ответника, последният е изпълнил задълженията си след издаване на заповедта за изпълнение и след подаване на исковата молба по чл.422 от ГПК, депозирана на 26.11.2012 г. При това положение ответникът е дал повод за предявяване на иска, поради което и по арг.от чл.78, ал.2 от ГПК следва да понесе отговорността за направените от ищеца разноски за исковото производство. Такива се констатираха в размер на 25 лв. платена ДТ за образуване на делото. Ищецът не е поискал присъждане на юрисконсултско възнаграждение до приключване на последното заседание по делото.                      

           

            Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

                        ОТХВЪРЛЯ предявения от «МОБИЛТЕЛ» ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с ЕИК 131458980 иск да се признае за установено, че Д.Г.Т. с ЕГН ********** *** му дължи сумата от 246,14 лв. главница, представляваща неплатена цена на предоставени услуги по договор № Т1274287 от 03.09.2009 г. за периода 28.08.2010 г.- 28.02.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.09.2012 г. до окончателното й изплащане и 65 лв. разноски, за които вземания е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 14529/2012 г. по описа на ПРС.

                        ОСЪЖДА Д.Г.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с ЕИК 131458980, сумата от 25 лв. деловодни разноски в исковото производство.

                        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ