Гражданско дело 19390/2012 - Решение - 18-07-2013

Решение по Гражданско дело 19390/2012г.

РЕШЕНИЕ №

гр. Пловдив, 18.07.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГО, XXI гр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети юни две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

При секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 19390/2012г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Ищецът „Лъки СЛ” ООД, ЕИК:119636166 е предявило обективно съединени искове против ответното дружество „ЕВН България Електроразпределение” АД, с правна квалификация - чл. 79 ал.1 предл. 2 във вр. чл. 82 от ЗЗД. Иска се осъждането на ответника да му заплати обезщетение за вреди от договорно неизпълнение в общ размер на 2545,21 лв. Твърди се, че между ищеца и ответника са налице търговски отношения по предоставяне на електрическа енергия от ответника до собствения на ищеца търговски обект – гр. С. ж.к „П. з.”, за което между страните е бил сключен договор за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД гр. Пловдив от 06.11.2006 г. Твърди се, че на 12.06.2012 г., около 19,30 ч., е настъпила авария в кабелния извод, захранващ обекта на ищцовото дружество, поради което електроснабдяването било преустановено. След като било възстановено снабдяването с електрическа енергия, се установило, че компютър марка „НЦ-220" и хладилен компресор марка „Колеланд", с фабричен № 213714, собственост на ищеца, находящи се в обекта, отказали да работят. Тези уреди са били изправни и били ползвани в съответствие с всички технически изисквания, инструкции и норми. Поддържа се, че по вътрешната електрическа инсталация на обекта е подадена електроенергия и напрежение, различно от дължимото 380 V, вследствие на което по кабелния извод, снабдяващ обекта на ищцовото дружество, била подадена електроенергия с нестандартно напрежение. Компютърната конфигурация и хладилният компресор били увредени, тъй като се е увеличил многократно токът, преминаващ през електроуредите, като вследствие на увеличеното напрежение, което се подавало от тях, се скъсявали намотките на компресора и изгаряли. За отстраняване на вредите, причинени на компютъра, се наложило да бъде подменена с нова платка и захранващият блок, която сума била в размер на 145,21 лв, а вредите на хладилния компресор довело до пълно погиване на вещта, чиято пазарна стойност оценява на 2500 лв.

Поддържа се, че на основание чл.89, т.2 и т.4 Закона за енергетиката, на ответното електроразпределително дружество е вменено задължение да осигурява непрекъснатост на електроснабдяването и качество на доставяната електроенергия съгласно утвърдените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране стандарти, да поддържа разпределителната мрежа, обектите и съоръженията и спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания. Сходни задължения ответникът поел и чрез изричната разпоредба на чл.11, т.2 ОУ ЕВН ЕР, според която „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНЕИЕ" АД следва да обезпечава сигурността, непрекъснатостта и качеството на електроенергията. Надлежната пасивна легитимация на ответника по предявения срещу него иск се обосновава с възникналото с ищцовото дружество договорно правоотношение за разпределение на електроенергия на основание Договор за присъединяване от 06.11.2006год. и уредено от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНЕИЕ" АД гр. Пловдив. Посочва се, че ответникът е титуляр на Лицензия за разпределение на електрическа енергия № 140-07/13.08.2004г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

 Твърди се, че ответникът не е изпълнил задълженията си Договор за присъединяване от 06.11.2006год. и Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНЕИЕ" АД гр. Пловдив, като неизпълнението се състояло в неполагане на достатъчно професионални грижи за осигуряването на изправността на електроразпределителната мрежа и безопасното й експлоатиране и в подаването на електроенергия с качество и показатели, несъответстващи на действащата нормативна уредба, вследствие на което са настъпили посочените от ищеца имуществени вреди. Посочва, че ответникът „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНЕИЕ" АД, с поведението си се е поставил в положението на неизправна страна по облигационното правоотношение с „ЛЪКИ СЛ" ООД гр.Сливен. От своя страна, ищецът бил изпълни всички свои задължения по Договора. В този смисъл, ответникът неправомерно преустановил снабдяването с електроенергия до обекта ни. Претърпените от ищцовото дружество вреди били неизбежен резултат от обективен причинно-следствен процес, причинен от допуснатото от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНЕИЕ" АД неизпълнение на задължението му да поддържа експлоатираната от същото електроразпределителна мрежа в изправност и да достави електроенергия съобразно утвърдените изисквания за качество. Неизпълнението на договорните задължения на ответното дружество било виновно, а причинените на „ЛЪКИ СЛ" ООД гр.Сливен вреди - предвидими, тъй като ответната страна, с грижата на добър търговец, е знаела, че в резултат на неизпълнение на конкретните нормативно установени изисквания, неизменно ще бъдат увредени или ще погинат собствените на дружеството движими вещи. Поддържат се, че е ирелевантно за ангажиране на отговорността на ответната страна обстоятелството дали повреденото съоръжение, по което е подавана електроенергия до обекта на ищеца, е собственост на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНЕИЕ" АД, тъй като съгласно чл.302 ТЗ, ответникът следва да полага грижа на добрия търговец, а такава включва и проверка на използуваните от него съоръжения, чужда собственост при условие, че са част от разпределителната мрежа и се използват за доставка на електроенергия на трети лица. Поради изложените съображения, ищецът счита, че са налице всички предпоставки за ангажиране на договорната отговорност на ЕВН ЕР на основание чл.47, т.4 и т.6 ОУ ЕВН ЕР за репариране на причинените му имуществени вреди.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът е депозирал отговор, с който оспорва предявения иск.

Твърди се, че на 12.06.2012 г. не е имало прекъсване на електроснабдяването, било то правомерно или неправомерно, нито е нарушавана непрекъснатостта на снабдяване на потребителите по вина на „ЕВН България Електроразпределение” АД. Твърдят, че не е имало никакви повреди или смущения по електроразпределителната мрежа, не са отразени събития, като изключвания, повреди или смущения, които да доведат до прекратяване на снабдяването с електрическа енергия на ищеца, а и на други потребители по вина на „ЕВН България Електроразпределение” АД.

Оспорват се твърденията на ищеца, че на процесната дата е имало некачествено снабдяване на друг, освен на ищеца. Твърдят, че това ако е било така и то по причина, изходяща от електроразпределителното дружество, то увредено е щяло да бъде не само ищцовото дружество, а всички потребители, които са получавали доставка от съоръженията, с които такава получава и ищецът, и всички потребители по извода. Ако хипотетично се приеме, че е имало такова, то твърдят, че влошаване на качеството е настъпило не по вина на „ЕВН България Електроразпределение” АД.

Твърди се, че ако се приеме, че компютърът и хладилният компресор са били увредени, то такова увреждане е настъпило, поради причина, че не са били поддържани от ищеца в изправно техническо състояние, претоварвани са или са били експлоатирани в нарушение на правилата за употреба, не са отговаряли на стандарта, че не са били снабдени с необходимите защити или поради други причини, които изхождат от самите тях.

Твърдят, че на процесната дата доставената електрическа енергия е била с показатели за качество на електроснабдяването и показатели на качество и надеждност на услугата в предвидените и одобрени от ДКЕВР норми и допустими граници на напрежението и непрекъснатостта на снабдяването, каквито са заложените по БДС.

В срока по чл.131 от ГПК третото лице помагач на страната на ответника- „Застрахователна компания УНИКА” АД не е взело становище по предявения иск.

 Същото е било привлечено на страната на ответника по негово искане и е направено с отговора на исковата молба, с оглед на това, че между ответното дружество и ЗК ”Уника” АД има сключен договор за застраховка, който има отношение към такъв вид събития на предявения от ищеца иск.

Като взе предвид становищата и възраженията на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, съдът прие за установено следното:

Няма спор, че между страните са налице облигационни отношения по договор за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД гр. Пловдив от 06.11.2006 г, с предмет изграждане на съоръжения за присъединяване и извършване на присъединяване на обект на ищеца към електроразпределителната мрежа на ЕВН ЕР – КЕЦ Сливен, осигуряване на предоставената на мощност от ЕВН ЕР на границата на собствеността на съоръженията в мястото на присъединяване, поставяне под напрежение на електрическите съоръжения до границата на собствеността.

Съгласно чл.11, ал.1, т.1 от ОУ на ЕВН ЕР за пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на ЕВН ЕР, ответното дружество има задължение да извършва пренос на електрическа енергия и да предоставя мрежови услуги при условия на равнопоставеност на потребителите на крайния снабдител.

Съгласно чл.47 от посочените ОУ, ЕВН ЕР носи имуществена отговорност за щети, нанесени на клиента, в следните случаи: т.4 – при пренос на електрическа енергия до мястото на присъединяване на обекта на клиента, с качество и показатели, несъответстващи на действащата нормативна уредба, т.6 – при необезпечена безопасна експлоатация на електрическите съоръжения, собственост на ЕВН ЕР.

По делото е разпитан като свидетел Г.Г.. Същият посочва, че поддържа ел. инсталацията в склада на ищеца и че през лятото на 2012г.,, в началото на м.юни, от дружеството му се обадили, че две от хладилните камери на работят. Като отишъл на място, свидетелят установил, че предпазителите били изключили, след ръчното им възстановяване, отново изключили, след което се установило, че са повредени и били сменени. След това, едната камера заработила, но другата се оказало, че е повреден компресорът й. Освен двете камери, имало повреден и захранващ блок на компютър, както и друга ел. уреди. Установило се, че е имало прекъсване на ел. захранването.

Според заключението на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза, обектът на ищцовото дружество, находящ се в ЖК”П. з”, гр.С. към м.юни 2012г. е бил присъединен към електроразпределителната мрежа и е получавал електрозахранване от ВС”Кварц”, която се е захранва с кабелен извод 20 КV „В.Коларов” от 3РУ на ТЕЦ”Сливен”. Таблото с електромера за отчитане на потребяваната електроенергия от „Лъки СЛ”ООД е било монтирано на фасадата на ВС”Кварц”. На 12.06.2012г., около 19,30 ч е възникнал пожар в 3РУ на ТЕЦ”Сливен” и е прекъснато електрозахранването в обекта на ищеца. Поради възникналия пожар е било подадено нестандартно напрежение, довело до увреждане на електроуредите на ищеца, до изключване на автоматичните предпазители и повреда на защитите и на други електродвигатели в дружеството. На компютъра е изгоряла платка и захранващ блок, което е наложило тяхната подмяна, на хладилния компресор на едната камера е изгорял електродвигателя, което е наложило подмяна на целия агрегат. ВЛ посочва, че е възможно да са настъпили повредите на ел.уредите на ищеца, описани в констативен протокол от 14.06.2012г., поради подадено нестандартно напрежение извън нормите 230/380 V +-10% (БДС ЕN 50160:2007). Според заключението, стойността на ремонта на повредения компютър е 121 лв, а за възстановяване на хладилния компресор е на стойност 2650 лв без ДДС.

При приемане на заключението и във връзка с поставени от ответника въпроси с писмена молба, ВЛ посочва, че електроразпределителната мрежа, експлоатирана от „ЕВН България Електроразпределение” АД, до границата на собственост е в лошо техническо и експлоатационно състояние Уточнява, че електроуредите са предназначени за работа със стандартно напрежение 230/380V ± 10 %. Защитите и автоматичните предпазители също са оразмерени да издържат в този интервал. Подаденото на 12.06.2012г. напрежение е било извън този интервал 230/380V ± 10 %, над този интервал, или под него. ВЛ посочва, че когато има подадено напрежение извън тези граници, тогава защитите и предпазителите не сработват, тъй като не са оразмерени да се включват извън посочената граница 230/380 V. Това е била причината, за да се повредят. Недоброто състояние на електроразпределителната мрежа се дължало на честите кражби на кабел. При извършения оглед присъствал и служител на КЕЦ – Сливен, който потвърдил за честите аварии поради кражби на кабел, както и за възникналия на 12.06.2012г. пожар в 3РУ на ТЕЦ”Сливен”.

От страна на ищеца е представено извлечение от инвентарната книга на дружеството, съгласно което като активи на същото са включени 2 бр. компютри, компресор І и компресор ІІ.

При така установената фактическа обстановка, се налагат следните изводи:

При лежаща върху ищеца доказателствена тежест, същият не установи при условията на пълно и главно доказване твърденията си, на които основава предявените искове, а именно – че от страна на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" АД е осъществено неизпълнение на задължението му да поддържа експлоатираната от същото електроразпределителна мрежа в изправност и да достави електроенергия съобразно утвърдените изисквания за качество, вследствие на което на 12.06.2012г. са настъпили посочените в ИМ вреди за ищеца. На първо място, не се установи безспорно, че описаните в ИМ вещи са собственост на ищеца, респ. че е настъпила увреждане на негово имущество, от което е претърпял имуществени вреди. Представеното извлечение от инвентарна книга, от една страна изхожда от самия ищец, съставено е от управителя, а освен това не съдържа достатъчна индивидуализация на описаните активи, за да се приема, че се касае за същите вещи. Доводът, че са изтекли 5г. от закупуването на вещите, поради което не се пазят ф-рите за закупуването им не е аргумент, който освобождава този, който твърди, че е собственик на определено имущество, да представи доказателства за това. Освен това, не се установи несъмнено, че на посочената дата е подадено нестандартно напрежение извън нормите 230/380 V +-10% (БДС ЕN 50160:2007), тъй като тези изводи на ВЛ в СТЕ са базирани само на предположения, както уточнява експерта при приемане на заключението. Освен липсата на доказателства за твърдяното договорно неизпълнение на ответника, не може да се установи и наличие на пряка причинно-следствена връзка между същото и твърдените от ищеца имуществени вреди. Според данните от ВЛ и доказателствата по делото, е станал пожар в КЕЦ Сливен на посочената дата, поради което не може да се твърди с категоричност по каква причини и по чия вина е спряно ел. захранването, респ. кога е възстановено, какво напрежение е подадено и т.н Освен това, вещото лице посочва само като възможна причина за повреждане на ел. уредите подаването на нестандартно напрежение, което е само хипотеза, а не извод, базиран на конкретно установени от експерта факти и обстоятелства.

С оглед горното, предявените от „Лъки СЛ” ООД, ЕИК:119636166 искове за осъждане на „ЕВН България Електроразпределение” АД, да му заплати обезщетение за вреди от договорно неизпълнение по договор за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД гр. Пловдив от 06.11.2006 г., сключен между страните, в общ размер на 2545,21 лв, от които 2500 лв за увреждане на хладилен компресор марка „Колеланд", с фабричен № 213714 и 145,21 лв за увреждането на компютър марка „НЦ-220" , изразяващо се в неполагане на достатъчно професионални грижи за осигуряването на изправността на електроразпределителната мрежа и безопасното й експлоатиране и в подаването на електроенергия с качество и показатели, несъответстващи на действащата нормативна уредба, вследствие на което са настъпили посочените от ищеца имуществени вреди, ще се отхвърлят като неоснователни и недоказани.

На основание чл.78, ал.8, вр. ал.3 ГПК, на ответникът ще се присъди юрискосултско възнаграждение от 298 лв (при интерес от 1000 до 5000 лв. - 200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв) съгласно чл.7, ал.2, т.2 от НАРЕДБА № 1 ОТ 9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                                           РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от „Лъки СЛ” ООД, ЕИК:119636166 искове за осъждане на „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК:115552190 да му заплати обезщетение за вреди от договорно неизпълнение по договор за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД гр. Пловдив от 06.11.2006 г., сключен между страните, в общ размер на 2545,21 лв, от които 2500 лв за увреждане на хладилен компресор марка „Колеланд", с фабричен № 213714 и 145,21 лв за увреждането на компютър марка „НЦ-220" , изразяващо се в неполагане на достатъчно професионални грижи за осигуряването на изправността на електроразпределителната мрежа и безопасното й експлоатиране и в подаването на електроенергия с качество и показатели, несъответстващи на действащата нормативна уредба, вследствие на което са настъпили посочените от ищеца имуществени вреди.

ОСЪЖДА  „Лъки СЛ” ООД, ЕИК:119636166 да заплати на „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК:115552190  юрисконсултско възнаграждение от 298 лв.

Решението е постановено при участието на „Застрахователна компания УНИКА” АД, ЕИК:040451865, като трето лице помагач на страната на ответника „ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК:115552190  .

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 2-седмичен срок от връчването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

                                                           СЪДИЯ:/П

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП