Гражданско дело 19102/2012 - Решение - 19-07-2013

Решение по Гражданско дело 19102/2012г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3273                           19.07.2013 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    ІV брачен  състав

В публично заседание на  деветнадесети  юни      две хиляди  и тринадесета  година  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

Секретар: Цветелина Бакалова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело номер 19102 по описа за 2012 година

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Г.В. ЕГН ********** и И.Д.В. ЕГН **********, сключен на ******* г. в град Пловдив с Акт за граждански брак № ******* г. година на Община Пловдив, като дълбоко и непоправимо разстроен.

ВИНА за настъпилото разстройство на брака имат двамата съпрузи.

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете Г.И. В. ЕГН ********** на майката М.Г.В. ЕГН **********, като определя местоживеене на детето при майката.

 

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични контакти между бащата И.Д.В. ЕГН ********** и детето Г.И. В. ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, за времето от 10.00 часа на съботния ден до 18.00часа на  неделния ден, с преспиване в дома на бащата, както и двадесет дни през лятото, които да не съвпадат с годишния  отпуск на  майката.

 

ОСЪЖДА бащата И.Д.В. ЕГН ********** ,да заплаща месечна издръжка за детето Г.И. В. ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.Г.В. ЕГН **********, в размер на  150 /сто и петдесет лева/, начиная от подаване на  исковата молба - 21.11.2012г., до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на други причини, водещи до промяна или прекратяване на това задължение, ведно със законната лихва върху всяка  просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта от уважения размер до претендирания такъв от 200 лв месечно.

 

ОСЪЖДА  бащата И.Д.В. ЕГН **********, да заплати издръжка  за минало време на ненавършилото си пълнолетие дете- Г.И. В. ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.Г.В. ЕГН **********, за периода от 21.11.2011г. до 21.11.2012г., в общ размер на  1800 лева /хиляда и осемстотин лева/, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на влизане на настоящето решение в сила до  окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска в частта от  уважение до пълният претендиран размер от 2 400 лева /две хиляди и четиристотин лева/.

 

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачната си фамилия – М..

 

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака семейното жилище, находящо се в гр.П., ул. „Л.” № *, да се ползва от съпругата М.Г.В. ЕГН **********, за срок- докато упражнява родителските права по отношение на роденото от брака дете Г.И. В. ЕГН **********.

 

ИЗДРЪЖКА  между съпрузите след прекратяването на брака не се дължи.

 

ОСЪЖДА М.Г.В. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 30 лв./тридесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство. 

ОСЪЖДА И.Д.В. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 30 лв./тридесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство. 

ОСЪЖДА И.Д.В. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от  132лв. /сто тридесет и два лева/, представляващи държавни такси за настоящото производство, относно определената издръжка занапред и за минал период  от време.

 

Решението подлежи на обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд- Пловдив, в двуседмичен срок от съобщението за изготвянето му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.