Гражданско дело 17800/2012 - Решение - 10-07-2013

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3109

10.07.2013 г., гр. Пловдив.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VIII-ти гр. състав, в открито съдебно заседание на трети юни  две хиляди и тринадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

      при секретаря Мария Христова,  като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 17800 по описа на същия съд за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Решение по исково производство - чл. 235 от ГПК.

      В исковата си молба "ПРОКРЕДИТ  КЪМПАНИ"   ЕАД,   ЕИК 175066684, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, бул.„Христо Ботев" №131, представлявана от Д.Х.- изпълнителен директор, чрез адв. А.Б.,***, твърди, че ответника по делото „ВИ ЕН ДЖИ- КОРЕКТ" ЕООД, ЕИК 160107253, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Полк. Сава Муткуров" № 49, ет.2, ап.5 му дължи сумата от ЕАД сумата от 5583.87 /пет хиляди петстотин осемдесет и три евро и осемдесет и седем евроцента/, равняваща се на 10921.10 лв /десет хиляди деветстотин двадесет и един лева и 10 ст./, дължима по издадения запис на заповед, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 06.01.2012г. -  датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение в съда до окончателното изплащане на дълга. Твърди да е налице  неизпълнение на договор за банков кредит между Прокредит банк и ответната страна, вземането на банката по който договор било цедирано - прехвърлено на ищеца с надлежно уведомление на ответника за цесията. 4996.35 Съставен бил за обезпечение според ищеца и запис на заповед, като възоснова същия се претендира заплащането на процесните суми.  Претендират се и разноските по заповедно производство за събиране на това вземане, както тези по настоящото такова. В откритите по делото съдебни заседания поддържа позиция, че иска следва да бъде уважен в пълен размер с присъждане на ищеца и разноските по него.

  Ответната страна не е депозирала отговор по реда на чл. 131 от ГПК , но в открито заседание оспорва иска; навежда доводи за извършени плащания в по - голям размер от описания в исковата молба , поради което искът бил недоказан по размер, моли иска да се отхвърли и защото договорите, на които ищцовото дружество базирало правата си, били нищожни или увищожаеми.  

    Проведената съдебно - счетоводна експертиза дава заключение, че счетоводството на ищовото дружество е водено редовно по отношение на партидата и кредита на ответника; на 16.10.2007 Прокредит банк е предоставила на оттветното дружество кредит в размер от 15000 евро ,надлежно усвоен; до 16.09.2011 по сметката на кредита са платени общо 44 погасителни вноски, включая наказателни лихви за просрочие, след което обслужването на кредита било изцяло преустановено, същия е отнесен в просрочие и обявен за предсрочно изискуем. Остатъкът за плащане по него бил към датата на депозиране на заявлението по чл. 417 от ГПК общо 5556.36 евро.

   Обективно и субективно съединени между същите страни установителен иск по реда на чл. 79 от ЗЗД във връзка с чл. 538 от Търговския закон за реално изпълнение на едностранно волеизявление по менителничен ефект (запис на заповед), съединен с искове за обезщетения за забавено плащане по смисъла на чл. 86 от Закона за задълженията и договорите в посочен размер и в размер на законната лихва за периода на претенцията, във връзка с чл. 422 от ГПК .

     Главният иск е частично основателен.

     Ищецът претендира  установяване на вземане, произтичащо от запис на заповед, който е  годен да инкорпорира задължение на ответната страна, тъй като отговаря на изискванията към собствените си реквизити, закрепени в чл.535 от Търговския закон и съдържа  наименованието "запис на заповед" в текста на документа на езика, на който е написан - български;  безусловно обещание да се плати определена сума пари; падеж; място на плащането;  името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати;  дата и място на издаването и  подпис на издателя. Предявен е надлежно за плащане. Между страните не се спори, че е налице договор за кредит с Прокредит банк, трето неучастващо по делото лице, и ответното дружество, за обезпечението на който договор процесният запис е издаден, както и че  вземането по този  договор е цедирано на ищеца още на датата на сключването му - 16.10.2011г. Няма спор и че записът е авалиран на ищеца, който в тази ситуация е надлежно легитимиран да  води иск за вземането по него. След като страните са се съгласили, че записът служи като обезпечение на каузална сделка - договор за кредит, като такава фактология е изложена още  в исковата молба, ответната страна трябва да заплати само равностойността на  дължимото по този договор, като над този размер искът е неоснователен. Пълно изпълнение по договора за кредит  след датата на подаването на заявлението по чл. 417 от ГПК в съда  не се доказва от ответника, комуто тази тежест е възложена, но съдът кредитира доводите за извършени частични плащания след датата на подаване на заявлението по чл. 417 от ГПК. Приложеното на л. 79 от делото удостоверение установява такива плащания по договора за кредит и след датата на подаване на заявлението - на дати 21.09.2012 , 04.10.2012 и 05.10.2012г., които са на обща  стойност  от 559.91 евро и са отнесени от банката към дължимата по договора главница, пак според същото удостоверение. След като дори след цесията ответното дружество е погасявало задълженията си по кредита към банката и ищецът не претендира вече погасените суми, то банката е лице по смисъла на чл. 75 ал. 2 от ЗЗД,  което, въз основа на недвусмислени обстоятелства, се явява овластено да получи изпълнението. Тоест така направените плащания следва да се приспаднат от общия определен от вещото лице размер на претенцията към датата на заявлението, тъй като в тази си част искът е неоснователен поради плащане. За пълнота, съдът дава вяра на заключението на ВЛ Б. като обективно и компетнтно изготвено, тъй като по делото няма данни които да му противоречат.   

         Съдът не кредитира възражението на ответника за нищожност на цесията поради липса на предмет, тъй като според чл. 4 на договора между банката и ответното дружество, прехвърлянето е извършено в момента на заверяването на сметката на кредитополучателя със сумата, за което той вече е бил уведомен - при подписването на договора. Няма пречка нито дадена цесия да бъде извършена едновременно със възникването на вземането, предмет на договора за цесия, нито длъжника да бъде уведомен предварително за това прехвърляне. Възражението за унищожаемост на цесията като договор поради явно неизгодни условия не е относимо към предмета на спора, тъй като по този договор ответното дружество не е страна и няма правен интерес от исканото унищожаване. Тези две възражения са и прекудирани като просрочени, тъй като са направени в първото  по делото открито съдебно заседание, след изтичането на сроковето по чл. 131  от ГПК. 

     Акцесорното искане за присъждане на обезщетение за забавеното плащане под формата на законната лихва върху също е основателно от претендираната дата

      Разноските: по делото няма искане да се установи вземане на ищеца за разноски, сторени по частното гражданско дело по издаването на заповед за изпълнението , а само тези по исковото съгласно приложени списъци. И двете страни са възразили, че хонорара на процесуалните представители на насрещната страна е прекомерен. Изчислен по реда на чл. 7 ал. 2 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, при интерес над 10000 лева съгласно т . 4, минималния хонорар е 668.42 лева и след като уговореното не надвишава  трикратния му размер, и двете възражения за прекомерност не са основателни и няма да бъдат уважени. Разноските се понасят от страните съобразно уважената/отхвърлената част от исковата претенция  предвид изхода на спора, при съотношение от  5583.87/4996.35. 

       Воден от изложеното и на основание чл. 235 от ГПК, съдът

                                                               

                                                          Р Е Ш И: 

 

Признава за установено спрямо "ВИ ЕН ДЖИ- КОРЕКТ" ЕООД, ЕИК 160107253, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров" № 49, ет.2, ап.5 че в отношенията между страните, това дружество дължи на "ПРОКРЕДИТ   КЪМПАНИ" ЕАД, ЕИК 175066684, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, бул. Христо Ботев" № 131, сумата от 4996.35 евро, дължими по запис за заповед  от дата 16.10.2007г. за които суми има издадена заповед за незабавно изпълнение № 415/16.01.2012 г на парично задължение по частно гражданско дело номер 148/2012 на ПРС, ХV г . с. , като ОТХВЪРЛЯ ИСКА над размер от 4996.35 евро до пълния предявен размер от 5583.87 евро като неоснователен и недоказан. 

 

Осъжда "ВИ ЕН ДЖИ- КОРЕКТ" ЕООД, ЕИК 160107253, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров" № 49, ет.2, ап.5, да заплати на  "ПРОКРЕДИТ   КЪМПАНИ" ЕАД, ЕИК 175066684, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, бул. Христо Ботев" № 131, сумата 1038.42 лева разноски по производството. 

 

            Осъжда "ПРОКРЕДИТ   КЪМПАНИ" ЕАД, ЕИК 175066684, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, бул. Христо Ботев" № 131 да заплати на "ВИ ЕН ДЖИ- КОРЕКТ" ЕООД, ЕИК 160107253, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров" № 49, ет.2, ап.5, сумата 84.17 лева разноски по производството.

 

          Решението подлежи на обжалване пред ПОС с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ