Гражданско дело 17445/2012 - Решение - 15-07-2013

Решение по Гражданско дело 17445/2012г.

РЕШЕНИЕ №

гр. Пловдив,15.07.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГО, ХХІ-ви гр. състав, в открито съдебно заседание на единадесети юни две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                     СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

При секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр.дело №17445/2012г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Ищецът Н.Л.С., ЕГН ********** е предявил иск с правна квалификация чл. 208 от КЗ против "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ"ЕАД, ЕИК:121718407, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец", ул.„Г. Бенковски"№ 3, с искане да бъде осъден ответникът да му заплати сумата от общо 1000 лв, дължимо застрахователно обезщетение за претърпени имуществени вреди, на основание сключен договор за автомобилна застраховка „Каско +” на 17.08.2011 г. за лек автомобил марка „Мерцедес Бенц”, модел С 180, собственост на ищеца, със срок на действие на застрахователния договор е 12 месеца. Твърди се, че на 30.04.2012 г., ищецът е паркирал автомобила си пред дома си, находящ се в гр. П., ул. ”Т. ю.” №... Около седем часа на 01.05.2012 г., тръгвайки за работа, установил, че върху автомобила са извършени злоумишлени действия, в следствие на което от автомобила са отнети следните части: 1. ляво външно огледало с мигач; 2. еърбек преден ляв; 3. вградена фабрична аудио система; 4.управление от волан ляво /борд компютър/; 5. управление от волан дясно. За всяка от части се претендира обезщетение от 200 лв Ищецът веднага уведомил органите на МВР, въз основа на което било образувано досъдебно производство по описа на Второ РУП на МВР гр. Пловдив. Ответното дружество било уведомено за настъпилото застрахователно събитие. В уведомлението били описано настъпилото застрахователно събитие, обстоятелствата и причините за настъпването им. Представени били всички документи и бил съставен опис на уврежданията по щета при ответника № 4401151203849 от 07.05.2012 г., но ответникът отказал да изплати дължимото застрахователно обезщетение в рамките на предвидения срок. Ето защо, се иска осъждането на ответника да заплати сумата от 1000 лева, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане.

В хода на производството, е допуснато изменение на предявените от ищеца искове чрез увеличението му, както следва: за ляво външно огледало с мигач - от 200 лв. на 741, 456 лв, с начислен ДДС; за Еърбек преден ляв - от 200 лв /двеста лева/ на 1367, 712 лв, с начислен ДДС; за вградена фабрична аудио система - от 200 лв /двеста лева/ на 1130, 71 лв, с начислен ДДС; за управление от волан ляво (борд компютър) от 200 лв /двеста лева/ на 518, 06 лв /петстотин и осемнадесет лева и шест стотинки/, с начислен ДДС; за управление от волан дясно - от 200 лв /двеста лева/ на 518, 06 лв. /петстотин и осемнадесет лева и шест стотинки/, с начислен ДДС.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът е депозирал отговор, с който оспорва предявения иск. Не се оспорва, че между страните е имало сключен застрахователен договор. Твърди се, че съгласно Общите условия към договора, застрахователят не покрива щети, които са в резултат на кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати на МПС и че тези Общи условия са одобрени и приети от страните по договора и ищецът се е съгласил с тях. Оспорва се причинната връзка между събитието и претендираните увреждания.

Като взе предвид становищата и възраженията на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, съдът прие за установено следното:

Няма спор, а и се установява от доказателствата по делото, че на 17.08.2011г., между страните е сключен договор за автомобилна застраховка „Каско +”, обективиран в застрахователна полица №...... за лек автомобил марка „Мерцедес Бенц”, модел С 180, с рег.№...., собственост на ищеца, със срок на действие на застрахователния договор 12 месеца, с клауза „Пълно каско”.

Според представеното удостоверение от ІІ-ро РУ-Полиция” при ОД на МВР – Пловдив от 02.05.2012г., на 01.05.2012г., Н.Л.С. е заявил, че от личния му автомобил „Мерцедес Бенц”, модел С 180,, с рег.№....., паркиран на ул.”Т. ю.”, пред №.., липсват : 1 бр еърбег от волана, аудиосистема, фабрична за модела, лявото странично огледало за обратно виждане на автомобила, както и че по случая е образувано досъдебно производство ЗМ/02-452 от 01.05.2012г. по описа на ІІ-ро РУ-Полиция” при ОД на МВР – Пловдив за престъпление по чл.194, ал.1 НК. Противозаконното отнемане на описаните детайли от автомобила на ищеца на посочената дата от неизвестни лица се потвърждава и от показанията на св.М. С., съпруга на ищеца.

Няма спор между страните и че ищецът е уведомил застрахователя за настъпилото застрахователно събитие, като е подал уведомление за щета №....както и че е получил отказ за изплащане на обезщетение с писмо изх. №228/12.06.2012г. за липсващите детайли, тъй като това се явява изключен риск съгласно общите условия на дружеството. Със същото писмо, ищецът е уведомен, че останалите увредени детайли по щетата е издадена възлагателно писмо за доверен сервиз, избран от застрахования.

Съгласно чл.8.18 от общите условия на ответното дружество за автомобилна застраховка „Каско+”, представени по делото, на която ответникът основава правоизключващото си възражение по предявените искове, застрахователят не покрива щети, когато са резултат от кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати на МПС.

Съгласно раздел ІІ-КАСКО т.2.3. от общите условия, по клауза „пълно каско”, при условията на която е сключен процесния застрахователен договор, застрахователят покрива всички рискове, причинени от застрахователни събития, покрити по клаузи „Супер” и „Кражба и грабеж на цяло МПС”, умишлен палеж или взривяване на МПС, кражба чрез взлом на застраховано трайно монтирано аудио-оборудване на единична стойност до 5 % от застрахователната сума.

Налага се извод, че в клаузите на общите условия, уреждащи покритите рискове при клауза „Пълно каско”, е предвидено изключение от общото правило на т.8.18, а именно – че се покриват щети от кражба чрез взлом на застраховано трайно монтирано аудио-оборудване на единична стойност до 5 % от застрахователната сума. В случая, от автомобила на ищеца е отнета противозаконно фабрично монтираната аудиосистема, която следва са се приеме за трайно монтирана, независимо, че съгласно заключението на САТЕ, технически е възможно демонтирането й, без да се разглобява целия автомобил. По случая е образувано досъдебно производство именно за престъпление по чл.194 ГПК – кражба, което не е приключило към настоящия момент. Само по себе си, установения по делото начин на отнемане на аудиосистемата има характер именно на взломна кражба, доколкото в автомобила  на ищеца е проникнато докато е бил паркиран заключен пред дома му, като е отнето негово имущество – посочената част от автомобила, очевидно противозаконно и с намерение да бъде присвоено .Поради това, доколкото стойността й съгласно САТЕ е 1172,71 лв, а застрахователната стойност на МПС е 11500 лв, отговорността на застрахователя в случая се явява ограничена до размер на 5% от тази стойност, т.е. до размер от 575 лв, до който предявеният иск за заплащане на застрахователно обезщетение се явява основателен и ще се уважи, а за разликата над тази сума до пълния предявен размер от 1172,71 лв, ще се отхвърли.

Относно останалите искове, за сумата от 741,456 лв с ДДС обезщетение за ляво външно огледало с мигач, за сумата от 1367,712 лв с ДДС обезщетение за еърбек преден ляв, за сумата от 518,06 лв с ДДС обезщетение за управление от волан ляво (борд компютър), за сумата от 518,06 лв с ДДС управление от волан дясно с ДДС, исковете са явяват неоснователни и ще се отхвърлят, тъй като, съгласно чл.8.18 от общите условия на ответното дружество за автомобилна застраховка „Каско+”, които са неразделна част от договора и обвързват страните по него, застрахователят не покрива щети, когато са резултат от кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати на МПС, т.е. касае се за изключени рискове, освобождаващи застрахователя от задължението му да изплати застрахователно обезщетение в тези случаи. Тези елементи несъмнено представляват отделни модули, които подлежат на демонтиране, без да е необходимо да се разглобява целия автомобил.

На основание чл.78, ал.1 ГПК, ищецът има право на разноските по делото съразмерно с уважената част от исковете, като такива съобразно представения списък на разноските са направени за държавна такса в размер на 170 лв и 1427,58 лв за адв. хонорар. Поради това, ще му се присъдят по съразмерност 214,83 лв, които ответникът ще бъде осъден да му заплати.

Ответникът има право на разноски съобразно с отхвърлената част от исковете, но такива не са претендирани от него, поради което и не се дължи произнасяне.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                                      РЕШИ:

 

ОСЪЖДА "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец", ул. „Г. Бенковски" № 3 да заплати на Н.Л.С., ЕГН ********** сумата от 575 лв застрахователно обезщетение по сключения между него и "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407 договор за автомобилна застраховка „Каско +”, обективиран в застрахователна полица №....1 за лек автомобил марка „Мерцедес Бенц”, модел С 180, с рег.№....., поради настъпил риск, покрит от клаузата „пълно КАСКО” - кражба чрез взлом на застраховано трайно монтирано аудио-оборудване, извършена 01.05.2012г. в гр.П., на ул.”Т. ю.”№.., при която от автомобила на Н.Л.С. била отнета противозаконно аудиосистемата, монтирана в същия, КАТО ОТХВЪРЛЯ ИСКА за разликата над уважения размер от 575 лв до пълния предявен размер от 1172,71 лв, КАКТО И ИСКОВЕТЕ за осъждане на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец", ул. „Г. Бенковски" № 3 да заплати на Н.Л.С., ЕГН ********** застрахователно обезщетение, по сключения между него и "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407 договор за автомобилна застраховка „Каско +”, обективиран в застрахователна полица №....за лек автомобил марка „Мерцедес Бенц”, модел С 180,, с рег.№...., в размер на 741,456 лв с ДДС за откраднато ляво външно огледало с мигач, в размер на сумата от 1367,712 лв с ДДС обезщетение за еърбек преден ляв, на сумата от 518,06 лв с ДДС за откраднато управление от волан ляво (борд компютър) и на сумата от 518,06 лв с ДДС за откраднато управление от волан дясно с ДДС, като неоснователни.

 ОСЪЖДА "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец", ул. „Г. Бенковски" № 3 да заплати на Н.Л.С., ЕГН ********** сумата от 214,83 лв разноски по делото съразмерно с уважената част от исковете.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивския окръжен съд в 2-седмичен срок от връването му на страните.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП