Гражданско дело 17104/2012 - Решение - 10-06-2013

Решение по Гражданско дело 17104/2012г.

 

РЕШЕНИЕ

 

Номер              2457              Година  2013                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                      V граждански състав

На десети юни                     две хиляди и тринадесета           Година

В публично заседание на пети юни 2013г.в следния състав: 

 

Председател:  ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар:  Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    17104   по описа за   2012            година

 

 

Предявени са обективно съединени искове по чл. 266 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД от „Напоителни системи” ЕАД,  клон Марица,  със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,  бул. „Марица” № 122,  ет. 3,  ЕИК 8311600780112,  против Кооперация „Агра-2002”,  със седалище и адрес на управление с. Калояново 4173,  общ. Калояново,  ул. „Васил Левски” № 1,  представлявана от Ц. Д..

Ищецът иска да бъде осъден ответникът да заплати сумата в общ размер от 11070 лв.,  от които сума в размер на 3348 лв.,  представляваща главница за доставена вода по фактура № 1200009320/06.07.2011 г.,  сума в размер на 7722 лв.,  представляваща главница за доставена вода по фактура № 1200009975/22.08.2011 г.,  както и сумата в размер на 31.18 лв.,  представляващи лихва за периода от 22.09.2012 г. до 24.10.2012 г. върху главница от 3348 лв. по фактура № 1200009320/06.07.2011 г.,  както и сумата в размер на 71.92 лв.,  представляваща лихва за забава за периода от 22.09.2012 г. до 24.10.2012 г. по фактура № 1200009975/22.08.2011 г. Претендира се и законната лихва върху главните,  считано от датата на подаване на ИМ в съда – 25.10.2012 г. до окончателното издължаване,  както и направените по делото разноски.

Ответникът не е взел становище по предявените искове.

         Пловдивски районен съд,  V граждански състав,  като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното: 

Пълномощникът на ищеца е формулирал искане по чл. 238,  ал. 1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника .

Съдът намира, че това искане следва да бъде уважено,  тъй като са налице предпоставките за това, а и с оглед задължителните указания, дадени от ПОС.

На първо място ответникът в предоставения по чл. 131 ГПК срок за отговор на исковата молба,  не е представил такъв. Не се е явил в съдебно заседание,  за което е бил редовно призован,  не е изпратил представител. Не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

На второ място налице е искане от ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение.

На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в текста на съобщението до ответника .

И на последно място - налице е и предпоставката по чл. 239,  ал. 1,  т. 2 ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани в с.з. от ищцовата доказателства искът е вероятно основателен.

Ето защо исковете следва да бъдат уважени,  без решението да се мотивира по същество.

            На основание чл. 78,  ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски , които са 1352, 80 лева-за заплатена държавна такса , възнаграждение за в. л. и ю. възнаграждение.

 По мотивите  Пловдивски районен съд,  V граждански състав

 

 

                                               Р  Е  Ш  И : 

 

ОСЪЖДА Кооперация „Агра-2002”,  със седалище и адрес на управление с. Калояново 4173,  общ. Калояново,  ул. „Васил Левски” № 1,  представлявана от Ц. Д. да заплати на „Напоителни системи” ЕАД,  клон Марица,  със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,  бул. „Марица” № 122,  ет. 3,  ЕИК 8311600780112, чрез п. ю. С. Б. сумата в общ размер от 11070 лв.,  от които сума в размер на 3348 лв.,  представляваща главница за доставена вода по фактура № 1200009320/06.07.2011 г.,  сума в размер на 7722 лв.,  представляваща главница за доставена вода по фактура № 1200009975/22.08.2011 г.,  както и сумата в размер на 31.18 лв.,  представляващи лихва за периода от 22.09.2012 г. до 24.10.2012 г. върху главница от 3348 лв. по фактура № 1200009320/06.07.2011 г.,  както и сумата в размер на 71.92 лв.,  представляваща лихва за забава за периода от 22.09.2012 г. до 24.10.2012 г. по фактура № 1200009975/22.08.2011 г. , ведно със законната лихва върху главните,  считано от датата на подаване на ИМ в съда – 25.10.2012 г. до окончателното издължаване,  както и сумата от 1352, 80 лева -направени по делото разноски.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Същото следва да се връчи на страните.

Ответникът разполага със защита срещу решението,  съобразно чл. 240 ГПК.

 

 

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:  п/ Д. Матеева

 

 

Вярно с оригинала: ЕД