Гражданско дело 16767/2012 - Решение - 10-06-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е № 2431

 

10.06.2014 г., гр. Пловдив.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIIІ-ти гр. състав, в открито съдебно заседание на петнадесети април  две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

      при секретаря Мария Христова,  като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 16767 по описа на същия съд за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Особен  исков  спор за  съдебна делба – по допускането.

         Делото е образувано по искова молба на Д.К.В. ***, с която се иска допускане и извършване на съдебна делба на следния недвижим имот :

       Самостоятелен обект на кадастъра с идентификатор 56784.518.1461.1.15 по одобрената за Пловдив със заповед № РДІ 18-48 /13.06.2009 г кадастрална карта и кадастрални регистри, адрес на имота ***, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 , разположена в поземлен имот с идентификатор  56784.518.1461 , предназначение – жилище, брой нива на обекта: 1 с посочена в документа площ от 42.95 кв. метра , ведно с прилежащия части: избено помещение № 9 с площ от 18 .57 квадратни метра и 5.84 % идеални части от общите части на сградата . 

    като делбата да се извърши с останалите наследници на К. Д.В., чийто син бил ищеца- В.М.В., ЕГН ********** и И.К.В., ЕГН ********** , и двамата от П. Твърди , че общия наследодател и първия ответник В., били в граждански брак по времето, когато процесния имот бил придобит; бракът бил прекратен със смъртта на К. Моли се за делба на частта на К. от така прекратеното СИО, при установените от наследствения закон дялове.

     Ответника В.В. е възразила в отговор , че делбата не следвало да бъде допускана, тъй като между страните липсвала съсобственост; тя била едноличен собственик на апартамента по силата на завещание и на изтекла в нейна полза погасителна давност. Другият ответник не се е ангажирал със становище.   

    Предвид становището на ответника В., ищецът е направил искане да се прогласи нищожност на завещанието, (алтернативно то да бъде намалено със възстановяване на запазената му част от наследството на К. В.),  тъй като самото саморъчно завещание не било написано от завещателя и не било подписано от него.

    Проведената експертиза на почерк и подпис дава заключение , че завещанието  е съставено – изписано и подписано – от наследодателя К. В..        

   В откритите по делото съдебни заседания се поддържат аналогични позиции;

   Допустим делбен иск с правно основание в чл. 34 от Закона за собствеността.

   Искът е основателен, при законоустановените квоти в наследството на К. В.. Приложения по делото ( на л.14 ) договор за продажба на държавен недвижим имот от дата 18.12.1990 г легитимира К. и В. като собственици на имота по силата на сделка , в режим на СИО. Няма спор, че към датата на придобиването те двамата са били в граждански брак, при което при откриването на наследството на К., СИО е трансформирана в обикновена   съсобственост при равни дялове. Представено е по делото завещание, с което К. В. завещава своята ½ идеална част от апартамента на съпругата си В.; това завещание е годно да породи правните си последици, като прехвърли собствеността върху притежаваната от К.  част на съпругата му, тъй като е изписано собственоръчно от завещателя и е подписано от него. Съдът приема заключението на ВЛ по проведената експертиза на подпис и почерк като годно и обективно доказателство. Същевременно обаче е основателно и направеното искане от страна на ищеца това завещание да бъде намалено със възстановяване на запазената му част от наследството на К . Като син наследник и  низходящ от първи ред по права линия, Д.В. има право на запазена част ( чл. 28 и 29 от ЗНаследството), тъй като между страните не се е спорило, че наследството на К. се изчерпва със процесната ½ ид . част от жилището. При две деца и съпруга, запазената част на Д. е 1/8 ид. част от жилището, като делбата следва да се допусне при квоти от по 1/8 ид . част за Д. и 7/8 части за В.В.. За пълнота , възражението на отв . В. за придобиване на остатъка от апартамента по силата на изтекла в нейна полза придобивна давност съдът не приема, тъй като по делото не се събраха доказателства тя да е афиширала намерение за своене на цялата вещ по отношение на останалите съсобственици.     

   Същото това завещание обаче делегитимира другия син на К., И., като наследник , поради което по отношение на него иска следва да се отхвърли, а и той не е правил възражение за възстановяване на запазена част.    

    Разноскте по делбения иск щ е бъдат предметна произнасяне с решението по извършването, като ответника  следва да понесе дължимата държавна такса за уважаването на инцидентния иск за  намаляване на завета с възстановяване на запазената част. Другите разноски по съединените искания – за експертиза на подпис и почерк – се понасят от ищеца , тъй като иска с правно основание в чл. 25 от Закона за наследството е неоснователен.

    Воден от изложеното и на основание чл. 344 ал. 1  от ГПК, съдът

 

                                                       Р Е Ш И:

 

     Отхвърля иска на Д.К.В.,***, да се признае за установена спрямо ответниците В.М.В., ЕГН ********** и И.К.В., ЕГН ********** , и двамата от П. , нищожността на саморъчното завещание на К. Д.В., ЕГН **********, от дата 12.08.2005г.,  като неоснователен. 

 

       Намалява саморъчното завещание на К. Д.В., ЕГН **********, от дата 12.08.2005г., направено в полза на В.М.В., ЕГН **********, като  възстановява запазената част Д.К.В., ЕГН **********  от наследството на  К. Д.В., ЕГН **********, в размер от 1/8 ( една осма ) идеална част от имота;

 

     Допуска  извършването на съдебна делба на следният недвижим имот :

 

    Самостоятелен обект на кадастъра с идентификатор 56784.518.1461.1.15 по одобрената за Пловдив със заповед № РДІ 18-48 /13.06.2009 г кадастрална карта и кадастрални регистри, адрес на имота ***, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 , разположена в поземлен имот с идентификатор  56784.518.1461 , предназначение – жилище, брой нива на обекта: 1 с посочена в документа площ от 42.95 кв. метра , ведно с прилежащия части: избено помещение № 9 с площ от 18 .57 квадратни метра и 5.84 % идеални части от общите части на сградата, която да се извърши между следните съделители и при следните дялове за  всеки: 

      В.М.В.,*** , - 7/8 ( седем осми ) идеални части ;

    Д.К.В.,*** - 1/8 ( една осма ) идеални части от имота;

       като отхвърля иска по отношение на И.К.В., ЕГН **********  , като неоснователен поради липса на участие в съсобствеността. 

 

       Осъжда В.М.В., ЕГН ********** и И.К.В., ЕГН **********, да заплатят на Д.К.В., ЕГН **********, сумата от 50 лева разноски по производството.

 

      Решението подлежи на обжалване пред ПОС с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му.                                                            

                                                                          

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:   /п/

Вярно с оригинала.

МХ