Гражданско дело 16767/2012 - Решение - 02-10-2017

Решение по Гражданско дело 16767/2012г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3375                                      Година 02.10.2017                           Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        XIII граждански състав

На четиринадесети септември                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 16767 по описа за 2012 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                 Производството е по иск за делба във фазата на извършването ѝ.

     С влязло в сила Решение №2431 от 10.06.2014 г., постановено по гр. дело № 16767/2012 г. по описа на ХІІІ граждански състав, е допуснато извършването на съдебна делба между Д.К.В. ЕГН ********** ***, п... чрез адв. И.Д., от една страна и В.М.В. ЕГН **********,***, представлявана от адв. Е.  Ж., на недвижим имот, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.1461.1.15 по одобрената за П..... със заповед № РДІ 18-48 /13.06.2009 г. кадастрална карта и кадастрални регистри, адрес на имота гр. П....., бул. К... № ...  , вх.... ет.... ап..., като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор  56784.518.1461, предназначение – жилище, брой нива на обекта: 1 с посочена в документа площ от 42.95 кв. метра, ведно с прилежащия части: избено помещение № 9 с площ от 18.57 квадратни метра и 5.84 % идеални части от общите части на сградата, ПРИ КВОТИ: 7/8 идеални части за В.М.В. и 1/8 идеални части за Д.К.В..

                   Съдът, след преценка на събраните в хода на производството доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:

                 I.По извършване на делбата:

                   От страните не са представени надлежни писмени доказателства – одобрен инвестиционен проект по смисъла на чл.203 от ЗУТ, за разделяне на допуснатия до делба недвижим имот на отделни самостоятелни обекти на правото на собственост, поради което следва да се приеме, че той е неподеляем.

                   Ищцовата страна по делото, чрез процесуалния и представител е поискала имота да бъде изнесен на публична продан.

                   Съдът констатира, че не са налице предпоставки за възлагане на имота, нито за разпределяне между съделителите.

                   В този смисъл и с оглед установената неподеляемост, имота следва да бъде изнесен на публична продан, като получените суми бъдат разделени по равно между страните.

       Посочената със заключението пазарна стойност на имота е 33 600 лева.

                   Определената пазарна цена на имота съобразно заключението на вещото лице от 26.01.2017 г. г., следва да се има предвид с оглед определяне на държавната такса по делото и съгласно чл. 355, изр. първо от ГПК, съделителите следва да заплатят съобразно  стойността на дяловете си  държавна такса в размер на 4% по сметка на ПРС, или В.М.В. – 1 176,00 лева и Д.К.В. - 168,00 лева.

      По претенцията по сметки с правно основание чл. 31 ал.2 от ЗС :

                  Ищеца е предявил претенция по сметки по отношение на ответницата В.М.В. в общ размер на 1 585,00 лева за периода 20.10.2012 г. до 16.03.2017 г.  и  359,00 лева мораторна лихва за забава за периода 20.10.2012 г. до 16.03.2017 г./след изменение на исковите претенции/.

      Съгласно чл. 30, ал. 3 ЗС, всеки съсобственик участвува в ползите от общата вещ съразмерно с частта си, а съгласно чл. 31, ал. 2  ЗС, когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.

       С оглед обстоятелството, че срока за предявявяне на претенцията за месечен наем започва да тече от ..., то съдът намира,  че началния период на претенцията е именно тази дата. С писмената си молба ищцата е определила за краен период на претенцията – датата на първото редовно проведено съдебно заседание във втора фаза на делбения процес - ....

      Изготвено е допълнително заключение по допусната съдебно-техническа експертиза от ... на вещото лице В.Р.,  от което се установява, че месечния пазарен наем за ползване на процесния имот за периода ........ за 1/8 идеални части на  съделителя Д.В. е в общ размер на 1 585,00 лева, размера на мораторната лихва за забава за същия период е 359,00 лева.

      Видно от гласните доказателства на свидетеля М..  К.... Т..., беше установено, че ответницата не е допускала ищеца до имота нито е заплащала обезщетение за идеалната част собственост на ищеца.

                 Съдът намира, че се установиха предпоставките за определяне на дължимо обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС - ползване, лишаване от ползване и писмено поискване, поради което съдът приема иска за основателен и доказан и като такъв следва да го уважи в претендираните размери 1 585,00 лева главница и 359,00 лева мораторна лихва.

     III. По разноските.

    Съделителят Д.В. е претендирала разноски, като с оглед уважаване на предявената претенция по сметки, съдът намира, че следва да осъди ответника В.В. да му заплати направените по делото разноски в общ размер на 602,00 лева във връзка с уважената претенция по сметки. Следва да осъди ответника В.В. да му заплати и 157,00 лева представляващи размера на депозита за нейните идеални части по съдебно-техническата експертиза за оценка на процесния имот. Или ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца разноски в общ размер на 759,50 лева.

   Съделителят Д.В. ще следва да заплати и държавна такса относно уважената претенция по сметки, по сметка на ПРС в полза на бюджета на Съдебната власт в размер на 113,40 лева.

                Водим от горното  съдът

Р Е Ш И:

 

    ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл. 348 ал.1 от ГПК следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.518.1461.1.15 по одобрената за П... със заповед № РДІ 18-48 /13.06.2009 г. кадастрална карта и кадастрални регистри, адрес на имота гр. П..., бул. К... № .... , вх.... ет.... ап ..., като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор  56784.518.1461, предназначение – жилище, брой нива на обекта: 1 с посочена в документа площ от 42.95 кв. метра, ведно с прилежащия части: избено помещение № 9 с площ от 18.57 квадратни метра и 5.84 % идеални части от общите части на сградата.

                 ОСЪЖДА Д.К.В. ЕГН ********** ***, п... чрез адв. И.Д., да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 168,00(сто шестдесет и осем) лева.

     ОСЪЖДА В.М.В. ЕГН **********,***, представлявана от адв. Е.  Ж., да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 1 176,00 (хиляда сто седемдесет и шест) лева.

                 ОСЪЖДА на основание чл.31 ал.2 от ЗС, В.М.В. ЕГН **********,***, представлявана от адв. Е.  Ж., да изплати на Д.К.В. ЕГН ********** ***, партер чрез адв. И.Д., обезщетение в общ размер на 1 585,00(хиляда петстотин осемдесет и пет)лева, за периода 20.10.2012 г. до 16.03.2017 г., 359,00 лева мораторна лихва върху главницата за същия период, ведно със законна лихва от 16.03.2017 г. до пълното й изплащане.

                  ОСЪЖДА В.М.В. ЕГН **********,***, представлявана от адв. Е.  Ж., да изплати на Д.К.В. ЕГН ********** ***, п..... чрез адв. И.Д., сумата от 759,50(седемстотин петдесет и девет лева и 50 ст.)лева направени по делото разноски.

      ОСЪЖДА Д.К.В. ЕГН ********** ***, партер чрез адв. И.Д., да заплати по сметка на ПРС в полза на държавата по бюджета на Съдебната власт държавна такса в 113,40(сто и тринадесет лева и 40 ст.) лева

                  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от съобщаване на страните.

 

                                                                

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

         Вярно с оригинала.

         М.Х.