Гражданско дело 16655/2012 - Решение - 02-07-2013

Решение по Гражданско дело 16655/2012г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2885, 02.07.2013 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 15.05.2013 г. в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : Марияна Михайлова.

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 16655 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Ищецът „3 С СОТ” АД, ЕИК 175372745, със седалище в гр. София и адрес на управление – район „Лозенец”, ул. „Сребърна” № 14, представляван от А.М.М. и Х.М.М.Д.А., заедно и поотделно, както и от пълномощника му – юрисконсулт Н.К., твърди, че е сключил с М.И.Т. : Договор № 2289/01.04.2004 г. за охрана със сигнално-охранителна техника на обект - частен дом, находящ се в гр. Пловдив, на ул. ................, за предоставени услуги по който тя дължи 35.88 лв., за което е издадена фактура № 4000025343/24.09.2010 г.; Договор № 2268/01.04.2004 г. за охрана със сигнално-охранителна техника на обект - ................, находящ се в гр. Пловдив, на ул. .............., за предоставените услуги, по който тя дължи 507.36 лв., от които: по фактура № 4000025342/24.09.2010 г. – незаплатен остатък от 120.19 лв.; по фактура № 4000026191/13.10.2010 г. - 25.81 лв.; по фактура № 4000027354/18.11.2010 г. –25.81 лв.; по фактура № 4000028223/13.12.2010 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000030023/02.02.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000030769/10.02.2011 г. –25.81 лв.; по фактура № 4000031709/09.03.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000033851/05.05.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000035074/02.06.2011 г. –51.64 лв.; по фактура № 4000040448/19.09.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000040449/19.09.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000040450/19.09.2011 г. –25.81 лв.; по фактура № 4000042488/28.10.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000043616/10.10.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000045161/15.12.2011 г. –25.81 лв. За тези вземания ищецът се снабдил със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 10486 по описа на Районен съд - Пловдив, ХХ гр. с. за 2012 година, срещу която в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК е депозирано възражение, поради което ищецът предявява настоящата искова молба и моли съда да признае за установено, че ответницата му дължи горните суми, възлизащи в общ размер на 543,24 лв., ведно със законната лихва  от датата на депозиране на заявлението, по което е образувано ч. гр. д. № 10486/2012 г. в съда –  06.07.2012 г., до окончателното им изплащане. Претендира присъждане на разноски.

Продължение на решение по гр. д. № 16655/12 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 2/5

 

Обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 79, ал. 1 ЗЗД.

            Ответницата М.И.Т. ***, представлявана от пълномощника й – адвокат К.Т., оспорва предявените искове, като твърди, че : договорите не са породили действие, тъй като те не са подписани от нея, а лицето, което ги е подписало от нейно име не е било упълномощено да стори това; сроковете и действието и на двата договора са изтекли много преди завеждане на исковата молба, поради което моли съда да ги отхвърли като неоснователни.

            Съдът като обсъди твърденията и доводите на страните, както и правоизключващото възражение на ответника във връзка със събраните по делото доказателства приема следното :

            Ищецът основава претенциите си на Договор № 2268/01.04.2004 г., по който М.И.Т., в качеството й на възложител, е възложила на „3 С СОТ - ПЛОВДИВ” ООД, чийто правоприемник според представеното с исковата молба заверено копие на Решение № 1 постановено на 02.10.2007 г. по ф. д. № 14257 по описа на СГС за 2007 г. е „3 С СОТ” АД, в качеството му на изпълнител, и последното е приело да извършва охрана със сигнално-охранителна техника на ................, намиращ се на ул. .............., както и на Договор № 2289/01.04.2004 г., по който М.И.Т., в качеството й на възложител, е възложила на „3 С СОТ - ПЛОВДИВ” ООД, в качеството му на изпълнител, и последното е приело да извършва охрана със сигнално-охранителна техника на Частен дом, намиращ се на ул. ................, които ищецът не оспорва, че не са подписани от възложителката, а от нейния съпруг К.Т., който е и неин пълномощник по делото.

            В съответствие с твърденията на ищеца от представеното от пълномощника му заверено копие на досие на ответницата, се установява, че отношенията между страните датират от 27.06.2000 г., когато по Договор № 2268 от същата дата ответницата е възложила на праводателя на ищеца „3 С СОТ - ПЛОВДИВ” ООД, охраната на гореописания ................, във връзка с което видно от Приемо-предавателен протокол обект № 2268/27.06.2000 г. на обекта е бил извършен монтаж на охранителна система, като с Договор № 2289/24.06.2003 г. Т. е възложила на „3 С СОТ - ПЛОВДИВ” ООД охраната и на описания по-горе частен дом, с оглед на което са били сключени  и : Договор № 2289Т/24.06.2003 г. за доставка и монтаж на сигнално-охранителна техника, в изпълнение на който видно от заверено копие на Приемно-предавателен протокол обект № 2289/24.06.2003 г. в имота са били извършени монтаж на охранителна система и монтаж на радиотрансимер; както и Договор № 2289Т/24.06.2003 г. за предоставяне на сигнално-охранителна техника на отговорно пазене. Установява се, също така от : представеното и неоспорено заверено копие на Приемно-предавателен протокол № 1395/04.07.2007 г., че в изпълнение на задълженията по Договор № 2268/01.04.2004 г. на обекта – ................ на ул. ............., е бил извършван и ремонт на

 

Продължение на решение по гр. д. № 16655/12 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 3/5

 

предоставената сигнално-охранителна техника – смяна на акумулатор; представената компютърна разпечатка от Хронологичен опис на реализация по валути и клиенти към 23.04.2013 г., че до 2010 г. по договорите е било извършвано плащане на таксите за охрана; представеното и неоспорено заверено копие на Молба вх. № 131/04.03.2004 г., че именно по тази молба на ответницата, имаща за предмет намаление на таксата за охрана за двата обекта на 22 евро считано от 01.04.2004 г., са сключени и процесните два договора.

            Или въз основа на така очертаната фактическа обстановка съдът приема, че правоотношенията между страните във връзка с охраната на ............... датират от 27.06.2000 г., а във връзка с охраната на частния дом – от 24.06.2003 г., като процесните договори са подписани само с оглед намалението на цените на предоставяните услуги за двата обекта. Ето защо, въпреки, че те са подписани от съпруга на ответницата, то тъй като по тях са извършвани престации от страна на възложителя след датата на сключването им, в съответствие с чл. 42, ал. 1 ЗЗД следва да се приеме, че тя е потвърдила сключването им. Вън от това съгласно чл. 25, ал. 2 Семеен кодекс /отм./, както и съобразно чл. 32, ал. 2 от действащия Семеен кодекс за задължения, поети за задоволяване на нужди на семейството, съпрузите отговарят солидарно, поради което направеното от ответната страна правоизключващо възражение като неоснователно следва да бъде отхвърлено.

            В раздел ІІ, чл. 3 на всеки един от двата договора е предвидена възможност за автоматичното му продължаване и за следващата година, ако в срок от 1 месец преди изтичане на срока му на действие, никоя от страните по него не заяви, че желае прекратяването му. По делото липсват данни някоя от страните да е прекратила действието на двата договора преди 22.04.2012 г., когато видно от представените от ищеца и неоспорени заверени копия на Приемно-предавателен протокол № 22.04./2012 г. обект № 2268/............. и на Премно-предавателен протокол № 22.04.2012 г. Обект № 2289/ч. д. Т. е бил извършен демонтаж на монтираната в двата обекта сигнално-охранителна техника, поради което настоящият състав приема, че действието на двата договора е било прекратено на 22.04.2012 г. по взаимно съгласие на страните.

            Без разглеждане следва да бъде оставено второто правоизключващо възражение за нищожност на договорите на основание чл. 1432 от т. 1 до т. 6, т. 8, т. 9, т. 11, от т. 13 до т. 18 във връзка с чл. 146 Закон за защита на потребителите, тъй като е направено от ответната страна едва в представените по делото писмени бележки след приключване на съдебното дирене.

            В обобщение на горното съдът приема, че между страните са възникнали валидно облигационни правоотношения, чиито източници са два договора за охрана със сигнално-охранителна техника, сключени съответно на 27.06.2000 г. и на 24.06.2003 г. и изменени с процесните два договора, по силата на които в правната сфера на всяка една от тях са възникнали редица права и задължения, в т. ч. и задължения за ответницата, в качеството й на възложител по договорите, да заплаща на ищеца цени за услугите в размери от по 11 евро без включен ДДС месечно до 10-то число на текущия месец за всеки един от двата обекта считано

 

Продължение на решение по гр. д. № 16655/12 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 4/5

 

от 01.04.2004 г. /раздел ІІІ, чл. 1, чл. 2 и чл. 3/. До датата на приключване на съдебното дирене ответницата не ангажира доказателствени средства относно установяване на факта на плащане на цената на извършената услуга за охрана на обект – частен дом в гр. Пловдив, на ул. ................, за периода 01.01.2010 г. – 12.02.2010 г. в размер на 35.88 лв., за което е издадена фактура № 4000025343/24.09.2010 г., както и цените на извършените услуги за охрана на обект – ................ в гр. Пловдив, ул. .............., за периода 01.01.2010 г. – 01.01.2012 г., възлизащи в общ размер на 507.36 лв., от които по фактура № 4000025342/24.09.2010 г. – незаплатен остатък от 120.19 лв.; по фактура № 4000026191/13.10.2010 г. - 25.81 лв.; по фактура № 4000027354/18.11.2010 г. –25.81 лв.; по фактура № 4000028223/13.12.2010 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000030023/02.02.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000030769/10.02.2011 г. –25.81 лв.; по фактура № 4000031709/09.03.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000033851/05.05.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000035074/02.06.2011 г. –51.64 лв.; по фактура № 4000040448/19.09.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000040449/19.09.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000040450/19.09.2011 г. –25.81 лв.; по фактура № 4000042488/28.10.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000043616/10.10.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000045161/15.12.2011 г. –25.81 лв., което съобразно правилата за разпределяне на тежестта на доказване следваше да бъде сторено от нея. Ето защо настоящият състав приема, че е налице неизпълнение на тези договорни задължения, поради което установителните искове за съществуването им като доказани по основание и размер следва да бъдат уважени.

            На основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца сумата 28.50 лв. разноски по производството, а на основание чл. 78, ал. 8 ГПК – сумата 100 лв. адвокатско възнаграждение.

            По изложените съображения съдът :

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че М.И.Т. ***, дължи на „3 С СОТ” АД, ЕИК 175372745, със седалище в гр. София и адрес на управление – район „Лозенец”, ул. „Сребърна” № 14, представляван от А.М.М. и Х.М.М.Д.А., заедно : сумата 35.88 лв., представляваща цена на извършена услуга по Договор № 2289/01.04.2004 г. за охрана на обект – частен дом, находящ се в гр. Пловдив, ул. ................, за периода 01.01.2010 г. – 12.02.2010 г., за което е издадена фактура № 4000025343/24.09.2010 г. ведно със законната лихва от 06.07.2010 г. до окончателното й изплащане; сумата 507.36 лв., представляваща сбор от цени на извършени услуги по Договор № 2268/01.04.2004 г. за охрана на обект – ................ в гр. Пловдив, ул. .............., за периода 01.01.2010 г. – 01.01.2012 г., от която : по фактура № 4000025342/24.09.2010 г. – незаплатен остатък от 120.19 лв.; по фактура № 4000026191/13.10.2010 г. - 25.81 лв.; по фактура №

 

Продължение на решение по гр. д. № 16655/12 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 5/5

 

4000027354/18.11.2010 г. –25.81 лв.; по фактура № 4000028223/13.12.2010 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000030023/02.02.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000030769/10.02.2011 г. –25.81 лв.; по фактура № 4000031709/09.03.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000033851/05.05.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000035074/02.06.2011 г. –51.64 лв.; по фактура № 4000040448/19.09.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000040449/19.09.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000040450/19.09.2011 г. –25.81 лв.; по фактура № 4000042488/28.10.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000043616/10.10.2011 г. – 25.81 лв.; по фактура № 4000045161/15.12.2011 г. –25.81 лв., ведно със законната лихва от 06.07.2012 г. до окончателното й изплащане, за които вземания дружеството се снабдило със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 10486 по описа на Районен съд - Пловдив, ХХ гр. с. за 2012 година, както и сумата 25 лв. разноски по ч. гр. д. № 10486/12 г.

            ОСЪЖДА М.И.Т. ***, да заплати на „3 С СОТ” АД, ЕИК 175372745, със седалище в гр. София и адрес на управление – район „Лозенец”, ул. „Сребърна” № 14, представляван от А.М.М. и Х.М.М.Д.А., заедно : сумата 28.50 лв. разноски по производството и сумата 100 лв. адвокатско възнаграждение.

            Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня  Букова

 

            Вярно с оригинала!

ММ