Гражданско дело 16354/2012 - Решение - 22-07-2013

Р Е Ш Е Н И Е

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 3281

 

гр. Пловдив, 22.07.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Пловдивски районен съд, І бр. състав в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юли две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 16354 по описа на съда за 2012 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 247 и чл.248 от ГПК.

 Образувано е по молба на адв. А.-пълномощник на ответницата по делото, за поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка в постановеното по делото Решение № 2560 от 14.06.2013 г.

Съдът, като взе предвид постъпилата молба и след като прецени събраните в хода на производството доказателства констатира, че действително в постановеното по делото съдебно решение е допусната очевидна фактическа грешка и не е отразена в пълнота формираната от съда воля. Съдът е допуснал очевидна фактическа грешка, като в разрез със формираната от него воля, неправилно е посочил в мотивите си и в диспозитива на решението ЕГН на ответницата И.Й.С. като ********, вместо вярното ЕГН **********.

Затова в решението следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в гореизложения смисъл.

Мотивиран от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2560 от 14.06.2013 г., постановено по гр. дело № 16354/2012г., като в  мотивите и диспозитива на същото, следва да се чете вместо ЕГН ********** – „ЕГН **********.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните пред Пловдивски окръжен съд.

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Т. Спасова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.