Гражданско дело 15348/2012 - Решение - 08-07-2013

Решение по Гражданско дело 15348/2012г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер            3016                Година  2013                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                  V граждански състав

На осми юли                                    две хиляди и тринадесета             Година

В публично заседание на седемнадесети юни 2013г. в следния състав:

 

                                                                     Председател: ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар: Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    15348      по описа за   2012            година

 

 

 

Предявен е иск по чл. 288,  ал. 2 от КЗ,  във връзка с чл. 45 от ЗЗД от „Гаранционен фонд”,  адрес:  гр. София,  ул. „Граф Игнатиев” № 2,  представляван от и. д. и п. на УС на ГФ Б. И. М. против А.Т.Л.,  ЕГН **********, ***.

Ищецът иска да бъде осъден ответникът да му заплати сумата в размер на 924, 78 лева,  представляваща изплатено от „Гаранционен фонд” обезщетение на собственика на лек автомобил,  увреден на *** г.,  при ПТП,  по вина на ответника,  който управлявайки собствения си лек автомобил „Форд Ескорт” с ***,  поради преминаване на червен сигнал на светофарна уредба на кръстовище,  удря увредения лек автомобил; ведно със законната лихва,  считано от датата на завеждане на исковата молба в съда,  а именно 01.10.2012 г.,  до окончателното издължаване.

Претендират се и направените по делото разноски.

Ответникът оспорва предявения иск по размер.

         Пловдивски районен съд,  V граждански състав,  като обсъди обстоятелствата по делото и представените доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:  

         Видно от Протокол № ***г. е осъществено ПТП по вина на А.Т.Л., който е управлявал лек автомобил марка „Форд Ескорт” с *** и поради преминаване на червен светофар е ударил , движещият се лек автомобил марка „Опел корса”с ДК № ***, собственост на Г. Б..

         На виновния водач са наложени две глоби /вж.наказателно постановление№ ***г. и наказателно постановление №***г.

         Ищецът твърди, че към момента на инцидента ответникът е управлявал лекия си автомобил без валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност”, като на основание чл.288, ал.1, т.2, б.”а” от КЗ Гаранционният фонд е изплатил по щета № ***г. обезщетение в размер на 924, 78  лева на собственика на увреденото МПС.

         За установяване факта, че към момента на ПТП Л. не е нямал застраховка „Гражданска отговорност” е представено писмо от „ДЗИ-Общо застраховане”АД”.

         В него застрахователят посочва, че ответникът е имал застрахователна полица №*** /вж.л.10 от делото/за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.Твърди се, че застраховката на Л. е прекратена , считано от 23: 59 часа на 31.10.2007г.

         Ищецът е заплатил застрахователно обезщетение в размер на 924, 78 лева на собственика на увредения лек автомобил с преводно нареждане за кредитен превод/л.17 от делото/.

         Тъй като тези твърдения не са оспорени от ответната страна и при наличие на абсолютно пасивно поведение на същата, то следва да бъде приета изцяло за доказана твърдяната от ищеца фактическа обстановка

Съдът приема,  че към момента на реализиране на процесното ПТП /***г./ виновният водач – ответник в процеса,  не е имал валидно сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите,  поради което е налице хипотезата на чл.288 ал.1 т.2 б.”а”,  при която „Гаранционен фонд” дължи изплащане на обезщетение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Ищецът „Гаранционен фонд” е платил на собственика на увредения при ПТП лек автомобил обезщетение за причинените имуществени вреди,  поради което е настъпило суброгиране в правата на удовлетворения кредитор срещу причинителя на щетата , поради което „Гаранционен фонд” има регресно вземане срещу ответника за исковата сума от 800, 14 лв. и предявеният иск се явява изцяло основателен и доказан до този размер,  посочен от в. л. Т.П., чието заключение се кредитира от съда .Ето защо искът ще бъде уважен до размер от 800, 14 лева, а в останалата част до пълния предявен размер от 924, 78 лева искът ще бъде отхвърлен като неоснователен.

         Главницата ще се присъди ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба в съда-01.10.2012г. до окончателното издължаване.

         На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да заплати  на ищеца направените от него разноски по производството в размер на 174 лева –съразмерно на уважената част от иска.

С оглед горното и поради така изложените мотиви Пловдивски районен съд,  V граждански състав

 

 

                                      Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА  А.Т.Л.,  ЕГН **********, *** да заплати на „Гаранционен фонд” със седалище и адрес на управление гр.София,  ул.”Граф Игнатиев” №2,  представляван от и. д. и п. на УС на ГФ Б. И. М. , със с. а.:  гр.П.,  ул.”Р.Д.”№***, а. П.Ц. , сумата от 800, 14 лева,  представляваща заплатено от „Гаранционен фонд” обезщетение на собственика на лек автомобил,  увреден на *** г.,  при ПТП,  по вина на ответника,  който управлявайки собствения си лек автомобил „Форд Ескорт” с ДК № ***,  поради преминаване на червен сигнал на светофарна уредба на кръстовище,  удря лек автомобил марка „Опел корса”с ДК № ***,  ведно със законната лихва,  считано от датата на завеждане на исковата молба в съда – 01.10.2012 г.,  до окончателното изплащане на сумите,  както и сумата от 174 лева-разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с препис.

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Д. Матеева

 

 

Вярно с оригинала: ЕД