Гражданско дело 15243/2012 - Решение - 13-03-2013

                                     Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

                                      13.03.2013 г., гр. Пловдив

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІ граждански състав, в публичното заседание на осемнадесети февруари  две хиляди и тринадесета година в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР: ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 15243 по описа на съда за 2012 г., намира за установено следното :

           Иск с правно основание чл. 422 от ГПК, предявен от  “Технотекс” АД – гр. П.  срещу  “Сентара” ООД – гр. Пловдив.

Ищецът твърди, че във връзка с подадено от него Заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК срещу ответника е издадена Заповед за  изпълнение на парично задължение № 6487 от 09.07.2012г. по ч.гр.д. № 9053/2012г. на Пловдивски  районен съд за сумата от  2 436,65 лева - главница;   ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението – 11.06.2012г. до окончателното изплащане на сумата. Основанието е било неизплатена сума по данъчна фактура № 03635/04.04.2012г., издадена въз основа на Договор  за наем от 15.01.2012г., сключен между страните за заплащане на наем от страна на ответника за ползване на недвижим имот – едноетажна сграда, бивш склад, находяща се в гр. П., ул.”И” №. С Разпореждане на КРС ищецът е бил уведомен, че е постъпило възражение по чл. 414 от ГПК от длъжника. В указания от съда едномесечен срок от получаване на съобщението, ищецът е предявил настоящия установителен иск.

 От съда се иска да  признае за установено по отношение на ищеца, че ответника   дължи изпълнение на парично задължение към ищеца  по описаната фактура, издадена на основание  договора в гореописания размер.  Претендират се разноски.

  Ответникът    не е изпратил писмен отговор в едномесечния законов срок и не е взел становище по иска в съдебно заседание, не се е явил като редовно призован по делото.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

 Ищецът е формулирал искане по чл. 238, ал. 1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника в исковата си молба до съда.

Съдът намира, че това искане следва да бъде уважено, тъй като са налице предпоставките за това.

На първо място ответникът в предоставения по чл. 131 ГПК срок за отговор на исковата молба, не е представил такъв. Не се е явил в съдебно заседание, за което е бил редовно призован, не е изпратил представител. Не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

На второ място налице е искане от ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение.

На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в текста на съобщението до ответника .

И на последно място - налице е и предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани в съдебно заседание от ищцовата страна  доказателства, искът е вероятно основателен.

Ето защо искът следва да бъде уважен, без решението да се мотивира по същество.

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, които се констатираха в размер на общо 350,00 лева, от които 300,00 лева възнаграждение за адвокат и 50,00  лева за държавна такса.

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И   :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ТЕХНОТЕКС” АД, ЕИК  822150722, със седалище и адрес на управление – гр. П., ул.”И” №, представлявано от Т.А.К., че   “СЕНТАРА” ООД, ЕИК 201851283, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив 4000, район Централен, ул.”Александър Екзарх” № 11, представлявано от Д.С.И.  дължи  изпълнение на парично задължение към  “ТЕХНОТЕКС” АД, ЕИК  822150722 по данъчна фактура № 03635/04.04.2012г., издадена въз основа на Договор  за наем от 15.01.2012г., сключен между страните за заплащане на наем от страна на ответника за ползване на недвижим имот – едноетажна сграда, бивш склад, находяща се в гр. П., ул.”И” №  в размер: сумата 2 436,65 лева - главница;   ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението – 11.06.2012г. до окончателното изплащане на сумата, за което е издадена  Заповед за  изпълнение на парично задължение № 6487 от 09.07.2012г. по ч.гр.д. № 9053/2012г. на Пловдивски  районен съд.

         ОСЪЖДА  “СЕНТАРА” ООД, ЕИК 201851283, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив 4000, район Централен, ул.”Александър Екзарх” № 11, представлявано от Д.С. И.  да заплати на “ТЕХНОТЕКС” АД, ЕИК  822150722, със седалище и адрес на управление – гр. П., ул.”И” №, представлявано от Т.А.К. сумата 350,00 /триста и петдесет/ лева – направени по настоящото гражданско дело разноски.        

  Решението не подлежи на обжалване. Същото следва да се връчи на страните.

 Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл. 240 ГПК.

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/

        

         Вярно с оригинала!

         Секретар: П.К.