Гражданско дело 14169/2012 - Решение - 10-07-2013

Решение по Гражданско дело 14169/2012г.

                                   Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

             

       Номер 3083               10.07. 2013г.                Град ПЛОВДИВ

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Пловдивски Районен съд                       ХІV-ти граждански състав

 

       На  трети юли                                                      2013  Година

 

       В публично заседание в следния състав:

 

                                                      Председател: :  ЗОЯ БОГДАНОВА

         

при секретаря Иванка Чорбаджиева,като разгледа докладваното от съдията  а.х. дело N14169 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

      Производството е по реда на   § 4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

     Образувано е по жалба на М.Д.Н. ЕГН******* и Н. С. П. ЕГН********** ***  срещу Заповед.../...г. на О. у. на о. с административен център П.., с която е одобрен план на новообразуваните имоти (ПНИ) на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ за местностите Р.,Д.,М.,К.,В. и Р. п., землище с.С. о.Б. о.П. в част та й относно собственият им имот, находящ се в местността "Р.” с площ от 600 кв.м.,представляващ част от имот ..., при граници на целия имот:у.,д. имот№... имот№... и имот№... Оспорващите твърдят, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като в обявения помощен план  площта на собствения им имот ... и на съседния ... са запазени съгласно действащия план за местността и няма постъпили възраженияв срока по чл.28б ал.5 от ППЗСПЗЗ.Твърдят още,че едва с обжалваната заповед от  новообразуваният техен имот...  е отнета реал на част в полза на бившите собственици-н. на М. Г. и е отреден новообразуван имот с идентификатор ... с площ от 609,54 кв.м.,представляващ реална част от имоти ...,... и ... и .... Считат че отреждането за първи път на нов имот с ПНИ,съставен от реални  части на съществуващи имоти представлява съществено нарушение на про цедурата по пар.4к от ЗСПЗЗ.Считат,че при отреждането на новообра зувания имот с идентификатор ... е нарушен чл.28 ал.7 изр последно,ал.8,9 и 10 от ППЗСПЗЗ.Молят за отмяна на оспорваната заповед, като преписката бъде върната на административния орган, за да бъде изменен планът на новообразуваните имоти в тази му част.Претендират разноски

    ОтветникътО. у. на О., с административен център П., чрез п. си п. в съдебно заседание, заема становище за неоснователност на жалбата и моли заповедта да бъде оставена в сила. Претендира за разноски по производството, представля ващи възнаграждение за ю..

   Заинтересованите страни Н.М.С.,*** не вземат становище по жалбата

    Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства, приема за установено следното:

     Оспорваната Заповед .../...г. на О. у. на о., с административен център П., с която е одобрен план на ново образуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граж дани въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ за местностите Р., Д.,М.,К.,В. и Р. п., землище с.С. о.Б. о.П.е обнародвана в ДВ, бр.59/03.08.2012г. Настоящата жалба е подадена на 14.08.2012г. чрез О. у. П. в срока по § 4к, ал. 6, изр. посл. от ПЗР на ЗСПЗЗ  поради което жалбата е процесуално допустима.

    Оспорената по съдебен ред заповед е издадена от административния орган, в рамките на неговата компетентност, съгласно § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ. От представените по делото доказателства, съдът приема, че са спа зени разпоредбите на чл. 28б от ППЗСПЗЗ, които регламентират адми нистративно-процесуалните правила за издаването на оспорвания акт. От приложените към делото извадки от ДВ бр.96/04.12.1999г. и бр бр.59/03. 08.2012г  се установява, че са изпълнени разпоредбите на чл. 28б, ал. 4 и ал. 8 от ППЗСПЗЗ относно съобщаването чрез обнародване в ДВ на изработените помощен план и план за новообразуваните имоти (ПНИ).

    Оплакванията, изложени в жалбата се свеждат до съображения,че при изработването на ПНИ площта и границите на имота, собственост на оспорващите не са съобразени с предходния етап по изработване на ПНИ, - нарушения на разпоредбите на чл. 28 от ППЗСПЗЗ.

    Жалбоподателките се легитимират като собственици на недвижим имотдворно място с площ от 600 кв.м. от парцел ... кв.... целият с площ от 985кв.м. по плана на  с.С..,местността „Р.” в качеството им на н. на С. С. Н. и констативен нот акт за право на собственост върху недвижи имот,придобит по пар.4а от ПЗР на ЗСПЗЗ №... том ... дело .../ ...г.

    Няма спор по делото, че имотът на оспорващите попада в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.Съгласно § 4к, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, в приложимата реда кция от ДВ, бр. 99/2002 г.,помощен план и план на новообразуваните имоти се изработват за земите, предоставени на граждани въз основа на актовете по § 4 от ЗСПЗЗ. Съгласно ал. 4 на същия текст, редът за тяхното изработване, приемане и съобщаване се определят с ППЗСПЗЗ.

   С протокол №... от ...г.,обявен в Д.В. бр.96/04.12.2009г.  е приета и завършена работата по изготвяне на помощния план на земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.Съгласно приетата СТЕ по помощния план  имотът на жалбоподателите с № ... е с площ от 987,52кв м., а имот ...,временно стопанисван от заинтересованата страна О. Б. с площ от 561,42 кв.м.,като посочените  площи съвпадат с тези по КРП 1990/1994г

  В. л. е констатирало,че имотът на оспорващите  ... попада в имот ... с площ от 3906,32кв.м.,последният възстановен съгласно впис ването в регистъра на собствениците с Решение на ПК на н. на М. А. Г. в стари реални граници.Тази площи  са запа зени по проекта за ПНИ,приет с протокол№.../...г. и обявен в Д.в.бр.8 от 25.01.2011г. ,като няма разглеждани възражения за изменение на проекто ПНИ в тази му част.

Налице е според констатациите на СТЕ и коригиран помощен  план необна родван в Д.В. с който по отношене на имот ... е налице изменение на границата  коригирана от изток  в полза на имот ..,като отнетата площ е компенсирана с нова граница на имота попадаща в имот .../скица4 към заключението/.В. л. не е установило основание за това изме нение на границите на имот ... след изработването на ПП и проекта за ПНИ-няма постъпили възражения на бившите собственици или предло жение на О. Б..

В. л. е констатирало,че за пръв път с  ПНИ, одобрен с обжалваната заповед, имотът на жалбоподателите и на заинтересованата страна О. Б. са с намалени площи- ПИ ...  е с  площ от 600,17кв.м. ,а имот ... с площ от 341,16кв.м.,като от разликите на двата имота е образуван нов имот ... с площ от 609,54кв м. на н. на М. А. Г..

  Признаване правото на правоимащите лица да им бъде възстановено, респективно да придобият правото на собственост върху имотите, грани ците на които се установяват с плана по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ, е резултат от сложен фактически състав. За земите предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от с. з. се изработва помощен план и план на новообразуваните имоти, които се изработват и одобряват съгласно правилата на ППЗСПЗЗ. Съгласно чл. 28, ал. 4 от ППЗСПЗЗ с плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ се установяват границите на имотите, правото на собственост, върху които се придобива, съответно възстановява, по реда на § 4к, ал. 7 и при условията на § 4а, 4б и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ.Планът на новообразуваните имоти се изработва в мащаба и възоснова на помощния план по ал. 1 и съдържа границите и номерата на новообразуваните имоти, сградите, съществуващите и ново проектираните улици и пътища, съществуващите обекти на техничес ката инфраструктура и релефа на терена.

 Макар приетият и обявен помощен план да не формира граници на имоти, същият съгласно чл. 28, ал.4 от ППЗСПЗЗ служи за основа при проектиране границите на новообразуваните имоти по ПНИ.

  В случая новообразуваните имоти от одобрения ПНИ не са съобразени с документите приети и обявени по предходни етапи по изработването на ПНИ.Следователно приетият помощен план не е послужил като основа при проектиране границите на новообразуваните имоти по одобрения ПНИ. При положение,че в помощния план и по проекта за ПНИ тези промени не съществуват, то на жалбоподателките са нарушени правата на възражения  по чл.28б ал.5 от ППЗСПЗЗ във връзка със засягането на техния имот по отношение на един от неговите компоненти, а именно границите, в които имотът е отразен.

  На следващо място-размерът на лицето и площта на новообразуваните имоти се определят с помощния план съобразно изискванията на правил ника и на техническото задание по ал. 8  съгласно разпоредбата на  чл.28 ал.9 от ППЗСПЗЗ.Това изискване в случая също е е спазено.Размерът на лицето и площта на новообразуваните имоти не са определени с помощния план,а едва с ПНИ.  

   Имотът се определя за ползувателя в размерите по § 4з от ЗСПЗЗ, в случаите по § 4а - 600 кв. м, както е процедирано и с атакувания план на новообразуваните имоти.Съгласно нормата на чл.28 ал.7 от ППЗСПЗЗ разликата в площта на имота  над 600 кв. м до фактически ползваната земя се възстановява на бившия собственик за образуване на нов имот (имоти) с размер не по-малък от 250 кв. м. Всеки нов имот се образува от една или повече съседни разлики, които се възстановяват на един и същ собственик. В конкретния случай новообразувания имот ... е с  площ от 609,54кв.м. и е образуван от разликите на двата съседни имота ... и ....За да е налице хипотезата на чл.28 ал.7 от ППЗСПЗЗ обаче е необ ходимо да бъде спазен сложния фактически състав на изработването на плана по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ-изготвянето и отразяване на тези  промени в помощен план и въозснова на него и в плана на новообра зуваните имоти, при спазване на съответните разпоредби,което в случая не е сторено.

   При така установената фактическа обстановка, съдът приема че планът на новобразуваните имоти не е изработен в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1,2,4,9 ППЗСПЗЗ

      Изложените аргументи налагат извода, че Заповед .../...г. на О. у. - гр.П.. в обжалваната й част, е изда дена в нарушение на материалния закон, поради което същата следва да бъде отменена, а преписката върната на административния орган за ново произнасяне.

    Ответникът следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателките раз носки за настоящото производство констататирани общо в размер на   120лв.

     Водим от горното, Съдът

                                               

                                                        Р Е Ш И:

     ОТМЕНЯ Заповед.../...г . на О. у. на о. с административен център П., с която е одобрен план на ново образуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граж дани въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ за местността Р. земли щето на с. С. о.Б. о.П., в частта й относно новообра зуван имот ...  с площ от 600,17кв.м.

   Връща  преписката на административния орган за ново произнасяне при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.

    ОСЪЖДА О. у. на о. с административен център П. да заплати на М.Д.Н. ЕГН******* и Н. С. П. ЕГН********** *** сумата от 120лв разноски за настоящото производ ство

    Решението подлежи на касационно обжалване пред ПАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ