Гражданско дело 12703/2012 - Определение - 19-07-2013

Определение по Гражданско дело 12703/2012г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.Пловдив, 19.07.2013 г.

 

 

            Пловдивският районен съд, ХХІ-ви гр.с-в граждански състав, в закрито съдебно заседание на 19.07.2013 година, в състав

 

Председател: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 12703/2012г. по описа на ПРС, намери за установено следното:

            С протоколно определение от 24.10.2012г. производството по делото, е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК, по взаимно съгласие на страните. Определението за прекратяване на производството е влязло в сила. Към настоящия момент, 6-месечния срок по чл.231, ал.1 ГПК, в който страните могат да поискат възобновяване на спряното по взаимно съгласие производство е изтекъл, без да е направено искане за възобновяване. Ето защо, производството по гр.д.№ 12703/2012г. на ПРС, ХХІ-ви с-в, следва да бъде прекратено.

            Мотивиран от горното и на основание чл.231, ал.1 ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 12703/2012г.. по описа на Пловдивския районен съд, ХХІ-ви с-в.

Определението подлежи на обжалване от страните с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

                                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП