Гражданско дело 12264/2012 - Решение - 08-07-2013

Решение по Гражданско дело 12264/2012г.

РЕШЕНИЕ №

гр. Пловдив, 08.07.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГО, XXІ гр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети март две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                      СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

При секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 12264/12г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Предявени са искове от “Евро Проект Център” ЕООД гр. Пловдив против “ХЕЛИНЕОС”ЕООД с правна квалификация по чл. 422 ал.1, вр. чл. 415 ал. 1, вр. чл. 124 от ГПК, вр. чл. 266 от ЗЗД и вр. чл. 92 от ЗЗД – за осъждане на ответника ду му заплати сумата  от 7920 лв. – неплатено възнаграждение по консултантски договор №10-06-03/09.06.2010 г. и сумата от 792 лв. – неустойка по чл. 12 от договора.

         Твърди се, че на 06.04.2010 г. е сключен консултантски договор между ответника – като възложител и ищеца – като изпълнител - консултант. Предметът на договора, описан в чл. 1, т. 1 до т.5 от същия, е следния: т.1. Предпроектно проучване и разработване на максимално ефективна стратегия за отпускане на финасиране по Ос З мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007г.-2013 г, за „Фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 125 KWp", находяща се в ПИ № ..... по КК на с. Ж., Община М., Област П., с площ на имота 14 018 кв.м.; т.2 - Изготвяне на технически проект с подробни количествени сметки и подробна спецификация на необходимите материали по всички части, а именно: - Фотоволтаична електроцентрала 125 KWp /по техническо задание/ (постояннотокова част, променливотокова част, архитекрурна част, строително-конструктивна част, вертикална планировка); - Трафопост (БКПТ) 1х160 kVА 0.4/20 кv; Кабел 20 KV ОТ трафопост до съществуваща ВЕЛ20; т. 3 Запознаване на клиента с изискванията на финансиращата институция отнасящи се за проекта; Т.4 – изготвяне на бизнес-план и заявление за подпомагане според изискванията на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР); т.5 Консултиране на клиента при набавяне на изискваните документи; т.6. Попълване на всички документи, необходими при подаване на заявление за финансиране. Препоръчване на клиента на експертни решения относно всички архитектурни, технологични, нормативни, екологични и други аспекти, свързани с конкретния инвестиционен проект . Съгласно чл. 11 от Договора: „Възложителят се задължава да заплати на Консултанта възнаграждение в размер на 22000 лева без ДДС и ДДС в размер на 4400 лева, като общо сумата възлиза на 26400 лв с ДДС. Било уговорено авансово плащане на 35 % от сумата след подписване на договора, второ плащане в размер на 30 % след предаване на проекта и трето плащане в размер на 35 % в 1 месечен срок след одобрението на заявлението за финансово подпомагане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

         След подписване на договора, в уговорения в него срок възложителят заплати авансовата вноска от 35 %, а консултантът започнал изпълнение на договора. Възложеното по договора било изпълнено в уговорения срок и в съотвествие с договора. Работата била предадена по следния начин: на 15.06.2010г. са предадени проектите по част Електротехническа; на 03.07.2010г. са предадени работните проекти с надлежно оформен приемо-предавателен протокол, част инвестиционен прект, част архитектура, част конструкции, част „проект за безопасност и здраве”, част „геодезия”-геодезическо заснемане, геодезия – трасировъчен план и план вертикално планиране. На 14.08.2010г., след представяне от възложителя на разрешение за строеж, е предаден и проект за кандидатстване за подпомагане, подробно описан в приемо-предавателен протокол от 14.08.2010г., с което проектът бил предаден изцяло

         Предаденото било прието без забележки от страна на възложителя, в резултат на което за последния възникнало задължението да извърши 2-то плащане в размер на 30%  от договореното възнаграждение по договоро или сумата от 7920 лв с ДДС. След проведени многокретни разговори и обещания, била издадена проформа фактура на 12.10.2010г., получена от ответника на 06.12.2010г. Дължимата сума обаче не била платена от възложителя.

         Съгласно чл 12, в случай на забава на Възложителя при плащане на дължимото възнаграждение, той дължи на Консултанта неустойка в размер на 0.5% от неплатената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %. Поради това, предвид неплащането на втората сума по договора от 7920 лв с ДДС, се претендира осъждане на ответника да заплати на ищеца неустойката в максимален размер, а именно - 10 % от дължимата по договора сума от 7920 лв или 792 лв, тъй като забавата е продължила повече от 30 дни.

         В срока по чл.131 от ГПК е постъпил отговор от ответника, с който се оспорват изцяло предявените искове по основание и размер.  

Твърди се,  че  работата,  предмет  на договора не  е  изпълнена  качествено  и съобразно договореното от изпълнителя, съответно не е възникнало основание за извършване на второто плащане от 30 % от възнаграждението по договора. 

Твърди, че работата, предмет на договора, е частично изпълнена и предадена със скрити недостатъци, които могат да доведат до неодобрение на проекта от ДФ "Земеделие". Посочва се, че на 03.07.2010г., изпълнителят предал част от работата, която била приета без наличие на видими недостатъци от адв.Г. К., за което бил подписан приложения по делото приемо-предавателен протокол. След предаването на работата било установено наличие на два скрити недостатъка. Първо, в част „Конструкции” на проекта била допусната техническа грешка относно размера на щендерите – същите били отразени с 80 см по-големи и не кореспондирали с останалите части на проекта. Второ, изработените от изпълнителя технически проекти били изготвени със залагане в тях на трафопост за ползване на ток за собствени нужди чрез захранване на лампите и видеонаблюдението на централата, което от своя страна било нормативно изискване, отнасящо се до изграждането на всички фотоволтаични централи.

Твърди се, че в деня на откриване на недостатъците,  изпълнителят, чрез управителя на дружеството, незабавно е информиран от адвГ. К., но към отстраняване на същите не се преминало, тъй като изпълнителят отказа да ги поправи.

В тази връзка, тъй като вторият недостатък бил изключително съществен, тъй като без него нямало как да продължи изграждането на електроцентралата, възложителят преценил, че следва да възложи на друг изправянето му. Поради това, чрез своя представител адв.Г. К., Възложителя упражнил правата си по чл.265, ал.1 ЗЗД и намалил възнаграждението на ищцовото дружество със сумата от 300 лв с ДДС, с което втората вноска по договора се редуцирала на 7260 лв.

Относно първия недостатък, възложителят продължил да настоява изпълнителят да поправи сам грешката си, но без резултат.

Твърди се, че между страните е организирана среща при нотариус, осъществена на 07.04.2011г., за което бил съставен констативен протокол, в който се съдържали констатации за първия недостатък относно размера на щендерите и изявление на управителя на изпълнителя К. С., че ще премине към изпълнение след плащане.

         Твърди се, че работата, предмет на договора, е следвало да бъде изпълнена и предадена до 31.05.2010г., тъй като в момента на подписване на договора на изпълнителя са предоставени всички необходими данни за изготвяне на възложената работа. Поддържа се, че работата не е изпълнена и предадена в договорения срок, съответно изпълнителят е бил в забава на изпълнение на задължението си по чл. 10 от договора. Така, в съответствие с чл.13 от договора, считано от 01.06.2010г., изпълнителят е изпаднал в забава относно изпълнението на договорните си задължения и дължи на възложителя неустойка от 0,5 % дневно от договорената сума, но не повече от 10 %. При условията на евентуалност, ответната страна прави възражение за прихващане, прието за разглеждане, на сумата по ищцовата претенция за главницата от 7920 лв с вземането си за сумата от 2640 лв неустойка за забава от 0,5 % дневно върху стойността на договора, но не повече от 10 %, на основание чл.13 от договора. Поддържа се, че ищецът е следвало да предаде работата по договора до 31.05.2010г., но я е предал окончателно 70 дни по-късно - на 14.08.2010г.. Въпреки това, ответникът счита, че тъй като работата не била изпълнена съобразно договора и със скрити недостатъци, дори датата 14.08.2010г. не може да се счита като такава за окончателно предаване на работата, поради което изпълнителят продължил да бъде в забава и след нея, в продължение на повече от 250 дни, тъй като дори през април 2011г- още не бил отстранил недостатъците й, което управителят на изпълнителя бил признал в съставения на 07.04.2011г. констативен протокол.

Като взе предвид становищата и възраженията на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, съдът прие за установено следното:

         Страните не спорят относно сключването на посочения в ИМ договор, за предмета му, за правата и поетите задължения от възложителя и изпълнителя по него. Съществуването му се потвърждава и от доказателствата по делото. Ответникът признава, че ищецът му е предал част възложената работа, подробно описана в приемо-предавателни протокол от 03.07.2010г. и 14.08.2010г.

Видно от приемо-предавателни протокол от 03.07.2010г., подписан за предал от управителя на ищцовото дружество и за приел от пълномощник на ответното дружество - адв.Г. К., са предадени 18 бр. папки, от които: 3 бр инвестиционен проект за Фотоволтаична централа с мощност 120,96 кWp в ПИ №.....в местност А. от землището на с.Ж., община М област Пловдив, представляващо УПИ ..-фотоволтаична електрическа централа с инвеститор „Х.”ЕООД; 3 бр по част Архитектура за Фотоволтаична централа с мощност 120,96 кWp в ПИ №...., в местност А. от землището на с.Ж., община М. област Пловдив, представляващо УПИ ..-фотоволтаична електрическа централа с инвеститор „Х.”ЕООД; 3 бр по част Конструкции за Фотоволтаична централа с мощност 120,96 кWp в ПИ №...., в местност А. от землището на с.Ж., община М. област Пловдив, представляващо УПИ ..-фотоволтаична електрическа централа с инвеститор „Х.” ООД, 3 бр по част Проект за безопасност и здраве за Фотоволтаична централа с мощност 120,96 кWp в ПИ №..., в местност А. ОТ землището на с.Ж., община М. област Пловдив, представляващо УПИ ..-фотоволтаична електрическа централа с инвеститор „Х.”ЕООД; 3 бр по част Геодезия –Геодезическо заснемане за Фотоволтаична централа с мощност 120,96 кWp в ПИ №...., в местност А. то землището на с.Ж., община М. област Пловдив, представляващо УПИ ...-фотоволтаична електрическа централа с инвеститор „Х.”ЕООД; 3 бр по част Геодезия – трасировъчен план и план за вертикално планиране за Фотоволтаична централа с мощност 120,96 кWp в ПИ №...., в местност А. то землището на с.Ж., община М. област Пловдив, представляващо УПИ 3,36-фотоволтаична електрическа централа с инвеститор „Х.”ЕООД.

Видно от приемо-предавателния протокол от 14.08.2010г., с него изпълнителя „Евро проект център”ЕООД предава на възложителя „Х.”ЕООД проект за кандидатстване за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. от ДФ”Земеделие” – Разплащателна Агенция, като същия е във вид за внасяне в областната дирекция на фонда и включва: 1. Заявление за кандидатстване по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.; 2. Бизнес план за инвестиционен проект за изграждане на „Фотоволтаична централа централа” с мощност 120,96 кWp в ПИ №...., в местност А. от землището на с.Ж., община М. област Пловдив, представляващо УПИ ...-фотоволтаична електрическа централа; 3. Компакт-диск с файлове, съдържащи бизнес план във формат PDF и таблица към него във формат .xls, както и количествени сметки във формат .xls; 4 Приложения съгласно изискванията на наредба №29 по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., описани в заявлението за кандидатстване.

Съгласно чл.10 от договора, консултантът се е задължил да предаде възложената работа след превод на аванс, в срок до 55 дни след получаване на изходни данни и получаване на разрешение на строеж за обекта, но не по-късно от 3 месеца, след който срок следва санкцията на чл.13 от договора.

Няма спор, че авансът по договора е платен, като видно от представеното извлечение от банковата сметка на „Евро проект център”ЕООД, възложителят е превел аванса по договора от 9240 лв на 09.07.2010г. Страните по делото не са обективирали в двустранно подписан документ /протокол/ получаването на изходните данни, необходими за изпълнение на възложената работа, нито в договора е регламентирано какво се има предвид точно под изходни данни. При твърдения от страна на ответника, че ищецът не е изпълнил задълженията си по договора в уговорения срок и че е изпаднал в забава, именно в тежест на ответника бе да докаже твърдението си, че изходните данни са предадени на изпълнителя още при сключване на договора на 06.04.2010г., каквото доказване обаче не бе проведено. Въпросният 55 дневен срок, ако се приеме, че е започнал да тече от датата на сключването на договора, когато ответникът твърди, че са предадени изходните данни на изпълнителя, е изтекъл на 31.05.2010г. Съгласно чл.10 от договора обаче, срокът за изпълнение на договора от изпълнителя на работата е уговорен 55 дни от датата на получаване на изходните данни и разрешение за строеж на обекта, но не по-късно от 3 месеца, след който срок следва санкцията по чл.13 – неустойка за неизпълнение в размер на 0,5 % от договорената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10%. Тоест, след като е уговорено, че работата следва да се предаде в срок от 55 дни, но не по-късно от 3 месеца, изпълнителят следва да се счита изпаднал в забава едва след изтичане на 3 месечния срок, който, дори да се приеме, че е започнал да тече от предаване на изходните данни при подписване на договора, то този срок е изтекъл на 06.07.2010г., поради което не може да се счита, че ищецът е изпаднал в забава от 31.05.2010г., както се поддържа от ответника.

Следва да се има предвид обаче и че, освен от получаване на изходните данни, според уговореното в чл.10, е предвидена и друга, по характер кумулативна предпоставка, при настъпване на която ще започне да тече 55 дневния срок, а именно – получаване на разрешение за строеж от възложителя. В случая, такова е издадено за обекта на възложителя „Х.”ЕООД, на 06.08.2010г., получено от възложителя на 12.08.2010г., чрез пълномощника му адв.Кръстев, влязло в сила на 27.08.2010г.. Поради това, отново се налага извод, че ищецът не е изпаднал в забава от 31.05.2010г. и че е предал работата в договорения срок.

Разпитан като свидетел, Г. К., действал като пълномощникът на ответното дружество в горепосочените случаи, потвърждава предаването на всички документи по договора. Според свидетеля, през м.декември 2010г., малко преди Нова година, възложителят установил, че има проблем с проекта за централата, част Конструкции, която не отговаряла на част Архитектура. Св.К.в няколко пъти разговарял по телефона с управителя на изпълнителя г-н С. да се оправи проблема, но, тъй като по това време отношенията между страните се обтегнали вслледствие други проблеми, от изпълнителя поискали, преди да отстранят грешката, да им се платят дължимите суми, като в крайна сметка грешката не била отстранена. Несъотвествието било сериозно и касаело стойките, върху които щели да бъдат монтирани соларните панели, които били с различни размери в част Архитектура и част Конструкции, вследствие на което централата щяла да изезе с около 10 м извън парцела. Относно трафопоста, свидетеля посочва, че тъй като той започнал да се строи по-късно, проектът за него бил предаден по-късно и се оказало, че бил проектиран, без да е предвидена възможност за ползване на ток за собствени нужди на централата. Според свидетеля, в парцела се намират 8 централи и всички ползват 1 и същ трафопост. Тъй като централите произвеждали ток само през деня, било необходимо трафопостът да има трафо-машина, от която да се ползва енергия през нощта, което не било направено в проекта. Този недостатък бил открит по-късно, когато отношенията между страните били обтегнати вследствие предходния недостатък, като от страна на изпълнителя позицията била, че следва да му се плати всичко дължимо и тогава ще отстранява каквито и да е недостатъци. Според свидетеля, недостатъка относно размера на щендерите бил отстранен с екзекутив, а относно трафопоста, чрез изготвяне на изцяло нов проект, което на възложителя „Х.”ЕООД и собствениците на останалите 7 централи излязло по 300 лв на централа.

Кат свидетел е разпитана и М.Б. – обслужвала правно ищцовото дружество по време и след сключване на процесния консултански договор. Същата поссочва, че след предаването на работата по договора през 2010г., от възложителя ги уведомили за възражения относно проекта едва през 2011г. Проблемът относно размерът на щендерите бил отстранен, като консултантът се свързал с конструктора на проекта, който изготвил конструктивно становище,, според което не се налагало изработване на нов проект. За други недостатъци, възложителят не бил уведомявал изпълнителя.

Предвид дотук установените въз основа на доказателстватапо делото факти и обстоятелства, се налага изводът, че ищецът е изпълнил задълженията си по чл.10 от договора за предаване на проекта в срок, тъй като окончателно материалите са били предадени на възложителя, чрез пълномощника му адв.К. на 14.08.2010г., поради което и срокът по чл.10 не е изтекъл, независимо дали ще се приеме, че е започнал да тече от получаване на разрешението за строеж или от датата на сключване на договора, когато ответникът поддържа, че е предал изходните данни.

Съгласно чл.11 от договора, второто плащане от 30 % от договорената сума, а именно – 7920 лв с ДДС, е уговорено да се извърши след предаване на проекта. Анализирайки тази клауза съвкупно с очертания в чл.1 предмет на договора, се налага извод, че условието за второто плащане следва да се счита за настъпило с предаването на посочения в чл.1, т.2 Технически проект „Фотоволтаична централа с мощност 120,96 кWp”, „Трафопост (БКТП) 1х160 кVа 0,4/20 кV и Кабел 20 кV от трафопост до съществуващ ВЕЛ20; Дори да се приеме обаче, че под „предаване на проекта” в чл.11, освен самия технически проект с всичките му части и бизнес, страните са имали предвид също бизнес плана и заявлението за подпомагане, ведно със съпътстващите го документи според критериите на програмата, то предаването на тази документация е станало на 14.08.2010г., с което изпълнителят окончателно е предал работата и съответно е настъпило условието за извършване на второто плащане в размер на 7920 лв с ДДС.

Няма спор и че възложителят е приел работата, без да направи възражения при предаването й. Съответно, с приемането на работата, на основание чл. 266 ЗЗД, за него е възникнало да плати уговореното възнаграждение за приетата работа, в случая, втората вноска от 7920 лв с ДДС.

Следва да се отбележи, че действително, наличието на несъотвествие на част архитектурна с част конструкции е възможно да не бъде забелязано при приемането на работата, още повече, предвид показанията на свидетеля К., че не е специалист по проектаната документация и фактически е приемал материалите, като пълномощник. Въпреки това, съгласно чл.264 ГПК, поръчващият е длъжен да приеме извършената съгласно договора работа, като при приемането, той трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно. За такива недостатъци поръчващият трябва да извести изпълнителя веднага след откриването им.

Конкретните твърдения на ответника са за несъотвествие между част Архитектурна и част Конструкции досежно размера на щендерите – стоманените греди, върху които се монтират фотоволтаичните панели. Според заключението на СТЕ има такова разминаване, но се касае за чертожна грешка в техническия проект по част конструкции, която не води до промяна на носимоспособността на конструкцията и до нейната надеждност, не води до промяна на вида на основните детайли, връзки и основни елементи, няма нужда от преизчисляване на основната конструкция за носене на фотоволтаичните панели. Според СТЕ, за допусната чертожна грешка е изготвено конструктивно становище, с което се посочва и изискващата се корекция. За отстраняването й не се изисква издаване на ново разрешение за строеж. Посочва се, че към издаденото разрешение за строеж №12.26.2011г. на обект „Кабелна линия 20 кV, дължина – 850 м, Трафопост (БКТП) 2х800 (630) кVа, външно осветление, мълниезащита и заземителна инсталация на Фотоволтаична централа, е добавена забележка, с която е разрешена промяна по време на строителство, като се променя Трафопост (БКТП) 2х800 (630) кVа на Трафопост (БКТП) 1х1250+25 кVА. Възложител и по 2-та проекта било „Тракия електро пауър”ЕООД, като и в 2-та не е предвиждане да се изграждат 8 отделни трафопоста за всяка от централите в парцела, а 1 общ трафопост.

В случая обаче, следва да се държи сметка, че възложителят несъмнено е приел работата. Съответно, при откриването впоследствие на недостатъци на извършената работа или отклонение от възложената работа, възложителят разполага с правата по чл.265, ал.1 ЗЗД и може да иска или поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане, или заплащане на разходите, необходими за поправката, или съответно намаление на възнаграждението. Ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, поръчващият може да развали договора. Посочените права се погасяват в шест месеца, а при строителни работи - в пет години. Освен това, тия права на възложителя следва да се упражнят, като се уведоми изпълнителя, напр. че се иска намаляване на възнаграждението, но в случай, че извънсъдебно не се постигне съгласие за това с изпълнителя, възложителя следва да реализира тези си права в рамките на исковото производство, под формата на възражение по предявения иск за реално изпълнение, каквото  обаче ответникът не е направил и не е прието за разглеждане в настоящото производство. Но най-важното, никоя от трите хипотези не дава право на възложителя да откаже плащане на уговореното възнаграждение за вече приетата работа.

С оглед горното, съдът намира, че искът на „Евро проект център”ЕООД за осъждане на ответникът „Х.”ЕООД да му заплати сумата от 7920 лв с ДДС - неплатена част от възнаграждение по консултантски договор от 06.04.2010 г., явяваща второ плащане по договора, се явява основателен и доказан.

Основателен се явява и искът за осъждане на ответника за заплащане на неустойка за забава в размер на 792 лв, на основание по чл.12 от договора, по 0,5 % дневно върху дължимия сума от 7920 лв след настъпване на падежа на това плащане, но не повече от 10 %. При дължима неустойка от 39,60 лв дневно, при положение, че второто плащане изобщо не е извършено, до датата на завеждане на делото са изтекли повече от 30 дни от датата на изпадане на ответника в забава – 14.08.2010г., когато работата по договора е предадена изцяло, изпълнителят има право да получи неустойка по чл.12 от договор, за забава на плащането на възнаграждението по договора, в максимален размер, т.е. 792 лв.

С оглед уважаване на исковете, следва да бъде разгледано по същество възражение за прихващане на вземането на ищеца за сумата от 7920 лв – 2-ро плащане по договора, с вземането на ответника за сумата от 2460 лв неустойка за забава от 0,5 % дневно върху стойността на договора, но не повече от 10 %, на основание чл.13 от договора, за периода считано от 01.06.2010г. Ответникът поддържа, че ищецът е следвало да предаде работата по договора до 31.05.2010г., когато е изтекъл 55 дневния срок по чл.10 от договора и тъй като не го е направил, е изпаднал в забава и на основание чл.13 от договора, дължи неустойка в горепосочения размер,

Съдът намира, че възражението за прихващане е неоснователно, защото, както се посочи по-горе, 55 дневния срок срокът за предаване на възложената работа съгласно чл.10 от договора, е започнал да тече от датата на издаване на строителното разрешение – на 06.08.2010г., получено от възложителя на 12.08.2012г. Поради това, след като ищцовото дружество е изпълнило задълженията си по договора в срок, той не дължи неустойка на основание чл.13 от договора в размер на 0,5% от договорената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10%. По изложените съображения, възражението за прихващане на ответника ще се отхвърли като неоснователно.

На основание чл.78, ал.1 ГПК, на ищецът ще се присъдят разноските по настоящото дело в размер на 2124 лв адв хонорар, 348,48 лв държавна такса и 100 лв депозит за СТЕ., които ответникът ще бъде осъден да му заплати.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                            РЕШИ:

 

ОСЪЖДА “ХЕЛИНЕОС”ЕООД, ЕИК:201092466 да заплати на „Евро проект център”ЕООД, ЕИК:200278329 сумата от 7920 лв с ДДС – неплатена част от възнаграждение по сключен между тях консултантски договор №10-04-04/06.04.2010 г., в общ размер на 26400 лв с ДДС, яваваща се второ плащане по договора в размер на 30 % от цялото възнаграждение, както и сумата от 792 лв. неустойка за забава на възложителя “ХЕЛИНЕОС”ЕООД, ЕИК:200278329 да извърши второто плащане в размер на 7920 лв с ДДС от дължимото по договора възнаграждение повече от 30 дни, на основание чл.12 от договор, по 0,5 % дневно върху сумата от 7920 лв с ДДС, считано от падежа на задължението – 14.08.2010г., но не повече от 10%, както и разноските по настоящото производство в размер на 2124 лв адв. хонорар, 348,48 лв държавна такса и 100 лв депозит за СТЕ.

ОТХВЪРЛЯ възражението за прихващане на „Х.”ЕООД, ЕИК:201092466 на вземането на „Евро проект център”ЕООД за сумата от 7920 лв – неплатена част от възнаграждение по консултантски договор от 06.04.2010 г., сключен с „Евро проект център”ЕООД, представляваща второ плащане по договора, с вземането на „Х.”ЕООД, ЕИК:201092466 за сумата от 2640 лв неустойка за забава - 0,5 % дневно върху стойността на договора от 26400 лв с ДДС, но не повече от 10 %, на основание чл.13 от договора, за неизпълнение на задължението на „Евро проект център”ЕООД да предаде в уговорения срок работата по договора, считано от 01.06.2010г. в продължение на повече от 250 дни.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

                                            СЪДИЯ:/П

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП