Гражданско дело 12078/2012 - Определение - 15-03-2013

Определение по Гражданско дело 12078/2012г.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                               15.03.2013г.                        гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХVІ граждански състав на петнадесети март две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ КАРАДЖОВА       

 

като разгледа докладваното от съдия МАРИЯ КАРАДЖОВА гр.дело № 12078 по описа за 2013г. и като обсъди:

 

            Постъпила е искова молба от Д.С.Н., в качеството си  на управител на сграда  с адрес ********** в режим на етажна собственост, регистрирана в Община Пловдив, район Северен, с рег. № **** от 21,06,2011г., против „Коев” ЕООД, ЕИК 103198983 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Полет” №1, ет.8, представлявано от Т. Г. К. Същата е оставена без движение, като на ищеца е указано да отстрани противоречието между обстоятелствена част и петитум по отношение на размера на вземането, което се иска да бъде установено. В предвидения от закона срок е постъпила молба от ищеца,  с която нередовностите не са отстранени, а е направен отказ от предявения иск, поради постигнато между страните извънсъдебно спорузамение. Това процесуално действие следва да се счита неизвършено, поради неизпълнение на указанията на съда за представяне на доказателства за наличие на представителна власт на лицето, което го е извършило. Ето защо и след като дадените указания не са били изпълнени и на основание чл. 129, ал.3 от ГПК исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото - прекратено.    

С оглед на това съдът:

 

О   П   Р   Е   Д   Е  Л   И

 

ВРЪЩА исковата молбата, подадена от Д.С.Н., в качеството си  на управител на сграда  с адрес ************ в режим на етажна собственост, регистрирана в Община Пловдив, район Северен, с рег. № *****  от 21,06,2011г., против „Коев” ЕООД, ЕИК 103198983 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Полет” №1, ет.8, представлявано от Т. Г. К.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №12078/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІ гр.състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен Съд – Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

                   

                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала.

АД