Гражданско дело 11439/2012 - Решение - 17-07-2013

Решение по Гражданско дело 11439/2012г.

РЕШЕНИЕ №

гр. Пловдив,17.07.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГО, ХХІ-ви гр. състав, в открито съдебно заседание на девети април две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                     СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

При секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр.дело №11439/2012г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Ищецът "ТИТАНИКА 2008" ЕООД, ЕИК 200000276, със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Алваджиев"
№ 8, е предявил искове с правна квалификация чл. 208 от КЗ против "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД, ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков" № 68, за осъждане на ответникът да му заплати сумата от сумата от общо 581,98 лв, представляваща дължимо застрахователно обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й заплащане.

            Твърди се, че ищецът е собственик на лек автомобил: Шкода Фабия Амбиенте 1.6 TDI - CR / 66 kW/ 90 к.с, 5М, DPF, шаси № ......., двигател № ..... , цвят – бял. На 05.01.2012 г. "ТИТАНИКА 2008" ЕООД, сключило Договор за застраховка „БИЗНЕС КАСКО" на моторни превозни средства, със застрахователна полица № ...., по силата на който ответното дружество се задължи да заплати застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие за горепосоченото моторно превозно средство, с регистрационен номер: ....... Срокът на действие на застрахователния договор бил е 12 месеца. Ищецът изпълнил задължението си за плащане на дължимата премия, с което застрахователният договор влязъл в сила.

            Твърди се, че на 17 май 2012 г., пътувайки към УМБАЛ "Св. Георги", в отсечката на бариерата на спешния сектор, в района на светофара на „П. ш.", застрахованият автомобил, управляван от упълномощения служител на „ТИТАНИКА 2008" ЕООД - Е.М.И., преминал през дупка на пътното платно, която не е била видима, поради силния дъжд, изливащ се на платното за движение. При попадането в дупката, водачът на автомобила чул силен удар под колата. Застрахованото моторно превозно средство, незабавно, около 11.30 часа на съшия ден, било откарано в доверения на ответното дружество сервиз, собственост на Кооперация "ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ТРАКИЯ", ЕИК 825028741.

            Поради настъпване на описаното застрахователно събитие на 17.05.2012г, при което били причинени повреди на застрахования автомобил, на 18.05.2012 г. , служител на ищеца депозирал пред "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД искане за оглед на нанесените щети, изчисляване на техния размер и изплащане на дължимото застрахователно обезщетение, въз основа на което бе образувана ликвидационна преписка по щета 192011/2012 г. Същия ден, в автосервиза бил извършен допълнителен оглед от комисия в състав Г.М. - представител на застрахователя, П. М. - представител на сервиза. Констатираните от комисията увредени детайли и начина на тяхното възстановяване били описани в „Опис - заключение за вреди".

            Ищецът поддържа, че във връзка с образуваната щета...., били изпълнени всички указания на застрахователя, по щетата били представени и приложени всички документи, които, съобразно нормативните изисквания, установяват настъпването на събитието и размера на причинените вреди, предоставени били допълнителни обяснения от водача на автомобила при настъпване на застрахователното събитие от 17.05.2012 г.

            Твърди се, че за отстраняване на вредите, настъпили в следствие на застрахователното събитие е извършен ремонт от доверен сервиз на ТПК „Т” и е издадена фактура № 0000011050 от 01.06.2012 г. на стойност 581,98 лв., която е била платена изцяло и в брой от ищеца.

            Твърди се, че съобразно представената фактура, ремонтът на застрахования автомобил включвал подмяна на части, а именно: щит под двигател, карбонова маска и ляв дифузор, на обща стойност 345,78 лв. без ДДС. По увредения автомобил били извършени и следните ремонтни работи: спомагателни операции предна броня, спомагателни операции основна предна броня, 2 броя фарове, ключалка преден капак, рамка радиатор, кора под ДВГ, на обща стойност 139,20 лв. без ДДС.  Конкретно се твърди, че на 17.05.2012г. били увредени и подновени с нови следните части на застрахования автомобил:

-Щит под двигател - един брой, на единична стойност 81, 63 лв, без начислен ДДС;

-Карбонова маска - един брой, на единична стойност 255, 53 лв, без начислен ДДС;

-Ляв дифузор - един брой на единична стойност 8, 62 лв., без начислен ДДС;

            Общата сума, която била заплатена за подмяната на описаните части възлязла на 345, 78 лв без ДДС или 414,94 лв с ДДС;

              В следствие на описаното в исковата молба застрахователно събитие от 17.05.2012 г. били увредени още следните части: предна броня; основа на предна броня; два броя фарове; ключалка на преден капак; рамка на радиатор; кора по двигател. Те също били ремонтирани, като стойността на извършения ремонт възлязла на сумата от 139,20 лв без ДДС или 167,04 лв с ДДС.

            Възстановяването на вредите, настъпили в следствие на процесното застрахователно събитие било извършено изцяло от ищцовото дружество. За извършената подмяна и ремонта на увредените части, доверения на застрахователя сервиз - Кооперация "ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ТРАКИЯ"", ЕИК 825028741, издал на ищцовото дружество данъчна фактура № 0000011050 от 01.06.2012 г. на стойност 581, 98 лв., която била платена изцяло и в брой, за което бил издаден и приложения към исковата молба касов бон.

            Твърди се, че застрахователят  не е платил обезщетение в предвидения 15-дневен срок по закон, ето защо се иска осъждането му да заплати посочената сума, съставляваща съвкупната стойност на всяка от настъпилите вреди, както и съпътстващите дейностите по отстраняването на вредите, ведно със законната лихва от датата на исковата молба до окончателното плащане.

            Посочва се, че, във връзка с друго застрахователно събитие с процесния автомобил, въз основа на „Искане за оценка на вреди", подадено от „ТИТАНИКА 2008" ЕООД, в ответното дружество е заведена и ликвидационна преписка по щета № ..... Ответното дружество било уведомено за настъпилото застрахователно събитие, в съответствие с изискванията на чл. 82.2 от Общите условия към договора и чл. 206 КЗ от Е.М.И., която се намира в трудови правоотношения с ищцовото дружество и която е редовно упълномощена да управлява процесния автомобил с пълномощно с нотариална заверка на подписите, заверено на 04.01.2012 от Нотариус М. З., с район на действие Районен съд - гр. Пловдив.

            В срока по чл.131 от ГПК ответникът е депозирал отговор, с който оспорва предявените искове. Не оспорва съществуването на посочения договор за застраховка за въпросното МПС, посочено в исковата молба. Излага съображения, че в т. 12.3 и др. от Общите условия към застраховката има уговорени фактически състави на общи изключения от риска за всички събития, покрити от застраховката, както и задължения на застрахования по т. 82.2 и др. от ОУ, изрично посочени в т. 93 от ОУ, като значителни с оглед интереса на застрахователя по смисъла на чл. 211, т. 2 от Кодекса на застраховането. Поради това, счита, че в отношенията между страните следва да намира приложение и уговореното в горните точки и т. 12.3 и т. 94, т. 129 и др. от ОУ, които, като част от договора, имат силата на закон между страните. Тези изключения от риска, както и санкциите за неизпълнение на задължения от страна на застрахования, изрично и писмено посочени в ОУ към застраховката, като значителни с оглед интереса на застрахователя по смисъла на чл. 211 от КЗ, в голямата си част се отнасяли за събития, настъпващи вследствие неправомерно поведение от страна на водача и/или собственика/ползвателя на МПС, водещо до неоснователно завишаване на риска от настъпване на застрахователно събитие, или за нарушаване на закона (неприлагане на договореното в застрахователния договор и ОУ към него - т. 82.2 от ОУ, чл. 206, ал. 1 и ал. 2 от КЗ и др.) Посочва се, че целите за договаряне на подобни изключения от риска и санкции при неизпълнение на задължения посочени, като съществени с оглед интереса на застрахователя, са да се стимулира потребителя на застрахователни услуги към коректно и правомерно поведение от самото начало на договаряне на застрахователното правоотношение, да бъде запазено нивото на риска, на база което е определено тарифното число използвано за изчисляване на застрахователната премия по този вид застраховка, да бъдат максимално занижени вредите при вече настъпило събитие и да бъдат еднакво охранени имуществените интереси на страните по този договор за имуществена застраховка.

            Във връзка с горното, се твърди, че е налице неизпълнение на задълженията на застрахования по т. 82.2 и др., изрично посочени в т. 93 от ОУ, като значителни с оглед интереса на застрахователя по смисъла на чл. 211, т. 2 от КЗ. Вследствие неизпълнението на горните задължения от страна на ищеца, за Застрахователя е било невъзможно да установи обстоятелствата, при които са възникнали събитията, довели до няколкото констатирани леки увреждания, а от тук и, дали събитията, причинили същите, попадат в застрахователното покритие, налице ли е специално изключение от риска, представени ли са всички договорени в ОУ документи за надлежно доказване на съответното събитие и др., нужни за коректното определяне на претенцията по основание и размер. С оглед това, ответникът поддържа, че намира приложение договореното в т. 12.3 и т. 94 от ОУ във връзка с чл. 206, ал. 3 от КЗ, което от обосновава правото на застрахователят да откаже да изплати застрахователното обезщетение по сключената имуществена застраховка.

            В отговора се оспорва настъпването на посочено в ИМ застрахователно събитие и всички обстоятелства, при които се твърди да е настъпило, както и причинната връзка между вредите, които се претендират и въпросното събитие

            Като взе предвид становищата и възражения на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, съдът прие за установено следното.

            Страните не спорят относно съществуването на твърдените в ИМ  облигационни отношения по договор за застраховка „БИЗНЕС КАСКО" на моторни превозни средства, сключен на 05.01.2012г. помежду им със застрахователна полица № ...., за л.а. Шкода Фабия Амбиенте 1.6 TDI - CR / 66 kW/ 90 к.с, 5М, DPF, шаси № ......, двигател № ..... , цвят – бял, собственост на "ТИТАНИКА 2008" ЕООД.

            Като свидетел е разпитана Е.И., управлявала автомобила на 17.05.2012г., когато се твърди, че е настъпило застрахователното събитие. Същата посочва, че отивала към спешния център на УМБАЛ „Свети Георги” и попаднала в дупка 30-40 см., при което колата доста хлътнала, чул се удар, но излязла от дупката. Твърди, че минала през дупката с предната лява част, а когато спряла колата, по автомобила нямало видими щети. Към обяд, отишла към сервиза, за да оправят предходна щета, която настъпила към края на март месец същата година. Ставало дума за инцидент от 26 март същата година, при който колата била паркирана на улица и на сутринта бил ударен десният калник отпред. На другия ден, от сервиза се обадили, че освен тази щета, има и друга щета, която явно се е получила от удара в дупката.  Всичко долу било ударено, самата кора лежала във въздуха, парното се държало на нещо много нестабилно и трябвало да се оправи. От сервиза казали, че са открили още проблеми. Свидетелката твърди, че други инциденти след март месец не е имала.

            Според заключението на назначената по делото съдебно автотехническа експертиза, всички посочени щети по л.а. Шкода Фабия, не е възможно да се получат при само един от инцидентите, за които има данни по делото - удар на паркинг и преминаване през дупка на пътното платно. При механизъм  „преминаване през дупка, пълна с вода” е възможно да се увредят следните части: „кора под двигател – Н и „рамка радиатор – Н”, като повредата на тези 2 детайла зависи от параметрите на дупката, настилката, начина на преминаване на автомобила и др. фактори. Според заключението, стойността на отстраняване на тези щети е общо 494,83 лв с ДДС, от които 337,16 лв без ДДС цена за нови части (81,63 лв – кора под двигател и 255,53 лв без ДДС - рамка радиатор) и 68,80 лв без ДДС труд.

            От ищеца са представени ф-ра №11050/01.06.2011г., с издател ТПК „Тракия” и получател „Титаника 2008”ЕООД на стойност 581,98 лв с ДДС, от които 345,78 лв без ДДС материали и 139,20 лв без ДДС труд, с основание „възстановяване щети от удар Шкода Фабия ..... и касов бон от 01.06.2012г., издаден от ТПК Марица за плащане на сумата от 581,98 лв с ДДС за автоуслуги. Представено е й приложение към горепосочената ф-ра, съдържащо следните данни:1. нови части – щит под двигател – 1бр. – 81,63 лв без ДДС; карбонова маска – 1бр. – 255,53 лв без ДДС; дуфузор ляв – 1бр. – 8,62 лв без ДДС; 2. труд за възстановяване на обща стойност 139,20 лв без ДДС, при цена от 16 лв/ час: с/п предна броня – 1 ч, с/п основа предна броня – 1 ч, с/п 2 броя фарове – 1,20 ч, с/п ключалка преден капак – 0,40 ч, с/п рамка радиатор – 4,30 ч, с/п кора под двигател – 0,80 ч.

            Видно от представеното по делото писмо изх.№2-15028/31.05.2008г. от директор направление „Застрахователни обезщетения” при „Дженерали Застраховане”АД  до „Титаника 2008”ЕООД, в същото се признава, че на 18.05.2012г. в офис на застрахователя е заявена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение за настъпило увреждане на л.а. Шкода Фабия с рег.№...... и че основание попълнено искане за оценка и полица „бизнес каско” № ....., в ответното дружество била образувана преписка №................ извършен бил оглед на автомобила и направен снимков материал. Съобщено било за застрахователно събитие – преминаване през дупка, в гр. Пловдив, в отсечката от бариерата на спешния сектор на УМБАЛ „Свети Георги”, при дъжд, от който дупката не се виждала, вследствие на което се чул удар под колата. Като нанесени вреди били посочени кора под двигател, рамка радиатор и дифузор. От огледа и снимковия материал било установено, че констатираните увреждания по автомобила са от различен характер и механизъм на настъпване, поради което не съответстват на обстоятелствата, при които се твърди тяхното настъпване. Поради това, с оглед установеното несъответствие, застрахователят уведомява застрахования, че му отказва изплащане на обезщетение по заведената ликвидационна преписка №192011.

            При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното:

            Настъпването на описаното от ищеца застрахователно събитие – преминаване на застрахования автомобил през дупка на пътното платно в посока към УМБАЛ "Св. Георги", в отсечката на бариерата на спешния сектор, в района на светофара на „П. ш.", се установява като дата на настъпване и механизъм от доказателствата по делото – показанията на св. Е.И., управлявала автомобила на 17.05.2012г., съдът кредитира като безпротиворечиви и съответстващи на доказателствената съвкупност. Според заключението на САТЕ, при  преминаване през дупка, пълна с вода, е възможно да се увредят кора под двигател и рамка радиатор. Установява се, че са от сервиз на ТПК Тракия са извършени ремонтни работи по застрахования автомобил на обща стойност 581,98 лв с ДДС, от които 345,78 лв без ДДС материали и 139,20 лв без ДДС труд, с основание „възстановяване щети от удар Шкода Фабия ......., които са заплатени от ищеца съгласно представения от него по делото касов бон от 01.06.2012г., издаден от ТПК Марица за плащане на сумата от 581,98 лв за автоуслуги. От приложението към ф-рата се установява, че са извършени следните работи: 1. нови части – щит под двигател – 1бр. – 81,63 лв без ДДС; карбонова маска – 1бр. – 255,53 лв без ДДС; дифузор ляв – 1бр. – 8,62 лв без ДДС; 2. труд за възстановяване на обща стойност 139,20 лв без ДДС, при цена от 16 лв/ час: с/п предна броня – 1 ч, с/п основа предна броня – 1 ч, с/п 2 броя фарове – 1,20 ч, с/п ключалка преден капак – 0,40 ч, с/п рамка радиатор – 4,30 ч, с/п кора под двигател – 0,80 ч.

            Видно е, че при извършения ремонт е подменен щита под двигателя с нов, на стойност 81,63 без ДДС или 97,96 лв с ДДС, със същата стойност съгласно САТЕ, карбонова маска на стойност 255,53 лв без ДДС или 306,64 лв с ДДС, която част е посочена в САТЕ като рамка радиатор, със същата стойност, включен е 4,7 ч труд х 16 лв/част = 75,20 лв без ДДС или 90,24 лв с ДДС стойност на труда. Тоест, общо 494,83 лв с ДДС.

            С оглед горното, следва да се приеме за доказано увреждането на кората под двигател и рамка радиатор на застрахования автомобил, вследствие преминаването му през дупка на пътното платно в гр. Пловдив, в посока към УМБАЛ "Св. Георги", в отсечката на бариерата на спешния сектор, в района на светофара на „Пещерско шосе" Поради това, исковете за заплащане на застрахователно обезщетение се явяват основателни за сумата от 494,83 лв, от които 97,96 лв с ДДС за щит под двигателя, 306,64 лв с ДДС за карбонова маска, 4,7 ч труд  на стойност 90,24 лв с ДДС.

            За разликата над тази сума до пълния предявен размер от 581,98 лв, включваща обезщетение за ляв дифузор – 1 брой на единична стойност 10,34 лв с ДДС и сумата от 76,80 лв с ДДС стойност на труда - над уважения размер от 90,24 лв с ДДС до пълния предявен размер от 167,04 лв с ДДС, исковете ще се отхвърлят.

            По възраженията на ответника за неизпълнение на договорните задължения на застрахования:  

            Видно от писмото на застрахователя, с което отказва да изплати застрахователно обезщетение по ликвидационна преписка №192011, в същото се посочва, че като нанесени вреди, от застрахования били посочени кора под двигател, рамка радиатор и дифузор, вследствие преминаване през дупка, в гр. Пловдив, в отсечката от бариерата на спешния сектор на УМБАЛ „Свети Георги”, при дъжд, от който дупката не се виждала, вследствие на което се чул удар под колата. Следователно, не е налице неизпълнение на задълженията на застрахования по т. 82.2, а именно - да уведоми писмено застрахователя, като изложи всички обстоятелства за настъпването на застрахователното събитие, които са му известни, изрично посочени в т. 93 от ОУ, като значителни с оглед интереса на застрахователя по смисъла на чл. 211, т. 2 от КЗ. В случая, ответното дружество поддържа теза, че застрахованият е посочил некоректно настъпилите от преминаването през дупката вреди, като е включил и други, настъпили от предходни събития, с което обосновава, че по този начин от застрахования е налице неизпълнение на договорните му задължения по т.82.2. като изложи всички обстоятелства за настъпването на застрахователното събитие, които са му известни, което е по силата на т.92 от ОУ е значително с оглед интереса на застрахователя по см. на чл.211, т.2 КЗ и обуславя правото му на отказ да изплати застрахователно обезщетение. Тази теза обаче е неоснователна, тъй като, както се посочи по-горе, застрахования е посочил точно случилото се на 17.05.2012г., вкл. настъпилите вреди, с изключение на дифузора, което разминаване обаче не обосновава извод за неизпълнение на задължението му по т.82.2 от ОУ, нито пък че се касае за значително неизпълнение по см. на чл.211, т.2 от КЗ.

            Във връзка с гореизложеното следва да се посочи, че с решение от 02.10.2012г. на ВКС, І-во ТО по т. дело № 615/ 2011 година, постановено по реда на чл.290 ГПК, имащо характер на задължителна съдебна практика, се приема, че, за да бъдат защитени интересите на застрахования, не всяко неизпълнение на договорно задължение води до изключване отговорността на застрахователя. Необходимо е още да не е изпълнено задължение, което е предвидено в закона или договора и което е значително с оглед интереса на застрахователя. Става дума, както за значителност на неизпълнението, така и на самото задължение с оглед на неговия вид и характер. Това е такова задължение на застрахования, което е от съществено значение за застрахователя и без чието изпълнение биха се създали съществени пречки за него да осъществява своята дейност. Следователно, в случаите, визирани в чл.211,т.2 КЗ, застрахованият не изпълнява задължения предвидени в закона и договора, не ги изпълнява виновно, неизпълнението е в пряка причинна връзка със съществено увеличаване на риска или е довело до неговото реализиране и затова следва да се приеме, че при изпълнението на тези задължения не би се стигнало до настъпване на застрахователното събитие. Застрахователят трябва да докаже, че виновното неизпълнение на задължението на застрахования е причина за настъпване на застрахователното събитие. При този фактически състав застрахователят може да откаже да заплати застрахователното обезщетение.Отказът за плащане на застрахователно обезщетение по чл.211 КЗ е предвиден само като правна възможност, а не безусловно.

            С оглед горното, очевидно в случая не е налице визираното от ответника виновно поведение на ищеца, което да води до изключване отговорността на застрахователя, на основание чл.211, т.2 КЗ.

            Относно твърденията на ответника, че ищецът не е изпълнил и други задължения, освен по т.82.2, посочени в т.92 от ОУ, доколкото не са подкрепени с конкретни факти, не би могло да се обсъдят по същество, тъй като не става ясно кои точно задължения твърди ответникът, че ищецът не е изпълнил, от всички изброени в т.92 от ОУ. В отговора се съдържат принципни разсъждения относно предвидените задължения и последиците от неизпълнението им, без да се вменява изрично на ищеца неизпълнение на конкретно задължение.

            При този изход на спора, ищецът има право на разноските по делото съразмерно с уважената част от исковете, като при установени такива от 100 лв за САТЕ, 360 лв за адв. хонорар и 50 лв за ДТ, по съразмерност се следват 433,63 лв. Ответникът е поискал присъждане на разноски и юрисконсултско възнаграждение, като разноски не се установиха, а размерът на юрисконсултското възнаграждение при материалния интерес по делото е 100 лв, от които с оглед отхвърлената част от исковете, на ответника се следват 15 лв. Ето защо, ще се извърши компенсация между двете суми като на ищеца ще се присъдят 418,63 лв, които ответникът ще бъде осъден да му заплати.

            Мотивиран от горното, съдът

 

                                                      РЕШИ:

           

            ОСЪЖДА ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД, ЕИК: 030269049 да заплати на "ТИТАНИКА 2008"ЕООД, ЕИК:200000276, застрахователно обезщетение по Договор за застраховка „БИЗНЕС КАСКО" на моторни превозни средства, сключен на 05.01.2012г. със застрахователна полица № ......, в размер на 494,83 лв, от които 97,96 лв с ДДС за щит под двигателя, 306,64 лв с ДДС за карбонова маска, 4,7 ч труд  на стойност 90,24 лв с ДДС, за претърпени имуществени вреди по л.а. Шкода Фабия с рег.№...., на 17.05.2012г., вследствие преминаване на автомобила през дупка, в гр. Пловдив, в отсечката от бариерата на спешния сектор на УМБАЛ „Свети Георги”, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й заплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ за разликата над сумата от 494,83 лв до пълния предявен размер от 581,98 лв, включваща обезщетение за ляв дифузор – 1 брой на единична стойност 10,34 лв с ДДС и сумата от 76,80 лв с ДДС стойност на труда - над уважения размер от 90,24 лв с ДДС до пълния предявен размер от 167,04 лв с ДДС.

            ОСЪЖДА  ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД, ЕИК 030269049 да заплати на "ТИТАНИКА 2008"ЕООД, ЕИК:200000276 разноските по делото от 418,63 лв, съразмерно с уважената част от исковете и след компенсация със следващото се на ответника юрисконсултско възнаграждение от 15 лв.

            Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивския окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП