Гражданско дело 10961/2012 - Решение - 09-09-2013

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  ……...                   09.09.2013 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в закрито заседание на девети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ТОЧЕВСКИ

                                                                  

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10961 по описа на съда за 2012 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

С неприсъствено решение № 1792/ 29.04.2013 г., постановено по гр. дело № 10961/ 2012 г., предявеният иск е уважен и ответникът е осъден да заплати на ищцата направените в производството разноски.

С постъпила молба в Окръжен съд- Пловдив (където делото е било администрирано по въззивна жалба на ответника) вх. № 19844/ 10.07.2013 г. от ищцата М.М.Д., ЕГН: **********, е поискано от съда да допусне поправка на очевидна фактическа грешка (ОФГ) в диспозитива на решението, като поправи грешно изписаното ЕГН на ответника.

В срока за отговор такъв е постъпил такъв от пълномощника на ответника, в който се излагат съображения за неоснователност на молбата, тъй като никъде по делото ищцата не била посочила ЕГН на ответника, което съдът да е отразил неправилно, а и в случая не се касаело за ОФГ, а за процес, воден изначално срещу ненадлежен ответник.

В допълнителна молба от 02.09.2013 г. след дадени от съда указания във връзка с постъпилия отговор се уточнява, че ищецът не бил задължен да посочва ЕГН на ответника, а съдът бил заблуден за вярното ЕГН от справката от администрацията на общината, поради което и неправилно го отразил в диспозитива на решението. Вярното ЕГН на ответника било **********.

Като взе предвид подадената молба и прецени становищата на страните, съдът намира следното:

Искането за поправка на решението в съответната част е направено своевременно, поради което е процесуално допустимо и следва да се разгледа. По същество обаче, то е основателно, поради следните съображения:

Исковата молба е била насочена срещу ответник, чието ЕГН не е било посочено от ищцата в хода на процеса. Ищцата се е снабдила със съдебно удостоверение, което да й послужи за получаване на ЕГН и адрес на ответника и в изпратеното по делото такова от Район „Тракия” към Община Пловдив (лист 29) е посочено, че ЕГН- то на ответника М.Д.М. е **********, като съдът е възпроизвел това ЕГН в диспозитива на решението си. В последствие срещу постановеното решение е постъпила въззивна жалба, по която ПОС е прекратил производството, като е върнал делото за произнасяне по постъпила от ищеца молба за поправка на ЕГН- то на ответника. Съдът е изискал служебно справка в НБД „Население” (л. 55), от която се установява, че са регистрирани две лица с имена като ответника М.Д.М., съответно с ЕГН: ********** ***, и с ЕГН: **********,***.

Действително по смисъла на чл. 127 ал. 1 т. 2 от ГПК ищецът не е задължен да посочва ЕГН на ответника и в тази връзка по делото страната не е посочила такова. Същото е получено със справката за адресна регистрация на ответника, изпратена от съответната общинска администрация и е възпроизведено от съда в диспозитива на решението. В последствие обаче се е оказало, че с трите имена на ответника има две лица и посоченото ЕГН в решението не било това на лицето, срещу което е предявен искът. Това обаче не представлява допускане на ОФГ, защото такава е налице само, когато има правилно формирана воля на съда в мотивите на решението и неправилното й отразяване в диспозитива му. При положение, че в хода на процеса не е било известно обстоятелството, че ответникът, макар и със същите три имена, посочени от ищеца, е с различно ЕГН от справката ГРАО, защото се касае за различно лице, а този факт е станал известен едва след връщане на делото от въззивната инстанция по повод изрично подадена молба в тази връзка, то в настоящото производство исканата поправка не може да се извърши, защото не са налице предпоставките за това. Ищцата е била наясно с постъпилата справка за ЕГН на ответника, не е посочила друго такова и съдът е отразил именно това при постановяване на решението си. От страна на съда не е налице неправилно формирана воля, изразяваща се в грешно изписване на ЕГН, защото никъде по делото до момента на постановяване на решението не е посочено твърдяното за вярно ЕГН на ответника. При това положение не е допустимо по този ред да се поправя постановеното по делото решение, защото хипотезата не попада в приложното поле на нормата на чл. 247 ал. 1 от ГПК.

Водим от горното, се налага изводът, че молбата за поправка на ОФГ следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

 

По изложените съображения, съдът

 

                                 Р    Е    Ш    И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ постъпилата в Окръжен съд молба с вх. № 19844/ 10.07.2013 г., от ищцата М.М.Д., ЕГН: **********, за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на неприсъствено решение № 1792/ 29.04.2013 г., постановено по гр. дело № 10961/ 2012 г. по описа на ПРС, XVI гр. с-в, допусната в ЕГН- то на ответника М.Д.М., чрез изписване на правилното такова **********.

 

Решението не подлежи на обжалване по аргумент от чл. 247 ал. 4, вр. чл. 239 ал. 4 от ГПК.

 

Делото да се изпрати на Окръжен съд- Пловдив за произнасяне по въззивната жалба на ответника, след връщане на съобщенията до страните за уведомяването им за настоящото решение.

 

 

СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала.

АД