Гражданско дело 10546/2012 - Решение - 12-03-2013

Решение по Гражданско дело 10546/2012г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   945                              /08.03.2013 година                     град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      ІІ брачен  състав

 

На   05 .0 2.2013 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар: Иванка Боева

 

Прокурор: ДИМИТРИЯ ДЪРМОНСКА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 10546 по описа за 2012 година

намери за установено следното:

 

               Производство пред първата инстанция е образувано по иск с правна квалификация чл 131, ал.1, т. 2   и 143 ал 2 вр чл146 ал 1 и 2 и чл 149 от СК вр.  СК, предявен от  А.Й.Д. ЕГН ********** – законен представител на малолетната Й. С.Р. ЕГН ********** , против  С.К.Р. – роден на ********г ,гражданин на РГ .

............................................................................................................................................................................................................................

           Мотивиран от изложеното, Съдът

 

                          Р         Е         Ш         И:

 

ЛИШАВА от родителски права С.К.Р. – роден на ********г ,гражданин на РГ. , по отношение на детето Й. С.Р. ЕГН **********

ОПРЕДЕЛЯ мерки за лични отношения на бащата С.К.Р. – роден на ********г ,гражданин на РГ. , с детето Й. С.Р. ЕГН **********  , както следва: всяка първа неделя  от месеца за времето от 10.00 часа до 13.00 часа , В ПРИСЪСТВИЕ НА МАЙКАТА ИЛИ ПОСОЧЕНО ОТ НЕЯ ЛИЦЕ.

 ОСЪЖДА С.К.Р. – роден на ********г,гражданин на РГ. ,да заплаща издръжка на дъщеря си детето Й. С.Р. ЕГН **********, в размер на 250 ЕВРО/ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЕВРО/   месечно, начиная от завеждане на исковата молба -09.07.2012г., до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска, от падежа до окончателното и изплащане. като отхвърля иска в частта му от уважения размер до претендирания такъв от 300евро  месечно

ОСЪЖДА С.К.Р. – роден на ********г,гражданин на РГ. , да заплати  издръжка на дъщеря си  Й. С.Р. ЕГН **********, в размер на  по 250 ЕВРО/ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЕВРО/   месечно,за изминал период от време , а именно от 09. 07 .2011г.   до завеждане на исковата молб, пред съда  -09.07.2012г., , ведно със законната лихва за забава върху сумата , от падежа до окончателното и изплащане, като отхвърля иска в частта му от уважения размер до претендирания такъв от 300 евро  месечно .

 

ОСЪЖДА С.К.Р. – роден на ********г  -гражданин на РГ. ,да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Пловдивския районен съд, сумата от 761,28 лв /седемстотин шестдесет и един лева и двадесет и осем стотинки  – държавна такса върху уважения размер на иска.

ОСЪЖДА С.К.Р. – роден на ********г-гражданин на РГ.,да заплати  НА А.Й.Д. ЕГН **********, СУМАТА ОТ 485ЛВ/ четиристотин осемдесет и пет лева / разноски по делото  ,

Да се изпрати съобщение до Община Пловдив за вписване лишаването от родителски права.

Решението подлежи на обжалване с жалба пред Окръжен съд Пловдив в  двуседмичен  срок от съобщаването на страните.                                 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

 

Вярно с оригинала.

И.Б.