Гражданско дело 10422/2012 - Решение - 13-02-2014

Решение по Гражданско дело 10422/2012г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер              625              Година  2014                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                      V граждански състав

На тринадесети февруари         две хиляди и четиринадесета             Година

В публично заседание на двадесет и втори януари 2014г.в следния състав: 

 

Председател:  ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар:  Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    10442   по описа за   2012         година

 

 

Предявен е установителен иск по чл. 422 от ГПК от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД,  със седалище и адрес на управление:   гр. София,  ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54,  вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при МП,  с ЕИК 121554961,  представлявано от В. А. Г.,  ЕГН **********,  в качеството му на и. д. на дружеството,  чрез п. И. А. Т.,  ЕГН ********** против С.К.Х.,  ЕГН **********,  с адрес за призоваване:   гр. П., ул. „В. И.” № ***.

Ищецът иска да бъде признато за установено по отношение на ответницата,  че същата му дължи следните суми:   938, 75 лева,  главница по договор за потребителски кредит от 10.11.2008 г.; сумата от 627, 17 лева –лихва за периода 05.12.2008 г. – 13.03.2012 г.; законна лихва върху главницата от 25.04.2012 г. до изплащане на вземането,  както и сумата 31, 32 лева държавна такса по ч. гр. д. № *** бр. с. на ПРС и 233, 96 лева юрисконсултско възнаграждение.

Претендират се и направените в настоящото производство разноски.

Ответницата оспорва предявения иск.

Твърди на първо място,  че е изплатила вноските и прави възражение за изтекла погасителна давност за част от лихвите.Твърди още, че не е получила стоката.Претендира направените разноски .

         Пловдивски районен съд,  V граждански състав,  като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното: 

               Предявеният иск  е процесуално допустим, защото е предявен в месечния срок след постъпване на възражение от С.Х. по ч.гр.д.№ *** бр.с.., ПРС и съобщаването на ищеца, че следва да предяви иск за установяване на вземането си спрямо ответницата.

Установява се, че между страните е възникнала облигационна връзка по Договор за потребителски кредит № ***г,  сключен между „Ти Би Ай Кредит” ЕАД в качеството на кредитодател и С.К.Х.,  за сумата в размер на 716 лв.за закупуване на избрания от потребителя/клиента/ продукт.

               Съгласно чл.2 от договора,  кредиторът-ищец по настоящото дело,  превежда сумата,  представляваща магазинната цена на избраната от кредитополучателя стока директно по сметката на продавача,  като за целта,  в конкретния случай е била налице фактура № 3210000952 от 14.11.2008г.

               Или по безспорен и категоричен начин се установява, че ищецът е  изпълнил договорните си задължения-преведена е магазинната цена на избраната от ответника стока.

               Горното се установява и от приетите по делото съдебносчетоводни експертизи, които съдът изцяло кредитира като компетентно, обективно изготвени и неоспорени от страните.От същите се установява, че по данни от счетоводството на „Ти Би Ай Кредит”ЕАД преводът на заемната сума по сметка на продавача „Кимимпекс Търговия на Лизинг”ООД е извършен на 28.11.2008г.

               Страните са уговорили,  че крайното задължение на ответника към ищеца е в размер на 938, 75 лева,  която сума страните са уговорили,  че ще бъде платена от ответника на 15 месечни вноски,  съгласно погасителен план,  който е бил част от процесния Договор  за потребителски кредит.

               Сумата е разсрочена, както се посочи,  на 15 месечни вноски, а именно 14 вноски по 62, 58 лева, ведно с една последна погасителна вноска в размер на 62, 63 лева.

               Установява се от заключението на в. л. В.Ш., че неплатените месечни вноски по процесния договор от ответницата са в размер на 938, 75 лева.Лихвата за забава върху дължимите главници е в общ размер от 627, 17 лева за периода от 05.12.2008г. до датата на изготвяне на справка по заявлението по чл.410 от ГПК, а именно 13.03.2012г.

               Относно направеното възражение на ответницата, че е заплатила задължението си, по делото не бяха събрани доказателства, при доказателствена тежест, лежаща върху заемополучателя.

               При така установеното и при липса на доказателства за извършено плащане от страна на ответницата, предявените установителни искове по чл.422 от ГПК във връзка с чл.79 от ЗЗД следва да бъдат уважени изцяло.Установява се по безспорен и категоричен начин, че ищецът е  изправна страна по процесния договор за потребителски кредит , като същият е превел заетата сума на търговец, от който ответницата е закупила стоки.Относно възраженията , които Х. прави, че не е получила стоката, то този факт е ирелевантен за процеса и дори и да е наличен не сочи на извод, че ищцовото дружество е неизправна страна по договора.

               Х. следва да възстанови предоставената й в заем сума, поради което претенцията в частта за главницата е изцяло основателна.

               Относно претенциите за лихви.

               Ответницата е направила възражение за изтекла погасителна давност за част от лихвите, а именно за периода от 05.12.2008г. до 05.03.2012г. и в общ размер на лихвите 189, 94 лева.

               Това възражение следва да бъде уважено изцяло, тъй като съгласно нормата на чл.111, б.”в” от ГПК вземанията за лихви се погасяват с изтичане на тригодишна давност.

               Ето защо в частта за лихвите претенцията е основателна до размер от 437, 22 лева за периода от 06.03.2009 г. – 13.03.2012 г., в останалата част претенцията ще бъде отхвърлена като неоснователна.

С оглед горното следва да бъде признато за установено по отношение на С.К.Х.,  ЕГН **********,  с адрес за призоваване:   гр. П., ул. „В. И.” № ***, че същата дължи на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД,  със седалище и адрес на управление:   гр. София,  ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54,  вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при МП,  с ЕИК 121554961,  представлявано от В. А. Г.,  ЕГН **********,  в качеството му на и. д. на дружеството,  чрез п. И. А. Т.,  ЕГН ********** следните суми:   938, 75 лева,  главница по договор за потребителски кредит от 10.11.2008 г.; сумата от 437, 22 лева –лихва за периода 06.03.2009 г. – 13.03.2012 г.; законна лихва върху главницата от 25.04.2012 г. до изплащане на вземането,  както и сумата 31, 32 лева държавна такса по ч. гр. д. № *** бр. с. на ПРС и 233, 96 лева юрисконсултско възнаграждение, като в останалата част по претенцията за лихви искът следва да бъде отхвърлен за сумата над уважения до пълния предявен размер от 627, 16 лева и за периода от 05.12.2008г. до 05.03.2009г., като неоснователен.

               На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответницата следва да заплати на ищеца направените от него разноски съразмерно на уважената част , а именно -354, 32 лева.

               На основание чл.78, ал.3 от ГПК ищецът следва да заплати на ответницата разноски съобразно отхвърлената част на иска, а именно 105 лева.

 По мотивите  Пловдивски районен съд,  V граждански състав

 

                                               Р  Е  Ш  И : 

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.К.Х.,  ЕГН **********,  с адрес за призоваване:   гр. П., ул. „В. И.” № ***, че същата дължи на Ти Би Ай Кредит” ЕАД,  със седалище и адрес на управление:   гр. София,  ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54,  вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при МП,  с ЕИК 121554961,  представлявано от В. А. Г.,  ЕГН **********,  в качеството му на и. д. на дружеството,  чрез п. И. А. Т.,  ЕГН ********** следните суми:   938, 75 лева,  главница по договор за потребителски кредит от 10.11.2008 г.; сумата от 437, 22 лева –лихва за периода 06.03.2009 г. – 13.03.2012 г.; законна лихва върху главницата от 25.04.2012 г. до изплащане на вземането,  както и сумата 31, 32 лева държавна такса по ч. гр. д. № *** бр. с. на ПРС и 233, 96 лева юрисконсултско възнаграждение, като ОТХВЪРЛЯ в останалата част претенцията за лихви за сумата над уважения до пълния предявен размер от 627, 16 лева и за периода от 05.12.2008г. до 05.03.2009г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА  С.К.Х.,  ЕГН **********,  с адрес за призоваване:   гр. П., ул. „В. И.” № *** да заплати на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД,  със седалище и адрес на управление:   гр. София,  ул. „Димитър Хаджикоцев”  № 52-54,  вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при МП,  с ЕИК 121554961,  представлявано от В. А. Г.,  ЕГН **********,  в качеството му на и. д. на дружеството,  чрез п. И. А. Т.,  ЕГН ********** сумата от 354, 32 лева разноски по съразмерност.

ОСЪЖДА Ти Би Ай Кредит” ЕАД,  със седалище и адрес на управление:   гр. София,  ул. „Димитър Хаджикоцев”  № 52-54,  вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при МП,  с ЕИК 121554961,  представлявано от В. А. Г.,  ЕГН **********,  в качеството му на и. д. на дружеството,  чрез п. И. А. Т.,  ЕГН ********** да заплати на С.К.Х.,  ЕГН **********,  с адрес за призоваване:   гр. П., ул. „В. И.” № *** сумата от 105 лева разноски по съразмерност.

Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с препис.

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:  п/ Д. Матеева

 

Вярно с оригинала: ЕД