Гражданско дело 9761/2011 - Решение - 17-07-2013

Решение по Гражданско дело 9761/2011г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

                                                                      

  3229                                                 17.07.2013 г.                            гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ граждански състав на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в публичното заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

секретар Цветелина Бакалова

като разгледа докладваното от съдия ДИАНА КОСТАДИНОВА гражданско дело № 9761 по описа за 2011 г. и като обсъди:

           

Обективно съединени искове по чл.59 ЗЗД  във  връзка  с чл. 86 от ЗЗД,  и чл. 59 ЗЗД във връзка с чл. 86 от ЗЗД

Ищците С.И.У., Д.К.У., Г.К.У., Я.И.У. и А.И.У. твърдят, че са наследници на Д. К.У., като с решение № 20341 от 01.03.2000г. на ПК Пловдив /в качеството им на наследници/ им е било възстановено правото на собственост в/у недвижим имот, а именно 0.277 дка, находящ се в строителните граници на град Пловдив – Север, кв.., съставляващ реална част от бивш имот пл.№ 1134 по стар кад.план от 1955 г. и попадащ понастоящем в УПИ ІІ-31-складова дейност, кв.9 по ПУП на Пловдив, многофунционална зона “Изток”. Към момента на възстановяване имотът се е ползвал от Туристическо  дружество “Чернатица”- Пловдив, което въпреки отправените покани е отказвало да освободи собствеността. Ищците са поискали попълване на кадастралния план по действащата регулация с възстановения им имот. На 04.09.2004г. Община Пловдив е съставила Акт за непълноти и грешки в действащия кад.план на източна индустриална зона, като го е попълнила с новия имот № 184 от 277 кв.м. със заповед на Кмета на Община Пловдив е одобрено попълването на кадастралната основа с имот № 184, попадащ в площта на имот 31. Ответникът ТД “Чернатица” е подал жалба, въз основа на която е образувано а.х.д.№ 1517/2004г. по описа на ПОС, по което с решение е отменена заповедта на кмета на община Пловдив за попълване на кад.основа, с мотив че е налице спор за материално право. От ищците е било заведено гр.д.№ 3812/2009г. по описа на ПОС, с което ответникът е бил осъден да предаде владението в/у собствения на ищците недвижим имот  от 0.277дка, находящ се в строителните граници на град Пловдив – Север, кв.”...............”, съставляващ реална част от бивш имот пл.№ 1134 по стар кад.план от 1955 г. и попадащ понастоящем в УПИ ІІ-31-складова дейност, кв.9 по ПУП на Пловдив, многофунционална зона “Изток”. Ищците реално са въведени в имота на 28.07.2009г. с протокол на ЧСИ Д.М. по образувано изп.дело №451/2009г. Тъй като от периода на възстановяване на собствеността на ищците с решение на ПК Пловдив до 28.07.2009г. ответникът е ползвал имота, възпрепятствал е  възможността им да ползват имота, то ищците молят да бъде осъден ответника да им заплати сумата от 2 241 лева, представляваща обезщетение за невъзможността им да ползват имота си за периода от 28.05.2006г. до 28.07.2009г., изразяващо се в пазарния наем по 50 лв. месечно /общо за периода 38 месеца/ при посочени за ищците права, ведно със законната лихва от датата на подаване на ИМ до окончателното изплащане на задължението. Ангажират доказателства, претендират разноски.

         Ответникът оспорва предявения иск. Предявил е насрещен иск, с който моли да бъдат осъдени ответниците /ищците в производството/ да му заплатят стойността на извършените от ответника подобрения в имота общо в размер на 3 323.71 лева, както следва: 1. Доставка и изсипване на чакъл на местото 110.8 куб. – 1660.89 лв.,  2. Изравняване, трамбоване и валиране 277 кв.м. -  60.94лв., 3. Закупуване, доставка и поставяне на армировка - 209.76 лв., 4. Изработка на кофраж 20 кв.м. – 44.20 лв., 5. Закупуване, доставка и наливане на бетонна плоча 261 кв.м. – 759.51 лв., 6. Изготвяне на проект за изравняване на имота с улицата и направа на бетонна плоча и ограда 157 лв., 7. Закупуване, доставка и наливане на бетонен пояс за ограда 156 кв.м. – 339.47 лв., 8. Изработка на кофраж на оградата – 91.94 лв. Конкретизират претенцията, като молят ответниците да бъдат осъдени както следва:  С.У. с 1/6 ид.ч. – 553.95 лева, Д.У. с 1/6 ид.ч. – 553.95 лева, Г.У. с 1/6 ид.ч. – 553.95 лева, Я.У. с ¼ ид.ч. – 830.93 лева и А.А. с 1/4 ид.ч. – 830.93 лева, с която сума същите са се обогатили, ведно със законната лихва от 28.07.2009 г. до окончателното изплащане на задължението. Ангажират доказателства, претендират  разноски в производството. 

           Ответниците оспорват предявения насрещен иск като неоснователен и недоказан, за което излагат подробни съображения.

След като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следното:

Не е спорно /а и това се потвърждава от представените писмени доказателства/, че с решение на ПК Пловдив на ищците е възстановеното правото на собственост на земя в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на град Пловдив – север с решение от 01.03.2000г. Не е спорно и това, че ответникът е осъден да предаде на ищците владението в/у собствения им недвижим имот от 0.277дка, и че същите са въведени във владение на имота от ЧСИ М. на 28.07.2009г.

От заключението на вещото лице В.Р., което съдът кредитира като компетентно изготвено се установява, че наемите за целия имот с площ от 277кв.м. са в размер на 2 241 лева, а наемите за имота до оградата с площ 253 кв.м. са в размер на 2 047 лева.

От заключението на вещото лице инж.С.Ж., което съдът кредитира като компетентно изготвено се установява, че стойността на извършените подобрение в имота е 2 241.58 лева. Стойността на имота без претендираните подобрения е 33 240 лева. Стойността на имота с включени всички претендирани подобрения е 34 740 лева. Стойността на имота с включени намерените на място част от претендираните подобрения е 34 480 лева.  От допълнителното заключение на същото вещо лице е видно, че стойността на необходимите строително ремонтни работи за извършване на разрушаване на бетонова настилка, изпълнена в дворното място в гр.Пловдив, ул.”.......... и извозване на бетоновите отпадъци до предвиденото за региона депо в село .......... е 3 228.60 лева. Стойността на извършените през 1969-1970г. подобрения, претендирани от ответника, с отчетени всички разходи по изпълнението им и отчетено овехтяване, към момента на извършването им е 5 268.80 лева, от които: преки разходи за материали 4 270.89 лева и преки разходи за труд 997.91 лева.

По предявения главен иск: Съдът приема за  доказано и  установено, че процесния имот е възстановен на ищците с решение № 20341/1.03.2000 г. на ПК Пловдив, в качеството им на наследници на наследодателя им Д. К.У.. По гр.д.№ 3812/2007г. /по чл.108 от ЗС/ е постановено решение, влязло в сила, с което е признато за установено че ищците са собственици на имота, считано от датата на решението на ПК Пловдив. Установява се още, че от момента на възстановяване на собствеността с решението на ПК П-в до 28.07.2009г. /дата на която ищците реално са въведени в имота/, същият имот реално се е ползвал от ответника.  Възстановения имот на ищците, заедно с гаражите и халетата на ответника са били оградени с една обща ограда и метална врата, които са ограничавали достъпа до същия. За посоченият период ищците не са имали възможност да ползват имота си. От датата на възстановяване на имота, както и към датата на осъществения въвод ответникът е знаел, за възстановяване на собствеността, както и за намеренията на ищците да ползват  имота.  Ищците се предприели процедура по попълване на кадастралната основа, която е била спряна от подадена жалба на ответника, въз основа на която е образувано административно производство по а.х.д№ 1517/2004г., по което е постановено решение с което е отменена заповед № РД.09.384/18.10.2004г. на Кмета на Община Пловдив /район Източен/, за попълване на кадастралната основа, тъй като между страните е налице спор за материално право. Възражението на ответника за необходимостта от покана по чл.31 ал.2 от ЗС е неоснователно, тъй като между страните никога не е съществувала съсобственост – на същите не са били възстановявани идеални части, а реално обособен имот. На ищците е бил възстановен реален имот от 0.277 дка. с точно определена площ, местонахождение и граници /като към решението е приложена скица по чл.13 от ППЗСПЗЗ/, като имотът в последствие е попълнен точно както е възстановен с решението на ПК. Събрани са  категорични данни, че  ответникът е ползвал  подробно описания  имот за посочения  от  ищците период, без съгласието на същите. Налице са предпоставките за  уважаване на този  иск, тъй като държането / ползването на  имота/  води  до  обогатяване, което следва да бъде репарирано. В този смисъл съдът намира, че предявения от ищците иск е основателен и доказан, като претенцията на същите следва да бъде уважена в размер на пазарния наем за имот за претендирания период, който съгласно приетото заключение на вещото лице е 2 241 лева, като на всеки от ищците следва да се присъди съответно на притежаваната от него идеална част: за С.У. – 373.50 лева, за Д.У. – 373.50 лева, за Г.У. – 373.50 лева, за Я.У. – 560.25 лева и за А.А. – 560.25 лева, ведно със законната лихва в/у главницата от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на задължението.

По предявения насрещен иск: Ответникът претендира за направени от него подобрения в имота, който е придобит от ищците чрез възстановяване по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ /чл.59 ЗЗД/. Ответникът моли да бъде постановено решение от съда, с което бъдат осъдени ищците да му заплатят сумите за извършени подобрения, с които същите са се обогатили. В хода на производството останаха недоказани твърденията за обогатяването на ищците и обедняването на ответника – туристическото дружество. Още повече  не се доказа кога точно и от кого са извършени тези подобрения, не е ясно кога е изградена бетоновата площадка /а от заключението на в.л.Ж. се установява че такава липсва на место/. От заключението на в.л.Ж. /и приложения снимков материал към същото/ се установява, че бетоновата настилка в имота е полагана преди 30-40г., към настоящият момент няма характер на подобрение, същата е неизползваема – тъй като е частично повредена. Още повече от същата експертиза става ясно, че за да се отстрани бетоновата настилка ще се разходват средства в размер на 3 288.60 лева. С оглед на горното предявения от ответника насрещен иск като неоснователен и недоказан ще следва да бъде отхвърлен.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищците направените по делото разноски в размер на 1240 лева, за: заплатени ДТ, хонорар за вещо лице и възнаграждение за адвокат.

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

                                 

ОСЪЖДА ТУРИСТИЧЕСКО  СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНАТИЦА”, БУЛСТАТ 825110213, със седалище и  адрес на  управление гр. Пловдив, ул.” Лютиче” № 1, рег. по ф.д. № 7550/1991г. на  ПОС, представлявано  от Х.Т.Ц., ЕГН ********** да заплати на: С.И.У., ЕГН ********** *** сумата  от 373.50 лева /триста, седемдесет и три лева и петдесет стотинки/, Д.К.У., ЕГН ********** *** сумата от  373.50 лева /триста, седемдесет и три лева и петдесет стотинки/, Г.  К.У., ЕГН ********** *** сумата от 373.50 лева /триста, седемдесет и три лева и петдесет стотинки/, Я.  И.У., ЕГН ********** *** сумата  от 560.25 лева /петстотин и шестдесет лева и двадесет и пет стотинки/ и А.И.А., ЕГН ********** *** сумата  от 560.25 лева /петстотин и шестдесет лева и двадесет и пет стотинки/, представляваща обезщетение за невъзможността им да ползват възстановения им с Решение № 20341/1.03.2000г. на ПК Пловдив недвижим имот от  0.277 дка /нула декара, двеста, седемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в строителните граници на град Пловдив – Север, кв.”...............”, съставляващ реална част от бивш имот пл.№ 1134 /хиляда, сто, тридесет и  четвърти/ по стар кад.план от 1955г. и попадащ понастоящем в УПИ ІІ-31 /две римско- тридесет и едно/-складова дейност, кв.9 /девети/ по ПУП на Пловдив, многофунционална зона “Изток” за периода от 28.05.2006г. до 28.09.2009г., ведно със законната лихва в/у главницата от датата на завеждане на исковата молба – 28.05.2011г. до окончателното изплащане на задължението.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ТУРИСТИЧЕСКО  СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНАТИЦА”, БУЛСТАТ 825110213, със седалище и  адрес на  управление гр. Пловдив, ул.” Лютиче” № 1, рег. по ф.д. № 7550/1991г. на  ПОС, представлявано от Х.Т.Ц., ЕГН ********** против: С.И.У., ЕГН ********** ***, Д.К.У., ЕГН ********** ***, Г.  К.У., ЕГН ********** ***, Я.  И.У., ЕГН ********** *** и А.И.А., ЕГН ********** *** за заплащане стойността на извършените от дружеството подобрения в имота, общо в размер на 3 323.71 лева /три хиляди, триста, двадесет и три лева и седемдесет и една стотинки/, както следва: 1. Доставка и изсипване на чакъл на местото 110.8 куб. – 1660.89 лв./хиляда, шестстотин и шестдесет лева и осемдесет и девет стотинки/,  2. Изравняване, трамбоване и валиране 277кв.м. -  60.94лв./ шестдесет лева и деветдесет и четири стотинки/, 3. Закупуване, доставка и поставяне на армировка - 209.76лв./ двеста и девет лева и седемдесет и шест стотинки/, 4. Изработка на кофраж 20 кв.м. – 44.20 лв./ четиридесет и четири лева и  двадесет стотинки/, 5. Закупуване, доставка и наливане на бетонна плоча 261 кв.м. – 759.51 лв. / седемстотин, петдесет и девет лева и петдесет и  една стотинки/, 6. Изготвяне на проект за изравняване на имота с улицата и направа на бетонна плоча и ограда -157 лв. /сто, петдесет и седем  лева/ , 7. Закупуване, доставка и наливане на бетонен пояс за ограда 156 кв.м. – 339.47 лв. / триста, тридесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки/, 8. Изработка на кофраж на оградата – 91.94 лв./деветдесет и един лева и деветдесет и четири стотинки/ съответно, както следва:  С.У. с 1/6 ид.ч. – 553.95 лева /петстотин, петдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки/, Д.У. с 1/6 ид.ч. – 553.95 лева /петстотин, петдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки/, Г.У. с 1/6 ид.ч. – 553.95 лева /петстотин, петдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки/, Я.У. с ¼ ид.ч. – 830.93 лева /осемстотин и тридесет лева и деветдесет и три стотинки/ и А.А. с 1/4 ид.ч. – 830.93 лева /осемстотин и тридесет лева и деветдесет и три стотинки/, с която сума същите са се обогатили, ведно със законната лихва от 28.07.2009г. до окончателното изплащане на задължението.

 

ОСЪЖДА ТУРИСТИЧЕСКО  СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНАТИЦА”, БУЛСТАТ 825110213, със седалище и  адрес на  управление гр. Пловдив, ул.” Лютиче” № 1, рег. по ф.д. № 7550/1991г. на  ПОС, представлявано  от Х.Т.Ц., ЕГН **********  да заплати на: С.И.У., ЕГН ********** ***, Д.К.У., ЕГН ********** ***, Г.  К.У., ЕГН ********** ***, Я.  И.У., ЕГН ********** *** и А.И.А., ЕГН ********** *** сумата от 1240(хиляда двеста и четиридесет) лева, направени по производството разноски.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ