Гражданско дело 5485/2011 - Решение - 15-07-2013

Решение по Гражданско дело 5485/2011г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№..........

гр. Пловдив, 15.07.2013 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – ХХI гр. с., в публично съдебно заседание на тринадесети юни през две хиляди и тринадесета година, с

                                                                 Председател: Христо Симитчиев

 

при секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5485 по описа на съда за 2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са искове от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК:115010670 с квалификация по чл. 422 ал. 1, вр. чл. 415 ал. 1, вр. чл. 124 ал. 1 от ГПК за признаване за установено по отношение на Б.П.Т., ЕГН:**********, че дължи на ищеца сумата от 137,47 лв, представляваща дължима сума за доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода за обект, находящи се в гр. П., ул.”Ф. Т.” №.., за периода от 21.06.2005 г. до 01.11.2007 г., както и 47,27 лв – лихва за забава за период 18.11.2005г. – 24.03.2011г., ведно със законна лихва от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК /02.11.2010 г./ до окончателното плащане, за които е издадена Заповед по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 17380/2010 г. на 13 гр.с. на ПРС. Претендират се и разноските в настоящото производство.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор от ответницата, с който се взема становище, че е подадено частично възражение срещу заповедта по чл. 410 от ГПК за част от вземанията, за които е изтекла погасителна давност. За останалите суми ответницата не била възразила и ги била погасила чрез плащане по банков път. Прави се възражение за погасяване на част от претендираните суми за главници и лихви с изтичане на кратката тригодишна погасителна давност. Възразява се, че главниците за периода от 21.06.2005 г. до 01.11.2007 г. /вкл./ били погасени с 3 – годишна давност, които главници за този период били на стойност 137,47 лв., а остатъкът от 215,14 лв. бил платен от ответницата по банков път на ищцовото дружество. Възразява се, че претенциите за лихви за периода от 21.06.2005 г. до 01.11.2007 г. били погасени поради изтекла 3 – годишна погасителна давност, както и били недължими поради погасяване на главницата за същия период по давност. Погасената по давност претенция за лихва била в размер на 42,18 лв., а остатъкът от 113 лв. ответницата била заплатила на ВиК по банков път. Моли исковете да бъдат отхвърлени.

  Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, становищата и доводите на страните, намира за установено следното:

Няма спор, а и се установява от доказателствата по делото, че ответницата е собственик на водоснабдения имот, че в него са монтирани, два броя водомери с общ абонатен № на посочения адрес , които са отчели ползвана питейна вода и съответно отвеждане на канална вода на обща стойност 352,61 лв. за периода от 21.06.2005 г. до 30.09.2010г. За тази сума са издадени съответните фактури по 2 бр. месечно, съответно за доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода на 2 – та бр. водомери. Не се твърди, а и няма доказателства по делото преди датата на подаване на заявлението по ч. гр. д. – 02.11.2010 г., ищецът да е поканвал ответницата да заплаща стойностите по процесните фактури. Сумите за доставената питейна и отведената канална вода са били дължими, съгласно разпоредбите на чл. 32 ал. 1 и 40, вр. чл. 8 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, като при неспазване на нормативно определения по публично известните Общи условия 30 дневен срок за плащане от датата на фактурирането, ответницата като абонат на ищеца му дължи и законната лихва върху дължимите като главница суми по общия ред на чл. 86 ЗЗД.

Съдът намира за основателно възражението на ответника за погасяване по давност на задълженията му, предмет на предявените по делото искове за установяване дължимостта на сумата от 137,47 лв за предоставените от ищеца услуги по доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода за обект, находящи се в гр. П., ул.”Ф. Т.”№.., собственост на ответника, за периода от 21.06.2005 г. до 01.11.2007 г., както и за сумата от 47,27 лв – лихви за забава за период 18.11.2005г. – 24.03.2011г. Тъй като се касае за парични задължения, имащи единен правопораждащ факт, чиито падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са определяеми, паричните задължения за плащане на предоставените ВиК услуги за повтарящи се, поради коетоза тях е приложима 3-годишната погасителна давност по чл. 111, б. "в" ЗЗД. Следователно, всички вземания на ищеца, възникнали пред 02.11.2007г., т.е. както за главниците, така и за начислените върху тях лихви за забава, са погасени по давност.

Относно претендираните от ищеца лихви за забава, следва да се отбележи, че с оглед началните период на начисляването им (според молбата на л.310 по делото), които са преди 02.11.2007г., те са начислявани върху главници, които са погасени по давност, поради което са недължими, независимо че се претендират до 24.03.2011г. Такива са всички посочени от ищеца ф-ри, на обща стойност  46,13 лв, без последните две, с №2816912 и № 2816913 от 18.11.2007г. за периода 18.11.2007г. – 24.03.2011г., всяка за сумата от 0,57 лв. Относно лихвите по тях, производството в тази част се явява недопустимо поради липса на интерес, тъй като издадената по ч.гр.д. № 17380/2010 г. на РС-Пловдив заповед за изпълнение, е влязла в сила за периода 02.11.2007г. 30.09.2010г., както е посочил и ОС-Пловдив в Решение №1625/05.11.2012г. по в.гр.дело №2057/2012г. Ето защо, в тази част, относно исковете за установяване дължимостта на лихви за забава от 0,57 лв по фактура №2816912 от 18.11.2007г. за периода 18.11.2007г. – 24.03.2011г. и 0,57 лв по фактура №2816912 от 18.11.2007г. за периода 18.11.2007г. – 24.03.2011г., т.е. общо за сумата от 1,14 лв, производството ще се прекрати.

По изложените съображения, следва да бъдат отхвърлени исковете на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК:115010670 за признаване за установено по отношение на Б.П.Т., ЕГН:**********, че му дължи сумата от 137,47 лв за предоставените й от ищеца услуги по доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода за обект, собственост на ответника, находящ се в гр. П., ул.”Ф. Т.” №.., за периода от 21.06.2005 г. до 01.11.2007 г., както и 46,13 лв – лихва за забава за период 18.11.2005г. – 24.03.2011г., ведно със законна лихва от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК /02.11.2010 г./ до окончателното плащане, за които суми е издадена Заповед по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 17380/2010 г. на 13 гр.с. на ПРС. 

На основание чл.78, ал.3 ГПК, на ответника ще се присъдят разноските по делото от 250 лв за адв. хонорар и 50 лв депозит за експертиза.

Ето защо, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело 5485/2011г. на Районен съд - Пловдив, в частта, по предявените отВодоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК:115010670 за признаване за установено по отношение на Б.П.Т., ЕГН:**********, че му дължи лихви за забава от 0,57 лв по фактура №2816912 от 18.11.2007г. за периода 18.11.2007г. – 24.03.2011г. и 0,57 лв по фактура №2816912 от 18.11.2007г. за периода 18.11.2007г. – 24.03.2011г., за които суми в полза на ищеца е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 17380/2010 г. на Районен съд-Пловдив, която е влязла в сила в тази част.

 ОТХВЪРЛЯ исковете на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК:115010670 за признаване за установено по отношение на Б.П.Т., ЕГН:**********, че му дължи сумата от 137,47 лв за предоставените й от ищеца услуги по доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода за обект, собственост на ответника, находящ се в гр. П., ул.”Ф. Т.”№.., за периода от 21.06.2005 г. до 01.11.2007 г., както и сумата от 46,13 лв – лихва за забава за период 18.11.2005г. – 24.03.2011г., ведно със законна лихва от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК - 02.11.2010 г., до окончателното плащане, за които суми е издадена Заповед по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 17380/2010 г. на Районен съд-Пловдив, поради погасяване на тези вземания с изтичане на 3-годишна давност.

ОСЪЖДА “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК:115010670, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “Шести септември” № 250 да заплати на Б.П.Т., ЕГН:********** сумата от 300 лв разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му, а в частта му с характер на определение, с която се прекратява производството по делото – в 1-седмичен срок от съобщението, с частна жалба през Пловдивския окръжен съд.

                                                                                                                                                                                                 СЪДИЯ:/п

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП