Гражданско дело 24779/2011 - Решение - 07-03-2013

Решение по Гражданско дело 24779/2011г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер          872                  Година  2013                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                      V граждански състав

На седми март                       две хиляди и тринадесета              Година

В публично заседание на единадесети февруари 2013г.   в следния състав: 

 

Председател:  ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар:  Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    24779  по описа за   2011            година

 

          

 

Предявени са обективно и субективно,  активно и пасивно съединени искове по чл. 55,  ал. 1,  предл. 3 от ЗЗД и чл. 79 от ЗЗД,  във вр. с чл. 82 от ЗЗД от Д.Я.К.,  ЕГН **********, *** и С.П.Б.,  ЕГН **********, *** против А.И.Т.,  ЕГН **********,  адрес:  *** ,  против Д.Н.Т. и Д.Н.Т.,  които са конституирани на мястото на п. в хода на делото ответник Н.Д.Т.,  ЕГН **********.

Ищците искат,  да бъдат осъдени ответниците,  да им заплатят сумата от 15000 лева,  представляваща платена от тях на купувачите А. и Н. Т. продажна цена,  по сключен на 24.11.2003 г. предварителен договор за покупко-продажба на  недвижим имот по отношение на следния обект:   двуетажна сграда,  представляваща к.-с.,  със застроена площ от 36 кв. м,  намираща се гр. П., ЖР Т.,  построена в УПИ – ІІ – обществено обслужване в квартал 5 по плана на гр. П.,  жилищна група А-12 „Т.,  заедно със съответното право на строеж,  която сума подлежи на връщане от ответниците,  с оглед отпаднало основание,  а именно влизане в сила на решение по гр. д. № *** г. на ПОС.

Предявен е иск срещу ответниците,  да бъдат осъдени да заплатят и сумата в общ размер от 2900 лева,  представляваща обезщетение за неизпълнение на договорното задължение на ответниците в качеството им на продавачи по процесния предварителен договор от 24.11.2003 г. да прехвърлят собстеността върху имота,  изразяващо се в претърпени загуби,  а именно – направени разноски в производството с правно основание чл. 19,  ал. 3 от ЗЗД по гр. д. № *** г. на ПРС,  *** гр. с. и гр. д. № *** г. на ПОС,  *** с. и разноски,  които са били осъдени да платят ищците по съдебното решение,  както следва:   платена държавна такса за образуване на делото в размер на 600 лева по сметка на ПРС и в размер на 870 лева по сметка на ПОС; сумата 600 лева адвокатско възнаграждение на п. ищците; сумата 80 лева депозит за в. л.; сумата 150 лева възнаграждение за о. п. на Н.Т.; сумата 600 лева възнаграждение на п. на А.Т..

Претендира се и законната лихва върху главниците,  считано от предявяване на исковата молба в съда – 30.12.2011 г.,  до окончателното издължаване,  както и направените по делото разноски.

Ответниците оспорват предявения иск и правят следните възражения:   на първо място възразяват за недопустимостта на иска по чл. 55,  ал. 1,  предл. 3 от ЗЗД,  поради изтекла погасителна давност за предявяване на същия.

Възраженията по основателността на иска са следните:   на първо място се твърди,  че процесният предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 24.11.2003 г. е нищожен,  поради заобикаляне на закона. Твърди се,  че същият е нищожен,  тъй като е привиден и прикрива друг договор за заем – неформален договор за заем,  сключен между страните,  по силата на който договор,  се твърди,  че ищците са предоставили в заем на ответницата А.Т. и на п. й с. Н.Т.,  сумата от 3500 лева,  като разликата до 15000 лева се твърди,  че не е била получена от ответниците и че същата служила като обезщетение за лихви,  без да се уточнява за какви лихви и за какво обезщетение става дума.

         Направено е и възражение за унищожаемост на процесния предварителен договор от 24.11.2003г.като сключен поради крайна нужда  при явно неизгодни условия.Претендират се направените по делото разноски.

         Пловдивски районен съд,  V граждански състав,  като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното: 

         I.По иска по чл.55, ал.1, предл 3-то от ЗЗД.

         1.По възражението на ответниците за недопустимостта на иска поради изтекла погасителна давност.

         Установява се , че между страните е бил сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот на 24.11.2003г.

         По силата на този договор продавачите-с.  А. и Н. Т. са се задължили да продадат на Д.К. и С.Б. следния свой недвижим имот:   двуетажна сграда,  представляваща к.-с. със застроена площ 36 кв.м,  намираща се град П.,  ЖР „Т.",  построена в УПИ II-обществено обслужване в квартал 5 по плана на град П.,  Жилищна група А-12 „Т.",  заедно със съответното право на строеж.

         Договорена е  продажна цена в размер на 15 000 лв., като видно от договора е, че сумата е заплатена при подписване на предварителния договор.Т.е. самият договор представлява  и разписка за получената продажна цена.Ответниците твърдят, че не са получили посочената сума, а само 3500 лева, но липсват докзателства в тази насока и по никакъв начин не се оборва установения факт на плащане на сумата от 15000 лева от страна на ищците спрямо с. Т. по предварителния договор от 24.11.2003г. Остават недоказани и твърденията на ответниците, че процесния договор бил нищожен , защото бил привиден и прикривал договор за заем. Липсват каквито и да е доказателства в тази насока.Неоснователно се явява и възражението за нищожност на предварителния договор поради заобикаляне на закона, тъй като по никакъв начин не става ясно кой закон се заобикаля и в какво се изразява заобикалянето.

         Видно от процесния договор страните са уговорили, че прехвърлянето по нотариален ред на имота от продавачите на купувачите ще се извърши в срок от един месец , считано от датата на подписване на договора.Т.е. до 24.12.2003г. е следвало да бъде прехвърлена собствеността на имота.

         Тъй като това не се е случило, то ищците са предявили иск по чл.19, ал.3 от ЗЗД за обявяване на окончателен на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот от 24.11.2003г.

         С влязло в сила Решение от 16.03.2010г. по гр.д.№ ***г., *** гр.с., ПОС искът по чл.19, ал.3 от ЗЗД на ищците Д.К. и С.Б. против с. Т. за обявяване на окончателен на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот от 24.11.2003г. е отхвърлен като неоснователен и недоказан.

         По образуваното гр.д. № ***г. по описа на ПОС,  *** гр.с,  се установява, че процесният недвижим имот е отчужден,  видно от представения нотариален акт за собственост № *** от ***г. на СВ/АВ". Установило се е още,  че общинската земя,  върху която е построена процесната сграда,  е купена от Т.,  действаща в качеството си на едноличен търговец,  (и че сградата е била включена в търговското предприятие на същия ЕТ „Н.-А.Т.". Съдът е приел,  че са представени нотариални актове,  с които са извършени актове на разпореждане с процесния имот,  но те,  както и другите документи,  не представляват доказателства сградата да е собственост на продавачите към сключване на предварителния договор или към постановяване на решението. Поради недоказване на обстоятелството,  че процесният имот - предмет на предварителния договор - е собственост на ответниците,  искът по чл.19,  ал.З от ЗЗД е отхвърлен .

         Спорният момент е погасен ли е по давност предявения иск по чл.55, ал.1, предл 3-то от ЗЗД и в тази връзка допустим ли е същият.

         Съгласно Постановление№1 от 28.V.1979г. по гр.д.№1/79г., Пленум на ВС :  ”При третия фактически състав на чл.55, ал.1 от ЗЗД основанието е налице съм извършване на престацията, поради което тя не може да се иска обратно, докато то съществува.Затова вземането става изискуемо от деня, в който отпада основанието”.Съгласно чл.114 от ЗЗД давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо.

         „При отхвърляне на иск по чл.19, ал.3 от ЗЗД погасителната давност  за връщане на сумата, заплатена по предварителния договор, започва да тече от момента на влизането на решението в сила  „/Решение №680 от 09.03.1971г. по гр.д.№33/71г., I г.о.;Решение № 548 от 15.10.1960г. по гр.д.№5664/60г., IV г.о./

         „Давността за връщане на цената на имот, платена при сключване на предварителен договор, започва да тече от влизане в сила на решението, с което е отказано да се сключи окончателен договор....Преди това безспорно вземането не е още изискуемо, защото купувачът държи на сключения предварителен договор и желае той да бъде обявен за окончателен.В такъв случай  едно искане за връщане на даденото капаро по предварителния договор, което представлява изразена воля за ликвидиране на отношенията с продавача, би било в логическо противоречие с искането му предварителния договор да бъде валидиран”/Решение №325 от 05.02.1965г. по гр.д.№2406/64г.,  I г.о./

         Ето защо предявеният иск по чл.55, ал.1, предл.3-то от ЗЗД не е погасен по давност и недопустим, при положение, че давността е започнала да тече от влизане в сила на решението по гр.д. № ***г. по описа на ПОС,  *** гр.с, а именно от 16.03.2010г.Настоящата искова молба е предявена на 30.12.2011г.

         2.По същество на делото.

         Ответнците , извън изложените вече възражения са направили и възражение за унищожаемост на процесния предварителен договор от 24.11.2003г.като сключен поради крайна нужда  при явно неизгодни условия.

         Това възражение следва да се приеме, че е упражнено извън сроковете на чл.33, ал.2 от ЗЗД.Текстът на посочения член гласи, че правото да се иска унищожение на договор, сключен поради крайна нужда  при явно неизгодни условия се погасява в едногодишен срок от сключването на договора.Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот е от 24.11.2003г.Крайният срок за претенцията за унищожение на договора е 24.11.2004г.Възражението е заявено с подадения отговор от ответницата А.Т. от 16.02.2012г.Ето защо не следва същото да бъде разглеждано и да се коментират събраните в тази насока доказателства-писмени и гласни.

         При така установеното съдът достига до следните фактически и правни изводи.

По исковете по чл.55, ал.1 от ЗЗД в тежест на ищеца е да докаже факта на плащането, а задължение на ответника е да установи, че е налице основание за получаването му, респ. за задържане на полученото.

         Безспорно се установи по делото, че между страните има сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.Ищците са  изплатили продажната цена в размер на 15000 лева, като с влязло в сила решение е отхвърлен иска им по чл.19, ал.3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителния договор.

         Ответниците, в чиято доказателствена тежест е, не доказаха, че са налице основания за задържане на сумата от 15000 лева .

         Ето защо искът се явява изцяло основателен, като ответниците следва да бъдат осъдени да върнат на ищците сумата от 15000 лева, дължими на отпаднало основание.

          Главницата ще се присъди , ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба -30.12.2011г. до окончателното издължаване.

         II.По исковете  по чл. 79 от ЗЗД,  във вр. с чл. 82 от ЗЗД.

Ищците искат да бъдат осъдени ответниците да им заплатят сумата в общ размер от 2900 лева,  представляваща обезщетение за неизпълнение на договорното задължение на ответниците в качеството им на продавачи по процесния предварителен договор от 24.11.2003 г. да прехвърлят собстеността върху имота,  изразяващо се в претърпени загуби,  а именно – направени разноски в производството с правно основание чл. 19,  ал. 3 от ЗЗД по гр. д. № *** г. на ПРС,  *** гр. с. и гр. д. № *** г. на ПОС,  *** гр.с. и разноски,  които са били осъдени да платят ищците по съдебното решение,  както следва:   платена държавна такса за образуване на делото в размер на 600 лева по сметка на ПРС и в размер на 870 лева по сметка на ПОС; сумата 600 лева адвокатско възнаграждение на пълномощника ищците; сумата 80 лева депозит за в. л.; сумата 150 лева възнаграждение за о. п. на Н.Т.; сумата 600 лева възнаграждение на п. на А.Т..

         Претенциите са изначално неоснователни, тъй като се цели да бъдат присъдени разноски по делото, по което искът на ищците е бил отхвърлен.Да се търси заплащане на разноски извън производството, по което са били направени е недопустимо .Такива разноски не се дължат на ищците, като претендираните суми са били присъдени на ответниците по реда на 78, ал.3 от ГПК с оглед изхода на гр.д.№ *** г. на ПОС,  *** гр.с.Същите не представляват и не могат да бъдат определени като вреди от неизпълнен договор, така  както се твърди от ищците.

         Ето защо претенциите по чл.79 от ЗЗД във връзка с чл.82 от ЗЗД следва да бъдат отхвърлени изцяло като неоснователни.

         На основание чл.78, ал.1 от ЗЗД ответниците следва да заплатят на ищците направените от тях разноски съразмерно на уважената част от исковете, а именно 1533 лева.

         На основание чл.78, ал.3 от ГПК ищците следва да заплатят на ответниците разноски съразмерно на отхвърлената част от исковете , а именно 539, 20 лева.

         Ето защо Пловдивският районен съд, V граждански състав

 

 

                                               Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 ОСЪЖДА А.И.Т.,  ЕГН **********,  Д.Н.Т., ЕГН ********** и Д.Н.Т.,  ЕГН********** - конституирани на мястото на п. в хода на делото ответник Н.Д.Т.,  ЕГН **********, всички от  гр. П., ЖР Т.,  бл. 190,  вх. А,  ет. 7,  ап. 20 ,  да заплатят на Д.Я.К.,  ЕГН **********, *** и С.П.Б.,  ЕГН **********, *** сумата от 15000 лева,  представляваща платена от ищците на купувачите А. и Н. Т. продажна цена,  по сключен на 24.11.2003 г. предварителен договор за покупко-продажба на  недвижим имот по отношение на следния обект:   двуетажна сграда,  представляваща к.-с.,  със застроена площ от 36 кв. м,  намираща се гр. П., ЖР Т.,  построена в УПИ – ІІ – обществено обслужване в квартал 5 по плана на гр. П.,  жилищна група А-12 „Т.,  заедно със съответното право на строеж,  която сума подлежи на връщане от ответниците,  с оглед отпаднало основание, ведно със законната лихва, считано от 30.12.2011г. до окончателното издължаване, както и сумата от 1533 лева разноски по съразмерност.

ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.Я.К.,  ЕГН **********, *** и С.П.Б.,  ЕГН **********, *** против А.И.Т.,  ЕГН **********,  Д.Н.Т., ЕГН ********** и Д.Н.Т., ЕГН********** - конституирани на мястото на п. в хода на делото ответник Н.Д.Т.,  ЕГН **********, всички от  гр. П., ЖР Т.,  бл. ****,  вх. ***,  ет. ***,  ап. **** искове по чл.79 от ЗЗД във връзка с чл.82 от ЗЗД да бъдат осъдени ответниците да заплатят на ищците сумата в общ размер от 2900 лева,  представляваща обезщетение за неизпълнение на договорното задължение на ответниците в качеството им на продавачи по процесния предварителен договор от 24.11.2003 г. да прехвърлят собстеността върху имота,  изразяващо се в претърпени загуби,  а именно – направени разноски в производството с правно основание чл. 19,  ал. 3 от ЗЗД по гр. д. № *** г. на ПРС,  *** гр. с. и гр. д. № *** г. на ПОС,  *** гр.с. и разноски,  които са били осъдени да платят ищците по съдебното решение,  както следва:   платена държавна такса за образуване на делото в размер на 600 лева по сметка на ПРС и в размер на 870 лева по сметка на ПОС; сумата 600 лева адвокатско възнаграждение на пълномощника ищците; сумата 80 лева депозит за вещото лице; сумата 150 лева възнаграждение за особен представител на Н.Т.; сумата 600 лева възнаграждение на п. на А.Т., като неоснователни.

         ОСЪЖДА Д.Я.К.,  ЕГН **********, *** и С.П.Б.,  ЕГН **********, *** заплатят на А.И.Т.,  ЕГН **********,  Д.Н.Т., ЕГН ********** и Д.Н.Т., ЕГН********** - конституирани на мястото на п. в хода на делото ответник Н.Д.Т.,  ЕГН **********, всички от  гр. П., ЖР Т.,  бл. ***,  вх. ****,  ет. ****,  ап. **** сумата от 539, 20 лева разноски по съразмерност.

         Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд  в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с препис.

 

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:  п/ Д. Матеева

 

 

Вярно с оригинала: ТР