Гражданско дело 22609/2011 - Решение - 27-02-2014

Решение по Гражданско дело 22609/2011г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 863

 

27.02.2014г., гр. Пловдив

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГК, X – ти съдебен състав в открито съдебно заседание на двадесет и седми януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

            при участието на секретаря Величка Динкова като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 22609 по описа за 2011г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

            Предмет на делото е иск с правна квалификация чл.32, ал.2 ЗС.

            Ищците А.Г.П., с ЕГН ********** и Л.Н.И. – П., с ЕГН ********** *** чрез адв. Н.М. ***, стая 14 твърдят, че са съсобственици с ответниците Г.Д.Д. и П.Д.Д. по наследяване от общия им наследодател Г.Г.П. – бивш жител *** при квоти съгласно установеното от наследствения закон по отношение на имот, представляващ дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 315 кв.м съставляващ ПИ с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П. Иска се от съда да разпредели реалното ползване на така описания имот съобразни притежаваните от страните идеални части от същия. Ангажират се доказателства.

            Ответниците Г.Д.Д. и П.Д.Д. са съгласни съда да разпредели ползването на имота – като в техен дял бъде поставена тази част, която те и до момента ползват и обработват.

            Съдът след преценка на събрания по делото доказателствен материал поотделно и в съвкупност и на основание чл.12 ГПК намира за установено от фактическа и правна страна следното.

            Относно наследственото правоприемство.

            От удостоверението за наследници приложено на л.4 и 5 от делото се установява, че н. Г.Г.П. / починал през 1976г./ е оставил за наследници преживяла съпруга Е.Й.П. / починала на 09.08.2001г./ и син – Н.Г.П. / починал 08.12.2010г./ и дъщеря Н.Г.Д. / починала на 07.07.1999г./. Съответно Н. Г. П. оставя за наследници  - преживяла съпруга А. Г. П. и дъщеря Л. Н. И. – П. – ищците по делото, а Н.Г.Д. – оставя за наследници Г. и П.Д. – ответници по делото.

            Относно правото на собственост върху процесния имот.

            По делото общият наследодател Г.Г.П. придобива правото на собственост върху дворно място от 315 кв.м. по силата на нотариален акт № *****. по реда на Закона за издаване на нотариални актове за държавни дворни места на бездомници.

            С договор за покупко-продажба Г. П. продава на И.К.Б. ½ идеална част от тези 315 кв.м, останалата разпределя между себе си и децата си Н.Г.П. – негов син и Н.Г.Д. – негова дъщеря за което са оформени съответните нотариални актове.

            Следователно от гореизложеното следват два извода.

            Първият е че процесният имот не е в изключителна съсобственост на страните по делото, до колкото ½ идеална част е продадена на трето лице извън общността и фамилията на Г.Г.П. От тук пък следва извода, че поисканото разпределение реалното ползване на имота е невъзможно доколкото страните както се установи не са изключителни съсобственици върху процесния имот. Същите са съсобственици с трето лице И.К.Б., евентуални негови частни и  универсални правоприемници – за  имената на които данни по делото няма.

            Вторият съществен извод е че ищците искат разпределяне реалното ползване на цялото дворно място от 315 кв.м което по сега действащия план представлява имот с идентификатор ***** / видно от приложената скица/ като от огледа на вещото лице К. се установява, че североизточната част на процесния имот е в дял на Б. От тук пък следва извода, че разпределението реалното ползване на целия имот е процесуално недопустимо без участието на Б., респ. техните правоприемници, до колкото същите имат процесуалното качество на задължителни необходими другари.

            Ето защо разпределение ползването на имота не може да се извърши, а предявения иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

            Ответниците не са заявили искане за присъждане на разноски поради което съдът не се произнася по този въпрос. Ищците с оглед изхода на спора по делото нямат право на разноски.

            Така мотивиран съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ОТХВЪРЛЯ предявения иск по чл.32, ал.2 ЗС от А.Г.П., с ЕГН ********** и Л.Н.И. – П., с ЕГН ********** *** чрез адв. Н.М. ***, стая 14 против Г.Д.Д., с ЕГН ********** и П.Д.Д., с ЕГН ********** и двамата от гр. П.***** за разпределяне реалното ползване на имот, представляващ дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 315 кв.м съставляващ ПИ с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П. като неоснователен и недоказан.

 

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                               СЪДИЯ:/п./В.Атанасов/

 

            Вярно с оригинала

            ВД