Гражданско дело 1628/2011 - Решение - 07-06-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1915            гр.Пловдив, 07.06.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІ гр. състав, в открито заседание на двадесет и шести май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКА ПЕТРОВА

 

СЕКРЕТАР: Петя Карабиберова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 1628 по описа на съда за 2011 г., намира за установено следното:

 

Иск с правна квалификация чл.34 от ЗС - във фаза по извършването.

След като разгледа извършените до момента съдопроизводствени действия, направените искания и събраните доказателства, съдът установи следното :

С влязло в сила Решение № 985 от 12.03.2012 г., постановено по делото, е допуснато извършването на съдебна делба между К.М.Г. с ЕГН: **********, В.И.Б. с ЕГН: **********, Г.С.Ф. с ЕГН: **********, Н.С.Б. с ЕГН: **********, М.И.Г. с ЕГН: **********, В.В.Я. с ЕГН: ********** и С.В.А. с ЕГН: **********, на следните недвижими имоти, находящи се в З.то на гр.Х., обл. Пловдив: 

1. Нива от 1.631 дка, от които 1.476 дка десета категория и 0.155 дка пета категория, м.”Б”, имот №021017, при граници имоти с номера: 001630, 021015, 021016, 021024;

2. Залесена нива от 2.000 дка, осма категория, м.”К-б”, имот №305001, при граници имоти с номера: 005002, 305002, 000717,305003;

3. Нива от 2.380 дка, пета категория, м.”К.”, имот №025087, при граници имоти с номера: 025088, 025444, 025086, 000287;

4. Нива от 5.577 дка, десета категория, м.”Т-Г”, имот №035124, при граници: 035125, 000689, 000690, 035116, 035118, 035142;

5. Овощна градина от 3.980 дка, шеста категория, м.”Т-Д”, имот №036097, при граници имоти с номера: 000634, 036098, 036103, 036104, 036105, 036096;

6. Нива от 0.900 дка, шеста категория, м.”Н. с.”, имот №079129, при граници имоти с номера: 079130, 079155, 079128, 079140, 079139;

7. Нива от 5.991 дка, от които 1.774 дка четвърта категория и 4.217 дка пета категория, м.”Л.д.”, имот №100071, при граници имоти с номера: 100072, 700240, 100070, 100239, 002975, 100091;

8. Нива от 4.060 дка, седма категория, м.”П.п.”, имот №141063, при граници имоти с номера: 141038, 141062, 141119, 141065, 141064, 141040, 141039;

9. Пасище, мера от 7.961 дка, пета категория, м.”З. гр.Х.”, имот №003544, при граници имоти с номера: 003545, 133024, 003546, 001260, 001391, 003539;

10. Залесена горска територия от 10.000 дка, м.”Д.”, имот №402040, при граници имоти с номера: 402041, 001317, 402039, 229090, 229117;

11. Залесена горска територия от 13.500 дка, м.”К.т.”, имот №404019, при граници имоти с номера: 404020, 404032, 404001, 404018, 404004, 404005;

12. ПИ № 4115 от кв.92А по кадастралния план на гр.Х. от 2000г. с площ от 1281 кв.м., при граници: улица, ПИ №4107, ПИ №4116 и ПИ №350, при квоти от правото на собственост: 3/9 ид.части - за К.М.Г. по 1/9 ид.част - за В.И.Б., Г.С.Ф., Н.С.Б., М.И.Г., В.В.Я. и С.В.А.. 

В първото по делото заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата, проведено на 09.10.2014 г., страните не предявяват помежду си вещни и облигационни претенции във връзка с делбената общност.

С определение, постановено в публично заседание по делото на 21.04.2016 година, съдът е съставил проект за разделителен протокол, съобразно Вариант І от прието по делото заключение на назначената съдебно – техническа експертиза (второ допълнително такова). В съдебно заседание на 26.05.2016 година страните не са направили възражения, с които по същество да оспорят предявения им проект за разделителен протокол.

Видно от приетата по делото последна съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице Й.Й., делбените имоти имат обща средна пазарна стойност от общо 70 221,00 лв. Със заключението, от допуснатите до съдебна делба 12 имоти, във Вариант-1 (допълнителен) са обособени общо 15 такива, ведно с новообразуваните, от които се обособяват три дяла, съответстващи на броя и квотите на трите колена законни наследници на общия наследодател М. К.Г., починал на 17.02.1977 г.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото писмени доказателства и заключението на вещото лице, което като неоспорено от страните, кредитира като обективно и компетентно.

Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът направи следните изводи:

  От делбената маса е налице възможност за обособяване на толкова самостоятелни обекта на правото на собственост, колкото са и съделителите. В такъв случай способът за извършване на делбата трябва да е или чрез теглене на жребий по чл.352 от ГПК или чрез разпределение по чл.353 от ГПК.

В конкретния случай, до съдебна делба са допуснати единадесет земеделски имоти и един урбанизиран такъв. От една страна, разпределението на всички тези имоти е недопустимо, тъй като те са различни по вид, а такива различни имоти могат да се разпределят само ако между страните има съгласие относно обособяването им в самостоятелни дялове /Решение № 165/ 08.05.2012 г. по гр. д. № 900/2011 г., на ВКС, II г.о./. В случая липсва такова съгласие. От друга страна, разпределението само на земеделските земи е невъзможно, тъй като липсват по делото основания за извършване на такова разпределение т.е. липсват установени обективни причини за извършване на самото разпределение по един или друг начин /установено фактическо ползване, направа на подобрения и др./. Следователно, и разпределение на земеделските имоти между съделителите е невъзможно.

Жребий между всички съделители също е невъзможен, тъй като квотите им от съсобствеността са не са равни. Равни са обаче квотите от съсобствеността на трите колена наследници. В такъв случай, когато допуснатите до делба имоти могат да бъдат разделени на толкова дяла, колкото са колената наследници, и когато не може да се извърши разпределение, е допустимо делбата да се извърши чрез жребий по колена.

В практиката си ВКС приема, че делбата задължително се извършва чрез разпределение или чрез теглене на жребие, когато има възможност допуснатите до делба имоти да бъдат разделени на толкова дяла, колкото са колената наследници. Съгласно чл.69 от ЗН всеки сънаследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно. За да се спази този основен принцип при делбата е допустимо делбата да се извърши по колена, а едва след това да се извърши и делба на предоставения в общ дял на съделителите от едното коляно имот, ако тези съделители поискат това /Решение № 459 от 23.11.2011 г. на ВКС по гр. д. № 82/2011 г., I г. о., ГК/.

Предвид горното, предявеният проект за разделителен протокол следва да бъде обявен за окончателен, което ще доведе като последица теглене на жребий, след влизане в сила на настоящото решение – измежду съделителите от трите колена законни наследници на общия наследодател. По този начин, при извършване на делбата, ще може всяко едно от коленете законни наследници да получи дял в натура. Съставените дялове са относително равни по стойност, като неравенството в дяловете ще бъде уравнено в пари. Така, след тегленето на жребия, съделителите, получили Дял ІІІ ще следва да заплатят на съделителите, получили Дял І - сумата 10 942,00 лв., а на съделителите, получили Дял ІІ – сумата 10 717,00 лв. – за стойностно уравнение на дяловете.

На основание чл.355 от ГПК съделителите ще следва да бъдат осъдени да платят държавна такса в размер на 4 % върху стойността на дела им, определен съобразно приетото експертно заключение.

          По изложените съображения съдът

 

                                                        Р Е Ш И:

 

          ОБЯВЯВА за окончателен предявения на К.М.Г. с ЕГН: **********, В.И.Б. с ЕГН: **********, Г.С.Ф. с ЕГН: **********, Н.С.Б. с ЕГН: **********, М.И.Г. с ЕГН: **********, В.В.Я. с ЕГН: ********** и С.В.А. с ЕГН: **********, следния проект за разделителен протокол, съобразно Вариант-1 от заключението (второ допълнително) на вещото лице Й.Й., съгласно който от делбените имоти се формират три дяла, съответни на квоти от по 1/3 ид. част от съсобствеността върху делбените имоти - на трите колена наследници общия наследодател М. К.Г., починал на 17.02.1977 г., а именно:

Дял І :

1. ПИ № 021017- нива с площ 1.632 дка, X кат., местност „Б.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №001630, №021015, №021016, №021024;

2. ПИ № 100071- нива с площ 5.991 дка, V кат., местност „Л.д.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №100072, №100240, №100070, №100239, №002975, №10009;

3. ПИ № 025087 - нива с площ 2.379 дка, V кат., местност „К.” по КВС на З. Х., общ. Х. при граници и съседи : №025088, №025444, №025086, №000287;

4. ПИ № 035124 - нива с площ 5.577 дка, X кат., местност „Т.г.” по КВС на З. Х., общ. Х. при граници: №035125, №000689, №000690, №035116, №035118, №035142;

5. ПИ № 036097-1 - овощна градина с площ 1.981 дка, VI кат., местност „Т.д.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №036097-2, №036104, №036105, №036096, №000634;

6. ПИ № 402040-2 - залесена територия с площ 3.999 дка, местност „Д.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №402040-1, №402039, №402041, №000332;

7. ПИ № 404019-1- залесена територия с площ 4.400 дка, местност „К.т.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници:  №404019-2, №404001, №404018, №404004;

Стойността на Дял І е 12 465 лв.

Дял ІІ :

1. ПИ № 079129 - нива с площ 0.900 дка, VI кат., местност „Н. с.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №079130, №079155, №079128, №079140, №079139;

2. ПИ № 003544 - пасище, мера с площ 7.961 дка, V кат., местност „з-ще гр.Х.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници:  №003545,

№133024, №003546, №001260, №001391, №003539;

3. ПИ № 036097-2 - овощна градина с площ 2.000 дка, VI кат., местност „Т-Д” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници:  №036097-1, №000634, №036098, №036103, №036104;

4. ПИ № 305001 - залесена нива с площ 2.001 дка, VIII кат., местност „К.Б.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №005002, №305002, №000717, №305003;

5. ПИ № 404019-2 - залесена територия с площ 9.100 дка, местност „К.т.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №404019-1, №404005, №404020;

Стойността на Дял ІІ е 12 690 лв.

Дял ІІІ :

1. ПИ № 141063 - нива с площ 4.060 дка, VII кат., местност „П.п.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №141038, №141062, №141119, №141065, №141064, №141040, №141039;

2. ПИ № 4115 - урбанизирана територия с площ 1281кв.м., съответстващ на УПИ IX-1196, кв.92А по КРП на гр. Х., общ. Х. от 1971г. с неприложена регулация, при граници: улица от запад, от север ПИ 4107 (УПИ X-1195), от юг ПИ 4116 (УПИ VIII-1197), от изток УПИ VI и VII.

3. ПИ № 402040-1 - залесена територия с площ 6.000 дка, местност „Д.” по КВС на З. Х., общ. Х. при граници: №402040-2, №402039, №402041;

Стойността на Дял ІІІ е 45 066 лв.

 

ОСЪЖДА К.М.Г. с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата 936,27 лв. – държавна такса.

ОСЪЖДА В.И.Б. с ЕГН: **********, Г.С.Ф. с ЕГН: **********, Н.С.Б. с ЕГН: **********, М.И.Г. с ЕГН: **********, В.В.Я. с ЕГН: ********** и С.В.А. с ЕГН: **********, всеки един от тях, да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата 312,09 лв. – държавна такса.

 

          Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала.

АД