Гражданско дело 1628/2011 - Определение - 13-10-2016

Определение по Гражданско дело 1628/2011г.

ПРОТОКОЛ №8710

 

Година 2016                                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    VІ гр. състав

на тринадесети октомври                                                година 2016

В публично заседание в следния състав:

                                     

                 Председател: ЖИВКА ПЕТРОВА

 

Секретар: Петя Карабиберова

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯТА

гр. дело номер 1628 по описа за 2011 година.

На поименното повикване в 09,40 часа се явиха:

 

Ищецът К.Г., редовно уведомен от по-рано, не се явява. Вместо него - адв. И., с пълномощно по делото.

Ответниците, редовно уведомени от по-рано, с изключение на Г.Ф., В.Б. и Н.Б. – изпратената до последните призовка, чрез пълномощника им адв. Г., е върната невръчена, с отбелязване, че адвокатът не е била открита на адреса. За нередовно призованите ответници се явява адв. Д.К., представя пълномощно за преупълномощаване от адв. Г..

Адв. К.: Не възразявам относно нередовното призоваване на ответниците.

За ответника С.А. – адв. М.Д., с пълномощно по делото.

         Адв. И.: Да се даде ход на делото.

         Адв. К.: Да се даде ход на делото.

         Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че липсват процесуални пречки по хода на делото, поради което

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Заседанието е за теглене на жребий, досежно делбените земеделски имоти, за които с решението по извършване на делбата е обявен за окончателен предявеният на страните проект за разделителен протокол. Съгласно последния, от делбените имоти са обособени три дяла, съответстващи на квоти от по 1/3 ид. част от съсобствеността, съответно на трите колена наследници на общия наследодател М. К.Г., починал на **** г.

Жребият ще се изтегли както следва:

За К.М.Г. жребия ще изтегли адв. И..

За наследниците от коляното на Г. М. Б., а именно: за В.Б., Г.Ф. и Н.Б., жребия ще изтегли адв. К..

За наследниците от коляното на В. М.Г., а именно: за М.Г., В.Я. и С.А., жребия ще изтегли адв. Д..

За целта съдът изготви три еднообразни бели непрозрачни листа, върху които изписа съответно Дял І и Дял ІІ и Дял ІІІ. Листовете се предявиха на страните и се сгънаха от съдията-докладчик по еднакъв начин - на шест части, разбъркаха се, и страните се поканиха да теглят жребий.

Адв. Д. изтегли Дял ІІІ-ти от обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

Адв. К. изтегли Дял І-ви от обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

Адв. И. изтегли Дял ІІ-ри от обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

Листовете се подписаха от съдията-докладчик, който вписа върху тях и лицата, придобили съответния дял.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА трите листа към делото, като същите следва да се считат като неразделна част от настоящия съдебен протокол.

С оглед така извършения жребий,

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАВЯ в дял на К.М.Г. с ЕГН: ********** и същият става изключителен собственик на имотите, включени в Дял ІІ-ри от проекта за разделителен протокол, обявен за окончателен с решението по извършване на делбата, а именно:

1. ПИ № 079129 - нива с площ 0.900 дка, VI кат., местност „Н. с.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №079130, №079155, №079128, №079140, №079139;

2. ПИ № 003544 - пасище, мера с площ 7.961 дка, V кат., местност „з-ще гр.Х.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници:  №003545, №133024, №003546, №001260, №001391, №003539;

3. ПИ № 036097-2 - овощна градина с площ 2.000 дка, VI кат., местност „Т-Д” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници:  №036097-1, №000634, №036098, №036103, №036104;

4. ПИ № 305001 - залесена нива с площ 2.001 дка, VIII кат., местност „К.Б.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №005002, №305002, №000717, №305003;

5. ПИ № 404019-2 - залесена територия с площ 9.100 дка, местност „К.т.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №404019-1, №404005, №404020;

Стойността на Дял ІІ-ри е 12 690 лв.

ПОСТАВЯ в общ дял на наследниците от коляното на Г. М. Б., а именно на В.И.Б. с ЕГН: **********, Г.С.Ф. с ЕГН: ********** и Н.С.Б. с ЕГН: **********, при равни квоти от правото на собственост, имотите, включени в Дял І-ви от проекта за разделителен протокол, обявен за окончателен с решението по извършване на делбата, а именно:

1. ПИ № 021017- нива с площ 1.632 дка, X кат., местност „Б.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №001630, №021015, №021016, №021024;

2. ПИ № 100071- нива с площ 5.991 дка, V кат., местност „Л.д.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №100072, №100240, №100070, №100239, №002975, №10009;

3. ПИ № 025087 - нива с площ 2.379 дка, V кат., местност „К.” по КВС на З. Х., общ. Х. при граници и съседи : №025088, №025444, №025086, №000287;

4. ПИ № 035124 - нива с площ 5.577 дка, X кат., местност „Т.г.” по КВС на З. Х., общ. Х. при граници: №035125, №000689, №000690, №035116, №035118, №035142;

5. ПИ № 036097-1 - овощна градина с площ 1.981 дка, VI кат., местност „Т.д.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №036097-2, №036104, №036105, №036096, №000634;

6. ПИ № 402040-2 - залесена територия с площ 3.999 дка, местност „Д.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №402040-1, №402039, №402041, №000332;

7. ПИ № 404019-1- залесена територия с площ 4.400 дка, местност „К.т.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници:  №404019-2, №404001, №404018, №404004;

Стойността на Дял І-ви е 12 465 лв.

ПОСТАВЯ в общ дял на наследниците от коляното на В. М.Г., а именно на М.И.Г. с ЕГН: **********, В.В.Я. с ЕГН: ********** и С.В.А. с ЕГН: **********, при равни квоти от правото на собственост, имотите, включени в Дял ІІІ-ти от проекта за разделителен протокол, обявен за окончателен с решението по извършване на делбата, а именно:

1. ПИ № 141063 - нива с площ 4.060 дка, VII кат., местност „П.п.” по КВС на З. Х., общ. Х., при граници: №141038, №141062, №141119, №141065, №141064, №141040, №141039;

2. ПИ № 4115 - урбанизирана територия с площ 1281кв.м., съответстващ на УПИ IX-1196, кв.92А по КРП на гр. Х., общ. Х. от 1971г. с неприложена регулация, при граници: улица от запад, от север ПИ 4107 (УПИ X-1195), от юг ПИ 4116 (УПИ VIII-1197), от изток УПИ VI и VII.

3. ПИ № 402040-1 - залесена територия с площ 6.000 дка, местност „Д.” по КВС на З. Х., общ. Х. при граници: №402040-2, №402039, №402041;

Стойността на Дял ІІІ-ти е 45 066 лв.

Страните следва да си заплатят суми за стойностно уравнение на дяловете, като средната стойност на един дял е 23 407 лева

Дял І-ви е на стойност 12 465 лева. Дял ІІ-ри е на стойност 12 690 лева и дял ІІІ-ти е на стойност 45 066 лева.

Съделителите, получили дял на по-висока стойност, следва да заплатят на съделителите, получили дял на по-ниска стойност, суми за стойностно уравнение на дяловете. С оглед изтегления жребий,

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА М.И.Г. с ЕГН: **********, В.В.Я. с ЕГН: ********** и С.В.А. с ЕГН: ********** да заплатят на К.М.Г. с ЕГН: **********, по равно сумата 10 717 лева за стойностно уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА М.И.Г. с ЕГН: **********, В.В.Я. с ЕГН: ********** и С.В.А. с ЕГН: ********** да заплатят, също по равно, на В.И.Б. с ЕГН: **********, Г.С.Ф. с ЕГН: ********** и Н.С.Б. с ЕГН: ********** сумата 10 942 лева за стойностно уравнение на дяловете.

Адв. И.: Правя искане за присъждане на направените по делото разноски, за което представям списък по чл.80 от ГПК, ведно с приложени вносни бележки, приходни квитанции и фактура.

Адв. К.: Моля да оставите без уважение така направеното искане за разноски, както и да не приемате представените със списъка писмени доказателства, доколкото възможността за тяхното представяне е преклудирана. Освен това, по-голямата част от тях касаят направени разходи за кадастрални скици, данъчни оценки, което всъщност са сметки, а не разноски. Отделно от това, в настоящото делбено производство разноските остават за страните, така както са направени.

Адв. Д.: Присъединявам се към становището на колегата.

Съдът, като взе предвид направеното от ищеца искане за допълване на постановеното по делото решение, така че съдът да му присъди направените по делото разноски, както и становищата на пълномощниците на ответниците, и като съобрази разпоредбата на чл.248, ал.1 от ГПК, намира искането за процесуално недопустимо, тъй като е направено след срока за обжалване на постановеното по делото решение за извършване на делбата. Ето защо,

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ищеца за допълване на постановеното по  делото решение по извършване на дебата в частта му за разноските.

ПРИЛАГА към делото представения днес списък по чл.80 от ГПК и приложенията към него.

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

С оглед така извършения жребий се изчерпва предмета на делбеното производство, поради което същото следва да се прекрати. Ето защо,

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1628/2011 г., по описа на ПРС, VІ гр. състав.

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред ПОС, с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 09,58 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                               СЕКРЕТАР: /п/

Вярно с оригинала!

Секретар: П.К.