Гражданско дело 13598/2011 - Решение - 16-07-2013

Решение по Гражданско дело 13598/2011г.

 

                                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Номер  3182                                  16.07.2013 година                             град  Пловдив                                       

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                              ХІІ граждански  състав   

На  16.07.2013 година

В публично заседание 20.06.2013г. в следния състав:

 

                  Председател: Стефка Михова

Секретар:  Петя Мутафчиева

като разгледа докладваното от съдията гражданско  дело номер 13598  по описа за 2011 година  намери за установено следното:

Предявен  иск  с правно основание чл. 79, ал.1 предл.2 –ро от ЗЗД във вр. с   чл.82 ал.1 от ЗЗД .

  В исковата си молба ищецът „Карат-Перфект” ЕООД, гр. Пловдив поддържа, че като изпълнител на строителен обект -„Училище” в град С., приел да извърши възложения му от Община С. цялостен строеж на обекта,а отделните дейности да възложи на подизпълнители.С договори от 01.09.2010г. и 11.02.2011г. ищецът възложил на ответника „Трейд Строй 07”ЕООД,град Пловдив,да  положи  общо 1100 кв.м. хирдоизолация на покрива на училището.Хидроизолацията била изпълнена от ответника поетапно и приета с протоколи акт обр.19  от 19.11.2010г. и 21.02.2011г., за което ищецът заплатил възнаграждение в размер от 27600 лева с ДДС. В раздел 6,т.6.2 от сключените между страните договори бил уговорен 10-годишен гаранционен срок  за качественото изпълнение на хидроизолацията , а в т.6.3 от договорите  изпълнителят поел задължение да поправи всички вреди причинени от некачественото й изпълнение. След поставяне на хидроизолацията и  в резултат на  лошото й изпълнение, се появили течове от покрива на училището, довели до разрушаване на част от хидроизолацията , увреждане на таваните, стените и фасадата на сградата. Ищецът се обърнал към изпълнителя, който на 01.07.2011г. извършил водни проби,но поради неустановени от него течове отказал  да отстрани повредите и щетите съгласно поетата с договорите гаранционна отговорност. С оглед на така изложено ищецът моли съда да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да му заплати сумата от общо 12999,95 лева съставляваща обезщетение за вреди изразяващи се в стойността на разходите за отстраняване на  повредите по сградата на училището, съответно увредени стени с бояджийско покритие, увредени  тавани-боядисани ,компрометиран гипсокартон по вертикална и хоризонтална конструкция, боядисване на увредени тавани и стени, увредена топлоизолация-вата,увредена найлонова изолация,ръждясала армирана мрежа, поради некачествено изпълнена хидроизолация на покрива на училището в град С.. Претендира присъждане и на разноски.

Ответникът оспорва предявения иск и моли съда да го отхвърли като неоснователен.Сочи,че положената от него хидроизолация на покрива на училището е приета от ищеца без възражения , като не е направил и рекламация относно качеството на изпълнение.Твърди,че дори да е имало течове от покрива на сградата,те  са в резултат на хидроизолацията изпълнена от трето за правния спор лице,на което ищецът възложил изпълнението й с договор от 2009г. Претендира присъждане и на разноски.

Пловдивски районен съд, ХІІ граждански състав, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното:

На 01.09.2010 г. между „Карат-Перфект“ ЕООД , като възложител и „Трейд Строй 07“ЕООД,като изпълнител ,  е сключен договор за доставка и строително монтажни работи, с който изпълнителят  е поел задължение да   изпълнил възложената му от ищеца доставка на материали и строително-монтажни работи по полагане на  1000 кв.м. покривна хидроизолация тип PVC мембрана ведно с пароизолационен и делителен слой за обект-о. у. град С. при цени и видове СМР определени в приложение 1-оферта  към договора.В раздел 6,т.6.2 и 6.3 страните да уговорили 10-годишен гаранционен срок за качественото изпълнение на хидроизолацията , като изпълнителят е  поел и задължение да поправи всички вреди причинени от  некачественото й изпълнение.

На 11.02.2011 г. между „Карат-Перфект“ ЕООД , като възложител и „Трейд Строй 07“ЕООД,като изпълнител ,  е сключен втори договор за доставка и строително монтажни работи, с който изпълнителят  е поел задължение да   изпълнил възложената му от ищеца доставка на материали и строително-монтажни работи по полагане на  220 кв.м. покривна хидроизолация тип PVC мембрана ведно с пароизолационен и делителен слой за обект-о. у. град С. при цени и видове СМР определени в приложение 1-оферта  към договора.В раздел 6,т.6.2 и 6.3 страните да уговорили 10-годишен гаранционен срок за качественото изпълнение на хидроизолацията , като изпълнителят е  поел и задължение да поправи всички вреди причинени от некачественото й изпълнение.

Хидроизолацията е положена от ответника поетапно и приета от  възложителя без забележки по изпълнение на работата  с двустранно подписани  приемо - предавателни протоколи от 19.11.2010г. и от 21.02.2011г., и Актове образец №19 от 23.11.2010г. и от 24.02.2011г.

На 19.11.2010г. между „ТРЕЙД СТРОЙ 07" ЕООД и "КАРАТ-ПЕРФЕКТ" ЕООД е подписан изпитателен протокол, според  който  положената покривна хидроизолация с обща квадратура 980 кв.м. е изпълнена съгласно технологичните изисквания, всички бордове на покрива са обработени и след  72 часова водна проба на покрива течове не са били установени.

На 24.02.2011г. между „ТРЕЙД СТРОЙ 07" ЕООД и "КАРАТ-ПЕРФЕКТ" ЕООД е подписан втори изпитателен протокол, според който след извършени проби чрез обливане на покрива с вода е констатирано, че положената покривна хидроизолация е изпълнена съгласно технологичните изисквания, всички бордове са обработени и след обливане с вода течове не са установени.

На 25.03.2011г. от страните по делото е извършен оглед на поставената хидроизолация на покрива на училището  във връзка с възражения от възложителя   за некачественото й изпълнение  относно заустването на хидроизолацията към канализационната тръба.При огледа от страните е било констатирано,че върху повърхността на бетонната плоча-под замазката,под топлоизолация/стиропор/ и под ватата има остатъчно количество вода,която е причинена поради неспазване на детайлите по изпълнение на СМР,несвързващи с полагането на хидроизолация/Сикаплан 15G/.

С нотариална покана  връчена  на 20.06.2011г.  ответникът е бил уведомен от възложителя  за възникнали течове от покрива на сградата на училището,поради некачествено изпълнената хидроизолация  и поканен да отстрани дефектите.

С нотариален отговор от 22.06.2011г. ответникът е отказал да отстрани дефектите,тъй като същите не са в резултат на некачествено изпълнената от него хидроизолация.

С нотариална покана от 29.06.2011г. ответникът е поканен от възложителя  на 01.07.2011г. за извършване на оглед на обекта и  установяване на причините за проникване на вода  под замазката,топлоизолацията и ватата.

Видно от съставения на 01.07.2011г. протокол подписан от представители на страните и на инвеститорски контрол , е бил извършен оглед на положената хидроизолация .След обливане с вода не са били установени течове.Била е демонтирана част от хидроизолацията около воронка на бл.”В” тоалетни,като  е констатирано ,че воронката е изпълнена съгласно изискванията  и не е констатирано некачествено изпълнение на хидроизолацията.

На 06.07.2011г. е извършен нов оглед на обекта от представители на страните по делото и инвеститорския контрол, при който е констатирано,че водата от  завалелия този ден проливен дъжд изтича нормално през воронките и не са установени течове.

По искане на страните по делото са събрани и гласни доказателствени средства.

Според показанията на свидетеля на ответника Б.К. е работила в ищцовото дружество като технически ръководител  до 30.08.2011г.По договор с Община С. ищецът следвало да изпълни и хидроизолация на покрива на училището.Същата била възложена на подизпълтител  и изпълнена с посипка  на газопламъчно залепяне.Поради възражение от общината  и неизпълнение на предвиденото  по проект  дружеството възложило на ответника да извърши нова хидроизолация тип „Сика план”.След полагане на хидроизолацията и при силен дъжд се появили течове около  водосточните тръби на отводнителната система. При отваряне на една от воронките , фуния монтирана на покрива  през която водата се оттича във водосточната тръба, било констатирано намокряне на минералната вата.

 Според показанията на свидетеля М.К.  ,строителен надзор на обекта,след полагане от ответника на хидроизолацията „Сика”  се появили течове  в областта около воронките,в резултат на което латексът бил компроментиран ,както и част от стените на сградата.При направените водни проби не са констатирани течове,които се появяват само след дъжд.

От показанията на свидетеля К.И. се установява,че работи при ищеца като монтажник на гипсокартон.След полагане на хидроизолацията от ответника се появили течове на около пет места в страдата.Течовете се появяват след дъжд и в областта на воронките.

Според показанията на свидетеля Д.Д. работи в ищцовото дружество  на длъжност технически надзор.След полагане на хидроизолацията от ответника и след дъжд се появяват течове  в областта около  петте воронки  на блок „Б” и „В”  на училището.Течовете са забелязани от четвъртия до партерния етаж на училището , по щранговете по вертикала.

По делото е прието заключение по допуснатата от съда СТЕ с  вещо лице А.Т., което след оглед на обекта и запознаване на документацията е констатирало, че  сградата на училището представлява монолитна стоманобетонова конструкция, изпълнена по системата "едроплощен кофраж" и се състои от четири блока, отделени един от друг с фуги. Блок "А" е триетажен, блокове "Б" и "В" са четириетажни, а блок "Г" е двуетажен. Блок "А" функционално е предвиден за детска градина, блокове "Б" и "В" за училище, а блок "Г" за физкултурен салон.Блокове "Б" и "В" са с по едно високо и едно ниско тяло, свързани помежду си, като границата между тях се очертава от борд от З0см. на делатационната фуга.

По договорите сключени с „Карат Перфект”ЕООД  ответното дружество  е извършило строително монтажни работи -полагане на покривна хидроизолация марка „Sika" тип PVC мембрана ведно с пароизолациоен и делителен слой и всички прилежащи материали и консумативи, съгласно одобрения проект за обект о. у. гр.С. - блокове „Б" и „В". Всички СМР са извършени в договорения обем изцяло, при спазване на техническите и технологични изисквания на производителя на вложените материали, за качеството на които материали притежават съответните сертификати. От ответника е била положена  нова хидроизолационна мембрана тип: PVC - Сикаплан 15 G-PAL7040 RO 2,00/20, с дебелина 1,5 мм на плоския покрив на високите тела на блокове „Б" и „В" на обща площ от 990м2. Подменени са старите замонолитени воронки с 10 броя нови. Монтирани са 10 броя отдушници на вертикалните канализационни клонове от PVC тръби  Ø 11Омм и 6 броя отдушници на канализационните клонове от PVC тръби Ø 50 мм. Хидроизолацията „Sika" е положена от ответника върху старата еднопластова с посипка хидроизолация, която е имала дефекти, без да са отстранени същите.

При полагане на хидроизолация PVC мембрана, свободно върху покрива, същата се закрепва  на определени места при бордовете, за постигане на водоплътност, чрез  "заваръчни" шевове. При оглед на място от вещото лице, без специализирана апаратура, видимо тези шевове са били в добро техническо състояние и без дефекти.Бордовете на покривите са изпълнени съгласно детайлите по проекта и  са облечени с газопламъчна хидроизолация с посипка, като изолацията влиза под бордовете на ламарината. След полагането на хидроизолация „Сика" бордовете са обърнати до  ръба на ламаринените обшивки и закрепени с ламаринена шина, без да са демонтирани обшивката до ламарината на борда.Вещото лице е констатирало различия  при изпълнението на бордовете на двете нива на сградата. При високата част от сградата е изпълнена първо изолация на газопламъчно залепване с посипка, след което е изпълнена ламаринена обшивка и изолация с PVC платно - "Сика". На ниската част от сградата по покрива и по бордовете е изпълнена само хидроизолационна мушама на газопламъчно залепване е посипка.

По време на огледа вещото лице не е устновило видими щети по покривната хидроизолация на строежа, но е  констатирало 10 места на проникващи от покрива течове,всички около вососбора  /най ниската част на покрива/, даден с наклона на армираната циментова замазка на отделните участъци от плоския покрив. Течовете са констатирани  около водоприемниците на покрива и вертикалните клонове изградени от PVC тръби Ø 0110 мм, отвеждащи дъждовните води в местата им на преминаване през междуетажните стоманобетонни плочи.Така  в Блок "Б" вещото лице е   констатирало следи от течове  по стените и таван в северозападния ъгъл на "помещението за учители", около мястото на преминаване на водосточния тръбопровод ВТ1/РУС Ø 11Омм през междуетажната стоманобетонова конструкция (плоча) с ІІІ-ти надпартерен етаж.Участъкът  с нарушено  покритие е с размери: 0,50м х 0,50м х 0,50м по двете стени и прилежащият им таван.Следи от течове са наблюдавани в северозападния ъгъл на "учебна стая VI-ти клас", около мястото на преминаване на водосточния тръбопровод BT2/PVC  Ø 110 мм през междуетажната конструкция с ІІІ-ти надпартерен етаж, като увреденият участък по тавана е с размери: 0,80м х 0,50м, а по стената е с размери: 0,30м х 2,95м. Увредена е и ограждащата конструкция от гипсокартонени плоскости "Кнауф" с размери: 0,54м х 0,24м х 2,95м около BT2/PVC Ø 110 мм.

В блок "В" вещото лице е установило следи от течове  в североизточния ъгъл на "учебна стая VІІІМИ клас". Увредена е част от тавана с размери: 0,60м х 0,50м. около вертикалния водосточен тръбопровод от PVC тръби Ø 110мм.Следи от течове се наблюдавани по северната стена в "преддверие момичета" , като е увредено бояджийското покритие на част от стената с размери: 1,00м х 0,50м. и ограждащата конструкция от гипсокартонени плоскости с размери: 0,18м х 0,27м х 2,95м около вертикалния водосточен тръбопровод ВТЗ/PVC Ø 110 мм.

Следи от течове са наблюдавани по северната стена в "преддверие WC момичета" ,като е увреденото бояджийско (на места и шпакловъчното) покритие по стената и с размери: 1,00м х 2,95м. Петна от прониквала влага се наблюдавани по тавана на преддверието на обща площ от 8,40м2. Увредена е ограждащата конструкция от гипсокартонени плоскости "Кнауф" с размери: 0,18м х 0,26м х 2,95м около вертикалния водосточен тръбопровод и такава, закриваща хоризонтален участък от същия тръбопровод с размери: 0,75м х 0,26м х 0,18м.

Увредено е бояджийско покритие по стени и таван на северозападния ръб в коридора по общата ограждаща стена с "преддверие WC момичета". Увреденият участък по стените и тавана е с размери: 1м х 1м х 1м.

Следи от течове са наблюдавани и в североизточния ъгъл на тавана в лаборатория по химия. Увредено е бояджийското (на места и шпакловъчното) покритие в североизточния ъгъл на тавана е размери: 0,70м х1,60м и част от източно ориентираната стена с размери: 2,95м х 0,60м. Увредена е Г-образна ограждаща конструкция от гипсокартонени плоскости от "Кнауф" с размери: 0,20м х 1,20м х 0,22м около хоризонталния участък при включването му към вертикалния водосточен тръбопровод. Част от източната стена, намираща се над вратата на помещение №4 е с нарушено бояджийско покритие, като увреденият участък е с размери: 0,70м х 0,75м.

Част от тавана с размери: 2м х 2м е с нарушено бояджийско покритие в "у. с. .. к.",увредена е и Г-образна ограждаща-конструкция от гипсокартонени плоскости от "Кнауф" с размери: 0,55м х 0,20м х 2,95м около вертикалния участък от водосточния тръбопровод, отводняващ покрива и тази, закриваща хоризонталния участък от PVC тръби Ø 110 мм, отвеждащ дъждовните води от втория водоприемник на покрива. Хоризонталната част на Г-образната ограждаща конструкция от гипсокартонени плоскости е с размери: 1,13м х 0,22м х 0,21м. В близост до хоризонталния участък от гипсокартонени плоскости са обособени и две петна по тавана с увредено бояджийско покритие с размери:0,40м х 0,30м.

          В блок"Б" в  "у. с. .. к." е увредена част от югозападната стена и прилежащият таван. Увреденият участък с бояджийско покритие по стената е с размери: 0,50м х 2,95м, а на прилежащия й таван е с размери: 0,50м х 2,00м.

Увредена е Г-образна ограждащата конструкци от гипсокартонени плоскости от "Кнауф", закриваща тръбите на водосточния тръбопровод - BT3/PVC Ø 110 мм. Увредената конструкция от гипсокартонени плоскости по вертикала е с размери: 0,50м х 0,20м х 2,95м, а по хоризонтала е с размери:1,45м х 0,20м х 0,25м.

В "у. с. .. к." по югозападната стена на стаята е увредена Г-образната конструкция от гипсокартонени плоскости от "Кнауф", закриващи PVC тръбите на ВТЗ. Увреденият вертикален участък от конструкцията е с размери: 0,56м х 0,21м х 2,95м. Увреденият хоризонтален участък от конструкцията е с размери: 1,55м х 0,21м х 0,25м. Увредено е бояджийското покритие по част от югозападната стена на стаята с размери: 1,70м х 2,95 м.

В "помещение за учители" по западната стена на помещението (северозападния ъгъл) е увредена Г-образната конструкция от гипсокартонени плоскости от "Кнауф", зикриваща PVC тръбите Ø 110 мм на ВТ1, отводняващ покрива. Увреденият вертикален участък от Г-образната конструкция е с размери: 0,50м х 0,21м х 2,95м. Увреденият хоризонтален участък от конструкцията е с размери:0,90м х 0,21м х 0,25м. Увреден е участък с бояджийското покритие (на места и шпакловъчното такова) по западната стена на помещението с размери: 1,10м х 2,95м.

Следи от течове се наблюдавани по таван в "централен коридор" и е  увреденото бояджийско покритие по тавана е с размери: 0,50м х 0,50м.

  Според експерта течовете от покрива възникват  след дъждове с по-голяма интензивност и по-големи количества,които се установят след 1-2 дни от преваляването.

Към дата на огледите, таваните и стените на помещенията са били боядисани с латекс. В стаите на третия етаж, е бил свален част от гипоскартона, който затваря вертикалния канализационен клон и връзката с водоприемника на покрива и ВКК. По тръбите вещото лице е констатирало следи от теч и наслагване на отмита минерална вата.

Вещото лице излага вероятни предположения за  причините на течовете от покрива на училището и съответно :  лоша връзка между воронките и водосточни тръби, както и поява на водна тапа във водосточните тръби, която да води до препълване на същите и преливане на водата при обилни дъждове през воронките или връзките при тях в пространството под положената покривна хидроизолация марка „Sika" тип PVC мембрана.Като втора причина сочи проникване на вода от малки, микро дефекти в положената покривна хидроизолация марка „Sika" тип PVC мембрана и като  по-малко вероятно според експерта  е течовете да са в резултат  от заваръчните шевове, като  може да са и от нараняване на повърхността на изолацията, от дефекти или други, тъй като  същите биха се установили при едно "напълване" на покрива с вода /извършване на водна проба/.По-малка според експерта е и  вероятността  причина за течовете  да е проникване на вода от бордовете, т.е. от проникване на вода от дефекти по ламаринени обшивки /продупчвания, наранявания, лошо обръщане на изолации и обшивки и други/, поради отдалечеността на същите от местата на поява на течовете - при воронките и около тях.

Според експерта стойността на СМР необходими за отстраняване на вредите от нанесените течове по стени,тавани и ограждаща конструкция от гипсокартонени  плоскости „Кнауф”  в училището в град С. е 5855,13 лева, от която 882,24 лева за материали и 4972,89 лева за труд.

 С оглед оспорване на първоначалната СТЕ по делото е назначена повторна с вещо лице  Л. Л. При огледа на 14.02.2013г. вещото лице не е констатирало некачествено изпълнена хидроизолация от PVC мембрана ,както и некачествена обработка около бордовете, водоприемниците и въздуховодите,както и проявили се видими дефекти по хидроизолацията.Към датата на огледа  таваните и стените на последния етаж на училището са били боядисани с латекс,на 5-6 места бил свален гипсокартона.По тръбите имало следи от стар теч,наслагване на отмита мазилка.Според екперта предполагаемата причина  за появата на течове  в местата на свързване на вронките с отвеждащата водата тръби,е  несъответствието на пропусвкателната способност на изградената инсталация в тези зони,което води  до моментната поява на водна тапа при обилни дъждове.

Във връзка с изясняване на спорните по делото обстоятелства относно  причината за появилите се течове и качеството на положената от ответника хидроизолация по делото е назначена и СТЕ с вещо лице инженер  „ВиК”.След извършване на оглед на обекта и водна проба, вещото лице С.К. в допълнителното и повторното заключение, е дало становище,че по проект  е предвидено водосточните вертикали  да са от PVC Ф 110 , като при изпълнение на строителството диаметърът на приемната тръба следва да е еднакъв с този на воронките.На обекта вещото лице е констатирало,че поставените от ответника воронки  са с вътрешен диаметър ф 80 мм в горната приемна част и 70 мм в долната , при връзката с водосточната тръба част и не отговарят на изискванията по проект,т.е. от ответника  не са вложени  воронки  съответстващи на диаметъра на водосточната вертикала от PVC ф 110.При така изпълнените връзки  на воронките с водосточните тръби съществува опасност при задръстена канализация или неизпълнена съгласно проект канализация  при постъпване на големи количества вода,същата да се препълни  и водата да се излее върху таванската плоча от наличието на разстояние между PVC тръбите с ф 110 и воронките с ф 80. В сектор „В” ,който е с –голяма отводнителна покривна площ,воронките имат  по-малка пропусквателна способност и се получава подприщване на водното ниво вследствие на по-малкия им диаметър.При извършената водна проба на канализационната инсталация-водосточни тръби и хоризонталната мрежа,водата безпрепятствено се е оттичала във външната ревизионна шахта,което е сигурен признак,че системата не е запушена по вертикали и в хоризонталната й част.Не бил установен от вещото лице теч от воронките както по време на пълненето на водата,така и при изпускането й.След извършената водна проба била срязана хидроизолацията в областта на  две от воронките,както и други три независими участъка  в края на външния брод.Установено било наличие на влага под хидроизолацията „Сика”,наличие на влага в самия „геотекстил” като елемент на хидроизолацията „Сика”,наличие на влага върху самата  черна еднопластова хидроизолация с посипка. Срязана била и старата черна хидроизолация с посипка, като под нея също било установено наличие на влага.

По делото са приложени ч.гр.д.№16078/2011г.  по описа на ПРС и ч.гр.д.№16453/2010г. по описа на ПРС образувани по молби с правно основание чл.207 ГПК и непротивопоставими на ответната страна,тъй като не е участвала в производството по  обезпечение на доказателства.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема следното :

Съгласно разпоредбата на чл.258 от ЗЗД с договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо съгласно поръчката на другата страна, а последната да заплати възнаграждение.Това легално определение на договора за изработка го определя като консенсуален, двустранен и възмезден. Консенсуален,защото страните по него са обвързани щом постигнат съгласие ; двустранен защото създава задължения и за двете страни-за едната да изработи нещо, а за другата да приеме изработеното и да го плати; възмезден, защото срещу това, което изпълнителят ще изработи,другата страна по правоотношението следва да му заплати възнаграждение. Договорът за изработка е и неформален- той следва да се счита сключен, щом се постигне съгласие между страните относно съществените условия на договора, които се отнасят до предмета на задълженията и на двете страни по договора без да е необходимо съгласието да бъде изразено в някаква строго определена от закона форма. В настоящия случай със сключените между страните по делото на 01.09.2010г. и 11.02.2011г.  договори са учредили материално правоотношение, по силата на което  ответникът,като изпълнител, се е задължил да положи покривна хидроизолация тип PVC мембрана на покрива на училището в град С., съгласно поръчката на другата страна, а последната да  заплати възнаграждение, поради което за него следва да намерят съответно приложение разпоредбите на чл.258 и следв. от ЗЗД. Наред с останалите задължения по договорите за изработка, между страните от изпълнителя е била поета и 10-годишна гаранционна отговорност за качеството на изпълнената хидроизолация. Гаранционната отговорност обезпечава нормалното ползване на една продадена или изработена вещ през определен срок, а при проява на недостатъци – отстраняването им за сметка на продавача или производителя, подмяната на вещта или разваляне на договора в случай на пълна негодност или неотстранимост на недостатъците. За разлика от отговорността за некачествено изпълнение, гаранционната отговорност не е свързана с недостатъци, съществували още при предаване на изпълнената работа. При гаранционната отговорност недостатъците може да са се проявили и в резултат на експлоатацията, затова и обикновено при определяне на сроковете на гаранционната отговорност тя се свързва  с началния момент на въвеждане в експлоатация на предадената вещ или на предаване на изпълнената работа. При гаранционната отговорност изпълнителят поема ангажимента,че вещта ще запази определени качества и свойства през определен период от време и поема задължението, ако това не е така, той да отстранява през този период от време появилите се недостатъци.  Следователно  при гаранционната отговорност, освен за явните и скрити недостатъци, съществували при предаването на изпълнената поръчка, изпълнителят  отговаря и за онези недостатъци, които не са съществували при предаването, а са се появили в течение на ползването на вещта от възложителя през гаранционния срок.

          От събраните по делото писмени доказателства , показанията на свидетелите и експертните заключение , се установява по безспорен начин, че в рамките на гаранционния срок по договорите,  са се проявили отклонения от дължимото качество на изпълнената от ответника хидроизолация , като са се появили течове   от покрива на сградата, които са причинили вреди по таваните,стените и фасадите на училището. Изпълнителят е бил уведомен за констатираните дефекти от възложителя с връчена на 20.06.2011г. нотариална покана , отстраняването на които е било отказано с мотив ,че същите не се дължат на некачествено изпълнената на обекта хидроизолация.

Съдът намира така постановения отказ от  изпълнителя за неоснователен,като по делото не се установиха обстоятелства освобождаващи го от изпълнение на задълженията съгласно поетата от него  гаранционна отговорност.В тази връзка при извършения оглед вещото лице  А.Т. е констатирало 10 места на проникващи от покрива течове,всички около водосбора  /най ниската част на покрива/, даден с наклона на армираната циментова замазка на отделните участъци от плоския покрив. Течовете са констатирани  около водоприемниците на покрива/воронки/ и вертикалните клонове изградени от PVC тръби , отвеждащи дъждовните води в местата им на преминаване през междуетажните стоманобетонни плочи.Вещото лице С.К.  от своя страна при огледа е констатирало,че поставените от ответника воронки  са с вътрешен диаметър ф 80 мм в горната приемна част и 70 мм в долната , при връзката с водосточната тръба част и не отговарят на изискванията по проект, като не са вложени от ответника воронки  съответстващи на диаметъра на водосточната вертикала от PVC ф 110.При така изпълнените връзки  на воронките с водосточните тръби и съществуващия между тях луфт  съществува опасност при постъпване на големи количества вода,същата да се препълни  и водата да се излее върху таванската плоча.Поставените от ответника воронки с по-малък диаметър от проектния, притежават по-малка  пропусквателна способност и се получава подприщване на водното ниво. След извършената водна проба вещото лице К. е констатирало наличие на влага под хидроизолацията „Сика”,наличие на влага в самия „геотекстил” като елемент на хидроизолацията „Сика”,наличие на влага върху  и под самата  черна еднопластова хидроизолация с посипка.

При тези обстоятелства може да са направи категоричен извод по делото,че към датата на рекламацията, съответно връчване на нотариалната покана на 20.06.2011г. ,изпълнената  от ответника хидроизолация,предмет на договорите за изработка  е била с недостатъци ,за които изпълнителя носи гаранционна отговорност. За  ответника е възникнало задължение за отстраняване на появилите се в гаранционния срок дефекти,за които е бил своевременно уведомен от ищеца и поканен да ги отстрани. Ответникът не твърди,че е изпълнил това си задължение и не ангажира доказателства за това.

         Следователно, е налице пълно виновно неизпълнение на поетите задължения от  изпълнителя за отстраняване  на дефекти появили се в сроковете на действие на гаранционната отговорност  по договори за изработка на хидроизолация тип PVC мембрана. Вследствие на това неизпълнение за ищеца са настъпили вреди, изразяващи се в стойността на  разходите за отстраняване на вредите.  Налице са всички елементи от фактическия състав, обуславящ отговорността за обезщетение за неизпълнение на договора, а именно: - наличие на облигационно правоотношение, неизпълнение на задължение по правоотношението, дължащо се на причини, за които длъжникът отговаря, настъпване на вреди за кредитора, причинна връзка между неизпълнението и вредите.  Установен е и размерът на причинените вреди, като  от заключението на вещото лице А.Т.  се установява  стойността на  разходите за  отстраняване на повредите в размер от 5855,13 лева. С оглед изложеното съдът намира,че следва да бъде ангажирана отговорността на ответника за заплащане на обезщетение за причинените на ищеца вреди, вследствие на неизпълнение на задължението  по договора  в размер на сумата от  5855,13 лева,до който размер предявения иск следва да бъде уважен,а до пълния  заявен с исковата молба размер от 12999,95 лева следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

При този изход на правния спор на основание чл.78,ал.1 от ГПК ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на ищеца сумата от 176,93 лева разноски по делото съразмерно с уважената част от предявения иск.

На основание чл.78,ал.3 от ГПК ищцовото дружество следва да бъде осъдено да заплати на ответника сумата от 1363,02 лева-разноски по делото съразмерно с отхвърлената част от предявения иск.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА „Трейд Строй 07”ЕООД,ЕИК:160083447,със седалище и адрес на управление: град Пловдив,ул.”Даме Груев”№28,представлявано от у. В.В.   да заплати на „Карат-Перфект”ЕООД, ЕИК:115600497,със седалище и адрес на управление:град Пловдив,ул.”Ильо Войвода”№29, представлявано от у. П. П. сумата от 5855,13 лева, съставляваща обезщетение за имуществени вреди, поради неизпълнение  на задължението за отстраняване  на дефекти на покривна хидроизолация тип PVC мембрана на обект-училище град С., появили се в сроковете на действие на гаранционната отговорност  по договори за доставка и строително монтажни работи сключени на 01.09.2010г. и 11.02.2011г., изразяващи се в стойността на разходите за отстраняване на  повредите по сградата на училището, съответно увредени стени с бояджийско покритие, увредени  тавани-боядисани, компрометиран гипсокартон по вертикална и хоризонтална конструкция, боядисване на увредени тавани и стени, увредена топлоизолация-вата,увредена найлонова изолация,ръждясала армирана мрежа, както и сумата от 176,93 лева- разноски по делото съразмерно с уважената част от предявения иск, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата над уважения по пълния заявен размер от 12999,95 лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА „Карат-Перфект”ЕООД, ЕИК:115600497,със седалище и адрес на управление:град Пловдив,ул.”Ильо Войвода”№29, представлявано от у. П.П.  да заплати на Трейд Строй 07”ЕООД,ЕИК:160083447,със седалище и адрес на управление: град Пловдив,ул.”Даме Груев”№28,представлявано от у. В. В., сумата от 1363,02 лева-разноски по делото съразмерно с отхвърлената част от предявения иск.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия: /п/ Стефка Михова

 

Вярно с оригинала.

ЕЛ