Гражданско дело 6831/2010 - Решение - 24-06-2013

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 2743

гр. Пловдив, 24.06.2013 г.

 

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХІІІ гр. състав, в съдебно заседание на 10.06.2013 г., в състав:

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

При секретаря Мария Христова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 6831 по описа на съда за 2010 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Делба – по извършването.

С влязло в сила решение по делото,  е допуснато извършването на съдебна делба на следните  недвижими имоти:  

- гараж, със застроена площ 19,80 кв.м, със самостоятелен вход откъм двора, обозначен като помещение 1 на скицата към заключението на вещото лице С.Ж., неразделна част от съдебното решение, находящ се в югозападния край на първи (приземен) етаж, заснет с идентификатор №56784.512.875.1.1 по кадастралната карта на гр. Пловдив, одобрена със заповед РД 18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК - София, с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 102 кв. м, който етаж е в жилищната сграда с идентификатор №56784.512.875.1, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.512.875, с адрес на имота гр. П., ул..................;

- самостоятелен обект в сграда, с площ от 67,20 кв.м, състоящ се от три стаи, обозначени като помещения №2, 4 и 7 на скицата към заключението на вещото лице С.Ж., неразделна част от съдебното решение, склад, обозначен като помещение №5 на скицата към заключението на вещото лице С. Ж., два коридора с №9 и 10 на скицата към заключението на вещото лице С. Ж., санитарен възел, обозначен с №3 на скицата към заключението на вещото лице С. Ж., находящ се на първия (приземен) етаж на жилищната сграда с идентификатор №56784.512.875.1, заснет по кадастралната карта на гр. П., одобрена със заповед РД 18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК-София, с идентификатор №56784.512.875.1.1, с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 102 кв.м, с адрес на имота гр. П., ул.................., както и

- сграда с идентификатор №56784.512.875.1.2, с предназначение – промишлена сграда (дърводелска работилница), със ЗП – 96 кв. м, на 1 етаж, находяща се в имот с идентификатор 56784.512.875 по кадастралната карта и кад. регистри на гр. П., одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК-София, с адрес на имота гр. П., ул.................., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начина на трайно ползване – ниско застрояване, със стар идентификатор : 875, квартал №2 по плана на кв.............., парцел ХІV-875

при следните квоти: 4/6 ид. части в режим на СИО за Й.Г.М. ЕГН:........ и К.Д.М., ЕГН:...............,  1/6 ид. ч за Й.Г.М. и 1/6 ид.част за К.Г.М.,  ЕГН:.............

Съдът се занима с начина на реалното извършване на така допусната делба:  между страните претенции по сметките няма предявени в пръвото по делото съдебно заседание след стабилизирането на  решението по допускането, проведено на 01.04.2013 г. В това заседание няма  възлагателни претенции по отношение на жилищния имот.

    Вещото лице по проведената оценъчна експертиза на дяловете дава заключение, че не могат да се образуват реални дялове за всеки от съделителите, оценило ги  е поотделно и общо на  64748 лева, от които – гараж на стойност 7005 лв., жилище с идентификатор  56784.512.875.1.1 - 23 776 лева и сградата с идентификатор 56784.512.875.1.2 (дърводелската работилница) – 33 966 лева.   

    Основания за жребий няма: страните не са с равни дялове. Поотделно имотите са неподеляеми: страните не ангажират одобрен инвестиционен проект за целта, а и в това отношение вещото лице е категорично и съдът кредитира заключението му като обективно.  Затова единствения начин страните да получат реален дял от имотите остава директното разпределение по реда на чл. 353 от ГПК. С оглед квотите на страните и стойността на дяловете им възлагането следва да бъде извършено по следният начин:  гаражът , представляващ имот със застроена площ 19,80 кв.м, със самостоятелен вход откъм двора, обозначен като помещение 1 на скицата към заключението на вещото лице С.Ж., неразделна част от съдебното решение по допускането, следва да се възложи в самостоятелен дял на съделителя К.М., доколкото по делото ( н а л. 84) има събрани гласни доказателства, че само той ползва процесния гараж, а и неговия дял съответства с най – малка разлика на стойността на гаража. При това положение останалите съделители му дължат сумарно за уравняване на дела му сумата от  3786 лева. Имотът, представляващ работилница с идентификатор №56784.512.875.1.2, следва да се възложи в общ дял, представляващ съпружеска имуществена общност на Й. и К. М., тъй като те са с най- голям дял от делбената маса , а този имот е с най – голямата стойност; отделно от това има по делото данни работилницата да се ползва от Й. М. ( показания на сви. Л. на л. 84 от делото). В тази ситуация съпрузите М. трябва да получат за уравняване на общия си дял сумата от 9199 лева ( 43 165 лв. - 33 966 лв. ). Така в личен дял на съделителя Й.М. остава жилището с идентификатор 56784.512.875.1.1, като последният дължи за уравняване на дела си сумата от общо 12 985 лева, от които 3786 лева – на К.М. за уравняване на дела му. Разликата от 9199 лева, принципно дължима от Й.М. в лично качество, няма да бъде присъждана, тъй като се касае за  уравняване на дял за имот, придобит от същия съделител, па макар и в различен режим,  и след като на практика се касае за транформация на СИО в лично имущество по време на брака, без последният да е прекратен. В тази връзка , аргумент за възлагане на гаража в полза на К.М. е и по – малкия размер на дела за уравняване, който да излиза от семейния патримониум на останалите съделители. Съдът не споделя довода на ищцовата страна, че имотите следвало да бъдат изнесени на публична продан; да е неподеляем един имот означава от самия него да не може да се обособят поне два дяла при спазване на особените изисквания на закона, а не че неподеляем имот не може да бъде възлаган в самостоятелен дял,  и в този смисъл следва да се тълкува заключението на ВЛ А..   

     За пълнота, при двама съделители с равен дял, каквито са Й. и К., теоретично възможен е и вариант на разпределение,  в който апартамента да  бъде възложен на К. и същия да бъде осъден да заплати на съпрузите  суми за уравнение на дела им, но такъв вариант не би държал сметка за начина на ползване на  отделните имоти. Алтернативен вариант би било изнасянето на всички имоти на публична продан, но доколкото броя на имотите е еднакъв на броя на дяловете , съдът се мотивира да ги възложи по реда на чл. 353 от ГПК, при което мотивираното по – горе разпределение е най – удачен вариант.   

     За възлагането на гаража в самостоятелен дял е без значение обстоятелството, че последният не е снабден със собствен идентификатор от АГКК; гаражът е достатъчно индивидуализиран и делбата не е недействителна ( срв . решение  № 89 от 7.05.2012 г. на ВКС по гр. д. № 549/2011 г., II г. о., ГК, и др. . под. ). 

     По отношение на стойностите на имотите и дяловете съдът кредитира изцяло заключението на ВЛ А. като обективно и компетентно изготвено. Страните не го и оспорват и затова съдът ще базира върху него и изчислението си за дължимите по делото държавни такси. Разноските за оценъчната експертиза са внесени от всички съделители и не могат да бъдат присъждани.     

 Мотивиран от горното, съдът, на основание чл. 353 от ГПК

 

РЕШИ:

 

Възлага в самостоятелен дял на К.Г.М., ЕГН 5802134645, от П., следният недвижим имот:

   - гараж, със застроена площ 19,80 кв.м, със самостоятелен вход откъм двора, обозначен като помещение 1 на скицата към заключението на вещото лице С.Ж., неразделна част от съдебното решение, находящ се в югозападния край на първи (приземен) етаж, заснет с идентификатор №56784.512.875.1.1 по кадастралната карта на гр. П., одобрена със заповед РД 18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК - София, с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 102 кв. м, който етаж е в жилищната сграда с идентификатор №56784.512.875.1, разположена в поземлен имот с идентификатор №56784.512.875, с адрес на имота гр. П., ул..................;

 

Възлага в общ дял в режим на СИО на Й.Г.М. ЕГН:............. и К.Д.М., ЕГН:.........., следният недвижим имот: 

- сграда с идентификатор №56784.512.875.1.2, с предназначение – промишлена сграда (дърводелска работилница), със ЗП – 96 кв.м, на 1 етаж, находяща се в имот с идентификатор 56784.512.875 по кадастралната карта и кад. регистри на гр. П., одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК-София, с адрес на имота гр. П., ул.................., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начина на трайно ползване – ниско застрояване, със стар идентификатор : 875, квартал №2 по плана на кв.”П.”, парцел ХІV-875

 

Възлага в самостоятелен дял на Й.Г.М. ЕГН:............. от Пловдив, следният недвижим имот:

Самостоятелен обект в сграда, с площ от 67,20 кв.м, състоящ се от три стаи, обозначени като помещения №2, 4 и 7 на скицата към заключението на вещото лице С.Ж., неразделна част от съдебното решение, склад, обозначен като помещение №5 на скицата към заключението на вещото лице С.Ж., два коридора с №9 и 10 на скицата към заключението на вещото лице С.Ж., санитарен възел, обозначен с №3 на скицата към заключението на вещото лице С.Ж., находящ се на първия (приземен) етаж на жилищната сграда с идентификатор №56784.512.875.1, заснет по кадастралната карта на гр. П., одобрена със заповед РД 18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК - София, с идентификатор №56784.512.875.1.1, с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 102 кв.м, с адрес на имота гр. П., ул..................,

 

  Осъжда Й.Г.М. ЕГН ..............., да заплати на К.Г.М.,  ЕГН ..........., сумата от 3786 лева за уравнение на дела му.  

 

  Осъжда Й.Г.М. ЕГН:............. и К.Д.М., ЕГН:............, да заплатят по бюджета на съдебната власт сумата от 1726.56 лева държавна такса по воденето на делото.

 

  Осъжда Й.Г.М. ЕГН ..............,  да заплати по бюджета на съдебната власт сумата от 431.64 лева държавна такса по воденето на делото.

 

    Осъжда К.Г.М., ЕГН ............,  да заплати по бюджета на съдебната власт сумата от 431.64 лева държавна такса по воденето на делото.

 

      Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                   Районен съдия: /п./ ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

 

       Вярно с оригинала!

       ММ