Гражданско дело 16073/2010 - Решение - 22-02-2011

Решение по Гражданско дело 16073/2010г.

РЕШЕНИЕ № 566

 

гр. Пловдив,22.02.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд,  ХVІІІ граждански състав, в публично заседание на 08.02.2011г., в състав:

 

                                                     Председател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

 

при секретаря  Ваня Койчева, като разгледа докладваното от съдията гр. д. №16073 по описа за 2010г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по предявени обективно съединени искове с правно основание чл.222 ал.1 от КТ във вр.  чл.86 от ЗЗД.

            Ищецът Р.Р.Д., ЕГН:********** *** твърди,че е работил по трудово правоотношение с ЕООД Аква Ком, със седалище гр. П., бул. „Д.” № ***, ЕИК: 115344717, представлявано от И.А.К. на длъжността шофьор до 09,04,2010год,когато договорът му бил прекратен. Твърди, че ответникът не е изплатил дължимото му се  обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение в размер на 430 лева, ведно със законната лихва върху главницата от предявяването на иска до окончателното изплащане. Ето защо и на основание чл.222 ал.1 от КТ във вр. чл. 86 от ЗЗД предявява иск за  заплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение в размер на 430 лева, ведно със законната лихва върху главницата от предявяването на иска до окончателното изплащане. Претендира разноски.

            Ответникът ЕООД Аква Ком ,със седалище гр. П., бул. „Д.” № ***, ЕИК: 115344717,представлявано от И.А.К. редовно призован за съдебното заседание, не се представлява и не взема становище по исковете. Въпреки дадената му възможност за писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК не е посъпил такъв от ответника. На същия са указани последиците на чл.133 ,чл.143 ал.3 от ГПК, както и на чл. 238. ал.1 ГПК, че ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

В с.з. на 08,02,2011 год. процесуалният представител на ищеца е поискал постановяването на неприсъствено решение на основание чл.238 ал.1 от ГПК. Настоящият състав намира, че са налице процесуалните предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, визирани в чл.239 ал.1 от ГПК, а именно същият е бил редовно призован за с.з., не се явил и не е бил представляван, редовно му е връчено и съобщението за писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК, но не е постъпил такъв от ответника, а са му указани надлежно последиците от това, както и с оглед на представените доказателства с исковата молба и изслушаната ССЕ, искът е вероятно основателен, поради което и срещу него ще следва да се постанови неприсъствено решение, с което да се уважат предявените искове, без същото да се мотивира по същество по аргумент на чл.239 ал.2 от ГПК.

Ищецът е претендирал разноски, но доказателства за сторени такива не са представени ,ето защо и не се присъждат.

На ответника ще следва да бъдат възложени и направените деловодни разноски, а именно държавна такса в размер на 50 лева и депозит за експертиза в размер на 40лева.

            С оглед на изложените мотиви, съдът

 

Р Е Ш И:

            ОСЪЖДА ЕООД Аква Ком, със седалище гр. П., бул. „Д.” № ***, ЕИК: 115344717,представлявано от И.А.К. да заплати на  Р.Р.Д., ЕГН:********** *** обезщетение по чл.222 ал.1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение в размер на 430 лева, ведно със законната лихва върху главницата от предявяването на иска-23,08,2010год до окончателното изплащане,.

            ОСЪЖДА ЕООД Аква Ком ,със седалище гр. П., бул. „Д.” № ***, ЕИК: 115344717,представлявано от И.А.К., да заплати по сметка на ВСС сума, в размер на 90лева /деветдесет лева/, представляваща държавна такса за производството и депозит за ССЕ.

            Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.239 ал.4 от ГПК, а същото да се връчи на страните.

           

                                  

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                                          /Николай Ангелов/

Вярно с оригинала!

ВК