Гражданско дело 14475/2010 - Решение - 13-12-2010

Решение по Гражданско дело 14475/2010г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 3765

 

гр.Пловдив, 13.12.2010г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XVI гр. с-в, в публично съдебно заседание на тридесети ноември през две хиляди и десета година, с

 

                                                                                                    Председател: Калин Кунчев

 

при секретаря Ангелина Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 14475 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по иск с правна квалификация чл.150 от СК, предявен от непълнолетния Й.П.К., с ЕГН: **********, действащ със съгласието на майка си Г.П.К.,***, против П.Й.К., с ЕГН: **********,***, негов баща.

В исковата молба се твърди, че с решение, постановено по бр. дело № 457/2007г. на РС – Велинград, ответникът е бил осъден да заплаща на ищеца месечна издръжка в размер на 80 лв. Излагат се доводи, че с оглед изминалия период от време и порасналите нужди на Й. се налага увеличението й. Сочи се, че бащата работи като полицай в РПУ Велинград и реализира добри доходи. Иска се от Съда да постанови решение, с което да увеличи размера на издръжката на 200 лв. месечно, начиная от датата на подаване на исковата молба до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска считано от падежа до окончателното плащане.

Ответникът признава основателността на претенцията до размер от 120 лв., като за разликата над тази сума моли Съда да я отхвърли. Излага съображения, че се грижи и издържа друго свое дете, което е малолетно.

Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото произ-водство доказателства, намира за установено следното:

Не се спори по делото, а и от приложените писмени доказателства се установява, че ищецът е дете на ответника. Й. е на почти 16 години.

С влязло в сила на 22.01.2008г. решение по бр. дело № 457/2007г. на РС - Велин-град е било утвърдено постигнатото между родителите на ищеца споразумение по реда на чл.99, ал.3 от СК /отм./, по силата на което П.К. се е задължил да заплаща на ищеца месечна издръжка в размер на 80 лв., считано от 27.12.2007г. /л.6/

Видно от удостоверение изх.№ 021/13.09.2010г., издадено от директора на Про-фесионална гимназия по ***  “***”, гр. ***, е, че през учебната 2010/2011г. ищецът е записан като редовен ученик в 10-ти клас в същото училище. /л.7/

От представеното с исковата молба удостоверение /л.5/ се установява, че майката реализира доход от трудово възнаграждение в размер на 586 лв. месечно.

От приложеното към отговора на ответника удостоверение /л.11/ е видно, че съ-щият е служител на МВР и получава брутно трудово възнаграждение в размер на 831 лв. на месец.

П.К. има и друго дете, на което също дължи безусловно издръжка – М. П. К. на 2 години и 9 месеца. /удостоверение за раждане на л.10/

Майката – Г.К., няма друго дете, на което следва да дава издръжка.

От показанията на свидетелката С. К. – баба на ищеца, се установява, че той и майка му живеят в едно домакинство с нея и прабаба му, като доходите им не достигат за осигуряване на всичко, необходимо за детето – храна, учебници, дрехи, обувки, транспорт и др. Що се касае до твърденията й, че бащата на Й. реализирал доходи и от производство на мебели, то същите се базират единствено на казаното й от детето – от една страна, а от друга – следва да се има предвид, че съгласно чл. 177, ал.3, т.3 от ЗМВР, извършването на търговска дейност е несъвместимо със служба-та в МВР. Предвид това, показанията на свидетелката – в тази им част, не следва да бъдат ценени.

При така установеното от фактическа страна, Съдът намира следното от правна:

За да бъде уважен иск с правно основание чл.150 от СК е необходимо да се уста-нови трайно изменение в обстоятелствата, съществували при предишното определяне на издръжката, изразяващо се в трайно съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице, т.е. достатъчно е наличието на една от двете алтернативно дадени предпоставки.

Безспорно в случая е налице трайно съществено изменение в нуждите на ищеца.

От определянето на предходната издръжка на Й. са изминали почти три го-дини и за това време, с оглед физическото израстване на детето, са се увеличили нуждите му от храна, облекло, учебни пособия и др.

Установи се, също така, че родителите му работят, респективно – получават добри доходи, както и че бащата дължи издръжка на друго свое дете – малолетно, а майката няма подобни задължения.

При това положение, във връзка с нуждите на ищеца и възможностите на роди-телите, Съдът намира, че месечно за нуждите на Й. са необходими поне 240 лв., от които бащата следва да предоставя 140 лв., а майката – останалите 100 лв. и грижите за детето.

Предвид изложеното Съдът намира, че предходно определената издръжка, която ответникът е осъден да заплаща на ищеца в размер на 80 лв., следва да бъде увеличена на 140 лв., считано от датата на подаване на исковата молба – 23.09.2010г. За разликата над тази сума – до пълния предявен размер от 200 лв., искът следва да се отхвърли като неоснователен.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на ВСС сумата от 64.80 лв. държавна такса върху увеличението на издръжката.

На основание чл.242, ал.1 ГПК, следва да бъде допуснато предварително изпъл-нение на решението.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯ, на основание чл.150 от СК, определената по бр. дело № 457/2007г. на РС Велинград издръжка, която П.Й.К., с ЕГН: **********,***, е осъден да заплаща на непълнолетното си дете Й. П. К., с ЕГН: **********, действащ със съгласието на майка си – Г.П.К.,***, като я УВЕЛИЧАВА от 80 лв. на 140 /сто и четиридесет/ лева начиная от датата на подаване на исковата молба в съда – 23.09.2010г. до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяването й, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от падежа до окончателното плащане, като за разликата над 140 лв. до пълния предявен размер от 200 лева, ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА П.Й.К., ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на ВСС сумата от 64.80 лв. /шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ - държавна такса върху увеличението на издръжката.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от посочения в съдебното заседание ден на обявяването му – 14.12.2010г.

 

                                                                                              Съдия: /п/

Вярно с оригинала.

АД